Regeling vervallen per 29-12-2022

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit Apv DOR

Geldend van 19-07-2019 t/m 28-12-2022

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent aanwijzingsbesluit Apv DOR

De burgemeester van de gemeente Heerhugowaard

gelet op:

artikel 2:67 Algemene plaatselijke verordening 2019, artikel 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit ter uitvoering van artikel 437 eerste lid, Wetboek van Strafrecht.

Overwegende dat:

 • dat de aanpak van High Impact Crimes en met name woninginbraken belangrijk is;

 • dat het bestrijden van heling daarvan onderdeel uitmaakt;

 • dat het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • dat artikel 2.67 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 (verder te noemen APV) bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde zaken, die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een door de burgemeester aan te wijzen verkoopregister;

 • dat artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

 • Dat onder ongeregelde goederen worden verstaan goederen die wegens hun aard of uitvoering, hun herkomst of de staat waarin zij verkeren, niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend waaronder metalen (legeringen en Metalloïden), edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto- film-, radio-, audio-, en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie;

 • dat het de handelaar verboden is het ingekochte goed voor de duur van drie dagen over te dragen of daaraan wijzigingen aan te brengen, behalve als deze wijziging geen invloed heeft op de herkenbaarheid van de zaak;

 • dat omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitale Opkopers Register (DOR);

 • dat het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

 • dat het daarom wenselijk is het DOR middels aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2.67 APV (verkoopregister) en in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister), zodat handelaren daarin aantekening moeten houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

b e s l u i t

 • 1.

  Het Digitale Opkopers Register aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 van de APV;

 • 2.

  Dat deze aanwijzing de dag na bekendmaking in werking treedt.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Heerhugowaard, 8 juli 2019

De burgemeester van Heerhugowaard

A.B. Blase

Toelichting aanwijzingsbesluit

Inkopers en verkopers van ongeregelde goederen (metalen, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, audio- en video apparatuur en apparatuur voor automatische registratie) moeten op grond van de APV een door de burgemeester aangewezen verkoopregister bijhouden. Op grond van 437 lid 1 Wetboek van Strafrecht moeten inkopers van dit soort goederen een door de burgemeester aangewezen inkoopregister bijhouden.

Het volgende moet geregistreerd worden

 • a)

  de datum van verkrijgen van het goed;

 • b)

  een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed;

 • c)

  de prijs;

 • d)

  de naam en het adres van de aanbieder van het goed. In het geval van de handel in koper(legering) tegen contante betaling is ook de vermelding verplicht van het nummer en het type identiteitsbewijs waarmee de aanbieder zich legitimeert

Tot op heden zijn er door de burgemeester geen registers aangewezen. Het controleren van de route van dit soort goederen is van belang in het kader van het tegengaan van heling. Het DOR is daarvoor een goed en gratis digitaal register. Het is een landelijk register dat kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Zodoende kan bij registratie snel worden getraceerd of goederen als gestolen gesignaleerd staan. Wanneer er sprake is van een match ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.

Dat zijn reden om het DOR aan te wijzen als in- en verkoopregister voor handel in ongeregelde goederen in Heerhugowaard.