Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Holland Rijnland)

Geldend van 26-07-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Holland Rijnland)

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat de tarieventabel ontbrak in de oorspronklijke bekendmaking. De oorspronkelijke bekendmaking is beschikbaar via de Website Holland Rijnland en Gemeentelijke pagina's deelnemende gemeenten]

Het Algemeen Bestuur Holland Rijnland,

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 18 januari 2006;

gezien de vaststelling van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2005;

gelet op het bepaalde in artikel 229 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Belastbaarfeit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of namens het Dagelijks Bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland verstrekte diensten, ge- noemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Tarieven

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelij- ke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

Artikel 6 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarie- ventabel opgenomen bepaling.

Artikel 7 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor huisvestingsvergunningen, als bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel, welke worden afgegeven voor het in gebruik nemen van een woning, wegens gedwongen verhuizing ten behoeve van renovatie, stadsvernieuwing of sanering.

Artikel 8 Kwijtschelding

Op de ingevolge deze verordening geheven rechten worden geen kwijtscheldingen verleend als bedoeld in artikel 26 van de invorderingswet 1990.

Artikel 9 Uitstel van betaling

[vervallen]

Artikel 10 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerking treding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening Holland Rijnland”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het samenwer- kingsorgaan Holland Rijnland op 15 februari 2006.

de secretaris, de voorzitter,

R.M. van Netten drs. H.J.J. Lenferink

Ondertekening

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de “Legesverordening”.

Hoofdstuk 1 Algemeen

a. Gedrukte stukken en dergelijke

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

tot het verkrijgen van een fotografische reproductie van geschreven stukken, registers,

gedrukte stukken, prenten, kaarten, tekeningen en andere stukken vervaardigd op een fotokopieerapparaat

indien de reproductie wordt vervaardigd door een ambtenaar op verzoek van

de aanvrager:

op A4 formaat € 0,30 per zwart/wit reproductie;

€ 1,00 per kleur reproductie;

op A3 formaat € 0,50 per zwart/wit reproductie;

€ 1,50 per kleur reproductie.

b. Nasporingen

 • 1.

  Inlichtingen, door middel van nasporingen door of vanwege het samenwerkingsorgaan verkregen, uit:

  • -

   het oud en nieuw archief van het samenwerkingsorgaan

  • -

   registers, of bescheiden, voor zover niet elders in deze verordening voor elk daaraan te besteden kwartier of gedeelte daarvan € 15,00.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde leges worden eveneens geheven, indien de gevraagde inlichting niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of indien geen inlichting als gewenst kan worden verstrekt.

 • 3.

  De in de eerste lid bedoelde leges worden niet geheven, indien de gevraagde inlichtingen een wetenschappelijk of filantropisch doel dienen.

Hoofdstuk 2 Huisvestingswet

 • 1.

  Het tarief bedraagt ter zake van het aanvragen van een vergunning tot het in gebruik nemen van een woning, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (2014), €0,00. 

 • 2.

  Het tarief bedraagt ter zake van het aanvragen van een urgentieverklaring € 65,00.