Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent toetsingscommissie urgentieverklaringen (Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019)

Geldend van 26-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent toetsingscommissie urgentieverklaringen (Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019)

Het college van de gemeente Zoetermeer;

Gelet op artikel 13 van de Huisvestingswet 2014;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 1.1 en artikel 4.1 van de Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019;

Besluit:

Het Reglement Toetsingscommissie Voorrangsverklaringen Zoetermeer 2015 in te trekken;

Vast te stellen het:

Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanbodmodel: de systematiek van het verdelen van woonruimte waarbij voor verhuur beschikbaar komende woningen door de verhuurders worden geadverteerd op een website. Woningzoekenden kunnen op de woningen reageren via internet;

 • b.

  Aanvraag: de aanvraag tot het verkrijgen van een urgentieverklaring;

 • c.

  Aanvrager: degene die voor zichzelf en de leden van zijn huishouden een urgentieverklaring vraagt;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer;

 • e.

  Commissie: Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer;

 • f.

  Corporatie: de Zoetermeerse woningcorporaties die beheerder of eigenaar zijn van binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer gelegen woonruimte(n) die te huur worden aangeboden via het aanbodmodel;

 • g.

  Gemeente: gemeente Zoetermeer;

 • h.

  Hardheidsclausule: het afwijken in de uitvoering van hetgeen in de verordening is bepaald ten gunste van de aanvrager op grond van een onbillijkheid van overwegende aard;

 • i.

  Inschrijfnummer: nummer verkregen bij inschrijving als woningzoekende op Woonnet Haaglanden;

 • j.

  Regio Haaglanden: het woningmarktgebied bestaande uit de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

 • k.

  Reikwijdte: de gemeenten waarin de urgentieverklaring geldig is conform de verordening;

 • l.

  Urgentieverklaring: de verklaring afgegeven op grond van artikel 4.2 van de verordening;

 • m.

  Verordening: de vigerende Huisvestingsverordening van de gemeente Zoetermeer;

 • n.

  Zoekprofiel: de categorie(ën) woonruimte, waarvoor een woningzoekende die gebruik maakt van een urgentieverklaring in aanmerking komt conform de verordening;

 • o.

  Zoektermijn: de termijn waarin de urgentieverklaring geldig is conform de verordening.

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden commissie

 • 1. De commissie adviseert het college over:

  • a.

   Toe- of afwijzen van aanvragen van urgentieverklaringen op grond van artikel 4.2 van de verordening;

  • b.

   Toe- of afwijzen van aanvragen voor een éénmalig woningaanbod op grond van artikel 4.8 van de verordening;

  • c.

   Het wijzigen en intrekken van een al toegekende urgentieverklaring op grond van artikel 4.9 van de verordening;

  • d.

   Het toepassen van de hardheidsclausule;

  • e.

   Het te hanteren zoekprofiel, het aantal personen waarvoor de urgentie geldt, de zoektermijn en de reikwijdte van urgentieverklaringen, eventueel na advies van de GGD.

 • 2. De commissie heeft voorts, ten aanzien van de gemeente en corporaties, een signalerende taak met betrekking tot knelpunten in het aanbodmodel en knelpunten die tot aanvragen om urgentie (kunnen) leiden of de werking van het voorrangssysteem verstoren.

 • 3. Ten behoeve van haar adviestaak worden door of namens de commissie contacten onderhouden met de aanvrager, de gemeente, de corporaties, de instanties die betrokken zijn bij de indicering en/of advisering ten aanzien van de geestelijke, psychische en/of lichamelijke gezondheid van de aanvrager en andere relevante maatschappelijke organisaties en personen.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   één lid namens en op voordracht en in dienst van de in Zoetermeer actieve corporaties;

  • b.

   één lid namens en op voordracht van de gemeente, die tevens als voorzitter fungeert;

  • c.

   één lid op voordracht van de gemeente en de corporaties te benoemen; zijnde de huurdersvertegenwoordiger.

 • 2. Voor elk lid wordt tevens een plaatsvervangend lid benoemd met uitzondering van de voorzitter. Hiervoor worden twee plaatsvervangers benoemd.

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur

 • 1. Het college benoemt de leden van de commissie voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat het lid dat wordt voorgedragen door de corporaties zoals genoemd in artikel 3, lid 1, onder a, wordt benoemd voor twee jaar.

 • 2. Leden zijn voor eenmaal dezelfde periode herbenoembaar.

 • 3. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met de functie van intakemedewerker, belast met het voeren van intakegesprekken en het opstellen van de rapportages die worden voorgelegd aan de commissie.

 • 4. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

  • a.

   Schriftelijke opzegging aan het college, met een opzegtermijn van twee maanden voorafgaande aan de beëindiging;

  • b.

   Overlijden;

  • c.

   Het verstrijken van de in lid 1 bedoelde periode;

  • d.

   Het verlies van de functie of de kwaliteit uit hoofde waarvan het lidmaatschap van de commissie bestaat;

  • e.

   Ontslag door het college.

 • 5. Het college kan besluiten een (plaatsvervangend) lid van de commissie voor het aflopen van de benoemingstermijn als bedoeld in lid 7 van dit artikel ontslag te verlenen als het betreffende (plaatsvervangende) lid niet naar behoren functioneert. Voordat het besluit genomen wordt, worden zowel het betreffende (plaatsvervangende) lid als de voorzitter in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op het voornemen tot het verlenen van ontslag.

 • 6. In de vervanging van tussentijds aftredende en ontslagen (plaatsvervangende) leden wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat dit is gemeld voorzien.

 • 7. De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien, met uitzondering van de gevallen zoals bedoeld in lid 4 sub b en e.

Artikel 5 De voorzitter

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor de totstandkoming van de adviezen van de commissie.

 • 2. De voorzitter is bevoegd in door de commissie nader te bepalen (individuele) zaken namens de commissie besluiten te nemen, waarover hij achteraf verantwoording aflegt.

 • 3. De voorzitter ondertekent alle documenten die van de commissie uitgaan.

 • 4. De voorzitter neemt deel aan regionaal overleg teneinde tot een zo groot mogelijke afstemming te komen van urgentieaanvragen in de regio Haaglanden.

Artikel 6 De secretaris

 • 1. Het secretariaat van de commissie wordt ingevuld door een ambtenaar die door het college is aangewezen.

 • 2. Het college wijst een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3. De secretaris is de commissie in alles, wat de haar opgedragen taak aangaat, behulpzaam.

Artikel 7 Werkwijze en besluitvorming van de commissie

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2. De commissie legt op grond van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie zijn overlegd.

 • 3. De commissie vergadert minimaal één keer per twee weken en verder zo vaak als nodig is voor de uitvoering van haar taken.

 • 4. De voorzitter bepaalt in overleg met de secretaris het tijdstip waarop de vergaderingen plaatsvinden. De secretaris draagt zorg voor het oproepen van de leden van de commissie onder mededeling van de agenda.

 • 5. Voorafgaand aan de vergadering worden de stukken overlegd.

 • 6. De commissie beslist over het uit te brengen advies bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8 Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

 • 1. De commissie neemt een aanvraag niet in behandeling:

  • a.

   Indien het voor de aanvraag verschuldigde bedrag niet is voldaan;

  • b.

   Indien aanvrager niet de beschikking heeft over een inschrijfnummer;

  • c.

   Indien de aanvraag niet compleet is na verzoek tot herstel.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid

 • 1. De leden van de commissie zijn verplicht strikte vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van de informatie die zij betrekken uit de stukken en verklaringen, die door betrokken partijen in het kader van een aanvraag worden verstrekt.

 • 2. De commissie wijst de personen die worden gehoord op de vertrouwelijkheid van wat ter zitting aan de orde komt.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

 • 1. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college gehoord de voorzitter.

Artikel 11 Vergoedingen

 • 1. De leden van de commissie ontvangen presentiegeld en een reiskostenvergoeding conform de relevante regelgeving.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, maar niet eerder dan de inwerkingtreden van de Huisvestingsverordening Zoetermeer 2019.

 • 2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Reglement Toetsingscommissie Urgentieverklaringen Zoetermeer 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019,

De secretaris,

B.J.D. Huykman

De burgemeester,

Ch. B. Aptroot