Subsidieregeling Dorpsraden en Musea gemeente Maasdriel 2019

Geldend van 25-07-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Dorpsraden en Musea gemeente Maasdriel 2019

Het college van de gemeente Maasdriel;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Dorpsraden en Musea gemeente Maasdriel 2019.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Openbare activiteiten / optredens: activiteiten / optredens waar in principe iedereen naar toe kan die geïnteresseerd is of (indien van toepassing) een geldig toegangsbewijs heeft. Dit in tegenstelling tot een besloten optreden / activiteit dat achter gesloten deuren plaatsvindt voor de eigen verenigingsleden of op een privé feest zoals verjaardagen, bruiloften, et cetera.

 • 2. Subsidieplafond: het bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

 • 3. Begrotingsvoorbehoud: formeel zijn er voor het desbetreffende jaar nog geen financiële middelen beschikbaar gesteld ten tijde van de aanvraagtermijn. Dit gebeurt in de begrotingsraad, waar de gemeenteraad de mogelijkheid heeft het budgetplafond te verhogen of te verlagen. Dit betekent dat de aangevraagde subsidie slechts wordt verleend onder de voorwaarde dat de raad daarvoor geld beschikbaar zal stellen in de begrotingsraad.

 • 4. Evenredige verdeling: bij overschrijding van het subsidieplafond wordt het totale subsidiebudget evenredig verdeeld over alle aanvragers die in aanmerking komen voor subsidie. Dit gebeurt op basis van het percentage van het gevraagde subsidiebedrag dat de subsidieaanvraag inneemt ten opzichte van het totale aangevraagde subsidiebedrag. Dit betekent dat vooraf niet is vast te stellen hoe hoog het subsidiebedrag voor een subsidieaanvrager wordt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 genoemde doelgroepen.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende verenigingen en stichtingen:

 • 1.

  Dorpsraden in de gemeente Maasdriel

 • 2.

  Het Hedels museum

 • 3.

  Het Driels museum

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Ongeacht de kosten van de activiteit, wordt aan deze vereniging / stichting 1 budgetsubsidie toegekend voor het organiseren en in stand houden van de desbetreffende vereniging / stichting.

Artikel 5. Maximale hoogte van de subsidie

 • 1. Dorpsraden in de gemeente Maasdriel:

  • a.

   Bij minder dan 1.500 inwoners: € 1.250,00 per kern.

  • b.

   Bij 1.500 inwoners of meer: € 1.750,00 per kern.

  • c.

   Wanneer in een dorp meer dan 1 dorpsraad is opgericht, wordt het bedrag per kern gedeeld door het aantal aanwezige dorpsraden.

 • 2. Hedels Museum: € 4.980,00.

 • 3. Driels Museum: € 2.622,00.

Artikel 6. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Overeenkomstig artikel 5 uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel stelt de gemeenteraad een subsidieplafond vast voor deze subsidieregeling, onder voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Indien het totaal van de subsidie het subsidieplafond overschrijdt, wordt het totale beschikbare bedrag evenredig over de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten verdeeld. Dat wil zeggen dat elke subsidieverlening met een zelfde percentage wordt gekort.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘Dorpsraden en Musea’.

 • 2. Niet volledig ingevulde aanvraagformulieren worden niet in behandeling genomen.

 • 3. Een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017, ingediend tussen 1 september en uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd artikel 9, derde lid, onder g, van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.

Artikel 12. Verplichtingen

Het college kan bij de verleningsbeschikking aanvullende verplichtingen aan de subsidievrager opleggen.

Artikel 13. Verantwoording subsidies tot € 5.000,00

 • 1. Bij subsidieverleningen tot € 5.000,00 vindt uiterlijk 13 weken na afloop van het subsidiejaar steekproefsgewijs controle plaats of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

 • 2. In het geval van een steekproef zoals genoemd in lid 1 dient de subsidieontvanger met krantenartikelen en/of foto’s aan te tonen dat de activiteiten daadwerkelijk in de openbaarheid hebben plaatsgevonden.

Artikel 14. Bevoorschotting

Binnen 8 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 15. Bevoorschotting

Binnen 8 weken na bekendmaking van de verleningsbeschikking wordt het totale subsidiebedrag bevoorschot, tenzij in de betreffende beschikking anders staat aangegeven.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 3, 4 en 12 voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Dorpsraden en Musea gemeente Maasdriel 2019.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van Maasdriel op 9 juli 2019,

drs. G.T. Wildeman

secretaris

H. van Kooten

burgemeester