Reglement van orde van de raad van Buren houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019

Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Intitulé

Reglement van orde van de raad van Buren houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019

De gemeenteraad van Buren,

gelezen het voorstel van de agendacommissie van 20 juni 2019,

gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen het:

Reglement van orde van de raad van Buren houdende bepalingen over de vergaderingen en werkzaamheden van de raad 2019

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- amendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing;

- griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

- initiatiefvoorstel: een voorstel van een raadslid voor een verordening of een ander voorstel;

- motie: verklaring waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;

- subamendement: voorstel van een raadslid tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing;

- wet: Gemeentewet;

- burgerinitiatiefvoorstel: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergaderingen van de raad te plaatsen.

Artikel 2. Het fractievoorzittersoverleg

 • 1.

  Er is een fractievoorzittersoverleg dat bestaat uit de voorzitter en de fractievoorzitters.

 • 2.

  Fractievoorzitters wijzen elk een raadslid aan dat hen bij afwezigheid vervangt.

 • 3.

  Het fractievoorzittersoverleg kan anderen uitnodigen deel te nemen aan zijn vergaderingen.

 • 4.

  Het fractievoorzittersoverleg is een overleg- en adviesorgaan voor de voorzitter. Hierin kunnen vertrouwelijke onderwerpen worden besproken die (nog) niet openbaar behandeld kunnen worden en onderwerpen waarbij de privacy van personen in het geding is.

 • 5.

  Het fractievoorzittersoverleg stelt de lange termijn planning (strategische planning) en de korte termijn planning vast, acutaliseert deze en is bepalend ten aanzien van de korte termijn planning voor wat betreft knelpunten.

 • 6.

  De voorzitter roept het fractievoorzittersoverleg bijeen. Dit overleg vergadert in ieder geval op dezelfde dag als de agendacommissie.

 • 7.

  De griffier treedt op als secretaris van het fractievoorzittersoverleg.

 • 8.

  Het fractievoorzittersoverleg is coördinator van de bestuurlijke vernieuwing.

 • 9.

  De vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg zijn besloten.

Artikel 3. De agendacommissie en het vaststellen van vergaderingen

 • 1.

  De raad heeft een agendacommissie. Dit is geen commissie als bedoeld in artikel 82 van de wet.

 • 2.

  De agendacommissie heeft in ieder geval de volgende taken:

  a. het voorbereiden en vaststellen van voorlopige agenda’s voor raadsvergaderingen, voorbesprekingen en informatiebijeenkomsten;

  b. het vaststellen van de vergadercyclus van de raad en van de voorbesprekingen;

  c. het vaststellen van vergaderingen als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet;

  d. het kiezen van de voorzitters van de voorbesprekingen;

  e. het ondersteunen van de raad in zijn werkzaamheden;

  f. het periodiek evalueren van de vergaderstructuur.

  g. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de korte termijn planning en signaleert knelpunten aan de fractievoorzitters.

 • 3.

  De agendacommissie bestaat uit vijf raadsleden (twee 'vaste' voorzitters, twee fractievoorzitters en de vicevoorzitter van de raad) en de voorzitter van de raad. De vicevoorzitter van de raad is technisch voorzitter van de agendacommissie. De griffier of diens plaatsvervanger is in elke vergadering van de agendacommissie aanwezig.

 • 4.

  De voorzitter van de agendacommissie kan de gemeentesecretaris uitnodigen voor een vergadering van de agendacommissie.

Artikel 4. De griffier

1. De griffier is aanwezig in raadsvergaderingen en in vergaderingen van het fractievoorzittersoverleg, de voorbespreking en informatiebijeenkomsten.

2. Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een plaatsvervanger die door de raad is aangewezen.

3. De griffier kan op uitnodiging van de voorzitter aan de beraadslagingen in raadsvergaderingen deelnemen.

Artikel 5. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadsleden

 • 1.

  Bij de benoeming van nieuwe raadsleden stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.

 • 2.

  Deze onderzoekt de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en brengt vervolgens advies uit aan de raad over de toelating van de nieuw benoemde raadsleden tot de raad. Indien van toepassing, wordt van een minderheidsstandpunt melding gemaakt in dit advies.

 • 3.

  Het onderzoek van het proces-verbaal van het centraal stembureau gebeurt in de laatste raadsvergadering in oude samenstelling na de raadsverkiezingen.

 • 4.

  Na een raadsverkiezing roept de voorzitter de toegelaten raadsleden op om in de eerste raadsvergadering in nieuwe samenstelling de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

 • 5.

  In geval van een tussentijdse vacaturevervulling roept de voorzitter een nieuw benoemd raadslid op voor de raadsvergadering waarin over diens toelating wordt beslist om de voorgeschreven eed of verklaring en belofte af te leggen.

Artikel 6. Benoeming wethouders

 • 1.

  Bij de benoeming van een wethouder stelt de raad een commissie in bestaande uit drie raadsleden.

 • 2.

  De commissie onderzoekt of de benoeming van de kandidaat-wethouder voldoet aan de vereisten van de artikelen 36a, 36b, 41b, eerste, derde en vierde lid, en 41c, eerste lid, van de wet en kan van de kandidaat-wethouder een verklaring omtrent het gedrag vragen als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

 • 3.

  De commissie brengt vervolgens advies uit aan de raad over de benoeming tot wethouder.

 • 4.

  De burgemeester kan voor de aanvang van iedere ambtstermijn opdracht geven om de kandidaat-wethouders aan een risicoanalyse integriteit te onderwerpen. De burgemeester brengt over het eindresultaat daarvan verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet openbaar.

Artikel 7. Fracties

 • 1.

  Raadsleden die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, worden bij de aanvang van de zittingsperiode als één fractie beschouwd.

 • 2.

  Als boven de kandidatenlijst een aanduiding was geplaatst, voert de fractie in de raad deze aanduiding als naam. Als daar geen aanduiding was geplaatst, deelt de fractie in de eerste raadsvergadering aan de voorzitter mee welke naam deze fractie in de raad zal voeren.

 • 3.

  De namen van de fractievoorzitter en diens plaatsvervanger worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de voorzitter.

 • 4.

  Als één of meer leden van een of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter.

 • 5.

  Een nieuwe naam van een fractie voldoet aan de eisen uit artikel G 3, vierde lid, van de Kieswet en wordt gebruikt met ingang van de eerstvolgende raadsvergadering na naamswijziging.

Hoofdstuk 2. Raadsvergaderingen

Paragraaf 1. Voorbereiding

Artikel 8. Oproep en agenda

 • 1.

  De voorzitter zendt zeven dagen voor een raadsvergadering de raadsleden een schriftelijke oproep en de voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden.

 • 3.

  Op de stukken, bedoeld in het eerste en tweede lid, is artikel 9 van het reglement, derde lid, van toepassing.

 • 4.

  De agenda wordt bij aanvang van een raadsvergadering door de raad vastgesteld.

Artikel 9. Ter inzage leggen van stukken

 • 1.

  Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep op het gemeentehuis ter inzage gelegd. Als na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de raadsleden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.

 • 2.

  Elektronisch beschikbare stukken worden op de website van de gemeente geplaatst.

 • 3.

  Stukken waaromtrent op grond van artikel 25, eerste of tweede lid, van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven in afwijking van het eerste en tweede lid, onder berusting van de griffier en verleent deze de raadsleden inzage.

Artikel 10. Openbare kennisgeving

 • 1.

  Raadsvergaderingen worden ter openbare kennis gebracht door aankondiging in een in de gemeente verschijnend regionaal nieuws- en advertentieblad en door plaatsing op de gemeentelijke website.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de openbare kennisgeving uitsluitend langs elektronische weg plaatsvinden.

Paragraaf 2. Ter vergadering

Artikel 11. Presentielijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van raadsvergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen raadsleden de presentielijst, die aan het einde van elke raadsvergadering door de voorzitter en de griffier door ondertekening wordt vastgesteld.

Artikel 12. Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Spreektermijnen worden door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Raadsleden voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op een raadslid dat een amendement, een subamendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, ten aanzien van de beraadslaging daarover.

 • 5.

  Bij de bepaling hoeveel keer een raadslid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 13. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Onverminderd artikel 21, eerste en tweede lid, van de wet kan de raad besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 14. Voorstellen van orde

Raadsleden kunnen tijdens een raadsvergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raad beslist hier terstond over.

Paragraaf 3. Stemmingen

Artikel 15. Stemverklaring

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen raadsleden hun stemgedrag toelichten.

Artikel 16. Beslissing

 • 1.

  De voorzitter sluit de beraadslaging als hij vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, tenzij de raad anders beslist.

 • 2.

  Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel voor de te nemen beslissing.

Artikel 17. Stemming; procedure hoofdelijke stemming

 • 1.

  De voorzitter vraagt de raadsleden of zij stemming verlangen. Is dit niet het geval dan stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder stemming is aangenomen.

 • 2.

  Als een voorstel zonder stemming wordt aangenomen, kunnen de in de raadsvergadering aanwezige raadsleden aantekening in het verslag en/of besluitenlijst vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich overeenkomstig artikel 28 van de wet van deelneming aan de stemming te hebben onthouden.

 • 3.

  Als een raadslid om stemming of hoofdelijke stemming vraagt, doet de voorzitter daarvan mededeling aan de raad.

 • 4.

  Bij hoofdelijke stemming roept de voorzitter (of de griffier) de raadsleden van de raad bij naam op hun stem uit te brengen. De stemming begint bij het daarvoor door de voorzitter aangewezen raadslid.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming brengen ter vergadering aanwezige raadsleden die zich niet ingevolge artikel 28 van de wet van deelneming aan de stemming moeten onthouden, hun stem uit door zich ‘voor’ of ‘tegen’ te verklaren, zonder enige toevoeging.

 • 6.

  Een raadslid dat zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, kan deze vergissing herstellen tot het volgende raadslid heeft gestemd. Bemerkt het raadslid zijn vergissing pas later, dan kan deze nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt aantekening vragen van zijn vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemming.

 • 7.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mee en doet daarbij mededeling van het genomen besluit.

Artikel 18. Volgorde stemming over amendementen en moties

 • 1.

  Als op een aanhangig voorstel amendementen zijn ingediend, wordt eerst over die amendementen gestemd en vervolgens over het voorstel zoals het dan luidt in zijn geheel.

 • 2.

  Als op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.

 • 3.

  Als meerdere amendementen of subamendementen op een eenzelfde gedeelte van een aanhangig voorstel zijn ingediend, wordt, onverminderd het eerste en tweede lid, eerst over het meest verstrekkende amendement of subamendement gestemd.

 • 4.

  Als aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie. De raad kan besluiten van deze volgorde af te wijken.

Artikel 19. Stemming over personen

 • 1.

  Bij een stemming over personen voor benoemingen of het opstellen van voordrachten of aanbevelingen, benoemt de voorzitter drie raadsleden tot stembureau.

 • 2.

  Aanwezige raadsleden die zich niet ingevolge artikel 28 van de wet van deelneming aan de stemming moeten onthouden, zijn verplicht een door het stembureau verstrekt stembriefje in te leveren.

 • 3.

  Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje.

 • 4.

  In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Paragraaf 4. Verslaglegging; ingekomen stukken

Artikel 20. Verslag en besluitenlijst

 • 1.

  De griffier zorgt voor het bijhouden van video- c.q. audioverslagen en de besluitenlijsten van raadsvergaderingen.

 • 2.

  Het video- c.q. audioverslag omvat de volledige vergadering, wordt geïndexeerd naar de onderwerpen die besproken zijn en de sprekers die het woord hebben gevoerd.

 • 3.

  Het video- c.q. audioverslag wordt zo spoedig mogelijk via de website van de gemeente Buren toegankelijk gemaakt.

 • 4.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzetten, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze en op de website van de gemeente.

 • 5.

  De besluitenlijst bevat in ieder geval:

 • a.  de namen van de voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden, allen voor zover aanwezig, alsmede van de overige personen die het woord gevoerd hebben;

 • b.  een aantekening van welke raadsleden afwezig waren;

 • c.  een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

 • d.  een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de raadsleden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de raadsleden die zich overeenkomstig artikel 28 van de wet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;

 • e. een vermelding van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen;

 • f. bij het desbetreffende agendapunt, de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 13 van het reglement door de raad is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.

 • 6.

  Vastgestelde verslagen en besluitenlijsten worden ondertekend door de voorzitter en de griffier.

 • 7.

  Voor zover de aard en de inhoud van de besluitvorming zich daartegen niet verzet, wordt de besluitenlijst zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering openbaar gemaakt op de in de gemeente gebruikelijke wijze.

 • 8.

  Elektronisch beschikbare verslagen en besluitenlijsten worden op de website van de gemeente geplaatst.

Artikel 21. Ingekomen stukken

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 74 van de wet wordt van de bij de raad ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van het college aan de raad en tot de competentie van de raad behorende ingekomen stukken (in de regel) zes wekelijks door de voorzitter van de raad een lijst opgesteld. Deze lijst wordt met een afdoeningvoorstel van de voorzitter van de raad via de griffier aan de leden van de raad toegezonden en voor een termijn van 7 dagen ter inzage gelegd.

 • 2.

  De lijst wordt na afloop van de termijn van terinzagelegging door de voorzitter van de raad vastgesteld, dan wel wordt er door hem een ander besluit genomen (beslissingsmandaat).

 • 3.

  Het gestelde onder de leden 1 en 2 is eveneens van toepassing ten aanzien van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet dwangsom.

Paragraaf 5. Besloten raadsvergaderingen

Artikel 22. Toepassing reglement op besloten vergaderingen

Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 23. Verslag besloten vergadering

 • 1.

  Conceptverslagen en –besluitenlijsten van besloten raadsvergadering worden niet verspreid, maar uitsluitend voor raadsleden ter inzage gelegd bij de griffier.

 • 2.

  Deze verslagen en besluitenlijsten worden zo spoedig mogelijk in een besloten raadsvergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raad een besluit over het al dan niet openbaar maken van het vastgestelde verslag en de besluitenlijst.

 • 3.

  De vastgestelde verslagen en besluitenlijsten worden door de voorzitter en de griffier ondertekend.

Artikel 24. Opheffing geheimhouding

Als de raad op grond van de artikelen 25, derde en vierde lid, 55, tweede en derde lid, of 86, tweede en derde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen, wordt, als het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten raadsvergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Paragraaf 6. Toehoorders en pers

Artikel 25. Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen openbare raadsvergaderingen uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2.

  Het blijkgeven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

Artikel 26. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die van een openbare raadsvergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar diens aanwijzingen.

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden, instrumenten raadsleden

Artikel 27. Amendementen en subamendementen

 • 1.

  Raadsleden dienen amendementen en subamendementen voor het sluiten van de beraadslaging van het voorstel waarop deze betrekking hebben schriftelijk in bij de voorzitter, tenzij de voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.

 • 2.

  Er wordt alleen beraadslaagd over amendementen en subamendementen die ingediend zijn door raadsleden die de presentielijst getekend hebben.

 • 3.

  Intrekking door de indiener van een amendement of subamendement is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Artikel 28. Moties

 • 1.

  Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter, tenzij de voorzitter oordeelt dat mondelinge indiening volstaat.

 • 2.

  De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft.

 • 3.

  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.

 • 4.

  Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond.

Artikel 29.  Initiatiefvoorstel

 • 1.

  Raadsleden dienen initiatiefvoorstellen schriftelijk in bij de voorzitter. Deze brengt een ingediend voorstel zo spoedig mogelijk ter kennis van het college.

 • 2.

  Het college kan binnen zes weken nadat het ter kennis is gesteld van een voorstel schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad brengen.

 • 3.

  Nadat het college schriftelijk wensen of bedenkingen ter kennis van de raad heeft gebracht of kenbaar heeft gemaakt hiertoe niet te zullen overgaan, dan wel nadat de in het tweede lid gesteld termijn is verlopen, wordt het voorstel door tussenkomst van de agendacommissie op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst.

Artikel 30. Collegevoorsel

 • 1.

  Een collegevoorstel aan de raad dat vermeld staat op de voorlopige agenda van de raadsvergadering, wordt niet ingetrokken zonder toestemming van de raad.

 • 2.

  Als de raad van oordeel is dat het nodig is een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terug te zenden, bepaalt de agendacommissie binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 31. Interpellatie

 • 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot het houden van een interpellatie schriftelijk in bij de voorzitter. Het verzoek bevat in ieder geval de te stellen vragen.

 • 2.

  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en de wethouders.

 • 3.

  Over verzoeken die ten minste 48 uur voor aanvang van de raadsvergadering zijn ingediend, of in na het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering gestemd. In andere gevallen tijdens de daaropvolgende raadsvergadering.

 • 4.

  De interpellant voert niet vaker dan tweemaal het woord. De overige raadsleden, de burgemeester en de wethouders niet vaker dan eenmaal, tenzij de raad hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 32. Schriftelijke vragen

 • 1.

  Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier, waarbij wordt aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.

 • 2.

  De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester.

 • 3.

  Schriftelijke beantwoording gebeurt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.

 • 4.

  Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, dan stelt het verantwoordelijk lid van het college of de burgemeester de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording plaatsvindt.

 • 5.

  De antwoorden van het college of de burgemeester worden door de griffier aan de leden van de raad gezonden.

 • 6.

  De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist.

Artikel 33. Inlichtingen

 • 1.

  Raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de wet schriftelijk in bij de griffier.

 • 2.

  De griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden, het college en de burgemeester.

 • 3.

  De verlangde inlichtingen worden zo spoedig mogelijk aan de raad verschaft, in ieder geval binnen twee weken nadat het verzoek is gediend.

Artikel 34. Vragenkwartier

 • 1.

  Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een vragenkwartier, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. In bijzondere gevallen kan de agendacommissie bepalen dat het vragenkwartier op een ander tijdstip wordt gehouden. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenkwartier eindigt.

 • 2.

  De vragen dienen te gaan over een actueel onderwerp waarvan de aard dusdanig is dat behandeling niet op een reguliere agendering of schriftelijke afhandeling kan wachten.

 • 3.

  Raadsleden die in het vragenkwartier vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 8 uur voor aanvang van de raadsvergadering bij de griffie. De voorzitter van de raad kan na overleg met de agendacommissie weigeren een onderwerp tijdens het vragenkwartier aan de orde te stellen indien hij het onderwerp niet voldoende nauwkeurig acht aangegeven of indien het onderwerp in de raadsvergadering op diezelfde dag aan de orde komt.

 • 4.

  De voorzitter bepaalt de volgorde waarin aangemelde onderwerpen tijdens het vragenkwartier aan de orde worden gesteld.

 • 5.

  De voorzitter bepaalt per onderwerp de spreektijd voor de vragensteller, voor het college, voor de burgemeester en voor de overige leden van de raad.

 • 6.

  Per onderwerp wordt aan de vragensteller het woord verleend om één of meer vragen aan het college of de burgemeester te stellen en een toelichting daarop te geven.

 • 7.

  Na de beantwoording door het college of de burgemeester krijgt de vragensteller desgewenst het woord om aanvullende vragen te stellen.

 • 8.

  Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de raad het woord verlenen om hetzij aan de vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde onderwerp.

 • 9.

  Tijdens het vragenkwartier kunnen geen moties worden ingediend en worden geen interrupties toegestaan.

Hoofdstuk 4. Burgerinitiatiefvoorstel

Artikel 35. Indienen verzoek

 • 1.

  De raad plaatst door tussenkomst van de agendacommissie een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van zijn vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:

 • a.

  niet door ten minste 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

 • b.

  een onderwerp als bedoeld in artikel 37 bevat, of

 • c.

  niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 38.

 • 3.

  Indien het voorstel door minder dan 50 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund, dan kan de raad in afwijking van het vorige lid onder a besluiten om het voorstel op de agenda van zijn vergadering te plaatsen, indien er naar zijn oordeel sprake is van zeer bijzondere gevallen en/of omstandigheden.

Artikel 36. Initiatiefgerechtigden

Initiatiefgerechtigd zijn degenen die kiesgerechtigd zijn voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad, alsmede ingezetenen van de gemeente van 12 jaar en ouder die met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor het kiesrecht voor de leden van de gemeenteraad.

Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigd is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 37. Onderwerpen waarover geen voorstel mogelijk is

Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

 • a.

  een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

 • b.

  een vraag over het gemeentelijke beleid;

 • c.

  een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

 • d.

  een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur; of

 • e.

  een onderwerp waarover tijdens de raadsperiode waarin indiening van het voorstel plaatsvindt door de raad een besluit is genomen.

Artikel 38. Plaatsing op de agenda

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

 • a.

  een nauwkeurige omschrijving van het burgerinitiatiefvoorstel;

 • b.

  de motivering van het burgerinitiatiefvoorstel;

 • c.

  de achternaam, de voornaam, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker en zijn plaatsvervanger en;

 • d.

  een lijst met voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekening van initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen.

Artikel 39 Beslissing

 • 1.

  De agendacommissie toetst in haar eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het verzoek of het verzoek voldoet aan de in artikel 38 genoemde eisen met dien verstande dat ten minste twee weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering, waarin de agendacommissie over het verzoek toetst aan de vereisten.

 • 2.

  In de in het eerste lid genoemde vergadering beslist de agendacommissie op welke agenda van de vergadering van de raad het burgerinitiatiefvoorstel wordt geplaatst dat voldoet aan de in artikel 38 genoemde eisen.

 • 3.

  Indien de raad het verzoek niet inhoudelijk behandelt wegens strijd met artikel 37, onder a, dan kan de raad het voorstel ter afhandeling doorzenden aan burgemeester en wethouders.

 • 4.

  De burgemeester nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de vergadering waarvoor het burgerinitiatiefvoorstel is geagendeerd. De verzoeker of zijn plaatsvervanger heeft tijdens deze vergadering gedurende in totaal maximaal 30 minuten de gelegenheid om zijn burgerinitiatief-voorstel mondeling nader toe te lichten.

 • 5.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatiefvoorstel een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in de gemeentelijke rubriek van een huis-aan-huisblad, dan wel door plaatsing op de gemeentelijke website.

 • 6.

  Voorafgaand aan de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan verzoeker.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 40. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de raad op voorstel van de voorzitter.

Artikel 41. Intrekking oude reglement

Het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van 19 juni 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 42. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement van orde gemeenteraad Buren 2019 en treedt in werking op 1 augustus 2019.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2019.

De griffier, G. van Droffelaar

De voorzitter, J.A. de Boer MSc