Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bevoegdheden (Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019)

Geldend van 28-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Leiden houdende regels omtrent bevoegdheden (Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019)

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden en de Burgemeester van Leiden, elk voor wiens bevoegdheid het betreft,

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en het Burgerlijk wetboek;

overwegende,

 • -

  dat het college een Organisatiebesluit Gemeente Leiden heeft vastgesteld;

 • -

  dat daarin de organisatiestructuur van het ambtelijk apparaat van de gemeente Leiden is beschreven;

 • -

  dat het nodig is om publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden aan functionarissen in de organisatie toe te kennen om hen in staat te stellen hun taken rechtmatig uit te voeren;

besluiten vast te stellen:

Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019

Paragraaf 1

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de uitleg van de in deze regeling gebruikte begrippen wordt verwezen naar de wet en de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Organisatiebesluit gemeente Leiden 2019.

Paragraaf 2

Artikel 2 Relatie college en organisatie
 • 1. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft als taakstellende opdracht om binnen de vastgestelde begroting voor de benoemde programma’s, beleidsterreinen en activiteiten de daarbij horende prestaties uit te (doen) voeren met inachtneming van de daarbij beoogde maatschappelijke effecten.

 • 2. Het college stelt de bijbehorende budgetten en investeringskredieten, zoals in de begroting bepaald door de gemeenteraad, ter beschikking.

 • 3. De gemeentesecretaris/algemeen directeur autoriseert functionarissen in de organisatie om budgetten en investeringskredieten te besteden. De gemeentesecretaris/algemeen directeur stelt voor de uitoefening van deze budgetbevoegdheden de Budgethouderregeling vast.

 • 4. In bijzondere omstandigheden kan het college besluiten af te wijken van de Budgethouderregeling of van concrete autorisatiebesluiten van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

 • 5. De directeur die optreedt als eerste vervanger van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur vervangt de gemeentesecretaris/algemeen directeur als eerste budgethouder bij diens afwezigheid.

 • 6. De gemeentesecretaris/algemeen directeur rapporteert over de uitvoering van zijn opdracht als bedoeld in lid 1 aan het college door middel van Bestuursrapportages.

Artikel 3 Algemeen
 • 1. Voor de toepassing van deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt de bevoegdheid door mandaat gelijk gesteld aan de bevoegdheid door volmacht, machtiging, autorisatie van het aangaan van financiële verplichtingen en het doen van betalingen. Bepalingen die betrekking hebben op de bevoegdheid door mandaat gelden ook voor de andere vormen.

 • 2. Een bevoegdheid door mandaat omvat tevens alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 3. Tenzij sprake is van besluiten met een routinematig karakter geldt een bevoegdheid door mandaat niet voor stukken gericht aan een overheidsinstantie.

 • 4. Een verleend mandaat omvat niet het vaststellen van nadere regels, beleidsregels en het nemen van concretiserende besluiten van algemeen strekking.

Paragraaf 3

Artikel 4 Mandaat
 • 1. Het college en de burgemeester verlenen mandaat voor de aangelegenheden zoals omschreven in het Bevoegdhedenregister, zoals opgenomen in bijlage A.

 • 2. De mandaatgever kan dit mandaat geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, intrekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 3. Een directeur, manager of unitleider kan, nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met zijn direct leidinggevende, een mandaat voor een medewerker in zijn organisatorische eenheid tijdelijk of permanent intrekken. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 4. Er kunnen voorwaarden worden verbonden aan het verlenen van mandaat of ondermandaat.

 • 5. Mandaten worden verleend onder de voorwaarde dat de gemandateerde de mandaatgever adequaat informeert over het gebruik van de bevoegdheden.

 • 6. Voor projecten en bijzondere programma’s als bedoeld in het Organisatiebesluit kan de gemeentesecretaris/algemeen directeur of een directeur rechtstreeks bevoegdheden verlenen aan ambtelijk opdrachtgevers. Voorwaarde is dat het gaat om in verband met het project of programma identificeerbare budgetten of kredieten.

 • 7. De ambtelijk opdrachtgever kan bevoegdheden ondermandateren aan ambtelijk opdrachtnemers. Na akkoord van de ambtelijk opdrachtgever, kan de ambtelijk opdrachtnemer van een project of bijzonder programma een deelproject of deelprogramma ondermandateren aan een andere ambtelijk opdrachtnemer. Publiekrechtelijke bevoegdheden (mandaten in strikte zin) worden in beginsel niet gemandateerd.

 • 8. Het verlenen van mandaat en/of ondermandaat aan functionarissen die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur is de bevoegdheid van het college respectievelijk de burgemeester.

 • 9. Niet naleving door een gemandateerde van het bepaalde in deze regeling doet in beginsel niet af aan de rechtsgeldigheid van de op grond van een in mandaat genomen beslissing, voor zover deze beslissing redelijkerwijs past binnen de mandaatverhouding.

 • 10. Het Bevoegdhedenregister bevat een overzicht van de geattribueerde bevoegdheden.

Artikel 5 Mandaat aan externe organisaties
 • 1. Indien bevoegdheden worden gemandateerd aan externe organisaties, dan zijn de bepalingen uit deze Bevoegdhedenregeling van toepassing, tenzij in een specifiek voor die organisatie genomen mandaatbesluit anders is bepaald.

Artikel 6 Toepassing mandaat
 • 1. Functionarissen maken van hun mandaat slechts gebruik voor aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein.

 • 2. Ambtelijk opdrachtgevers maken van hun mandaat gebruik binnen de vastgestelde kaders van het project of programma en binnen het toegekende project- of programmabudget.

 • 3. Tenzij in het Bevoegdhedenregister anders is aangegeven worden bevoegdheden bij afwezigheid van functionarissen uitgeoefend door de plaatsvervanger van de gemandateerde. Bij mandaat aan een medewerker is dat diens leidinggevende, tenzij in het register anders is aangegeven.

Paragraaf 4

Artikel 7 Vooroverleg
 • 1. Als daarvoor aanleiding is legt de bevoegde een te nemen besluit vooraf aan de portefeuillehouder voor. Als de portefeuillehouder dat nodig acht wordt de zaak ter verdere besluitvorming voorgelegd aan het bevoegde bestuursorgaan. Ook de mandaathouder kan het besluit vooraf voorleggen aan het bevoegde bestuursorgaan.

 • 2. Het bepaalde in het eerste lid vindt in elk geval toepassing als:

  • a.

   het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan toe gevoerde beleid;

  • b.

   er rekening mee moet worden gehouden dat de portefeuillehouder en/of het bevoegde bestuursorgaan op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit een te nemen besluit niet-voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien.

Artikel 8 Afstemming
 • 1. Als een krachtens mandaat te nemen besluit het taakgebied van een andere organisatorische eenheid, project of programma raakt, dan legt degene aan wie de bevoegdheid is gemandateerd de zaak vooraf voor aan de manager van die andere eenheid, de ambtelijk opdrachtgever of projectmanager.

 • 2. Als op basis van het in het vorige lid bedoelde overleg geen overeenstemming wordt bereikt, dan legt de gemandateerde de zaak voor aan het directieteam en indien nodig ter besluitvorming aan het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 9 Ondertekening
 • 1. Als een bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders, dan worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘Burgemeester en Wethouders van Leiden,

  namens dezen,’

  gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, diens handtekening en diens naam.

 • 2. Als de bevoegdheid wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, dan worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

  ‘De Burgemeester van Leiden,

  namens deze,’

  gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, diens handtekening en diens naam.

 • 3. Indien een besluit digitaal wordt ondertekend vindt ondertekening plaats op de wijze waarop de desbetreffende applicatie in de ondertekening voorziet.

 • 4. Indien een applicatie niet in een digitale ondertekening voorziet, dan kunnen de functieaanduiding van de ondertekenaar, diens handtekening en diens naam worden vervangen door de mededeling ‘Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.’

Paragraaf 5

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2019

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van25 juni 2019.

de secretaris,

P.M. van Vliet

de burgemeester,

drs. H.J.J. Lenferink

Aldus vastgesteld door de Burgemeester op 25 juni 2019

de burgemeester,

drs. H.J.J. Lenferink

Bijlage A van de bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019: BEVOEGDHEDENREGISTER GEMEENTE LEIDEN 2019

Bijlage A van de bevoegdhedenregeling gemeente Leiden 2019: BEVOEGDHEDENREGISTER GEMEENTE LEIDEN 2019

Behorend bij het besluit van het college en de burgemeester, d.d. 9 juli 2019

Nr.

Omschrijving van de bevoegdheid

1ste functio-naris

2e functionaris

3de functio-naris

4de functio-naris

Specifieke bepalingen/toelichting

1. BESTUURLIJKE MANDATEN

1.1

Beslissen op bezwaarschriften o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met uitzondering van bezwaarschriften tegen besluiten in het kader van Fiets fout=Fiets weg.

Porte-feuille

houder

 

Alleen indien beslissing conform het advies van de Regionale Commissie voor de bezwaarschriften is, dan wel indien er ambtelijk gehoord is. Paraaf en beslissing: portefeuillehouder. Beslissen op bezwaarschriften in het kader van Fiets fout=Fiets weg zijn ambtelijk gemandateerd.

1.2

Vaststelling en wijziging van de bepalingen van de CAR/UWO overeenkomstig de in het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) gemaakte afspraken

Porte-feuille

houder

 

 

 

Portefeuillehouder parafeert het voorstel en burgemeester en secretaris ondertekenen.

1.3

Beheersbeslissingen anders dan de (wijziging van) aanstelling m.b.t. GS-AD

Porte-feuille

houder

 

 

 

 

1.4

Beslissen op verzoeken om planschade o.g.v de WRO en de Wro

Porte-feuille

houder

 

Alleen indien beslissing conform het advies van de door gemeente ingeschakelde deskundige is. Paraaf en beslissing: portefeuillehouder.

1.5

Beslissing tot het voeren van verweer in rechte indien de gemeente als civiele partij in rechte wordt betrokken

Porte-feuille

houder

 

Melden in eerstvolgende B&W-vergadering. Paraaf en beslissing: portefeuillehouder.

1.6

Vragen van adviezen als bedoeld in artikel 6 van het Reglement Leidse Milieuraad en artikel 6 van het Reglement Leidse Sportfederatie

Porte-feuille

houder

 

 

1.7

Beslissingen in verband met straatnaamgeving

Porte-feuille

houder

 

Mandaat geldt alleen indien besloten wordt overeenkomstig het advies van de Straatnamencommissie. Het betreft geen ondertekeningsmandaat.

1.8

De wethouder Onderwijs mandaat te verlenen om de leden van de beoordelingscommissie te benoemen en te ontslaan.

Porte-feuille

houder

 

 

 

De leden van de beoordelingscommissie nemen deel op vrijwillige basis. Zij ontvangen wel een reiskostenvergoeding. De kosten hiervoor kunnen binnen bestaand budget worden opgevangen.

1.9

Op te treden in het PHO Sociale Agenda, waaronder in ieder geval wordt begrepen, deelname aan de voorbereiding op en het opstellen van adviezen en instructies ter zake van de uitvoering van het bepaalde in artikel 2, lid 2 en 3, van de dienst- verleningsovereenkomst Jeugdzorg 2014-2016, waaronder het uitbrengen van stemmen in voorkomend geval over opgestelde conceptadviezen en –instructies.

Porte-feuille

houder

 

 

 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging

Holland Rijnland

2. ALGEMENE MANDATEN

2.1

Het nemen van beschikkingen in de zin van artikel 1:3 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend worden gerekend: 1. vergunningen, weigeringen en ontheffingen, intrekkingen en schorsingen;

2. subsidiebeschikkingen;

3. beschikkingen op grond van wet- en regelgeving op het gebied van sociale zekerheid waaronder de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering, de Bbz, de IOAW, de IOAZ, de Wet kinderopvang en het gemeentelijk Minimabeleid en hun opvolgers, inclusief de door de gemeente Leiderdorp gemandateerde bevoegdheden; 4. alle beslissingen betreffende maatwerk-voorzieningen ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en met inachtneming van de gemeentelijke verordening, beleidsregels en het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning, inclusief de door de gemeente Leiderdorp gemandateerde bevoegdheden;

5. het uitoefenen van de bevoegdheden op basis van artikel 26 Paspoortwet en artikel 90 Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001; 6. het uitoefenen van de bevoegdheden op basis van artikel 128 Reglement Rijbewijzen;

7. beslissingen m.b.t. bestuursrechtelijke geldschulden;

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

Het gaat hier om een veelomvattend, algemeen mandaat voor het dagelijks en/of veelvuldig nemen van beschikkingen in de zin van artikel 1:3 Awb, die vanwege het routinematige karakter op het niveau van unitleider of medewerker van een RVT zijn belegd. Indien een beschikking financiële consequenties heeft, zoals een subsidiebeschikking, geldt dat alleen van het mandaat gebruik gemaakt mag worden voor zover een begrotingspost daarin voorziet en de medewerker in de Budgethoudersregeling is geautoriseerd voor het aangaan van de financiële verplichting of het doen van een uitgave. Het mandaat voor subsidiebeschikkingen omvat tevens alle daarbij behorende overige besluiten betreffende de uitvoering van de ASV (waaronder de toepassing van de hardheidsclausule), alsmede de uitvoering van de subsidiedeelverordeningen en subsidiebeleidsregels. In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van specifieke bevoegdheden per cluster die niet op het niveau van Unitleider, medewerker kunnen worden gemandateerd. Besluiten in dit kader met een niet-routinematig karakter worden genomen door de GS-AD.

2.2

Besluiten als bedoeld in artikel 125 Gemeentewet juncto artikel 5:21 van de Awb (last onder bestuursdwang), artikel 5:32 van de Awb (last onder dwangsom), artikel 5:34 van de Awb (verzoeken om opschorting, opheffing, vermindering van dwang-sommen), artikel 5:37 van de Awb (invorderingsbesluiten), artikel 4:112 van de Awb (aanmaningen), artikel 5:10, tweede lid, van de Awb (invordering geldsom bij dwangbevel), en besluiten als bedoeld in artikel 4:94 van de Awb (uitstel van betaling), alsmede hieruit voortvloeiende besluiten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder f, (procesbesluit) van de Gemeentewet, besluiten als bedoeld in artikel 8:110, eerste lid, van de Awb (incidenteel hoger beroep), beslissingen ten aanzien van een verzoek om handhaving en gedoogbesluiten, alsmede besluiten als bedoeld in titel 9 van de Awb.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

Van deze bevoegdheid mag slechts gebruik worden gemaakt voor zover het besluit ziet op handhavingszaken. Van deze bevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt voor zover het handhavingszaken betreffen die zich richten tegen de gemeente Leiden als rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam. Gedoogbesluiten worden genomen met inachtneming van de nota ‘grenzen aan gedogen’ kamerstukken II, 1997-1996, 25 085, nr. 2

2.3

Toepassen van bestuursdwang en het verhaal van kosten daarvan met betrekking tot: 1. afval dat op niet daartoe aangewezen dagen ter inzameling wordt aangeboden (overtreding art. 18, lid 2, Afvalstoffenverordening)

2. verwijdering van illegale pleziervaartuigen en andere voertuigen (wrakken/ defecten), bedrijfsvaartuigen, standplaatsen, terrassen en evenementen

3. de Wegsleepverordening

4. het beleid Fiets Fout = Fiets Weg ( overtreding artikel 5:12 APV)

5. Wegslepen van kampeer-wagens, caravans of andere voertuigen voor recreatieve doeleinden die zonder ontheffing van B&W langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg staan geparkeerd (artikel 5:6 APV)

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

 

2.4

Aansprakelijkstelling van derden voor schade aan gemeente-eigendommen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

2.5

Het uitvoeren van handelingen op basis van de artikelen 30, 34, 35, 36, 37 en 38 van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) e het afhandelen van een verzetsprocedure ex artikel 404 en 41 van de Wbp.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

Machtiging

2.6

Ondertekenen en verzenden van correspondentie van routinematige aard, het verstrekken van informatie, het ondertekenen en verzenden van brieven inzake inlichtingen van administratieve aard of waarin afschrift van een raads- en/of collegebesluit wordt gevraagd

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

Voor zover dit geen besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb betreft.

2.7

De terinzagelegging van de zakelijke beschrijving van de gesloten grondexploitatie-overeenkomst als bedoeld in artikel 6.2.12 Bro, alsmede het doen van kennisgevingen omtrent gesloten grondexploitatieovereenkomsten en gesloten anterieure en posterieure grond-exploitatie-overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24, lid 3, Wro., van een kennisgeving van het voornemen van voorbereiding van een bestemmingsplan en het doen van kennisgeving als bedoeld in artikel 19 van de verordening wegen, lanen, straten enz. en watergangen en sloten.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

 

2.8

Het aanvragen voor aansluiting gas, water en licht.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

 

2.9

Via een gerechtelijke procedure verkrijgen van betaling van openstaande vorderingen tot € 15.000,-.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

Volmacht. Voor vorderingen met een waarde tussen € 5.000 en € 25.000 kan, indien de zaak daarom vraagt, SE JZ van Servicepunt71 daarover advies geven.

2.10

Het aangaan en ondertekenen van huur-, koop- en verkoopovereenkomsten en lease-overeenkomsten met betrekking tot onroerende zaken

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

Van deze bevoegdheid mag alleen gebruik worden gemaakt als een begrotingspost hierin voorziet. Tevens dient Financiële dienstverlening (SP 71) mede te paraferen

2.11

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten - niet zijnde het huren, leasen, kopen en verkopen van onroerende zaken - waaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, het aangaan van koopovereenkomsten, huurovereenkomsten, overeenkomsten van (geld)lening.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker.

Een en ander uitsluitend conform de geldende budgetregeling en voor zover een begrotingspost hierin voorziet.

2.12

Het vaststellen van bestekken, al dan niet Europees openbaar aanbesteden en opdracht gunnen, voortvloeiende uit de wet- en regelgeving waarvan de uitvoering aan college en/of de burgemeester is opgedragen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

Een en ander uitsluitend conform de geldende budgetregeling en voor zover een begrotingspost hierin voorziet en de (plv.) RVT-manager in het budgethoudersregister is geautoriseerd voor het aangaan van de financiële verplichting.

2.13

Het aanvragen van subsidies bij externe instanties en het afleggen van verantwoording hieromtrent

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

Zie (naar analogie) de voorwaarden zoals opgenomen onder punt 2.1 van dit hoofdstuk.

2.14

Verdagingsbesluiten (i.v.m. Awb-zaken van college en burgemeester) als bedoeld in artikel 7:10 van de Awb

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

Indien en voor zover deze bevoegdheid niet is gemandateerd aan Servicepunt 71.

2.15

Beslissingen ten aanzien van klachten zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

Afdoening is neergelegd bij de hiërarchisch hogere functionaris, zoals neergelegd in de artikel 3 van het Organisatiebesluit gemeente Leiden 2014. Dit betekent dat het college van burgemeester en wethouders klachten over de GS-AD/ gemeentesecretaris afdoet. Gemandateerden mogen geen beslissingen nemen m.b.t. klachten die betrekking op hen persoonlijk hebben.

2.16

Beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

Ondermandaat niet gewenst.

2.17

Beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaar bestuur

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

2.18

Het aangaan van een overeenkomst of het verlenen van een opdracht binnen het kader van een aangegane overeenkomst of verleende beschikking.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

Let wel, de medewerker wordt geen budgethouder. De medewerker stemt de financiële gevolgen van dit besluit af met de budgethouder die het aangaat.

2.19

Het aanwijzen van personen die namens de gemeente aangifte doen van een strafbaar feit

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

2.20

Het aanwijzen van een installatieverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 3.5, derde lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

2.21

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep, de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider, mede-werker

Machtiging

3. HRM

Bevoegdheden Cao Gemeenten

3.1

artikel 2.1 Het aangaan van arbeidsovereenkomsten, waaronder begrepen bijzondere dienstverbanden als bedoeld in artikel 2.5

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.2

artikel 2.7, 2.8 en 2.9 Het aanbieden van stageovereenkomsten en werkervaringsplaatsen, incl. vergoedingen daarvoor. En het aanbieden van een takenpakket op maat met daarbij afwijkende beloning

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.3

artikel 11.6 Het aanwijzen voor beschikbaarheidsdiensten

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

3.4

artikel 5.1 en 1a Wet flexibel werken Het maken van afspraken over aanpassing van de formele werkduur of aanpassing van de werkplaats

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.5

artikel 3.1 Vaststellen van functies en functiewaarderingssystemen

GS-AD

 

 

 

 

3.6

artikel 3.3 Overeenkomen van het salaris met een individuele werknemer

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.7

artikel 3.4, 3.5, 3.6 en 3.7 en 7:658a en7:629 lid 12 BW Beslissen over (periodieke) salarisverhoging, verhoging wegens promotie en doorgroei naar een uitloopschaal, en het overeenkomen van een verlaging van het salaris.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.8

artikel 3.8 t/m 3.16 Het verstrekken van salaristoelagen als bedoeld in paragraaf 3 van de Cao

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.9

artikel 3.20 Het verstrekken van een vergoeding BHV

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.10

artikel 3.19 Het verstrekken van overwerkvergoedingen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.11

artikel 3.17 Het verstrekken van een ambtsjubileumgratificatie

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.12

artikel 3.18 Het toekennen van een beloning vanwege uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.13

artikel 3.21, juncto de Regeling Reiskosten Het verstrekken van een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in belang van de dienst.

 GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.14

artikel 3.22, juncto de Regeling Reiskosten Het verstrekken van een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer

 GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.15

5.4, lid 4, 5 en 6 Het maken van afspraken met individuele werknemers over werktijden, vakantie, verlof en de planning van werkzaamheden

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.16

artikel 6.5 Het beslissen op een verzoek om verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.17

hoofdstuk 4 (IKB), juncto de Regeling Keuzemodel Arbeidsvoor-waarden Beslissen over de uitruil met of besteding van het belaste IKB voor belastingvrije of beperkt belaste beloningsbestanddelen, en het kopen van bovenwettelijke vakantieuren.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.18

artikel 6.1 en 6.3 Beslissen over het vervallen van verlofuren, het inzetten van verlofuren voor een langere vakantieperiode en het overeenkomen van extra bovenwettelijke vakantie als in het volgende kalenderjaar extra uren worden gewerkt

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.19

artikel 7:634 lid 2 7:635, 7:637 lid 1 7:638 lid 5, 6 en 8 en 7:641 BW Vaststellen van de aanspraken op vakantie bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.20

artikel 6.8, 6.12 ,12.4, 6.7 en 6.17 en 1.9 lid 2 en WAZO (art.5:2) en 7:643 jo. 7:627 BW Beslissen en het maken van afspraken inzake verzoeken om buitengewoon verlof

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.21

artikel 6.10 en 1.7 artikel 6:6 Wazo Beslissen over (doorbetaling tijdens) ouderschapsverlof

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.22

artikel 6.9, 6.11, 6.13, 6.14, 6.15 en 6.16 Beslissen over onbetaald verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, en samenloop met ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.23

Bijlage 6A bij de cao Uitvoering geven aan de gemeentelijke levensloopregeling

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.24

artikel 7.4, lid 1 Opdracht geven aan de arbo-dienst om een werknemer aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.25

artikel 7.4, lid 2 Verlenen van vrijstelling van werkzaamheden o.g.v. een advies van de Arbodienst

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.26

artikel 7:658a BW en artikel 4 Arbeidsomstandighedenwet Het aanpassen van de arbeidsplaats, werkmethoden en arbeidsmiddelen, alsmede de arbeidsinhoud, aan de werknemer, die in verband met ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.27

artikel 7.1 en artikel 7:629 BW Beslissen over al dan niet korten op het salaris wegens ziekte

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.28

artikel 7:658a BW Het treffen van maatregelen en het verstrekken van aanwijzingen, om de werknemer die gevolge van ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten, in staat te stellen de eigen of andere passende arbeid te verrichten.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.29

artikel 7:629, 7:670a en Beslissen over verkorting of verlenging van de periode waarover ingeval van arbeidsongeschiktheid recht bestaat op volledige of gedeelteliljke doorbetaling van het loon.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.30

artikel 7:658a en7:629 lid 12 BW Het opstellen, in overeenstemming met de werknemer, van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAZ

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.31

artikel 7:629 lid 5 en 3 onder f, BW Het beslissen over loon bij ziekte in geval van samenloop met een uitkering die de werknemer toekomt krachtens een wettelijk voorgeschreven verzekering, een verzekering, of uit een fonds waarin de werknemer niet deelneemt.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.32

artikel 2.10 en artikel 7:672 en 7:670b BW NB 2e en 3e lid van 8.1 vervallen wgs strijd BW. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en beslissen over afzien van opzegging.

GS-AD

 

 

 

Ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd is een automatisme, neergelegd in lid 1 van artikel 8:2 CAR. Het tweede lid van 8:2 maakt het mogelijk om hiervan af te wijken, maar daarvan wordt op grond van het beleid in Leiden geen gebruik gemaakt. De bevoegdheid om te besluiten op afwijkingen is voorbehouden aan de GS-AD.

3.33

artikel 7:669 lid 3, onder a BW Opzeggen van de arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

GS-AD

 

 

 

 

3.34

artikel 7.5 en artikel 7:670 lid 1 onder b en 11, 7:669 lid 3, onder b, 7:629 7:660a en 7:671a Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 Opzegging is pas mogelijk na verkregen toestemming van het UWV

3.35

artikel 7:669 lid 1, onder b BW Opzeggen van de arbeidsovereenkomst als daar een redelijke grond voor bestaat

GS-AD

 

 

 

 

3.36

artikel 7:667 lid 1 7:668 lid 4 onder b, 7:668a, 7:669, 7:672 BW Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst wanneer de tijd is verstreken, of bij wet aangegeven.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.37

artikel 11.4 Het opleggen van een schorsing als ordemaatregel

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.38

artikel 10.20 en artikel 7:674 BW Verstrekken van een overlijdensuitkering

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.39

artikel 9.14 en 9:15 en 7:671b lid 8 onder a BW Vastleggen van de re-integratiefase en het opstellen van een re-integratieplan

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.40

artikel 9.1 Vaststellen dat iemand door reorganisatie boventallig wordt

GS-AD

 

 

 

 

3.41

artikel 9.1 t/m 9.13 Beslissen over verlenging of beëindiging van het Van werk-naar-werktraject

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.42

artikel 10.4 en 10.9 Het toepassen van sancties door kortingen op het salaris, de aanvullende WW en de nawettelijke WW wegens niet voldoen aan inspannings-verplichtingen m.b.t. reintegratie of wegens op andere wijze niet nakomen van verplichtingen.

GS-AD

 directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en manager concernstaf,

 

 

 

3.43

artikel 10:10 Afkoop na-wettelijke WW

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en manager concernstaf,

(plv.) RVT-manager

3.44

artikel 8, lid 2, Ambtenarenwet 2017 Het verbieden of onder voorwaarden toelaten van het verrichten van nevenwerkzaamheden

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.45

artikel 7:661 BW Het vaststellen van een bedrag ter vergoeding van schade die een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid van de werknermer.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.46

artikel 7:661 BW Het ontheffen van de verplichting t.a.v. rekenplichtige ambtenaren tot het aanzuiveren van een tekort

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en manager concernstaf,

(plv.) RVT-manager

3.47

artikel 8.1 Het bespreken van het functioneren van de werknemer

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.48

artikel 11.1 Het opleggen van het dragen van uniform of dienstkleding. Het opleggen van kledingvoorschriften

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

Unit-leider

 

3.49

artikel 7:660 BW Het geven van voorschriften omtrent het verrichten van de arbeid, alsmede aan die welke strekken ter bevordering van de goede orde

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.50

artikel 11.2 Het bepalen wanneer de werknemer weer mag werken in geval hij in contact is geweest met iemand met een besmettelijke ziekte

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.51

artikel 11.3 Het verlenen van toestemming voor het gebruik van motorrijtuigen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.52

artikel 8.2 Beslissen over het volgen van een opleiding en de betaling van de kosten daarvan

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.53

artikel 8.3 Het verlenen van verlof t.b.v. het volgen van onderwijs aan werknemers < 18 jaar

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.54

artikel 5 lid 1, onder e Ambtena-renwet 2017 en 7:658c BW Het nemen van maatregelen i.v.m. vermoedens van misstanden.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.55

artikel 7:660 BW, Het nemen van disciplaire maatregelen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

3.56

artikel 7.677 en 7:650 BW Onverwijld opzeggen van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden (ontslag op staande voet)

GS-AD

 

 

 

 

3.57

artikel 8.5 en 8.7 Het begeleiden en ondersteunen van de medewerker ter verbetering van inzetbaarheid en mobiliteit en het opstellen en uitvoeren van een POP.

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.58

artikel 8.6 Het aanwijzen van een deskundige op het gebied van loopbaanadvies of coaching

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

(plv.) RVT-manager

 

 

3.59

Communiceren en corresponderen met de werkgeverscommissie van de griffie inzake wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van de griffie.

GS-AD

 

 

 

Machtiging. Het betreft hier alleen het uitwisselen van informatie. De GS-AD neemt geen besluiten aangaande de rechtspositie van medewerkers van de Griffie.

3.60

Aangaan arbeidsovereenkomsten griffiepersoneel en alle daarmee samenhangende HRM bevoegdheden, zoals opgenomen in dit register.

Griffier

Volmacht

Formatie

3.61

Beslissen over verschuivingen of wijzigingen binnen de formatie die het teamniveau overstijgen

GS-AD

directeuren van een cluster; een instelling; projectbureau en, manager concernstaf

 

 

 

Klachtenregeling 

3.62

Afdoening van een klacht wegens ongewenst gedrag.

GS-AD

 

 

 

 

4. Specifieke mandaten cluster PMO

4.1

Het aangaan en ondertekenen van leenovereenkomsten als bedoeld in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), inclusief de door de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest gemandateerde beslissingen

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat/volmacht

4.2

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten met betrekking tot leningen als bedoeld in de Participatiewet

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat/volmacht

4.3

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot vestiging van een hypotheek of pand, alsmede het royement daarvan, conform het bepaalde in de gemeentelijke regeling Bijstand en eigen woning, ofwel het Besluit Krediethypotheek of het Besluit Krediethypotheek Bijstand

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Volmacht

4.4

Het afgeven van verklaringen ex artikel 285, lid 1, onder e Faillissementswet (alsmede instemming met verlening mandaat door B&W van gemeenten binnen het werkgebied van de Stadsbank).

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Volmacht

4.5

Alle beslissingen ter uitvoering van de artikelen 20 t/m 22 van de Wet op de Lijkbezorging.

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Dient te worden verantwoord d.m.v. jaarverslagen. Volmacht/machtiging.

4.6

Indienen van een Declaratie Regeling financiering en verantwoording Ioaw/Ioaz/Bbz bij het Ministerie, alsmede indienen bij het Ministerie van de jaarverantwoordingen betreffende de WWB en de Wi, alsmede Indienen van overige declaraties

GS-AD

Directeur PMO

 

 

Volmacht/machtiging

4.7

Opdracht geven aan derden voor diensten, leveringen en/of werkzaamheden en de ondertekening daarvan

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

4.8

Beslissingen in het kader van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN)

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

4.9

Het nemen van (betaal)besluiten aan (zorg)aanbieders met betrekking tot eenmalige persoonsgebonden budgetten als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Sinds 1 januari 2015 is de Sociale Verzekeringsbank de enige instantie die namens pgb-houders betalingen kan doen aan zorgverzekeraars. Uit doelmatigheidsoverwegingen heeft de SVB de bevoegdheid als het gaat om eenmalige PGB's gemandateerd aan het college. Het college heeft met dit mandaat ingestemd.

4.10

Aangaan en ondertekenen van overeenkomsten ihkv organisatie introductiecursussen en toernooien op het gebied van schoolsport met individuele instructeurs, sportverenigingen en sportscholen (niet zijnde overeenkomsten aangaande reguliere exploitatie van de sportaccommodaties).

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat en volmacht.

Mandaten Jeugdwet 2015

4.11

Artikel 2.3: een oordeel over treffen jeugdhulp voorzieningen voor jeugdige of een ouder

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat

4.12

Artikel 2.4: een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming over maatregel met betrekking tot gezag over minderjarige

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat

4.13

Artikel 2.7, lid 1: bij treffen individuele voorziening zo nodig overleg voeren met bevoegd gezag van een school

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team en de ambtelijk dossier-houder

B&W

4.14

Artikel 3.1: aanwijzing door het college van een jeugdhulp-aanbieder die verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming kan doen

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat is onderdeel van de afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming

4.15

Artikel 6.1.8: het indienen verzoek tot verkrijgen van een machtiging van de kinderrechter om een jeugdige die woonplaats in de gemeente heeft in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven

GS-AD

Voorzitter van de Jeugd-beschermings-tafel

 

 

Mandaat is onderdeel van de afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming. Zie ook Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming. Dit geldt ook voor het verlenings-besluit uit het Samenwerkings-protocol.

4.16

Artikel 6.1.12, lid 6: mededeling vervallen machtiging, besluit geen nieuwe machtiging aan te vragen aan de raad voor de kinderbescherming

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Zie ook Samenwerkingsprotocol gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming

4.17

Artikel 8.1.1, lid 1: het verstrekken of weigeren persoonsgebonden budget op wens van jeugdige of ouders

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team Ambtelijk dossier-houder

Zie ook de mandaten Verordening Jeugdhulp 2015: art 12 (besluit tot verstrekken van een individuele voorziening) en art. 14 lid 1 (mandatering aan vakinhoudelijk medewerker van het jeugd en gezinsteam), alsmede de mandaten Nadere regels Jeugdhulp 2015.

4.18

Artikel 8.1.4: het herzien of intrekken persoonsgebonden budget

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

 

Zie voor intrekken pgb ook mandaten Verordening Jeugdhulp 2015 (art 18 lid 4).

Mandaten Verordening Jeugdhulp 2015

4.19

Artikel 12: een beschikking individuele jeugdhulpvoorziening

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat

4.20

Artikel 14, lid 1: individuele jeugdhulpvoorziening via persoonsgebonden budget (pgb)

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat

4.21

Artikel 15: inzet van jeugdhulp na een verwijzing van de jeugdige en/of de ouders, door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team Ambtelijk dossier-houder

Mandaat

4.22

Artikel 17: Jeugdhulp in spoedeisend geval

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team, vak-inhoudelijk mede-werker Veilig Thuis, Ambtelijk dossier-houder

In uitzonderlijke situaties waarbij de veiligheid van de jeugdige in het geding is, kan de vakinhoudelijk medewerker van Veilig Thuis de jeugdhulp inzetten. Het JGT wordt daarover onmiddellijk geïnformeerd

4.23

Artikel 18, lid 2: een beslissing aangaande een individuele jeugdhulpvoorziening herzien dan wel intrekken

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat

4.24

Artikel 18, lid 3: geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten individuele jeugdhulpvoorziening of het ten onrechte genoten pgb.

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

4.25

Artikel 18, lid 4: het intrekken van een pgb

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

 

 

Nadere regels Jeugdhulp 2015

4.26

Artikel 2,3,4,5 en 6: voorwaarden en hoogte door het college te verstrekken pgb

GS-AD

Directeur PMO

(plv.) RVT-manager

vakin-houdelijk mede-werker Jeugd- en Gezins-team

Mandaat

5. Specifieke mandaten cluster Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

Mandaten BRP Leiden

5.1

Art. 1.8, lid 2: het afnemen van een verklaring onder ede als bedoeld in art. 2.8, lid 2 onder e. van de Wet Basisregistraties personen (Wet BRP).

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.2

Het aanwijzen van ambtenaren die bevoegd zijn een verklaring onder ede af te nemen

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.3

Hoofdstuk 2 Wet BRP: Het nemen van besluiten over en het verwerken van verzoeken, aangiften en overige brondocumenten in de BRP

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.4

Art. 2.24 Wet BRP: het in kennis stellen hiervan aan degene wie een burgerservicenummer is toegekend (Wet BRP en Wabb)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.5

Art. 2.40 BRP: Aanwijzen van in de gemeente gevestigde instelling op het terrein van maatschappelijke opvang waarvoor degene die er zijn woonadres heeft briefadres kan kiezen

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burge-rzaken

mede-werker

 

5.6

Art. 2.41 Wet BRP: Het toekennen van een briefadres indien het inschrijven op een woonadres om veiligheidsredenen naar oordeel van de burgemeester niet wenselijk is

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.7

Art. 2.42 Wet BRP: het aanwijzen van een rechtspersoon die zijn zetel in Nederland heeft om als briefadresgever binnen de gemeente op te treden

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.8

Art. 2.49 Wet BRP: het oproepen van mensen en het opleggen van verplichtingen in verband met het bijhouden van de BRP

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.9

Art. 2.55 Wet BRP: het op verzoek van een burger mededelen aan welke afnemers en derden hem of haar betreffende gegevens zijn verstrekt

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.10

Art. 2.58 Wet BRP: het verlengen van de termijn voor aanpassing BRP-gegevens

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.11

Hoofdstuk 3 Afdeling 2 Wet BRP: het verstrekken van inlichtingen en van uittreksels uit de BRP en het voeren van correspondentie daarover.

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.12

Art. 5:48 Wet BRP: het opmaken van een rapport van overtreding

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.13

Het opleggen van een bestuurlijke boete i.v.m. overtreding van de wet BRP tot een maximaal bedrag van € 325,- (Wet BRP)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager

mede-werker

 

5.14

Wet BRP, art. 5.48: het opmaken van een rapport van overtreding

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager

mede-werker

 

5.15

Het opleggen van een bestuurlijke boete i.v.m. overtreding van de wet BRP tot een maximaal bedrag van € 325,- (Wet BRP)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.15a

Het uitoefenen van de bevoegdheden op basis van artikel 3 van het besluit mandaat van het Register Niet Ingezeten

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.16

Art. 171 Gemeentewet: het waarmerken van documenten dan wel het voor echt verklaren van kopieën of afschriften van documenten

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.17

Het afdoen, voeren en ondertekenen van routinematige correspondentie

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager Burger-zaken

mede-werker

 

5.18

Het afdoen, voeren en ondertekenen van routinematige correspondentie met betrekking tot het team Burgerzaken

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv) rvt-manager

mede-werker

 

5.19

Benoemen van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (Burgerlijk Wetboek)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat/volmacht

5.20

Het eenmalig aanwijzen van een trouwlokatie

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

5.21

Het opvragen van antecedenten betreffende het bevestigen van een optieverzoek als bedoeld in artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

5.22

Het bevestigen van een optieverklaring als bedoeld in artikel 6 Rijkswet op het Nederlanderschap

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

5.23

Beslissen op verzoek tot registratie als kiezer van een andere lidstaat van de Europese Unie (art. Y32 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.24

Verzoek om inlichtingen uit Kiesregister (Kieswet art. D4)

 

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

5.25

Het aanwijzen van stembureaus (artikel E3 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.26

Benoemen van leden en (vice-)voorzitter van de stembureaus, met uitzondering van het hoofdstembureau (artikel E4 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat.

5.27

Het doen van een mededeling omtrent uitsluiting van kiesrecht en duur ervan ingevolge artikel B5 lid 3 van de Kieswet

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.28

Het afgeven van een verklaring dat iemand bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing (artikel D4 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.29

Het doen van een mededeling aan een ieder of hij als kiezer is geregistreerd en indien de verzoeker niet als kiezer is geregistreerd de redenen daarvan. (artikel D4 t/m7 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.30

Het beslissen op het verzoek om herziening van niet of op niet juiste wijze als kiezer geregistreerd zijn en zo nodig de gemeentelijke administratie hiermee in overeenstemming brengen en de bekendmaking ervan. (artikel D6 en D7 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.31

Verstrekken van (nieuwe) stempassen (art J7 en J8 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.32

Vaststellen register van ongeldige stempassen (art J7a Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.33

Het beslissen op een verzoek om te mogen stemmen bij een stembureau naar keuze en het verstrekken van een kiezerspas (artikel K1-K8 Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.34

Het beslissen op een verzoek om bij volmacht te mogen stemmen en het verstrekken van de volmachten (hoofdstuk L van de Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.35

Aanwijzen van plaatsvervangende leden en ambtenaren van de gemeente voor het bijstaan bij de telling (art. N5 Kieswet).

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.36

Het vragen van adviezen als bedoeld in artikel 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

5.37

Uitbrengen van advies op grond van artikel 2.26 Wabo en Hoofdstuk 6 Bor

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Machtiging

5.38

Verlenen van rekening-courantrekening t.b.v. woonhuisrestauraties, zulks tot een limiet van 85% van de in het vooruitzicht gestelde subsidie

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

Volmacht

5.39

Verkeersmaatregelen t.b.v. gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.40

Aanvragen voor antecedentenonderzoek in verband met vergunningaanvragen voor horeca en bijzondere wetten

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Volmacht/machtiging

5.41

Aanstellen van evenementenverkeersregelaars op basis van het BABW, jo de Regeling verkeersregelaars 2009

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.42

Het opleggen van een toegangsverbod aan personen, niet zijnde medewerker van de gemeente Leiden, voor bepaalde tijd (maximaal 1 jaar) ten aanzien van één of meerdere gemeentelijke gebouwen.

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

5.43

Het opleggen van waarschuwingen op grond van artikel 2.28, 2:28A, 2:29 en 2.30 van de APV

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

5.44

Alle beslissingen op aanvragen voor ontheffingen als bedoeld in artikel 5:6 APV met inbegrip van de intrekking daarvan.

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

 

Mandaat.

5.45

Het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

Mandaat

5.46

Artikel 24 Marktverordening: het besluiten om iemand van de markt te verwijderen in geval van wangedrag of bedrog

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.47

Beslissen tot stilleggen van de bouw op grond van artikel 125 Gemeentewet en artikel 5:21 Awb

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

5.48

Aanwijzen van toezichthouders, op grond van de Awb, de Wabo, Woningwet, de Monumentenverordening, de Monumentenwet, de Wro, de Huisvestingswet, artikel 4:16 APV (stadsschoon), de Woonschepenverordening 2009 en de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus, inclusief de afgifte en ondertekening van legitimatiebewijzen

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

5.49

Beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten in het kader van Fiets fout=Fiets weg.

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

 

 

Mits conform het advies van de Commissie voor bezwaarschriften dan wel overeenkomstig het advies na ambtelijk horen.

5.50

Het instellen van een onderzoek als bedoeld in de wet Bibob

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

 

5.51

Aanvragen van een advies aan het bureau Bibob

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

 

5.52

Voeren van correspondentie en verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van de toepassing van de Wet bibob, met uitzondering van besluitvorming die betrekking heeft op intrekken van, weigeren van en verbinden van voorschriften aan een beschikking op grond van de Wet Bibob

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

 

5.53

Alle beslissingen inzake het aanwijzen van stemlocaties (art. J4,

Kieswet)

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

 

5.54

Het aanstellen van een of meerdere marktmeesters en het bepalen van zijn of hun taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 6 Marktverordening 2015.

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

 

5.55

het aanstellen van een of meerdere toezichthouders belast met het toezicht op naleving van artikelen 2:51, 2:52, 5:12 en 5:12A Algemene plaatselijke verordening 2015 en het bepalen van zijn of hun taken en bevoegdheden zoals bedoeld in artikel 6:2, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2015

GS-AD

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

6. Specifieke mandaten cluster Stedelijke Ontwikkeling 

6.1

Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij het College van Gedeputeerde Staten

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Machtiging

6.2

Het voeren van vooroverleg met naburige gemeenten als bedoeld art. 3.1.1. van het besluit Ruimtelijke Ordening

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Machtiging

6.3

Het indienen van zienswijzen als bedoeld in art. 3.8.1. onder d van de Wet Ruimtelijke Ordening.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Machtiging. Bij politiek gevoelige onderwerpen vooroverleg voeren met de portefeuillehouder.

6.4

Het instellen van beroep als bedoeld in art. 8.2 lid 1 onder d van de Wet Ruimtelijke Ordening

GS-AD

 

 

 

Machtiging. Bij politiek gevoelige onderwerpen vooroverleg voeren met de portefeuillehouder.

6.5

Het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan

GS-AD

 

 

 

 

6.6

Het vaststellen van het ontwerpbesluit en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen bij omgevingsvergunningen, waarbij van het bestemmingsplan wordt afgeweken (artikel 2.12 lid 1 onderdeel a Wabo).

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat.

Teamleider V&S ondertekening bevoegd ontwerpbesluit.

6.7

Het vaststellen van het voorontwerp en ontwerp bestemmingsplan

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat.

Teamleider V&S ondertekening bevoegd ontwerpbesluit.

6.8

De beslissingen ter uitvoering van de toewijzingsregels herinrichting Trekvaartplein en Roomburg

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

 

Mandaat/volmacht. Onder meer het sluiten van vaststellings- overeenkomsten, aangaan en beëindigen van huur- en/of gebruiksovereenkomsten.

6.9

Het aangaan en ondertekenen van planschade-overeenkomsten in het kader van RO-procedures

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat en volmacht

6.10

Het aangaan en ondertekenen van grondexploitatie-overeenkomsten (6.12, lid 2, onder a, en 6.24, lid 1, Wro) voor ruimtelijke projecten waarvoor RO-procedures worden gevoerd.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat en volmacht

6.11

Beslissingen inzake kleinschalige verkeersvoorzieningen - zoals de plaatsing van paaltjes, aanleg van verkeersdrempels, en verbreding van de stoep - voor zover ze aan de orde komen in het Verkeersoverleg, alsmede beslissingen inzake het nemen van verkeersbesluiten voortkomend uit het Verkeersoverleg.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

6.12

Ontwerp-verkeersbesluiten op basis van art. 18, lid 1, eerste lid, onderdeel d, van de Wegenverkeerswet.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat

6.13

Het ondertekenen van uitvoeringsovereenkomsten

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Binnen het daartoe bestemde/toegewezen budget

6.14

Alle beslissingen ter uitvoering van de Erfpachtvoorwaarden 1975, Erfpacht-voorwaarden 1978 en Erfpachtvoorwaarden 1982/1990/1992

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.15

Het aangaan en de ondertekening van overeenkomsten alsmede de levering en aanvaarding inzake verkoop, aankoop, uitgifte in erfpacht van stukjes grond en het vestigen van zakelijke rechtenen (ver)huur met een maximale (verkoop)waarde van € 25.000,-

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat en volmacht. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.16

De volmacht van de Burgemeester tot het ondertekenen van overeenkomsten inzake de aan- of verkoop van onroerende zaken, alsmede tot het ondertekenen van overeenkomsten tot vestiging van zakelijke beperkte rechten, alsmede de volmacht tot het verrichten van de uit het B&W besluit voortvloeiende (rechts)handelingen ten behoeve van de notariële akte van vestiging.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Onder voorbehoud van het B&W besluit tot aan- of verkoop van onroerende zaken. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.17

Alle beslissingen ter zake van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat. Met uitzondering van besluiten tot het vestigen en wijzigen van een voorkeursrecht. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.18

Alle beslissingen ter zake van de Onteigeningswet

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat. Met uitzondering van besluiten ten aanzien van onteigening. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.19

Het geven en ondertekenen van opdrachten aan aannemers e.a. i.v.m. het beheer in de bij het Team Beheer en Onderhoud Vastgoed in beheer zijnde vastgoed, voor zover een begrotingspost dan wel rijks financiering daarin voorziet en het past binnen het gemeentelijke aanbestedingsbeleid, alsmede het accorderen van (tussentijdse) opleveringen

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat en volmacht. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.20

Beslissen t.z.v. verhuur of in (mede)gebruik geven van ruimten in de bij het Team Beheer en Onderhoud Vastgoed in beheer zijnde vastgoed, waaronder het aangaan, wijzigen of beëindigen van huur- en gebruiksovereenkomsten

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.21

Het tijdelijk in gebruik geven van bij de gemeente in eigendom zijnde opstallen en gronden, voor zover niet gemandateerd aan het cluster beheer.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.22

Aangaan en ondertekenen van anterieure en posterieure grondexploitatie-overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wro

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat en volmacht. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.23

Het aangaan en ondertekenen van planschadeverhaals-overeenkomsten

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat en volmacht. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.24

Huren en leasen van onroerende zaken voor ambtelijke huisvesting

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat en volmacht. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.25

Het geven en ondertekenen van opdrachten aan aannemers e.a., i.v.m. het beheer in de bij het Team Beheer en Onderhoud Vastgoed in beheer zijnde vastgoed, alsmede het accorderen van (tussentijdse) opleveringen

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

 

Mandaat en volmacht. Voor zover een begrotingspost dan wel rijksfinanciering daarin voorziet en het past binnen het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.26

Het doen van inschrijvingen in de Openbare Registers overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:17 BW, het afgeven van een verklaring van waardeloosheid als bedoeld in artikel 3:28 BW alsmede het afgeven van verklaringen aan het notariaat inzake de status quo van eerder door de gemeente bedongen rechten, alsmede het doen van rectificaties, voor zover van geringe betekenis, als bedoeld in artikel 59 Kadasterwet van gepasseerde en nog te passeren akten.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

mede-werker VGM

Machtiging. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.27

Nemen van een beslissing inzake het juridisch splitsen van vastgoed in appartementsrechten.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager VGM

mede-werker VGM

Mandaat. De bevoegdheid voor de leidinggevenden van VGM geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

6.27

Nemen van een scheepvaartverkeersbesluit als bedoeld in artikel 5 van de Scheepvaartverkeerswet.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

7. Specifieke mandaten cluster Beheer 

7.1

Alle beslissingen ter uitvoering van de Afvalstoffenverordening 2008 en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

7.2

Vaststelling en/of wijziging tarieven voor het beschikbaar stellen, in gebruik geven en het ledigen van particuliere en openbare inzamelmiddelen en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

7.3

Aanstellen van verkeersregelaars op basis van het BABW, jo de Regeling verkeersregelaars 2009

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

7.4.1

Beslissingen ter zake van het sluiten van contracten inhoudende het geven van opdracht voor werkzaamheden van civieltechnische aard, inclusief openbare verlichting en onderhoud verkeersregelinstallaties en de ondertekening daarvan.

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat. Voor zover de kosten zijn voorzien in de gemeentebegroting en met inachtneming van het door het College vastgestelde aanbestedingsbeleid. Teamleider Stads-ingenieurs is bevoegd tot het drempelbedrag van Europese aanbesteding voor werken in 2012 (geldt tevens voor accorderen van facturen).

7.4.2

Beslissen tot het sluiten van contracten of het verlenen van opdrachten voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten en diensten ten behoeve van het beheer en onderhoud van het wagenpark en de garage.

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

Wagen-park-beheerder

 

7.4.3

Ondertekenen van machtigingen voor het op naam zetten van gemeentelijke voertuigen bij de RDW.

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

Wagen-park-beheerder

 

7.5

Beslissingen ter zake van het verrichten ten behoeve van derden van civieltechnische werkzaamheden en toezicht

GS-AD

Directeur Beheer

Teamleider IBOR

mede-werker

Mandaat. Voor zover de factuurwaarde voor deze werkzaamheden in totaal niet meer bedraagt dan € 100.000,-

7.6

Het aangaan van huurovereenkomsten voor sportaccommodaties en sportattributen

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat en volmacht. Budgetbevoegdheid overeenkomstig de Budgethouderregeling per opdracht voor 3e functionarissen

7.7

Het geven en ondertekenen van opdrachten aan aannemers e.a., i.v.m. het beheer van de bij het Sportbedrijf ondergebrachte gebouwen, alsmede het accorderen van (tussentijdse) opleveringen.

GS-AD

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat en volmacht.

7.8

Het vaststellen van plannen en werkinstructies, alsmede het verrichten van rechtshandelingen, waaronder begrepen het aanvragen van vergunningen, die voortvloeien uit de verplichtingen op grond van het keurmerk Veilig & Schoon voor zwembaden

GS-AD

Directeur Beheer

 

 

Mandaat is nu alleen beperkt tot keurmerk veilig en schoon. Als uit de plannen van aanpak investeringen voortvloeien, dan geldt het mandaat alleen voor zover de directeur ook het bijbehorende budget heeft. Indien een plan van aanpak onderdelen bevat waarvan het mandaat (bij andere vergelijkbare zaken) eigenlijk bij een andere afdeling ligt (bijvoorbeeld omdat er een plan is geschreven dat betrekking heeft op het pand, terwijl het beheer van het pand bij VGM ligt) dan dient er afstemming plaats te vinden met die afdeling, alvorens van het mandaat gebruik gemaakt kan worden).

7.9

Het tijdelijk in gebruik geven van het beheer en onderhoud van bij de gemeente in eigendom zijnde gronden in de openbare ruimte, voorzover niet gemandateerd aan cluster stedelijke ontwikkeling.

GS-AD

Directeur Stedelijke Ontwikkeling

(plv.) RVT-manager

 

Mandaat. Een vergelijkbaar mandaat is verleend aan VGM (6.21). Daar gaat het echter ook om het in gebruik geven van stukjes grond die niet voor een ieder toegankelijk zijn.

7.10

Het verlenen van een opdracht aan een uitvoerder/opdrachtnemer binnen een daarvoor geldende overeenkomst op het gebied van Beheer en het ondertekenen daarvan.

GS - AD

Directeur Beheer

(plv. RVT-)manager

mede-werker

 

8. Specifieke mandaten Concernstaf

8.1

Het doen van een inschrijving in het handelsregister van de kamer van koophandel, inclusief het doorvoeren van wijzigingen

GS-AD

Manager Concernstaf

Teamleider

Machtiging.

8.2

Het besteden van de budgetten zoals genoemd in de bijlage bij het mandaatbesluit Leiden/Servicepunt van 20 december 2011 (B&W-besluit nr. 11.1322) en tevens om voor het beheer van deze budgetten ondermandaat te verlenen aan het Bestuur van Servicepunt71, met de bevoegdheid ondermandaat te verlenen.

GS-AD

Manager Concernstaf

Teamleider

Mandaat. De bevoegdheden worden begrensd overeenkomstig de bepalingen zoals neergelegd in het “Mandaatbesluit Servicepunt 71/de gemeente Leiden”.

8.3

Ondertekenen van overeenkomsten die het gevolg zijn van uitvoering van het treasury beleid (artikel 171 Gemeentewet)

GS-AD

Manager Concernstaf

Teamleider

 

De kaders van deze machtiging worden bepaald door de Financiële verordening ex artikel 212 lid 2 onderdeel c van de Gemeentewet, het Organisatiebesluit en de Nota Treasury. Volmacht.

9. Specifieke mandaten Projectbureau

9.1

Uitvoering van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van projectontwikkeling, in casu: subsidieaanvragen, inwinnen van informatie, informatieve correspondentie, uitnodigingen voor bijeenkomsten

GS-AD

Ambtelijk opdrachtgever

Project-leider Project-bureau

 

 

9.2

Opdracht geven aan derden voor diensten, leveringen en/of werkzaamheden en de ondertekening daarvan

GS-AD

Ambtelijk opdrachtgever

Project-leiders van het Project-bureau

 

Voor zover de door de raad geautoriseerde kredieten, grondexploitaties en aanbestedingsregels dit toestaan. Machtiging.

9.3

Beslissingen ter zake van het sluiten van contracten inhoudende het geven van opdracht voor werkzaamheden van civieltechnische aard en inclusief openbare verlichting en de ondertekening daarvan

GS-AD

directeur projectbureau

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat en volmacht. Voor zover de kosten zijn voorzien in de gemeentebegroting en met inachtneming van het door het College vastgestelde aanbestedingsbeleid.

Teamleider Stadsingenieurs is bevoegd tot het drempelbedrag van Europese aanbesteding voor werken in 2012 (geldt tevens voor accorderen van facturen).

9.4

Beslissingen ter zake van het verrichten ten behoeve van derden van civieltechnische werkzaamheden en toezicht

GS-AD

directeur projectbureau

(plv.) RVT-manager

mede-werker

Mandaat

Mandaten instellingsdirecteuren

10. Museum Lakenhal en Erfgoed Leiden e.o. (inclusief Molenmuseum De Valk)

10.1

Het beheer van de wachtlijst voor ateliers en het toewijzen van atelierruimten

GS-AD

Directeur Lakenhal

 

 

Geldt tot dat deze taak is ondergebracht bij de op te richten stichting Atelierbeheer.

10.2

Het verlenen van kunstopdrachten t.b.v. de openbare ruimte

GS-AD

Directeur Lakenhal

 

 

Na inwinning van advies van de Adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.

10.3

Het aanvaarden van schenkingen in natura bestemd voor opname in de collecties van Stedelijk Museum De Lakenhal en Erfgoed Leiden e.o. (inclusief Molenmuseum De Valk)

GS-AD

Directeur Lakenhal, Directeur Erfgoed Leiden e.o.

Beheerder Molen-museum De Valk

 

Tot een waarde van maximaal € 50.000,- mits aan de schenkingen geen nadere voorwaarden zijn verbonden

10.4

Het honoreren van bruikleenaanvragen van tijdelijke aard uit de collecties van Stedelijk Museum De Lakenhal en Erfgoed Leiden e.o. (inclusief Molenmuseum De Valk) ten behoeve van tentoonstellingen in musea of vergelijkbare accommodaties.

GS-AD

Directeur Lakenhal, Directeur Erfgoed Leiden e.o.

Beheerder Molen-museum De Valk

 

De waarde van de uit te lenen voorwerpen mag niet hoger liggen dan € 500.000,- en onder de gebruikelijke voorwaarden van transport en verzekering. Wethouder Cultuur dient te mede paraferen.

10.5

Volgens een vigerend protocol doen van aankopen van kunstwerken ten behoeve van de collecties van Stedelijk Museum De Lakenhal en Erfgoed Leiden e.o. (inclusief Molenmuseum De Valk)

GS-AD

Directeur Lakenhal, Directeur Erfgoed Leiden e.o.

Beheerder Molen-museum De Valk

 

De aankoopprijs excl. BTW dient beneden de € 100.000,- per object te liggen en de middelen in de respectievelijke aankoopfondsen dienen beschikbaar te zijn. T.a.v. Erfgoed Leiden e.o. (inclusief Molenmuseum De Valk) dient de aankoopprijs excl. BTW beneden de € 25.000,- per object te liggen.

10.6

Het aangaan van renteloze geldleningen ten laste van Stedelijk Museum De Lakenhal en het aanvaarden van kwijtschelding in jaarlijkse termijnen van de betreffende lening i.h.k.v. een door de fiscus geaccepteerde wijze van effectuering van een schenking

GS-AD

Directeur Lakenhal

 

 

Tot een maximumbedrag van € 12.500,-.

10.7

Vaststellen, wijzigen dan wel intrekken Reglement Dienstverlening Erfgoed Leiden e.o.

GS-AD

Directeur Erfgoed Leiden e.o.

 

 

 

10.8

De uit de Archiefwet 1995 voortvloeiende bevoegdheden, zoals opgesomd in artikel 11 van de Verordening Archief- en Informatiebeheer

 

Directeur Erfgoed Leiden e.o.

Teamleider Inspectie

mede-werker

De archivaris wordt rechtstreeks aangewezen door het college.

11. De Zijl Bedrijven

11.1

Het optreden als werkgever in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en het uitvoeren van die Wet

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.2

Het vaststellen van bedrijfstijden, werk- en dienstroosters

GS-AD

Directeur DZB

Managers, Controller DZB

 

Voor zover geen conflict ontstaat met de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en de betrokken CAO ’s

11.3

Het opleggen van consignaties en bereikbaarheidsdiensten, incidentele sluitingen van (onderdelen) van de dienst, het vaststellen van uitstapjes, dagjes uit

GS-AD

Directeur DZB

Bedrijfs-leiders Team-manager

 

Voor zover geen conflict ontstaat met de Arbowet, de Arbeidstijdenwet en de betrokken CAO ’s

11.4

Het jaarlijks aangaan van investeringen

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

Tot een maximum bedrag van € 459.000, -(voor jaar 2012) ;

Manager LWB (tot een maximum van € 100.000,-.

11.5

Het doen van aangifte bij de Belastingdienst ingevolge de Wet omzetbelasting (BTW)

GS-AD

Directeur DZB

Controller DZB

 

 

11.6

Het aanbieden en het beëindigen van de op de arbeidsinschakeling gerichte voorzieningen aan de personen uit de doelgroep van de Participatiewet,

binnen de kaders van de gemeentelijke re-integratieverordening

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.7

Het voorselecteren van personen voor beschut werk en het inwinnen van advies

bij het UWV voor de beoordeling van de geselecteerde personen m.b.t. het behoren tot de doelgroep beschut werk

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.8

Het aanvragen van adviezen bij het UWV ten behoeve van het vaststellen van:

a) de doelgroep loonkostensubsidie en b) de loonwaarde van een persoon

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.9

Het delegeren van diverse taken t.b.v. de Stichting DZB Participatiewerk aan de ambtelijke organisatie van DZB en het toekennen van specifieke bevoegdheden (volmacht of machtiging) aan de functionarissen van DZB

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.10

Het aangaan en opzeggen van arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht alsmede het nemen van alle beslissingen met betrekking tot die arbeidsovereenkomsten

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

Geldt zowel voor DZB als de onder DZB ressorterende stichting en BV; Bevoegdheden van Manager MO behelzen het opzeggen van de AO niet

11.11

Het opzeggen van arbeidsovereenkomsten met WSW-werknemers

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.12

Het nemen van alle beslissingen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten met WSW-werknemers (m.u.v. opzeggingen van dienstverbanden)

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

 

11.13

Het aanvragen van herindicaties WSW-werknemers

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

 

11.14

Het intrekken van her-/indicatiebeschikking WSW

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.15

Het aangaan van overeenkomsten met reguliere werkgevers voor detachering

(of begeleid werken) van de WSW'ers en de werknemers van de Stichting DZB Participatiewerk

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

 

11.16

Het aangaan van overeenkomsten met de Stichting DZB Participatiewerk voor het inlenen van het personeel

GS-AD

Directeur DZB

Manager, Bedrijfs-leiders

 

 

11.17

Het verstrekken van loonkostensubsidies i.h.k.v. de P-wet en subsidies aan werkgevers en begeleidingsorganisaties i.h.k.v. begeleid werken

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

 

11.18

Het aanvragen van subsidies bij externe instanties

GS-AD

Directeur DZB

Manager

 

 

11.19

Het verantwoorden van ontvangen subsidies aan externe instanties

GS-AD

Directeur DZB

Controller DZB

 

 

11.20

Het aangaan van overeenkomsten voor publiek-private samenwerkingen

GS-AD

Directeur DZB

 

 

 

11.21

Het aangaan van overeenkomsten voor stages en vrijwilligerswerk

GS-AD

Directeur DZB

Manager

Co-

ördinator

 

11.22

Het aangaan van overeenkomsten hetzij als opdrachtnemer hetzij als opdrachtgever inzake werken, leveringen en diensten en de ondertekening daarvan

GS-AD

Directeur DZB

Bedrijfs-leiders Team-manager

 

Tot een maximum van € 25.000

11.23

Het aankopen ten behoeve van de uitvoering van opdrachten en de ondertekening daarvan

GS-AD

Directeur DZB

Team-leiders

 

Tot een maximum van € 2.500

12. Heffingsambtenaar

Heffingen

12.1

In rekening brengen van leges en andere heffingen op het werkterrein van publiekszaken (art. 231(2)b GemW)

Directeur Publieks-zaken, Hand-having & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

Mede-werker

 

De bevoegdheid omvat tevens het toepassen van de hardheidsclausule ex. art. 63 AWR

12.2

In rekening brengen van leges voor documenten op het werkterrein van de concernstaf (art. 231(2)b GemW)

Manager Concern-staf

(plv.) RVT-manager Gegevens

Mede-werker

 

De bevoegdheid omvat tevens het toepassen van de hardheidsclausule ex. art. 63 AWR

12.3

In rekening brengen van leges en andere heffingen op het werkterrein van stedelijke ontwikkeling (art. 231(2)b GemW)

Directeur Stedelijke Ont-wikkeling

(plv.) RVT-manager

Mede-werker

 

De bevoegdheid omvat tevens het toepassen van de hardheidsclausule ex. art. 63 AWR

12.4

In rekening brengen leges en andere heffingen op het werkterrein van stedelijk beheer (art. 231(2)b GemW)

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

Mede-werker

 

De bevoegdheid omvat tevens het toepassen van de hardheidsclausule ex. art. 63 AWR

Invordering

12.5

Invorderingsambtenaar parkeerbelastingen; art 231(2)c GemW

Directeur Publieks-zaken, Hand-having & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

Mede-werker

 

De bevoegdheid omvat tevens het toepassen van de hardheidsclausule ex. art. 63 AWR

Bezwaar en beroep 

12.6

Afhandelen bezwaarschriften Publiekszaken

Directeur Publieks-zaken, Hand-having & Veiligheid

(plv.) RVT-manager

 

 

De bevoegdheid omvat het behandelen en beslissen op bezwaarschriften en de bijbehorende processen en het voeren van beroepsprocedures bij rechtbank en gerechtshof.

12.7

Afhandelen bezwaarschriften regionaal archief

Directeur ELO

(plv.) RVT-manager

 

 

De bevoegdheid omvat het behandelen en beslissen op bezwaarschriften en de bijbehorende processen en het voeren van beroepsprocedures bij rechtbank en gerechtshof.

12.8

Afhandelen bezwaarschriften stedelijke ontwikkeling

Directeur Stedelijke Ont-wikkeling

(plv.) RVT-manager

 

 

De bevoegdheid omvat het behandelen en beslissen op bezwaarschriften en de bijbehorende processen en het voeren van beroepsprocedures bij rechtbank en gerechtshof.

12.9

Afhandelen bezwaarschriften beheer

Directeur Beheer

(plv.) RVT-manager

 

 

De bevoegdheid omvat het behandelen en beslissen op bezwaarschriften en de bijbehorende processen en het voeren van beroepsprocedures bij rechtbank en gerechtshof.

Aanvullende Mandaten

12.10

De bevoegdheid tot het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen

Directeur Publieks-zaken, Hand-having & Veiligheid

medewerker

medewerkers van G4S

 

 

De Directeur PHV heeft als aangewezen Heffingsambtenaar ondermandaat verleend aan G4S Nederland.

12.11

De bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften inzake parkeerbelastingen

Directeur Publieks-zaken, Hand-having & Veiligheid

medewerker

 

 

 

12.12

De bevoegdheid tot het voeren van beroepsprocedures inzake parkeerbelastingen bij de diverse rechtscolleges

Directeur Publieks-zaken, Hand-having & Veiligheid

medewerker

 

 

 

MANDATEN AAN EXTERNE ORGANISATIES

13. Omgevingsdienst West-Holland

13.1

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet milieubeheer toebedeelde taken en bevoegdheden, met uitzondering van titel 10.4

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.2

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet geluidhinder toebedeelde taken en bevoegdheden

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.3

Het uitvoeren van de bij of krachtens de Wet bodembescherming toebedeelde gemeentelijke taken en bevoegdheden

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.4

Aanwijzingen geven tot het nemen van maatregelen op grond van artikel 27, tweede lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.5

Te beslissen of sprake is van een geval van ernstige verontreiniging op grond van artikel 29 van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.6

Onverwijld noodzakelijke maatregelen te nemen om de oorzaak van de verontreiniging of aantasting weg te nemen en de bodem te saneren of aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken op grond van artikel 30 van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.7

Het vaststellen of het huidige dan wel voorgenomen gebruik of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is en het bepalen van het tijdstip waarop met de sanering moet worden begonnen als bedoeld in artikel 37, eerste en tweede lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings-dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.8

Het geven van een beschikking waarin tijdelijke beveiligingsmaatregelen staan die vooraf aan de sanering dienen te gaan en op welke wijze en tijdstippen aan hen verslag wordt gedaan van de uitvoering van die maatregelen als bedoeld in artikel 37, derde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings-dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.9

Het opleggen van maatregelen in het belang van bescherming van de bodem en het aangeven van beperkingen in het gebruik van de bodem, als bedoeld in artikel 37, vierde en vijfde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings-dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.10

Het anders vaststellen van de risico’s of het tijdstip van de sanering, als bedoeld in artikel 37, zesde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings-dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.11

Het beslissen op een verzoek om een sanering in fasen uit te voeren als bedoeld in artikel 38, derde lid, alsmede het geven van aanwijzingen terzake als bedoeld in artikel 38, vierde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings-dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.12

Het goedkeuren van een saneringsplan alsmede het geven van aanwijzingen omtrent de verdere uitvoering van de sanering, die een wijziging inhouden van onderdelen van het saneringsplan waarmee is ingestemd op grond van artikel 39 van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.13

Het in behandeling nemen van een melding op grond van het Besluit uniforme saneringen bedoeld in artikel 39b derde lid juncto artikel 28 vijfde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.14

Het beslissen over het wel of niet instemmen met een evaluatieverslag en het stellen van nadere regels die in het verslag moeten worden opgenomen als bedoeld in artikel 39c, tweede en derde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.15

Het beslissen over het wel of niet instemmen met een nazorgplan en het aangeven welke wijzigingen in het gebruik van de bodem aan hen dienen te worden gemeld als bedoeld in artikel 39d, derde, vierde en vijfde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.16

het aan de instemming met een saneringsplan en/of de instemming met een nazorgplan verbinden van een voorschrift tot het stellen van financiële zekerheid als bedoeld in artikel 39f van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.17

Te beslissen over het geven van toestemming voor een deelsanering op grond van artikel 40 lid 2 van de We[1]t bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.18

Te bepalen dat met de sanering van gevallen van ernstige bodemverontreiniging tegelijkertijd wordt begonnen op grond van artikel 42 van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.19

Het geven van bevelen op grond van artikel 43 van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.20

Het geven van aanwijzingen op grond van artikel 45 vierde lid van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.21

Het nemen van maatregelen op grond van artikel 49 van de Wet bodembescherming[2]

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.22

Het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 51 van de Wet bodembescherming

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.23

Op grond van artikel 55 Wet bodembescherming het onverwijld een afschrift van een beschikking als bedoeld in artikelen 29 lid 1, 37 lid 1, 39 lid 2 en 5, 39c lid 2, 39d lid 3 van de Wet bodembescherming, een melding als bedoeld in art. 39b juncto 28 en van bevelen als bedoeld in de artikelen 30, 43 en 49 doen toekomen aan de openbare registers ter vermelding van een korte aanduiding van de aard van die beschikking, die melding en die bevelen bij de betrokken percelen in kadastrale registratie, zoals bedoeld in artikel 48 van de Kadasterwet. Tevens worden de gegevens, genoemd in artikel 55, tweede en derde lid, in de openbare registers ingeschreven.

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

Tevens worden de gegevens, genoemd in artikel 55 lid 2 en 3, ook in de openbare registers ingeschreven.

13.24

Het uitvoeren van de bevoegdheden en taken met betrekking tot het verlenen van enkelvoudige vergunningen voor zover gerelateerd aan artikel 2.1, eerste lid, onder e. en i. van de Wabo

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

Werkt terug tot 1 januari 2012

13.25

Het uitvoeren van toezichtbevoegdheden en -taken in relatie tot 13.1 (Wet milieubeheer), 13.2 (Wet geluidhinder), 13.3 (Wet bodembescherming) en 13.24

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

Werkt terug tot 1 januari 2012

13.26

Het nemen van handhavingsbeschikkingen in relatie tot 13.1 (Wet milieubeheer), 13.2 (Wet geluidhinder), 13.3 (Wet bodembescherming) en 13.25, te weten last onder bestuurs-dwang, last onder dwangsom, invorderingsbeschikking en intrekking vergunning op grond van hoofdstuk 5 van de Wabo

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

Werkt terug tot 1 januari 2012

13.27

Het uitoefenen van toezicht en handhaving van de geluidsnormen, zoals opgenomen in een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 en artikel 4:6, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening, alsmede de geluidsnormen op grond van de artikelen 4:2 en 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.28

Het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 4:6, tweede lid, Algemene plaatselijke verordening voor zover het werkzaamheden betreft, uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 uur en 07.00 uur en/of in het weekend van vrijdag 19.00 uur tot maandag 07.00 uur, met uitzondering van het op- dan wel afbouwen krachtens een evenementenvergunning zoals bedoeld in artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening.

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.29

Het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 8.4, tweede lid, van het Bouwbesluit

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.30

De uitvoering van de verordening bodemsanering gemeente Leiden

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.31

De uitvoering van de Subsidieverordening Duurzaamheidsfonds

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.31

De uitvoering van de Verordening duurzaamheidslening

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.32

De uitvoering van de Verordening duurzaamheidslening

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.33

De uitvoering van het Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

13.34

De uitvoering van de Verordening Duurzaamheidsvoucher Leiden 2020

B&W Leiden

Directeur Omgevingsdienst West-Holland

Vakafdelingsmanager

13.35

Het in relatie met de onder 13.1 tot en met 13.33 genoemde wetgeving en verordeningen uitvoeren van taken en bevoegdheden bij of krachtens de navolgende wetten, waaronder begrepen het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester:

1) Gemeentewet;

2) Algemene wet bestuursrecht;

3) Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;

4) Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Directeur Om-gevings

dienst West-Holland

Door de directeur Omgevings

dienst West-Holland aangewezen ambtenaren

 

 

 

14. ARCHIEF

14.1

De uit de Archiefwet 1995 voortvloeiende bevoegdheden, zoals opgesomd in artikel 11 van de Verordening Archief- en Informatiebeheer

 

Directeur ELO

Team-leider Inspectie, adjunct- gemeente-archivaris

 

De archivaris wordt rechtstreeks aangewezen door het college.

15. SOCIALE VERZEKERINGSBANK

15.1

Alle beslissingen met betrekking tot de algemene bijstandsverlening in het kader van de Participatiewet aan 65-plussers, inclusief de afhandeling van bezwaarschriften.

Sociale Ver-zekerings-bank

 

 

Indien en voor zolang m.b.t. het mandaat een overeenkomst tussen de SVB en de gemeente Leiden geldt.

16. SERVICEPUNT71

16.1

Het aangaan en opzeggen van contracten, voor zover door de deelnemer voor de betreffende taken expliciet budget beschikbaar heeft gesteld.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Het ondermandaat is beperkt tot een bedrag van en tot een maximum van € 100.000,-.

16.2

Het ondertekenen van routinematige correspondentie niet zijnde besluiten en/of beschikkingen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.3

Het verlenen van uitstel van betalingen en het in dat verband treffen van betalingsregelingen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.4

Het versturen van aanslagen en facturen en het treffen van betalings- en invorderingsmaatregelen van o.a. grafrechten, leges, huren, (erf)pachten, havengelden, marktgelden en vorderingen uit hoofde van privaatrechtelijke verbintenissen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.5

Het bij de rechtbank aanhangig maken van een vordering kleiner dan € 25.000,--.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

 

16.6

Het ondertekenen van de verklaring derdenbeslag, wanneer derdenbeslag onder de deelnemer is gelegd.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.7

Het doen van aangifte BTW voor het totaal van de deelnemer en aangiften van het BTW-compensatie-fonds.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

 

16.8

Het doen van verklaring van de vorderingen en zaken die door beslag zijn getroffen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.9

Het verrichten van betalingen en spoedbetalingen t.b.v. door of namens de gemeente aangegane verplichtingen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

16.10

Het doen van aangifte van Informatie Voor Derden (IV3), EMUsaldo en van andere aangiftes waartoe een deelnemer als werkgever of als rechtspersoon is gehouden.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

 

16.11

Het opnemen of uitzetten van middelen op de geldmarkt met een looptijd van minder dan een jaar.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegdheden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.12

Het opnemen van geldleningen op de kapitaalmarkt.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.13

Het verstrekken van geldleningen via de kapitaalmarkt.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.14

Het vervroegd aflossen van leningen op de kapitaalmarkt.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.15

Het beheer van de portefeuille aangaande langlopende leningen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.16

Het doen van beleggingen op de kapitaalmarkt.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.17

Het beheer van de beleggingsportefeuille.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.18

Bevoegdheden tot uitvoering van het treasurybeleid

Zie art. 160, eerste lid onderdeel e Gemeentewet.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

 

 

Het gebruik van de bevoegd-heden vindt plaats conform het gemeentelijk Treasurystatuut.

16.19

Machtiging om namens de burgemeester procuratie te verlenen op de bankrekening(en) van de gemeenten, ter uitvoering van het betalingsverkeer van de gemeenten, zoals opgedragen in de gemeen-schappelijke regeling. Zie art. 171 Gemeentewet.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

De kaders van dit mandaat worden bepaald door de vastgestelde gemeenschappelijke regeling resp. de DVO / PDC met de deelnemende gemeenten en het gemeentelijk Treasurystatuut.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en met instemming van de gemeente, overeenkomstig een door de gemeente gefiatteerde procedure.

16.20

Het uitvoeren van het wervings- en selectiebeleid, waaronder het voeren van sollicitatieprocedures en het ondertekenen van de relevante correspondentie zoals ontvangstbevestigng, uitnodiging etc.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondertekeningsmandaat.

16.21

Het in behandeling nemen, behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, op grond van de Cao Gemeenten en het personeelshandboek van de gemeente Leiden

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondertekeningsmandaat.

16.22

Het behandelen en bekendmaken van besluiten, genomen door de deelnemers, in het kader van de functiebeschrijving en functiewaardering.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondertekeningsmandaat.

16.23

Het verstrekken van informatie aan UWV / ABP / Loyalis/ IZA /Arbo Unie en/of overige uitvoerings-instanties in het kader van sociale zekerheids-wetgeving, de bovenwettelijke WW en suppletie-regelingen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker

16.24

Het uitvoeren van (gelegd) loonbeslag.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker

16.25

Het afgeven van werkgeversverklaringen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker

16.26

Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden op het gebied van de salaris en personeelsadministratie.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker

16.27

Het voeren van de correspondentie en het verrichten van alle (rechts)handelingen in het kader van bezwaarprocedures, met uitzondering van het nemen van de beslissing op bezwaar.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.28

Het in behandeling nemen, behandelen en nemen van besluiten over aansprakelijkstellingen door derden, uitgezonderd planschadeverzoeken.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

Over erkenning van aansprake- lijkheid kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met

de betrokken deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Leiden Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

16.29

Het aansprakelijk stellen van derden voor door hen bij de gemeente veroorzaakte schade (regreszaken).

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Gemeentelijke vakafdelingen melden de schade bij Servicepunt71.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. Over het aansprakelijk stellen van derden kan alleen worden besloten na overleg en overeenstemming met de betreffende deelnemer. In afwijking van artikel 6 tweede lid van het besluit Leiden Mandaatbesluit Servicepunt 71 2013 mag het afhandelen geschieden op briefpapier en in huisstijl van Servicepunt71.

16.30

Het voeren van schriftelijk en mondeling verweer, het verschaffen van nadere inlichtingen en het vertegenwoordigen van de burgemeester, het college en de gemeenteraad ter rechtszitting in verband met de ingediende bezwaarschriften, zienswijzen en bedenkingen, ingesteld (hoger) beroep en/of verzoeken om voorlopige voorziening en verzetprocedures bij de gemeentelijke commissie bezwaarschriften, de gerechten, het college van gedeputeerde staten, de Centrale Raad van Beroep, de (voorzitter van de) Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

Team-leider en mede-werker

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden. De te volgen procedure en de stukken worden besproken met de betrokken deelnemer.

16.31

Het inschakelen van juridische bijstand ten behoeve van rechtsgedingen.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

16.32

Het verdagen van de afhandeling van een klacht, het registreren van schriftelijke klachten en het verzorgen van de jaarlijkse publicatie van geregistreerde klachten.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Voor zover de gemeenteraad de bevoegdheid heeft gedelegeerd aan B. en W., betreft de bevoegdheid eveneens de aan de gemeenteraad gerichte klachten.

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden na overleg en in overeenstemming met de betrokken deelnemer.

16.33

Het aanwijzen van secretarissen van de Regionale commissie bezwaarschriften van de deelnemers.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

 

16.34

Het verrichten van rechts- en feitelijke handelingen in het kader van aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten, niet zijnde het aangaan van een overeenkomst.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Ondermandaat kan worden verleend aan een medewerker van de service-eenheden.

16.35

Het aangaan van raamovereenkomsten.

Bestuur Servicepunt-71

Directeur Servicepunt71

Manager (service-) eenheid.

 

Mits de gemeente schriftelijk heeft aangegeven mee te willen doen in het aanbestedingstraject dat leidt tot de desbetreffende raamovereenkomst.

16.36

Het verrichten of uitvoeren van diverse bevoegdheden en/of handelingen in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-)eenheid

Teamleider en medewerker

Mandaat

16.37

Alle beslissingen ter uitvoering van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-)eenheid

Teamleider en medewerker

Mandaat

16.38

Alle beslissingen ter uitvoering van de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Bestuur SP71

Directeur SP71

Manager (service-)eenheid

Teamleider en medewerker

Mandaat

17. Gemeentelijke Gezondheids Dienst Hollands Midden (GGD Hollands Midden)

17.1

Artikel 14 van de Wet publieke gezondheid, jucto artikel 4 van de Wet op de lijkbezorging de benoeming gemeentelijke lijkschouwers

De directeur publieke gezond-heid van de gemeente-lijke gezond-heidsdienst

Door de directeur aangewezen medewerkers

 

 

De directeur ziet toe op de inschrijvingen in het register (zoals vermeld in artikel 5 van de Wet op de lijkbezorging) van forensisch geneeskundigen van de te benoemen gemeentelijk lijkschouwer(s). De artsen die in aanmerking komen om forensisch werk te gaan verrichten overleggen een verklaring omtrent gedrag. De directeur houdt een actuele lijst bij van gemeentelijke lijkschouwers.

Een besluit tot benoeming als hierboven vermeld wordt als volgt ondertekend:

Burgemeester en Wethouders van Leiden,

namens dezen,

naam:

handtekening van de gemandateerde:

17.2

Een schriftelijk bevel geven aan een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang als bedoeld in de artikelen 1.65, derde lid en 2.13, derde lid Wet op de Kinderopvang.

De directeur publieke gezond-heid van de gemeente-lijke gezond-heids-dienst

door de directeur aangewezen medewerkers

 

 

Het bevel heeft een maximale duur van 7 dagen. Verlening van het bevel is een bevoegdheid van het College.

18. Politie Regionale Eenheid Den Haag district Leiden

18.1

Het opleggen en uitreiken van schriftelijke waarschuwingen en het opleggen van gebiedsontzeggingen met een duur van maximaal drie weken op grond van artikel 2:78 Apv.

de Districts-chef Leiden

door de Districtschef aangewezen Hulpofficieren van Justitie

 

 

Uitoefening van de bevoegdheid geschiedt overeenkomstig de Algemene beleidsregel inzake gebiedsontzeggingen 2018.

18.2

De Politiechef Leiden draagt met inachtneming van het bepaalde in het ‘Mandaatbesluit Burgemeester inzake opleggen en uitreiken van schriftelijke waarschuwingen en gebiedsontzeggingen voor een duur van maximaal drie weken 2013’ zorg voor een goede uitvoering van deze beleidsregel alsmede het gegevensbeheer daaromtrent.

de Districts-chef Leiden

door de Districtschef aangewezen Hulpofficieren van Justitie

 

 

 

19. Holland Rijnland 

19.1

Het voorbereiden en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen, zoals omschreven in artikel 2, lid 2 en 3, van de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016.

Dagelijks bestuur Holland Rijnland

door het DB aangewezen medewerkers

 

 

Mandaat.

Met inachtneming van het bepaalde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland en mits overeenkomstig de instructies en adviezen van het PHO

Sociale Agenda als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de

dienstverlenings-overeenkomst

19.2

De ontvangst en de verwerking van gegevens als beschreven in de “Handleiding initiële vulling jeugdzorg” van de VNG, van 7 november 2014.

Dagelijks bestuur Holland Rijnland

door het DB aangewezen medewerkers

 

 

Mandaat.

Met inachtneming van het bepaalde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland en mits overeenkomstig de instructies en adviezen van het PHO

Sociale Agenda als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de

dienstverlenings-overeenkomst

19.3

Het voorbereiden en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en feitelijke handelingen, zoals omschreven in artikel 2, lid 2 en 3, van de dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016.

Secretaris Dagelijks Bestuur Holland Rijnland

door de Secretaris aangewezen medewerkers

 

 

Volmacht en machtiging.

Met inachtneming van het bepaalde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Holland Rijnland en mits overeenkomstig de instructies en adviezen van het PHO

Sociale Agenda als bedoeld in artikel 2 lid 5 van de

dienstverlenings-overeenkomst

Toelichting op de Bevoegdhedenregeling gemeente Leiden juli 2019

1.Inleiding

Er worden dagelijks in naam van de gemeente besluiten genomen, opdrachten verstrekt en overeenkomsten afgesloten. Het is voor iedereen van belang om te weten wie bevoegd is om zulke (rechts-)handelingen te verrichten. De verdeling van deze bevoegdheden wordt geregeld in de Bevoegdhedenregeling die wordt vastgesteld door het college en de burgemeester. Door het verlenen van mandaat worden het college en de burgemeester ontlast van dagelijkse besluitvormingstaken. Door bevoegdheden te mandateren kunnen administratieve procedures sneller worden doorlopen en daardoor wordt de dienstverlening aan de burger beter en de organisatie klantvriendelijker.

De Bevoegdhedenregeling heeft een aantal gebruikersgroepen. Externe gebruikers willen weten of iemand van de gemeente bevoegd is om te handelen. Interne gebruikers willen weten wie bevoegd is om een beslissing te nemen. En ook de gemandateerden zelf wil natuurlijk weten of en waarvoor hij mandaat heeft en waartoe hij bevoegd is. De Bevoegdhedenregeling is van belang voor de externe werking van bevoegdheden, de Budgethouderregeling werkt alleen intern.

2.Onderscheid mandaat, volmacht, machtiging en attributie

In de regeling wordt het begrip mandaat als verzamelterm gebruikt. Formeel klopt dat niet helemaal. Mandaat staat voor de bevoegdheid tot het nemen van publiekrechtelijke besluit (bijvoorbeeld vergunningverlening), volmacht voor het namens een volmachtgever doen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld opdrachtverstrekkingen) en machtiging voor andere handelingen (niet zijnde rechtshandelingen, zoals bijvoorbeeld de voorbereiding van besluiten, zitting nemen in overlegverbanden, een toespraak houden, onderhandelingen voeren). We gebruiken het begrip mandaat als verzamelterm en specificeren als dat nodig is.

Attributie blijft hier buiten. Door attributie wordt een nieuwe bevoegdheid geschapen. Een geattribueerde bevoegdheid wordt niet namens een bestuursorgaan uitgeoefend, maar hoort specifiek bij die functionaris. Het gaat niet om mandaat, volmacht of machtiging en de bepalingen die daarvoor gelden, gelden niet voor attributie. Voorbeelden van geattribueerde bevoegdheden zijn leges heffen, parkeerhandhaving en bezwaarschriften afdoen op het gebied van publieke dienstverlening (evenementen, handhaving, markten etc.). Ook de geattribueerde bevoegdheden zijn in het Bevoegdhedenregister opgenomen.

3.Onderscheid prestaties/taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

De Bevoegdhedenregeling regelt niet welke prestaties en taken zijn toebedeeld aan clusters en resultaatverantwoordelijke teams. De taakverdeling wordt geregeld in de begroting, in het Concernwerkplan en in werkplannen.

4.Uitgangspunten van de Bevoegdhedenregeling Leiden 2019

De bevoegdhedenregeling Leiden 2019 gaat uit van een systeem waarbij het college en de burgemeester hun bevoegdheden gemandateerd heeft aan functionarissen in de organisatie.

Ook zijn er bevoegdheden die door het college gemandateerd zijn aan een portefeuillehouder of aan bepaalde externe partijen (zoals de Omgevingsdienst).

Bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd. Meer dan voorheen krijgen ook medewerkers mandaat. Daarmee wordt een beweging in de organisatieontwikkeling gehonoreerd die aansluit bij de volgende werkprincipes voor de organisatie: verantwoordelijkheden duidelijk beleggen, eigenaarschap tonen, vertrouwen geven en vertrouwen krijgen.

Bevoegdheden zijn zoveel mogelijk ‘algemeen’ geformuleerd. Alleen als het nodig is zijn zij specifieke aan een bepaalde functionaris opgehangen. Wij hanteren het credo ‘algemeen waar het kan en specifiek waar het moet’.

Alle mandaten zijn opgenomen in het Bevoegdhedenregister, inclusief mandaten die niet vanuit het college of van de burgemeester maar vanuit de gemeenteraad komen (register C). De griffie heeft, gezien het belang van deze mandaten, gevraagd om ze in het register op te nemen.

In de Bevoegdhedenregeling is het ‘ondermandaat’ in één keer opgenomen. De 1ste functionaris hoeft daarom geen ondermandaat te verlenen aan 2de functionarissen, die op zijn beurt aan 3de functionarissen en die dan weer evt. aan de 4e. Dat voorkomt een heleboel losse besluiten die apart bekend gemaakt moeten worden en gemuteerd in het register. Een leidinggevende van een cluster kan een mandaat dat door de gemeentesecretaris/algemeen directeur in het Bevoegdhedenregister verleend is binnen zijn cluster, intrekken, in overleg met zijn leidinggevende (artikel 4 lid 4).

Voor Servicepunt71 heeft het college het ‘Mandaatbesluit Servicepunt 71/ de gemeente Leiden’ en een bijbehorend register neergelegd. Ook dit is opgenomen in het Bevoegdhedenregister. Het zijn (formeel gezien) mandaten vanuit het college.

5.Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

In dit artikel zijn begrippen gedefinieerd. Er worden dezelfde definities gehanteerd als in het Organisatiebesluit Leiden juli 2015 en in de Budgethouderregeling Leiden 2015.

Artikel 2 - Relatie college gemeentesecretaris/algemeen directeur en organisatie

Het college geeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur opdracht om de begroting uit te voeren en over de uitvoering daarvan op gezette tijden te rapporteren aan het college. Het college autoriseert de besteding van de begrote budgetten door de gemeentesecretaris/algemeen directeur voor dit doel en machtigt de gemeentesecretaris/algemeen directeur om op zijn beurt de besteding van budgetten door functionarissen in de organisatie te autoriseren. Daarbij geldt de autorisatie aan leidinggevenden als een generiek besluit van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Over budgethouderschap van medewerkers neemt hij telkens een specifiek besluit. Wat een medewerker is, is in het Organisatiebesluit gedefinieerd: een functionaris van de gemeente niet zijnde gemeentesecretaris/algemeen directeur, clustermanager, teammanager of unitleider.

Artikel 4 - Mandaat

De portefeuillehouders worden in het Bevoegdhedenregister genoemd, maar zij ontvangen hun mandaat niet van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Zij leggen verantwoording af aan het college en aan de burgemeester.

Een besluit om ondermandaat tijdelijk of permanent in te trekken wordt schriftelijk vastgelegd. Op intranet is daarvoor een formulier beschikbaar. In het proces is opgenomen dat een afschrift van het formulier wordt toegezonden aan team Strategie, middelen en control.

Er kunnen ook voorwaarden en beperkingen van mandaten in het register worden opgenomen.

De meeste mandaten worden gegeven in het kader van de lijnorganisatie. Daarnaast kan de gemeentesecretaris/algemeen directeur besluiten tot het instellen van projecten en programma’s voor onderwerpen en thema’s met een concern brede of afdeling overstijgende betekenis. Voor deze projecten kan de gemeentesecretaris/algemeen directeur of een directeur op basis van het bepaalde in het tiende lid rechtstreeks mandaten verlenen aan de ambtelijk opdrachtgever. Voorwaarde hiervoor is wel dat het moet gaan om identificeerbare budgetten of kredieten.

Een ambtelijk opdrachtgever kan bevoegdheden ondermandateren aan een ambtelijk opdrachtnemer. Na akkoord van de ambtelijk opdrachtgever, kan de ambtelijk opdrachtnemer van een project of bijzonder programma een deelproject of deelprogramma ondermandateren aan een andere ambtelijk opdrachtnemer. Publiekrechtelijke bevoegdheden worden in beginsel niet gemandateerd aan een ambtelijk opdrachtgever.

Voor activiteiten en projecten binnen afdelingen kan de resultaatverantwoordelijke teammanager zelf (tijdelijke) mandaten regelen. Dat kan ook zijn ondermandaat of machtiging van een medewerker om rechtshandelingen te verrichten. Om dit gemakkelijk te regelen zal een formulier worden aangemaakt op dat op Intranet zal worden aangeboden.

Artikel 6 - Toepassing mandaat

Iemand die mandaat heeft voor bepaalde taken is tevens budgethouder van de daarmee verbonden budgetten. Bij taken en verantwoordelijkheden horen bevoegdheden, niet alleen om rechtshandelingen te verrichten maar ook voor de bijbehorende financiën. Uitzonderingen op dit uitgangspunt worden expliciet in het Bevoegdhedenregister vermeld.

Gemandateerde bevoegdheden mogen bij afwezigheid van de gemandateerde worden uitgeoefend door de plaatsvervanger van de gemandateerde, tenzij het register anders bepaalt. Het is dus dat de gemandateerde een plaatsvervanger heeft.

Artikel 7 - Vooroverleg

In een aantal gevallen legt de gemandateerde voordat hij een besluit neemt, het voorgenomen besluit voor aan de portefeuillehouder. Het is aan de gemandateerde om in te schatten in welke gevallen een voorgenomen besluit aan de portefeuillehouder wordt voorgelegd.

Van belang is dat een gemandateerde bevoegdheid altijd kan worden uitgeoefend door het bestuursorgaan dat de bevoegdheid heeft gemandateerd.

Artikel 9Ondertekening

De eerste twee leden zien op de gebruikelijke wijze van ondertekening van krachtens mandaat genomen besluiten.

Met de toenemende mate van digitale verwerking van aanvragen om vergunningen e.d. is het van belang om duidelijkheid te scheppen hoe digitaal gegenereerde besluiten ook digitaal kunnen worden ondertekend. In het derde lid is daarom opgenomen dat indien een besluit digitaal wordt ondertekend, ondertekening plaats vindt op de wijze waarop de desbetreffende applicatie in de ondertekening voorziet. Indien een applicatie niet in een digitale ondertekening voorziet en het om praktische redenen (bulk-besluiten) wenselijk is om af te zien van de gebruikelijke ondertekening, dan bepaalt het vierde lid dat in die gevallen de functieaanduiding van de ondertekenaar, diens handtekening en diens naam kunnen worden vervangen door de mededeling ‘Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.’

Deze artikelen bepalen niet wie bevoegd is om het digitaal ondertekende besluit te nemen. Dat is bepaald in het Bevoegdhedenregister.