Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 25-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Stadsdeel Centrum

Periode 2020

Datum vaststelling 2 juli 2019

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur is opgesteld op basis van de door het college van B en W vastgestelde stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur, het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

I

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland en de meeste kunst- en cultuurinstellingen bevinden zich in de binnenstad. Stadsdeel Centrum beschikt dan ook over een zeer uitgebreid en veelzijdig cultureel aanbod. In lijn van het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid kiest stadsdeel Centrum er nadrukkelijk voor om het accent te leggen op aanvullend, buurtgericht en laagdrempelig cultureel aanbod voor en door de bewoners (jong en oud) en lokale kunstenaars. Belangrijk hierin zijn:

- Het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden.

- Het ondersteunen van een laagdrempelig aanbod aan gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners (jong en oud) actief en/of passief kan worden deelgenomen.

- Het bevorderen van ontmoetingen en sociale contacten.

- Spreiding van activiteiten over het stadsdeel.

II

Subsidieplafond (totaal)

€ 135.000,-

III

Subsidiabele activiteiten

Kunst- en cultuuractiviteiten in stadsdeel Centrum.

IV

 

ACTIVITEIT

 

 

Lokale en laagdrempelige culturele activiteiten voor buurtbewoners (eenmalig).

 

Eenmalige projecten en evenementen komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 5.000,-.

Indien er sprake is van een activiteitenprogramma  geldt er een hogere maximale bijdrage van € 10.000,-. Voorwaarde is dat artiesten / kunstenaars afwisselend worden geprogrammeerd op minimaal 3 data verspreid over meerdere weken of maanden.

 

Weigeringsgronden:

 • Stadsdeeloverstijgende activiteiten of programma’s waarbij het zwaartepunt buiten stadsdeel Centrum ligt, komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Hetzelfde geldt voor activiteiten of programma’s die in stadsdeel Centrum plaatsvinden maar een stedelijk bezoekersbereik beogen.

 • 1.

  doelgroep

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Centrum

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 5.000,- voor eenmalige projecten / evenementen

€ 10.000,- voor een activiteitenprogramma

 

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 52.500,- voor het subsidietijdvak 1 januari – 1 juli 2020

€ 52.500,- voor het subsidietijdvak 1 juli – 31 december 2020

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties en/of met bewonersgroepen wordt aangemoedigd maar dit is niet vereist.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

   

Eigen inkomsten en inkomsten van derden worden aangemoedigd maar hier wordt geen minimumnorm aan verbonden. Initiatieven met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7 van de subsidieregeling, zie hierna bij 9).

 • 8.

  instelling adviescommissie

Ja, de gebiedsteams en de stadsdeelcommissie hebben een adviserende rol.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

D. De mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten van het stadsdeel (zie onderdeel I)

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Ja, twee indientermijnen per jaar:

 • vóór 1 oktober voorafgaand aan het subsidietijdvak lopende van 1 januari tot 1 juli;

 • vóór 1 april voorafgaand aan het subsidietijdvak lopende van 1 juli tot en 1 januari.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

   

Ja

 

ACTIVITEIT

 

 

Open Ateliers (eenmalige activiteiten)

 

Het gaat hierbij om evenementen die gedurende een afgebakende periode plaatsvinden en die ten doel hebben bewoners en bezoekers van stadsdeel Centrum in contact te brengen met lokale kunstenaars en hun werk.

 

Initiatiefnemers dienen aantoonbare ervaring te hebben in het organiseren van Open Atelier-activiteiten en zij dienen over een kunstenaarsnetwerk in de binnenstad te beschikken.

 

 • 12.

  doelgroep

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Centrum

 • 13.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 14.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 10.000,-

 

 • 15.

  deelplafond(s)

€ 30.000,-

 

 • 16.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties en/of met bewonersgroepen wordt aangemoedigd maar dit is niet vereist.

 • 17.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

   

Deelnemende kunstenaars dienen een eigen bijdrage te betalen, liefst rekening houdend met de financiële draagkracht van individuele kunstenaars (bijvoorbeeld korting voor Stadspasbezitters). Inkomsten van derden worden aangemoedigd maar hier wordt geen minimumnorm aan verbonden. Initiatieven met een winstoogmerk komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 18.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst

 • 19.

  instelling adviescommissie

Nee

 • 20.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Nee

 • 21.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Nee

 

 • 22.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

   

Ja

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W, maakt integraal onderdeel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond is opgedeeld is in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

In Hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3, staan 6 criteria die de basis vormen van de beoordeling van subsidieverzoeken. Door middel van een verdeelsleutel kan niet alleen een toekenningsgrond, maar ook een weigeringsgrond worden onderbouwd.