Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatregelen bij het niet naleven van de voorschriften over het gebruik van eco-glazen (Sanctiebeleid gebruik eco-glazen )

Geldend van 26-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatregelen bij het niet naleven van de voorschriften over het gebruik van eco-glazen (Sanctiebeleid gebruik eco-glazen )

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Leiden, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,

Gelet op art 2.25 Apv;

Gelet op, art. 4 marktverordening,

Gelet op de Beleidsregels en Nadere regels Terrassen 2017

Besluit vast te stellen te stellen : Sanctiebeleid gebruik eco-glazen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vergunninghouder: hij die in het bezit is van een geldige evenementenvergunning, een standplaatsvergunning of een buitentapontheffing.

 • 2.

  Eco-glas: een drinkbeker die aan alle volgende criteria voldoet:

  • a.

   de drinkbeker is bedacht, ontworpen en in de handel gebracht om te worden hergebruikt als drinkbeker;

  • b.

   voor de drinkbeker wordt door de vergunninghouder statiegeld geheven van een bedrag van minimaal € 1,-;

  • c.

   de drinkbeker kan bij de evenementorganisator die de drinkbeker heeft uitgegeven voor minimaal € 1,- retour statiegeld worden ingewisseld dan wel, als de evenementorganisator/horecaexploitant/Standplaatshouder er voor kiest om deel te nemen aan een gezamenlijk systeem met meerdere evenementenorganisatoren / horecaexploitanten /standplaatshouders, bij alle aan dat systeem deelnemende evenementorganisatoren/horecaexploitanten /standplaatshouders voor minimaal € 1,- retour statiegeld worden ingewisseld;

  • d.

   de drinkbeker is gemaakt van Polypropyleen, Polycarbonaat of van Copolyester.

  • e.

   de drinkbeker is niet gemaakt van een materiaal voor eenmalig gebruik.

Artikel 2 Inleiding

Indien een vergunninghouder op basis van een algemeen verbindend voorschrift dan wel op basis van een voorschrift verbonden aan de vergunning verplicht is om voor het uitschenken van dranken (warm/koud) bij evenementen en overige activiteiten in de openbare ruimte gebruik te maken van eco-glazen met statiegeld en deze zich niet aan de voorschriften houdt geldt het onder artikel 3 genoemde handhavingsbeleid;

Artikel 3 Last onder dwangsom

 • 1. Indien wordt vastgesteld dat tijdens een evenement of een activiteit in de openbare ruimte de verplichting als bedoeld in artikel 2 niet in acht wordt genomen en daarmee in afwijking van de voorschriften verbonden aan de vergunning of een algemeen verbindend voorschrift wordt gehandeld, dan wordt aan de vergunninghouder, een last onder dwangsom opgelegd als bedoeld in artikel 5:32 Algemene wet bestuursrecht .

 • 2. Het besluit last onder dwangsom houdt in dat de vergunninghouder binnen de begunstigingstermijn van 1 uur vanaf bekendmaking van dat besluit, het schenken van dranken in objecten anders dan eco-glazen moet beëindigen en beëindigd moet houden.

Artikel 4 Verbeuren dwangsom

 • 1. Indien na het verstrijken van de begunstigingstermijn wordt geconstateerd dat de overtreder niet aan de last heeft voldaan, dan verbeurt hij een dwangsom van € 1000,- per geconstateerde overtreding. Indien na verbeurte van €1.000,- wederom na 1 uur wordt geconstateerd dat de vergunninghouder nog steeds niet aan zijn last heeft voldaan, dan verbeurt hij wederom een dwangsom van € 1.000,- tot een maximum van € 10.000,-.

 • 2. In de last onder dwangsom kan gemotiveerd worden afgeweken van genoemde bedragen.

Artikel 5 Weigering volgende vergunning

Ingeval een dwangsom is verbeurd kan het bevoegde bestuursorgaan de vergunning bij een volgende aanvraag weigeren.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Sanctiebeleid gebruik eco-glazen ".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van

de gemeentesecretaris,

P.M. van Vliet

de burgemeester,

H.J.J. Lenferink