Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent subsidie onderhoud monumenten (Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019)

Geldend van 27-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent subsidie onderhoud monumenten (Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het wenselijk achten om het onderhoud van provinciale monumenten met een subsidie te stimuleren;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun het Nationale Monumentenkader, dat door het ministerie van OCW is kennisgegeven bij de Europese Commissie onder de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) kenmerk SA 40475, van toepassing achten;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019

Artikel 1

In deze uitvoeringsregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inspectierapport: door een onafhankelijk ter zake deskundig persoon of instantie opgesteld rapport dat de technische of fysieke staat van een monument beschrijft;

 • b.

  monument: beschermd provinciaal monument in de Provincie Noord-Holland;

 • c.

  onderhoudswerkzaamheden: regelmatig terugkerende en geheel of gedeeltelijke herstelwerkzaamheden.

Artikel 2

Subsidie wordt verstrekt aan:

 • a.

  de eigenaar van een monument of een onroerende zaak als bedoeld in artikel 3, onder b;

 • b.

  degene die op eigen kosten onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan een monument of een onroerende zaak als bedoeld in artikel 3, onder b, mits de eigenaar schriftelijk toestemming voor het te verrichten onderhoud heeft verleend en niet zelf tot onderhoud overgaat.

Artikel 3

Subsidie kan worden verstrekt voor onderhoud van:

 • a.

  een monument of;

 • b.

  een onroerende zaak die tot 3 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag was beschermd als provinciaal monument in de provincie Noord-Holland.

Artikel 4

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

  • b.

   het inspectierapport, dat niet ouder is dan 3 jaar;

  • c.

   de facturen van de uitgevoerde werkzaamheden.

  • d.

   indien subsidie wordt gevraagd voor een rooms-katholiek gebouw, tevens een bisschoppelijke verklaring waaruit blijkt dat is ingestemd met de subsidieaanvraag.

Artikel 5

Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast.

Artikel 7

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste subsidiabele kosten als eerste in behandeling genomen.

Artikel 8

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  het onderhoud bij ontvangst van de subsidieaanvraag nog niet is afgerond;

 • b.

  uit het inspectierapport blijkt dat het monument in slechte staat verkeert;

 • c.

  uit het inspectierapport niet blijkt dat het onderhoud noodzakelijk is.

 • d.

  het monument op het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag is beschermd als rijks- of gemeentelijk monument;

 • e.

  voor het monument binnen 1 jaar voor ontvangst van de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten reeds subsidie is verstrekt;

 • f.

  door de werkzaamheden het monumentale karakter van het monument is aangetast;

 • g.

  voor dezelfde activiteit door het Nationaal Restauratiefonds een lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten is verstrekt.

Artikel 9

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   het herstellen van pandekking;

  • b.

   het herstellen van leiwerk;

  • c.

   het herstellen of vernieuwen van zinkwerk;

  • d.

   het aanbrengen of herstellen van lood;

  • e.

   het herstellen van brand- en bliksembeveiliging;

  • f.

   het herstellen van schoorstenen;

  • g.

   het herstellen, reinigen en ontstoppen van voorzieningen voor de afvoer van hemelwater;

  • h.

   werkzaamheden die de waterhuishouding rondom het monument bevorderen;

  • i.

   het partieel herstel van voegwerk en pleisterwerk van gevels;

  • j.

   het partieel herstellen van betonnen gevels;

  • k.

   het herstellen van de enkele beglazing van vensterwerk;

  • l.

   het buitenschilderwerk;

  • m.

   het binnenschilderwerk, voor zover dit betrekking heeft op beschermingswaardige onderdelen van het monument;

  • n.

   het herstellen van rieten daken;

  • o.

   de kosten van het inspectierapport;

  • p.

   de kosten van ongediertebestrijding voor zover dit ongedierte is dat het casco van het monument kan aantasten.

 • 2. Indien de aanvraag betrekking heeft op het onderhoud aan een monumentale tuin wordt de subsidie verstrekt voor de kosten van onderhoud aan bouwkundige elementen waarbij de oorspronkelijke ontwerptekening als uitgangspunt wordt genomen.

 • 3. Subsidie voor de kosten van andere werkzaamheden dan de werkzaamheden, genoemd in de eerste twee leden, wordt slechts verstrekt indien de werkzaamheden naar het oordeel van Gedeputeerde Staten noodzakelijk zijn voor het onderhoud en het behoud van het monument.

 • 4. Kosten die zijn gemaakt tot maximaal 24 maanden voor ontvangst van de subsidieaanvraag zijn subsidiabel.

Artikel 10

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 18.500,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. In afwijking van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland gaat aan de beschikking tot subsidievaststelling geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 11

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst

 • 2. De Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011 wordt ingetrokken.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019.

Ondertekening

Haarlem, 16 juli 2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

C.J. Loggen, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Uitgegeven op *

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris