Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie (Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Holland 2019)

Geldend van 24-07-2019 t/m 01-01-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie (Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Holland 2019)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het wenselijk is om cofinanciering op de subsidie van het Ministerie van I&W te verstrekken voor projecten procesondersteuning klimaatadaptatie aan samenwerkende gemeenten;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie gemeenten Noord-Holland 2019

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder werkregio’s: samenwerkende gemeenten in Noord-Holland in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De werkregio’s in de provincie Noord-Holland zijn weergegeven op de kaart die als bijlage bij deze uitvoeringsregeling is opgenomen.

Artikel 2

Op deze regeling is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

Subsidie wordt verstrekt aan werkregio’s in de provincie Noord-Holland die samenwerken op het gebied van klimaatadaptatie ter uitvoering van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).

Artikel 4

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van het project voor procesondersteuning klimaatadaptatie door een werkregio, waarvoor door het ministerie van I&W subsidie is verstrekt onder de regeling ‘Procesondersteuning Regionale Versnelling’.

Artikel 5

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • a.

  een begroting van de kosten van het project;

 • b.

  een financieringsplan van de kosten van het project;

 • c.

  een inhoudelijke beschrijving van het project, waarin aandacht wordt besteed aan de volgende onderwerpen:

  • i.

   de samenwerking binnen de werkregio ten behoeve van de uitvoering van het project;

  • ii.

   de wijze waarop Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de betrokken waterschappen bij de uitvoering van het project worden betrokken;

  • iii.

   de wijze waarop het project wordt geïmplementeerd in het beleid en in uitvoeringsprojecten van de gemeenten binnen de werkregio;

 • d.

  een document waaruit blijkt dat subsidie is ontvangen voor het project van het Ministerie van I&W.

Artikel 6

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag uiterlijk donderdag 28 november 2019 om 17.00 uur is ontvangen.

 • 2. Een aanvraag om subsidie die buiten de in het vorige lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt niet in behandeling genomen.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 7

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast van € 120.000,- voor de duur van deze uitvoeringsregeling.

Artikel 8

 • 1. Aanvragen om subsidie worden ingediend namens de werkregio door de penvoerder van de werkregio en behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9

Subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a. door de werkregio geen subsidie van het Ministerie van I&W is verkregen voor het project procesondersteuning regionale versnelling van tenminste 25% van de totale kosten van het project;

 • b. het project niet in overeenstemming is met provinciaal beleid.

Artikel 10

Subsidie wordt verstrekt voor de kosten die direct samenhangen met het project.

Artikel 11

 • 1. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-.

 • 2. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 3. In afwijking van de “Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland” gaat aan de beschikking tot subsidievaststelling geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 12

De subsidieontvanger is verplicht om de resultaten van het project te delen.

Artikel 13

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Holland 2019

Ondertekening

Haarlem, 9 juli 2019

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Bijlage 1 Overzicht werkregio’s Noord-Holland

foto

Toelichting subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie

1.Algemeen

Het ministerie van I&W heeft in april 2019 een regeling opengesteld “ De ‘procesondersteuning regionale versnelling’. Deze is bedoeld om, vanuit lokaal en regionaal eigenaarschap, het werken aan klimaatadaptatie een versnelling te geven. Het uiteindelijk doel is om in 2020 te komen tot regionale samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en te komen tot regionale afspraken en uitvoeringsagenda’s en - programma’s (Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en bestuursakkoord klimaatadaptatie 2018). Bij deze regeling is samenwerken tussen lokale en/of regionale overheden een voorwaarde. Van de negen werkregio’s in Noord-Holland, hebben acht bij de aanvraag aan de provincie gevraagd of de aanvraag werd “ondersteund”. Alle verzoeken zijn gehonoreerd. Deze subsidieregeling is bedoeld om nader invulling te geven aan de provinciale bijdrage aan de “procesondersteuning regionale versnelling”.

2.Voorwaarden

Doelstelling van de rijksregeling is om zoveel mogelijk werkregio’s (dit zijn samenwerkende gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie. Voor indeling provincie Noord-Holland zie bijlage bij deze toelichting) te ondersteunen. De voorwaarden voor toekenning zijn daarom licht aangekleed. Aangezien het Rijk de aanvragen heeft getoetst en ook de provincie Noord-Holland het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk werkregio’s die door het Rijk zijn gehonoreerd ook door de provincie worden ondersteund, stelt de provincie Noord-Holland zo min mogelijk aanvullende eisen voor de beoordeling. Wanneer het Rijk de aanvraag heeft gehonoreerd en de projecten in overeenstemming zijn met het provinciale beleid, kan subsidie worden verleend, ook al is de werkregio al begonnen met het project.

Evenals het Rijk hecht de provincie er veel waarde aan dat bij de projectaanvraag wordt aangegeven hoe er wordt samengewerkt, of er zicht is op uitvoering na afronden van het project en dat de provincie Noord-Holland en het waterschap worden betrokken bij het project. Alle kosten van de projectaanvraag zoals die bij het Rijk is ingediend en gehonoreerd, zijn subsidiabel. Aangezien deze voorwaarden al door het Rijk zijn beoordeeld, worden deze niet als weigeringsgrond door de provincie meegenomen. Echter vindt de provincie Noord-Holland het wel van belang dat u bij de aanvraag voor de provinciale subsidie de samenwerking, zicht op uitvoering en betrokkenheid waterschap en provincie Noord-Holland beschrijft. Daarnaast vindt de provincie het van belang dat de werkregio’s in Noord-Holland de kennis van de projecten met elkaar delen en vragen daarom bij de aanvraag aan te geven hoe die kennis wordt gedeeld.