HORECANOTA GEMEENTE VELDHOVEN

Geldend van 18-07-2019 t/m heden

Intitulé

HORECANOTA GEMEENTE VELDHOVEN

1. Inleiding

De gemeente Veldhoven is een levendige en toeristische aantrekkelijke gemeente met verschillende dorpskernen. De horeca is vooral gerelateerd aan de dorpskernen, waarbij elk dorp van oudsher eigen cafés heeft.

Er is een cultureel aanbod voor zowel de bewoners als voor de bezoekers. De horeca voor de gemeente Veldhoven is van groot belang vanwege de omvang van de werkgelegenheid, vermaak en een bloeiend uitgaansleven.

Veldhoven wil een gemeente zijn, waar het prettig wonen, werken, winkelen, recreëren en verblijven is, met een aantrekkelijke goed functionerende horeca.

Bovendien kent Veldhoven aansprekende evenementen die de levendigheid vergroten.

De balans tussen een levendig uitgaansklimaat en een leefbare woonomgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gemeente, ondernemers en bewoners. Hiervoor is het enerzijds belangrijk dat er bruisende evenementen worden georganiseerd, er gezellige terrassen zijn en een goed horeca aanbod met een hoge kwaliteit. Anderzijds is het belangrijk dat horecaondernemers de negatieve effecten trachten te beperken en zich aan gemaakte afspraken houden. In deze nota komen deze aspecten aan bod.

1.1 Aanleiding

Op dit moment zijn er diverse beleidsstukken en verordeningen waarin horecaonderwerpen zijn geregeld. Het huidige beleid is gefragmenteerd en verouderd en vraagt om herijking. Er is behoefte aan een integrale nota met heldere en eenduidige uitgangspunten. Deze nota ziet in deze behoefte en geeft een integraal helder overzicht van de huidige lokale (beleids)uitvoering en voorziet in een aanscherping van deze (beleids)uitvoering en actualisatie van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van horeca.

1.2 Definiëring horeca

Onder horeca wordt in deze nota verstaan de voor publiek toegankelijke ruimten die zijn bestemd voor het verstrekken van dranken en/of spijzen. Het uitoefenen van deze functies gaat gepaard met dienstverlening.

Beleidsonderwerpen die wel voor de horecabranche gelden of daarmee sterke raakvlakken hebben, maar niet binnen deze horecanota expliciet wordt beschreven, zijn evenementen. Hiervoor loopt in 2019 een afzonderlijk integraal traject voor actualisatie van dit beleid.

1.3 Visie en doelen

Veldhoven wil een gemeente zijn, waar het prettig wonen, werken, winkelen, recreëren en verblijven is. Een aantrekkelijk goed functionerende horeca hoort hierbij.

De hoofddoelen van deze horecanota zijn:

 • 1.

  Goede kwaliteit van het uitgaansleven bevorderen en eventuele negatieve effecten hiervan tegengaan;

 • 2.

  Heldere, actuele en handhaafbare regels stellen;

 • 3.

  Alcoholmatiging en tegengaan drugsgebruik.

1.4 Opbouw nota

Uitgangspunt van deze nota zijn de visie en de doelen. In deze nota is gekeken op welke manier deze doelen bereikt kunnen worden.

Daarvoor is voor belangrijke tien horecathema’s de huidige lokale (beleids)uitvoering tegen het licht gehouden en daar waar nodig nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering opgenomen die er voor zorgen om steeds dichter bij ons doel te komen.

De thema’s van deze nota zijn:

 • 1.

  Werkgelegenheid;

 • 2.

  Veiligheid;

 • 3.

  Gezond uitgaan;

 • 4.

  Toegankelijkheid;

 • 5.

  Duurzaamheid en milieu;

 • 6.

  Sluitingstijden;

 • 7.

  Terrassen,

 • 8.

  Paracommerciële activiteiten;

 • 9.

  Vergunningen, toezicht en handhaving;

 • 10.

  Evenementen.

De nota is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de situering van horeca in Veldhoven. In hoofdstuk 3 worden voor de tien horecathema’s de belangrijkste landelijke wetgeving weergegeven en de wijze waarop de regels binnen Veldhoven worden toegepast (lokaal beleid). Daar waar nodig wordt nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering gesteld. Hoofdstuk 4 gaat in op de termijnen waarbinnen het nieuwe gestelde (beleids)uitvoeringskader uitgevoerd wordt en hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de financiële consequenties van deze nota. Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, geeft kort de evaluatie aan van de horecanota.

1.5 Resultaat nota

Deze horecanota bevat een kader van de belangrijkste landelijke en lokale wet- en regelgeving voor horeca. Het huidige lokale (beleids)uitvoering is tegen het licht gehouden en daar waar nodig is nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering geformuleerd.

Kortom het resultaat van deze nota is een leesbaar en actueel beleidsstuk dat als handleiding dient bij allerlei horecavraagstukken.

2. Horeca in Veldhoven

Waarom vinden we horeca belangrijk? Horeca vormt een belangrijke rol voor de levendigheid op straat, gezelligheid en de sociale cohesie. Binnen de gemeente Veldhoven zijn 71 horecaondernemingen, onder te verdelen in café, cafetaria / lunch, eventcatering, hotels/pensions/kamperen en restaurants.

Daarnaast heeft Veldhoven 25 paracommerciële instellingen. Deze instellingen zijn onder te verdelen in Dorpscentra, wijkhuizen, sportverenigingen en muziekscholen.

Horeca vormt een belangrijke rol in het stimuleren van levendigheid en sociale cohesie. Het is belangrijk dat de gemeentelijke bestemmingsplannen dit doel, op dié plekken waar je dit doel wilt bereiken, niet in de weg staan.

2.1 Horeca en gemeentelijke bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplannen in Nederland dienen te worden vormgegeven en ingericht aan de hand van de ‘Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen’ (SVBP), met het doel om bestemmingsplannen overal in Nederland op vergelijkbare wijze op te bouwen en weer te geven. De SVBP2012 heeft geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een bestemmingsplan, hiertoe hanteren wij in Veldhoven de gemeentelijke modelregels.

Categorieën horeca

Horecabedrijven zijn onderverdeeld in horeca-categorieën. In onze bestemmingsplannen maken we een onderscheid naar een drietal categorieën, te weten:

 • Horecabedrijf van categorie 1:

Een horecabedrijf waar doorgaans geen overlast voor het leefklimaat wordt veroorzaakt, dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en 's avonds verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige maaltijden en etenswaren zoals een broodjeszaak, koffie-/theehuis, ijssalon en/of een naar de aard, openingstijden en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

 • Horecabedrijf van categorie 2:

Een horecabedrijf waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken, dat voornamelijk is gericht op het hoofdzakelijk 's avonds verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) dranken, zoals een café, cafetaria/snackbar/afhaalservice, conferentiecentrum, ontmoetingscentrum, restaurant, en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

 • Horecabedrijf van categorie 3:

Een horecabedrijf waarvan de exploitatie doorgaans overlast voor het leefklimaat kan veroorzaken en een grote druk op de openbare orde met zich meebrengt, dat voornamelijk is gericht op het 's avonds en/of 's nachts verstrekken van (alcoholische) dranken en waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen of vergelijkbaar vermaak, zoals een discotheek, zalencentrum en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

Situering horeca en mogelijkheden bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2015 de Visie op detailhandel in Veldhoven 'Meebewegen binnen kaders' vastgesteld. De visie op de detailhandelsstructuur kenmerkt zich door een hoofdstructuur (gevormd door de winkelcentra die belangrijk zijn voor heel Veldhoven: City Centrum, Kromstraat, Heikant, Mira, De Run 3000, bouw- en tuincentra en Health Technology Park) en een hulpstructuur, bestaande uit de Burgemeester van Hoofflaan, supermarktcentra Zeelst en 't Look en het verspreid aanbod. Deze hoofd- of hulpstructuren (met uitzondering van perifere locaties en het verspreide aanbod) zijn in de gemeentelijke bestemmingsplannen bestemd als ‘Centrum’ of ‘Gemengd’. Dit zijn flexibel ingerichte bestemmingen waar onderlinge functiewisseling (in meer of mindere mate) zonder beperkingen mogelijk is.

Ten aanzien van horeca geldt dat horecabedrijven van categorieën 1 en 2 op de begane grond overal worden toegestaan. Alleen bestaande horecabedrijven van categorie 3 zijn bestemd, nieuwvestiging is niet toegestaan. Op de verdieping is nieuwvestiging van horecafuncties ook niet mogelijk, hiertoe is wel een mogelijkheid om op basis van het bestemmingsplan hiervan af te wijken. Buiten de voorzieningenclusters, zijn er in Veldhoven ook nog verspreid gelegen horecabedrijven gesitueerd. Hiervan bevinden zich er relatief veel in de historische kernen en aan de historische linten. De verspreid gelegen horecabedrijven zijn concreet bestemd als ‘horeca’. Uitwisseling met andere functies is dan niet rechtstreeks mogelijk.

afbeelding binnen de regeling

Paracommerciële instellingen

Paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen, dorpshuizen e.d.) zijn niet als aparte ‘horecavoorzieningen’ bestemd in de bestemmingsplannen. Voor deze instellingen is de hoofdfunctie bestemd in het bestemmingsplan, zoals de bestemmingen ‘sport’ en ‘recreatie’. Horeca activiteiten horen bij deze functie, maar dienen inherent onderdeel uit te maken van de activiteiten van de hoofdfunctie.

2.2 Horeca en detailhandel: economisch oogpunt

De gemeente Veldhoven heeft geen specifiek economisch (vestigings)beleid ten aanzien van horeca. Zoals onder paragraaf 2.1 reeds is aangegeven zijn er wel een lokale detailhandelsvisie (‘meebewegen binnen kaders’) en een regionale detailhandelsvisie (Metropool Regio Eindhoven (MRE)) ten aanzien van vestiging van detailhandel en het versterken van de winkelcentra in Veldhoven. In deze visies wordt horeca niet meegenomen. Echter een aantal uitgangspunten uit deze visies kan als handvat dienen voor vestiging en/of uitbreiding van horeca in de gemeente.

Uitgangspunt van de detailhandelsvisie is dat gestuurd wordt op aantrekkelijke en compacte winkelgebieden met voor Veldhoven de focus op de ‘hoofdwinkelgebieden’ het City Centrum en Veldhoven Dorp/Kromstraat. Concreet betekent dit dat nieuwe detailhandelsontwikkelingen in principe plaatsvinden in deze winkelgebieden.

Aansluitend op deze detailhandelsvisie is het gewenst om nieuwe vestiging van horeca zoveel mogelijk te faciliteren in de kerngebieden waarin winkel- en horecafuncties geconcentreerd zijn, omdat dit de levendigheid versterkt. In paragraaf 2.1 is reeds beschreven dat de bestemmingsplannen hierop zijn ingericht om horeca mogelijk te maken. Bij nieuwe vestiging van horeca buiten de winkelcentra/gebieden moet er in ieder geval sprake moeten zijn van versterking van horeca en andere functies zoals kantoren, cultuur, overige op publiek/bezoek gerichte voorzieningen (toerisme). Horeca kan bijvoorbeeld ook een toegevoegde waarde hebben op bedrijventerreinen, kantoorlocaties e.d. Ook bij de ‘Perifere detailhandelslocaties’ (Run 3000 in Veldhoven) kan horeca een ondersteunende functie vervullen.

Mengvormen detailhandel en horeca

Het aandeel detailhandel via internet is de afgelopen jaren sterk toegenomen. De consument is steeds meer op zoek naar ‘beleving en sfeer’ als men gaat winkelen. Dit vraagt van ondernemers/winkeliers creativiteit en investering in nieuwe concepten en toegevoegde waarde om met hun winkel (en winkelgebied) voor de veeleisende consument interessant te blijven. Ondernemers/winkeliers bieden dit o.a. door het aanbieden van een hapje en een drankje in de zaak of door concepten waarin een winkel- en horecafunctie worden gecombineerd.

Vanuit economische perspectief staan we in principe positief tegenover concepten waarin detailhandel en (lichte) horeca (cat. 1.) worden gecombineerd, bijvoorbeeld een ijssalon gecombineerd met een cadeauwinkel. Er mag daarbij geen sprake zijn van het schenken van alcoholische dranken.

Blurring

Blurring is het combineren van activiteiten binnen een bedrijf op het gebied van horeca, retail, cultuur, dienstverlening en andere functies. Hierbij worden dus verschillende branches met elkaar geïntegreerd. Denk bijvoorbeeld aan het schenken van een wijntje in een kledingzaak, het organiseren van een proeverij in een slijterij, het verkopen van streekproducten in restaurants.

3. Horecathema’s en (beleids)uitvoering

Horecaondernemers hebben te maken met een breed pakket aan wet- en regelgeving op zowel landelijk als lokaal niveau. Dit heeft te maken met het feit dat horeca diverse maatschappelijke aspecten raakt zoals gezondheid, veiligheid, openbare orde en milieu. In dit hoofdstuk worden een aantal relevante landelijke wetten voor de tien horecathema’s toegelicht. Ook is voor deze horecathema’s de huidige lokale (beleids)uitvoering opgenomen. Deze is tegen het licht gehouden en daar waar nodig is nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering opgenomen. De (beleids)uitvoering wordt schematisch weergegeven met daarbij een nadere toelichting.

Uitgangspunten bij deze uitwerking zijn de visie en doelen voor de horeca. Door het samenbrengen en actualiseren van al deze (veelal bestaande) regels in een integrale horecanota wordt het voor de diverse partijen overzichtelijker welke horecaregels gelden en wordt een actueel beleid gevoerd.

3.1 Werkgelegenheid

Horeca is een bedrijfstak waar veel gewerkt wordt met en voor mensen. De horecaondernemingen in Veldhoven zijn onder te verdelen in café, cafetaria / lunch, eventcatering, hotels/pensions/kamperen en restaurants.

Deze horecaondernemingen hebben in totaal 680 arbeidsplaatsen (gegeven KvK 2019):

 • Hotels / pensions, 339 arbeidsplaatsen;

 • Cafetaria / lunch, 136 arbeidsplaatsen;

 • Restaurants, 124 arbeidsplaatsen;

 • Eventcatering, 42 arbeidsplaatsen;

 • Café, 39 arbeidsplaatsen.

Landelijk groeit de economie, wat ook terug is te zien in de horeca. De horeca telt in Nederland in 2018 naar verwachting 432 duizend banen. Er is een tekort aan arbeidskrachten. Dit is terug te zien aan de ruim 21 duizend openstaande vacatures in het derde kwartaal van 2018.

Naast werkgelegenheid bieden veel horecaondernemingen leerplaatsen aan om studenten de mogelijkheid te geven om stages te laten lopen. Op deze manier kan in een opleidingsfase door studenten praktijkervaring worden opgedaan. Vaak begint een carrière met een vaste baan in de onderneming waar ook de stage is doorlopen, dus ook voor de horeca geeft dit kansen om openstaande functies structureel in te vullen.

Gemeenten hebben de laatste jaren een veel actievere rol gekregen in het begeleiden van burgers naar werk.

Huidige lokale (beleids)uitvoering werkgelegenheid

Op dit moment is er geen specifiek beleid op gebied van werkgelegenheid en horeca.

Voor horeca loopt op dit moment vanuit de gemeente wel een project ‘Culturele Talentenkeuken’ waarbij een aantal dames gaat koken bij een horecaonderneming. In het project worden de deelnemende dames begeleid om stappen te zetten naar integratie en werk. Zo wordt naast het koken en ontmoeten van mensen ingezet op het behalen van het certificaat voor hygiëne en voedselveiligheid (HACCP).

Verder werken wij als gemeente steeds meer samen om de dienstverlening richting werkgevers te verbeteren. Werkgevers kunnen bij de gemeente terecht voor de invulling van vacatures, informatie over de mogelijkheden van subsidies en instrumenten bij het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verder beschikken wij in de gemeente over een klantenbestand. Daarin zijn de gegevens van inwoners van Veldhoven opgenomen die een uitkering krijgen op grond van de participatiewet. Voor deze personen wordt gekeken op welke manier zij weer terug kunnen komen in het arbeidsproces.

Gezien de hoeveelheid aan openstaande vacatures en arbeidsplaatsen in de horeca ligt hierin dan ook een rol voor de gemeente om goed samen te werken met horeca om te kijken naar de mogelijkheden om vacatures in te vullen door de juiste werkzoekende.

Mogelijkheden hierin zijn:

 • De mogelijkheden van tijdelijke en kleine banen kunnen beter worden benut, ook als opstap voor urenuitbreiding en doorgroeimogelijkheden;

 • Als gemeente blijvend werken aan het inzichtelijk maken van het klantenbestand van werkzoekende zodat geschikte kandidaten sneller kunnen worden geïdentificeerd en voorgedragen aan werkgevers;

 • Snel duidelijkheid geven, ook als het niet lukt om een geschikte kandidaat te leveren of een instrument in te zetten;

 • De meerwaarde van de dienstverlening van de gemeente beter onder de aandacht brengen en de beeldvorming verbeteren. Een serieuze investering in een intensieve en duurzame samenwerking met werkgevers, in dit geval de horeca, is hierin een belangrijke stap.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering werkgelegenheid

Het huidige project ‘Culture Talentkeuken’ is een succesvol project dat jaarlijks voortgezet gaat worden. Aanvullend wordt als (beleids)uitvoering een project samenwerking tussen KHN-Veldhoven en gemeente met betrekking tot invulling openstaande vacatures en werkzoekende gestart.

NIEUW / AANVULLEND

Project samenwerking tussen KHN-Veldhoven en gemeenten met betrekking tot invulling openstaande vacatures en werkzoekenden

Er is verder veel werkgelegenheid binnen de horecasector. Ook in Veldhoven staan er veel vacatures open. Op dit moment is er sprake van een groeiende mismatch op deze arbeidsmarkt. De werkzoekenden passen niet allemaal een-op-een op een vacature. Scholing en persoonlijke ontwikkeling kan hierin een oplossing zijn, maar ook een goede samenwerking tussen horeca en gemeente draagt hieraan bij.

Vandaar dat onderzocht gaat worden of in samenspraak met KHN-Veldhoven de openstaande vacatures en de werkzoekenden beter op elkaar aangesloten kan worden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanbieden van tijdelijke werkervaringsplaatsen en meeloopstages zodat een werkzoekende een beter beeld krijgt van wat het werk precies inhoudt. Maar denk ook aan mogelijkheden om een full-time functie in te laten vullen door meerdere part-timers. Dit wordt opgenomen als nieuw/aanvullende (beleids)uitvoering.

De eerste aanzet hierin is dat de arbeidsmakelaar van de gemeente deel gaat nemen aan het horecaoverleg met KHN-Veldhoven om zo de contacten hiervoor te leggen met het bestuur van KHN-Veldhoven en de regiomanager van KHN.

                      

                      afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering werkgelegenheid

3.2 Veiligheid

Het is belangrijk om de openbare orde en veiligheid in en rondom horecaondernemingen te waarborgen. Hierin hebben horecaondernemers een belangrijke medeverantwoordelijkheid. Samenwerking tussen horeca, politie en gemeente is hierbij van groot belang.

Daarnaast wordt onder veiligheid ook brandveiligheid verstaan van een onderneming.

Landelijke wetgeving Wet Bibob

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) beoogt te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert door onbewuste vergunningen te verstrekken voor illegale praktijken. De horeca wordt af en toe geconfronteerd met een ondernemer of bedrijf met criminele achtergronden. De Wet Bibob maakt het mogelijk om onder andere vergunningen te weigeren of in te trekken als sprake is van een ernstig gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.

De Wet Bibob is een belangrijk middel om een bijdrage te kunnen leveren aan de preventie en bestrijding van criminaliteit. In het kader van deze wet kan de gemeente bij een aanvraag voor drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen uitgebreide vragen stellen over de onderneming of persoon.

Landelijke wetgeving Bouwbesluit

Voorschriften en regels met betrekking tot brandveiligheid zijn opgenomen in het Bouwbesluit. Landelijk is verder geregeld wanneer een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig is voor een gebouw. Of een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Of een gebruiksmelding nodig is, is opgenomen in het Bouwbesluit.

Landelijke wetgeving Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Het BGBOP geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op dit plaatsen. Veel van de regels gaan over plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals evenementen

Huidige lokale (beleids)uitvoering veiligheid

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering veiligheid

Integraal Veiligheidsplan Kempenverband en uitvoeringsprogramma

De gemeenten Veldhoven, Best, Eersel, Oirschot, Reusel- de Mierden, Waalre en Bladel stellen elke vier jaar samen met de politie en het Openbaar Ministerie een integraal veiligheidsplan op. Het huidige Integraal Veiligheidsplan Kempenverband (IVK) is vastgesteld van 2019 -2022. In dit plan worden vanuit visie en ambitie een zestal prioriteiten benoemd die een gecoördineerde aanpak behoeven.

Doelen van het integraal veiligheidsplan zijn onder meer toename van veiligheidsgevoel en voorkomen en bestrijden van criminaliteit, incidenten en verstoringen van de openbare orde. Deze doelen sluiten aan bij de doelstellingen van deze horecanota om een goede kwaliteit van het uitgaansleven te bevorderen en eventuele negatieve effecten hiervan tegen te gaan. De benoemde onderwerpen in het veiligheidsplan zien ook op veiligheid in relatie tot horeca. Het tweejaarlijkse Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan geeft hierin concrete acties die hiervoor uitgevoerd worden.

Voor Oerle is een intentieverklaring ‘Veilig uitgaan in Oerle’ opgesteld om de veiligheid en horecagerelateerde overlast gezamenlijk met betrokken partijen te waarborgen.

Beleidsregel Bibob

Binnen gemeente Veldhoven is de Beleidsregel Bibob vastgesteld. Deze beleidsregel geeft een verdere uitwerking van de Wet Bibob. De toepassing van de Wet Bibob is een belangrijk instrument in de aanpak van ondermijning. De huidige Beleidsregel Bibob beschrijft hoe onder meer de Wet Bibob toegepast wordt op Drank- en horecavergunningen en exploitatievergunningen.

Apv en uitvoeringsbesluit kunststof drinkgerei

In de Apv zijn diverse artikelen opgenomen die handvatten bieden om op te treden tegen verstoringen van openbare orde en veiligheid. Het betreffen algemene artikelen om overlast tegen te gaan, maar ook artikelen over gebiedsontzeggingen (artikel 2:61 Apv) en mogelijkheden tot het sluiten van publiek toegankelijke openstaande gebouwen in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid (artikel 2:19A Apv).

Daarnaast is er een artikel opgenomen dat erop toeziet dat de exploitant van een openbare inrichting verplicht is zodanige maatregelen te nemen dat bezoekers van zijn bedrijf geen drinkgerei en flessen van glas buiten het bedrijf brengen. In het uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv wordt dit verder uitgewerkt.

Voor gebiedsontzegging is verder binnen de gemeente een werkproces opgesteld. Daarin is ook voor ondernemers beschreven welke verantwoordelijkheid zij hebben bij besluiten tot gebiedsontzeggingen.

Exploitatievergunning

In de Apv zijn verder aanvullende bepalingen opgenomen over het hebben van een exploitatievergunning. Zo is er in de Apv de mogelijkheid opgenomen voor de burgemeester om bepaalde gebouwen, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen waarvoor een exploitatievergunningsplicht geldt (artikel 2:62 Apv).

Verder geldt voor openbare inrichtingen die geen drank- en horecavergunning nodig hebben, de verplichting van een exploitatievergunning (artikel 2:14 Apv). Op deze manier kan ook voor deze inrichtingen een Bibob-toets uitgevoerd worden.

Bouwverordening

In de gemeentelijke Bouwverordening zijn nog een aantal aanvullende eisen opgenomen met betrekking tot brandveiligheid.

Brandveiligheidsverordening en Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’

In de gemeentelijke Brandveiligheidsverordening en het Aanwijzigingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’ zijn aanvullende eisen opgenomen over tenten en overkappingen. Hieronder vallen ook de veiligheidseisen bij evenementen.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering veiligheid

De huidige lokale gestelde regels bieden op dit moment handvatten om de veiligheid te waarborgen en dienen geen aanpassing. Ten aanzien van veiligheid kan aangesloten worden bij de bestaande lokale regels.

Als aanvulling op de huidige (beleids)uitvoering wordt een aantal aanvullende en nieuwe (beleids)uitvoering opgenomen die een bijdrage leveren om de goede kwaliteit van het uitgaansleven te bevorderen en eventuele negatieve effecten hiervan tegengaan. Daarnaast is een actualisering van het bestaande maar verouderd Uitvoeringsbesluit kunststof drinkgerei noodzakelijk. Verder is het door de komst van een landelijk besluit (BGBOP) noodzakelijk om het lokaal beleid met betrekking tot brandveiligheid hierop aan te passen zodat dit in overeenstemming is met de landelijke wetgeving.

NIEUW /AANVULLEND

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)

Als nieuwe (beleids)uitvoering wordt het proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’ opgestart. De KVU is een instrument om de kwaliteit van uitgaansgebieden te verhogen. Dit door middel van samenwerking tussen diverse partijen (omwonenden, buurtverenigingen, horeca, politie, gemeente). Deze partijen worden samengebracht om veiligheidsproblemen te analyseren, maatregelen te selecteren, uitvoeren en te evalueren om een bijdrage te leveren aan een veilige, leefbare en gezonde woon- en leefomgeving. Als bijlage bij deze nota is een verdere uitwerking opgenomen van het KVU.

Ėén van de thema’s van het KVU is ‘deurbeleid’. Het uitgangspunt daarbij is om een uniform deurbeleid te voeren binnen de gehele horeca dat helder, controleerbaar en herkenbaar is. Het voeren van deurbeleid/toegangsontzegging is namelijk erg belangrijk om veiligheid te waarborgen. Het deurbeleid betekent dat een (horeca)inrichting huis- en gedragsregels heeft. Die regels zijn er voor de veiligheid van gasten en medewerkers. Wie zich daar niet aan houdt, kan de deur worden gewezen.

Actualiseren Uitvoeringsbesluit kunststof drinkgerei

Het Uitvoeringsbesluit kunststof drinkgerei is opgesteld in 2012. Gebleken is dat dit besluit niet meer actueel is met betrekking tot recentere beleidswijzigingen. Vandaar dat het Uitvoeringsbesluit geactualiseerd gaat worden.

Wijzigen Brandveiligheidsverordening en Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’

Landelijk is het BGBOP inwerking getreden waarin regels opgenomen zijn over brandveiligheid. Veel regels gaan over plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar komen, zoals evenementen. De BGBOP is rechtstreeks werkend. Door de inwerkingtreding van het BGBOP zijn een aantal eisen vanuit de gemeentelijke Brandveiligheidsverordening en het Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’ niet in overeenstemming of overbodig geworden. Vandaar dat deze verordening en aanwijzingsbesluit aangepast worden in overeenstemming met het BGBOP.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering veiligheid

3.3 Gezond uitgaan

Onder het thema ‘gezond uitgaan’ worden hieronder de onderwerpen alcoholmatiging en drugsgebruik behandeld.

Alcoholmatiging

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot onder andere uitgaansgeweld, overlast, huiselijk geweld, ziekteverzuim, hart- en vaatziekten en verkeersongelukken. Ook ondernemingen waar alcohol geschonken wordt, hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om alcoholmatiging.

Landelijke wetgeving Drank- en horecawet

De Drank- en horecawet (DHW) is een van de belangrijkste wetten voor de horeca. Deze wet reguleert de verkoop van alcoholhoudende dranken en bewaakt de verantwoorde verstrekking van alcohol.

De DHW regelt wie alcoholhoudende drank mag verkopen en waar dat gebeurt. Er geldt een vergunningstelsel voor het schenken van alcoholhoudende drank in commerciële inrichtingen en paracommerciële inrichtingen/instellingen (maar ook voor de verkoop van sterkte drank in slijterijen). Een inrichting dient aan bepaalde eisen te voldoen. Ook moeten de leidinggevende volgens de DHW voldoen aan landelijke vastgestelde eisen en beschikken over voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne.

De horeca heeft bepaalde verplichtingen vanuit de DHW:

 • Onder 18 jaar geen alcohol;

 • Bij twijfel verplicht om de leeftijd van jongeren te vragen.

(Als verkoper van alcohol ben je verplicht om te controleren of de koper wel de juiste leeftijd heeft. Dat hoeft alleen niet wanneer de persoon ‘onmiskenbaar’ oud genoeg is. Bij twijfel over de leeftijd moet je dus vragen om een identiteitskaart);

 • Verplicht leeftijdgrenzen te vermelden;

 • Dronken mensen toegang tot de inrichting weigeren.

Wetsvoorstel wijzigen DHW

Op 28 maart 2019 is een voorstel gepubliceerd om deze wet te vernieuwen. Belangrijke wijzigingen in het voorstel van de DHW zijn.

 • Wederverstrekker van alcohol is strafbaar;

 • Leeftijdscheck bij online aankoop alcohol;

 • Tijdens opleiding mag jongere alcohol verstrekken;

 • Stuntprijzen en acties aan banden voor andere verkopers van alcohol ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’

 • Inrichtingseisen bijna helemaal geschrapt.

 • In het wetsvoorstel wordt verder niets gezegd over blurring.

Huidige lokale (beleids)uitvoering alcoholmatiging

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering alcoholmatiging

Preventie- en handhavingsplan alcohol

De gezondheid van de Veldhovense inwoners staat in Veldhoven hoog in het vaandel. Om het overmatige alcoholgebruik terug te dringen heeft Veldhoven het Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld. Dit plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik en de handhaving van de DHW.

Het betreft een verplichting vanuit artikel 43a van de DHW.

Sanctiebeleid Alcohol en Horeca

Voor de uitvoering van het Preventie- en handhavingsplan is er een Sanctiebeleid Alcohol en Horeca opgesteld. Hierin is vastgelegd op welke wijze wordt gehandhaafd bij overtredingen onder andere betreffende de DHW en de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Dit beleid bevat onderdelen van de Brabantse Handhavingsstrategie en het Brabants ‘Alcohol- en Horecasanctiebeleid’.

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven

Ten aanzien van preventie wordt verder verwezen naar de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven “Iedereen kan gezonde keuzes maken” (Nota LGB). In de Nota LGB zijn speerpunten en uitgangspunten die het onderwerp ‘alcohol’ raken, aangegeven. Hierbij gaat het om:

• Alcohol- en drugsgebruik;

• Jeugd en opvoeding (incl. de rol van ouders);

• Weerbaarheid;

• Integrale aanpak.

Integraal Veiligheidsplan Kempenverband en uitvoeringsprogramma

Aanpak van alcoholgebruik is als een van de prioriteiten opgenomen in het IVK. Belangrijk aandachtspunt in het preventiebeleid is de samenwerking met de andere basisteam gemeenten. In het tweejaarlijkse Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan worden de activiteiten opgenomen die wij uitvoeren om overmatig alcoholgebruik en daarbij gerelateerde overlast binnen Veldhoven tegen te gaan.

Apv en Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik

De horeca dient verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van alcoholmatiging. Het organiseren van happy hours dragen hier niet aan bij. Vandaar dat hiervoor in de Apv een verbod is opgenomen (artikel 2:22a Apv).

In de Apv zijn ook andere artikelen opgenomen om overmatig alcoholgebruik en gerelateerde overlast hiervan tegen te gaan (zoals artikel 2:35 Apv, verboden drankgebruik). Een verdere uitwerking van dit artikel 2:35 Apv is opgenomen in het Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik.

Verder worden er blaasacties gehouden in samenwerking met horeca, politie, GGD en gemeente als extra controle met betrekking tot het alcoholgebruik onder de jeugd jonger dan 18 jaar.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering alcoholmatiging

De huidige lokale regels zien op het terugdringen van het alcoholgebruik en het tegengaan van alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde en veiligheid (bv. overlast, agressie en geweld). Ondernemers dienen zich verder te houden aan de verplichtingen in de drank- en horecawet en verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van alcoholmatiging. Om dit te borgen zijn de huidige beleidsregels goed toepasbaar. De huidige lokale (beleids)uitvoering blijft hiervoor van toepassing.

Als aanvulling op de huidige (beleids)uitvoering wordt een aantal aanvullende en nieuwe (beleids)uitvoering opgenomen die bijdragen aan het terugdringen van alcoholgebruik.

NIEUW / AANVULLEND

Verantwoordelijkheid ondernemers

Alcoholmatiging en de verantwoordelijkheid hierin voor de horecaondernemers, zal worden opgenomen als een terugkerend onderwerp in het 2-jaarlijks horecaoverleg met KHN-Veldhoven. Ook voor de paracommerciële instellingen zal dit onderwerp jaarlijks besproken worden. Hierdoor is er blijvende bewustwording bij de horecaondernemers en paracommerciële instellingen voor de verantwoordelijkheid in de aanpak van alcoholgebruik.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (zie ook thema ‘veiligheid’)  alcoholmatiging

Alcoholmatiging wordt als thema meegenomen in het proces KVU.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering alcoholmatiging

Drugsgebruik

Het gebruik van drugs wordt steeds normaler gevonden met alle gevolgen van dien. De kans op verslaving en gezondheidsschade is reëel, en gebruik en handel in het openbaar vergroten de gevoelens van onveiligheid.

Landelijke wetgeving Opiumwet

Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met drugshandel. De Opiumwet (wet Damocles) is het juridisch instrument om bestuurlijk op te treden tegen deze illegale handel. Deze wet stelt het aanwezig hebben van, de productie en de handel in drugs strafbaar.

Huidige lokale (beleids)uitvoering drugsgebruik

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering drugsgebruik

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Veldhoven

Zoals bij het thema alcoholmatiging reeds is opgenomen, richt de Nota LGB zich ook op de preventie van drugsgebruik.

Integraal Veiligheidsplan Kempenverband en uitvoeringsprogramma

Naast alcoholgebruik is ook drugsgebruik als prioriteit opgenomen in het IVK. Daarbij is vastgesteld dat in samenwerking met de verschillende partners zoveel mogelijk maatregelen worden genomen om drugsgebruik terug te dringen. In het tweejaarlijkse Uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan worden de activiteiten opgenomen die wij uitvoeren om drugsgebruik binnen Veldhoven tegen te gaan.

Damoclesbeleid

Het Damoclesbeleid ziet op de bevoegdheid tot het sluiten van panden door de burgemeester bij verkoop, aflevering of verstrekking dan wel daartoe aanwezig zijn van een middel als bedoeld in lijst I of II vanuit woningen of lokalen en daarbij behorende erven. Het is een verdere uitwerking van het toepassen van de Opiumwet.

Apv

In de Apv zijn artikelen opgenomen met betrekking tot drugshandel op straat (artikel 2:56 Apv) en openlijk drugsgebruik (artikel 2:57 Apv) en artikelen om handhavend op te treden om bij handel van drugs vanuit een publiek toegankelijk gebouw (waaronder horecaonderneming zijnde een lokaal). Daarbij wordt een relatie gelegd met de Opiumwet.

Hoewel lachgas niet als een officiële drugs is aangemerkt, veroorzaakt het gebruik hiervan in het openbaar gebied vaak overlast. Vandaar dat er in de Apv een artikel is opgenomen gericht op een verbod in het gebruik van lachgas als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt (artikel 2:34a Apv).

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering drugsgebruik

De huidige lokale regels zien op preventie en het terugdringen van drugsgebruik. Om dit te waarborgen zijn deze regels goed toepasbaar. De huidige (beleids)uitvoering blijft hiervoor van toepassing. Ondernemers hebben verder ook een verantwoordelijkheid in preventie en het terugdringen van drugsgebruik.

Als aanvulling op de huidige (beleids)uitvoering wordt een aantal nieuwe (beleids)uitvoering opgenomen die bijdrage aan preventie en het terugdringen van drugsgebruik. Daarnaast wordt als gevolg van een wijziging van de Opiumwet het Damoclesbeleid aangepast.

NIEUW / AANVULLEND

Verantwoordelijkheid ondernemers

Net als bij alcoholmatiging, zal het terugdringen van drugsgebruik/-overlast en de verantwoordelijkheid hierin voor de horecabedrijven een terugkerend onderwerp worden in het 2-jaarlijks horecaoverleg met KHN-Veldhoven. Ook voor de paracommerciële instellingen zal dit onderwerp jaarlijks besproken worden. Hierdoor is er blijvende bewustwording bij de horecaondernemers en paracommerciële instellingen voor de verantwoordelijkheid in de aanpak van drugsgebruik.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (zie ook thema ‘veiligheid’)  drugsgebruik

De aanpak van drugsgebruik wordt als thema meegenomen in het proces KVU.

Project ‘Drugs, die kunnen we hier niet gebruiken’

Regionaal wordt er verder een project gestart ‘Drugs, die kunnen we hier niet gebruiken’. Verschillende organisaties zijn betrokken bij dit project. Doelstelling van dit project is het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de bevolking in Oost-Brabant, door het stellen en versterken van de norm dat het gebruik van drugs niet normaal is. Looptijd van dit project is in eerste instantie vier jaar, waarin de fundamenten gelegd kunnen worden voor de aanpak.

Damoclesbeleid

Per 1 januari 2019 is de Opiumwet gewijzigd. Er is een extra bevoegdheid opgenomen om een pand te sluiten als er strafbare voorbereidingshandelingen met betrekking tot handel in en productie van drugs worden aangetroffen. Het huidige Damoclesbeleid zal hierop aangepast worden.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering drugsgebruik

3.4 Toegankelijkheid

In de horeca is het van groot belang om de toegankelijkheid te vergroten. Voor een grote groep mensen met een beperking is het moeilijk om bijvoorbeeld naar een café, hotel, snackbar of restaurant te gaan als deze niet toegankelijk is. Door deze groep en hun familie en vrienden beter te bedienen, worden zij geholpen maar ook de horecaondernemers zelf: hun doelgroep breidt zich behoorlijk uit en het bedrijfsimago verbetert. Wanneer deze mensen met beperkingen eenvoudig gebruik kunnen maken van producten en diensten en zich welkom voelen, heeft dat positieve gevolgen. Winst voor iedereen: op financieel gebied en op maatschappelijk gebied.

VN-verdrag Handicap in Nederland

Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. In het VN-verdrag voor mensen met een handicap staat dat de belemmeringen die mensen met beperkingen in de samenleving tegenkomen moeten worden opgeheven, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Het VN-verdrag is in Nederland opgenomen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Hierin is een wettelijke norm voor toegankelijkheid opgenomen die regelt dat:

 • Alle ondernemers geleidelijk de ‘algemene toegankelijkheid’ van hun bedrijf voor gehandicapten moeten vergroten tenzij dat voor de ondernemer een onevenredige belasting vormt.

 • Als een persoon met een handicap verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel te treffen (voor toegankelijkheid) dan moet de ondernemer daarmee instemmen als dat voor hem/het bedrijf ‘niet onevenredig belastend en/of disproportioneel is’.

Huidige lokale (beleids)uitvoering toegankelijkheid

Op dit moment is er geen specifiek beleid op gebied van toegankelijkheid en horeca.

Actieplan toegankelijkheid horeca

Iedere sector dient op grond van het Besluit algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte een actieplan op te stellen. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft een actieplan toegankelijkheid horeca opgesteld. Met dit actieplan wordt invulling gegeven aan het VN-Verdrag. In het actieplan staan o.a. voorbeelden van hulpmiddelen om de toegankelijkheid van de horeca te vergroten. Ook staan er tips in over bejegening, duidelijke communicatie en aandacht voor mensen met een beperking.

Nieuwe (beleids)uitvoering toegankelijkheid

NIEUW

Op dit moment is er geen specifiek beleid over toegankelijkheid en het VN-verdrag. Het is van belang dat het VN-verdrag Handicap in Nederland en de doelstellingen hiervan bij de horeca bekend zijn. In deze nota is derhalve toegankelijkheid als nieuw thema opgenomen, zodat er bewustwording is onder de horecaondernemers over de toegankelijkheid bij het eigen horecabedrijf. In het Actieplan toegankelijke horeca staan tips voor het krijgen van een toegankelijke horecaonderneming. Vandaar dat het Actieplan toegankelijkheid horeca als bijlage 2 bij deze nota is opgenomen, zodat horecaondernemers hierbij kunnen aansluiten en streven naar een toegankelijke horecabedrijf. Tijdens een bijeenkomst is het VN-verdrag aan de horecabedrijven van KHN-Veldhoven kenbaar gemaakt.

Ook paracommerciële instellingen kunnen aansluiting zoeken bij het betreffende actieplan.

In het verlengde hiervan wordt als nieuwe (beleids)uitvoering een project gestart waarbij horecaondernemingen en paracommerciele instellingen bezocht worden in het kader van toegankelijkheid. Tijdens deze bezoeken wordt gekeken naar de toegankelijkheid van de ondernemingen en wordt het gesprek aangegaan met ondernemers over de toegankelijkheid van hun onderneming/instelling voor alle bezoekers. Uitgangspunt hierbij is dat de doelgroepen (mensen met beperkingen) betrokken worden bij het bezoeken van de ondernemingen.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe (beleids)uitvoering toegankelijkheid

3.5 Duurzaamheid en Milieu (geluidsnormen)

Duurzaamheid en milieu worden hieronder per onderwerp behandeld. Bij milieu wordt ingegaan op de geluidsnormen die gelden voor ondernemingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid in de horeca wordt steeds belangrijker. Dit blijkt ook uit De Duurzaameter. Dit is een jaarlijkse peiling onder horecaprofessionals, uitgevoerd door TrueTasteVentures in samenwerking met de Horecava. Consumenten krijgen de smaak voor dier- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel ook steeds meer te pakken.

Maatregelen voor duurzaamheid

Om duurzaamheid te stimuleren worden hieronder een aantal maatregelen aangedragen die horecaondernemingen kunnen doorvoeren in de onderneming.

 • Energie besparing;

 • Voedselverspilling voorkomen;

 • Afval scheiden;

 • Gebruik producten;

 • Alternatieve / duurzaam gebruik terrasverwarmers;

Deze maatregelen zijn goed voor het milieu, maar ook voor het imago van de horecaonderneming en financieel kan het eveneens voordelen met zich meebrengen! Gasten hechten namelijk steeds meer waarde aan duurzaamheid. Het is goed om als ondernemer hierover na te denken of om gewoon mee te beginnen, want met een paar eenvoudige maatregelen is al veel winst te behalen voor minder energie in de horeca.

Energie

Geen restaurant kan zonder energie. Besparen op energie in de horeca en het maken van een duurzame keuze is erg gemakkelijk bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. De nieuwste elektrische apparaten zijn steeds zuiniger en dankzij de verplichte energielabels is dit heel inzichtelijk. Door hierop te letten, is het mogelijk te besparen op energiekosten. Een oudere koelkast met energielabel G vervangen door een apparaat met energielabel B levert (gemiddeld genomen) al een besparing op van 80 procent.

Voedselverspilling voorkomen

De horeca verspilt jaarlijks 51.000 ton aan voedsel, ruim 14.500 grote vrachtwagens. Voor een beter milieu, maar ook kostenbesparing is het goed om te kijken of afval gereduceerd kan worden. Door onder andere te kijken naar menusamenstellingen, portiegrootte en inkoop kun je veel verspilling voorkomen. Maar denk ook aan duurzame initiatieven zoals ‘restjesdag’, waar tegen een gereduceerd tarief wordt gekookt met dat wat nog in de koelkast staat.

En doggybags. Snel zullen gasten er niet om vragen maar als deze aangeboden worden, wordt hier vaak gebruik van gemaakt.

Afval scheiden

Horecaondernemers hebben te maken met diverse afvalstromen. Er dient gestreefd te worden om in principe elke soort afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen, om het zoveel mogelijk te kunnen recyclen.

Gebruik biologische producten

Kritisch kijken naar leveranciers. Bieden ze ook biologische producten aan. Als er veel gebruik wordt gemaakt van biologische producten bestaat er een EKO-keurmerk horeca. Op deze manier laat een ondernemer zien dat in de keuken gecontroleerd biologische producten worden gebruikt.

Alternatieve / duurzaam gebruik terrasverwarmers

Terrasverwarmers in de horeca zijn niet meer weg te denken. Deze verwarmers verbruiken veel energie voor het verwarmen van de buitenlucht. Hierbij gaat als vanzelfsprekend veel warmte verloren. Terrasverwarmers belasten ook het milieu.

Er is veel keuze in het soort terrasverwarmer dat gebruikt wordt.

Het duurzaamste is uiteraard om een terrasverwarmer weg te doen en gratis dekens of bodywarmers uit te delen aan gasten die van het terras gebruik willen maken.

Indien een terrasverwarmer nodig is, kunnen de volgende maatregelen getroffen worden om energieverlies te beperken:

 • Stem het aantal terrasverwarmers af op het te verwarmen terrasoppervlak;

 • Pas aan-/uitschakelaars toe op terrassen die niet voortdurend gebruikt worden (bijvoorbeeld rokersruimte);

 • Kies voor een terrasverwarmer aan de gevel in plaats van losstaande. Dit is efficiënter doordat de warmte vastgehouden wordt door de muur;

 • Voorzie elektrische terrasverwarmers van dimmers. Hiermee kan de temperatuur van de terrasverwarmers aangepast worden aan de buitentemperatuur;

 • Dimmer

Deze laatste maatregel, het toepassen van een dimmer, voorkomt of beperkt het gas- of elektriciteitsverbuik van terrasverwarmers. Het is dus zowel financieel aantrekkelijk als goed voor het milieu.

 • Stoelverwarmers

Een goed alternatief voor terrasverwarmers zijn stoelverwarmers. Dit is een energiezuinige terrasverwarming. Gasten worden direct verwarmd, waardoor er geen warmte verloren gaat aan de buitenlucht. De stoelverwarmer gaat aan wanneer je gaat zitten. Verder bestaat er ook een stoelverwarmingssysteem dat bestaat uit zestien individueel instelbare warmtekussens en een verrijdbaar dockingstation om de kussens in op te ruimen en draadloos op te laden. Dat gebeurt met een magneetkoppeling. Draden en snoeren zijn er daarom niet. Het idee hierbij is dat gasten zelf een kussen pakken als ze het terras opkomen, of dat de bediening het ze aangeeft. En dat kussens na elk bezoek weer in het station worden geplaatst zodra er is afgerekend. De warmte is per kussen instelbaar. Het gebruik van stoelverwarmers biedt een energiebesparing van 80 procent vergeleken met gewone terrasheaters.

Huidige lokale (beleids)uitvoering duurzaamheid

Op dit moment is er geen specifiek beleid op gebied van duurzaamheid en horeca.

Nieuwe (beleids)uitvoering duurzaamheid

Het landelijk klimaatakkoord geeft aan dat er in het jaar 2030 49% Co2 reductie dient te zijn en in het jaar 2050 95% reductie (ten opzichte van het jaar 1990).

Binnen Veldhoven loopt op dit moment de energietransitie. Onderdeel daarvan is een participatietraject voor verschillende doelgroepen, waarbij gezamenlijk met doelgroepen gekeken wordt welke energiebesparende maatregelen ze nu al treffen (de zogenoemde daden) en welke nieuwe maatregelen er getroffen kunnen worden (de zogenoemde deals).

In deze nota is voor de horeca reeds een voorzet gedaan van verschillende maatregelen die een ondernemer kan doorvoeren in het kader van duurzaamheid. Om hieraan verder vorm te geven wordt als nieuwe (beleids)uitvoering opgenomen om in projectvorm in samenspraak met de horeca eveneens gezamenlijk te onderzoeken welke maatregelen ze nu al treffen en welke nieuwe maatregelen ze nog kunnen doorvoeren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing.

Belangrijk onderdeel daarbij is terrrasverwarming, waarbij gekeken kan worden naar het toepassen van alternatieve verwarmers dan heaters (stoelverwarmers, dekens)

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe (beleids)uitvoering duurzaamheid

Milieu - geluidsnormen

Horeca kan geluidsoverlast met zich meebrengen. De horeca is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van geluidsoverlast.

Landelijke wetgeving Wet milieubeheer / Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer), wat onderdeel uitmaakt van de Wet milieubeheer, biedt bescherming tegen geluidsoverlast afkomstig van inrichtingen. Zowel bestaande als nieuwe inrichtingen moeten zich in beginsel houden aan de standaard geluidsnormen. Hierbij gaat het om geluid dat veroorzaakt wordt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de werkzaamheden die in de inrichting worden verricht. Stemgeluid van bezoekers op een terras valt hier buiten. De hoofdregel is dat stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, bij het bepalen van het geluidsniveau buiten beschouwing wordt gelaten.

Huidige lokale (beleids)uitvoering milieu

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering milieu

Apv

Voor (horeca)ondernemingen (inrichtingen) gelden de geluidsnormen opgenomen in het Activiteitenbesluit. In de Apv is bepaald dat deze geluidsnormen niet gelden voor de door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten (zoals kerstmis en carnaval). Er mag op die dagen meer geluid worden geproduceerd dan normaal. Het gaat om activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden. Deze collectieve festiviteiten worden in Veldhoven jaarlijks door het college vastgesteld in het besluit “Aanwijzing collectieve festiviteiten”.

Daarnaast mogen (horeca)ondernemingen op grond van de Apv van Veldhoven maximaal 4 keer per kalenderjaar incidentele festiviteiten organiseren, waarbij de geluidsnormen niet van toepassing zijn. De ondernemer (inrichtinghouder) dient dit twee weken voor aanvang van de festiviteit te melden bij het college. De geluidsnormen die dan gelden zijn vastgesteld in het beleid “geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten”.

Nadere regels festiviteiten

Een nadere uitwerking van de collectieve en incidentele festiviteiten is opgenomen in ‘nadere regels geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten en ‘Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten’.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering milieu

Het huidige beleid binnen Veldhoven geeft de mogelijkheid aan ondernemers om maximaal 4 keer per jaar gebruik te maken van een incidentele festiviteit (afwijking van de landelijk geluidsnormen). Er is op dit moment geen aanleiding om het aantal incidentele festiviteiten te verhogen. Zeker aangezien er de afgelopen jaren nauwelijks gebruik van wordt gemaakt door ondernemers.

NIEUW / AANVULLEND

Beoordeling geluidsnormen festiviteitenregelingen

De huidige vastgestelde geluidsnormen in de festiviteitenregelingen dateren van 2016. Om te onderzoeken of deze normen nog voldoende bescherming bieden tegen geluidsoverlast voor de omgeving en voldoende mogelijkheid geven aan ondernemers om meer geluid te produceren, worden de huidige geluidsnormen van de festiviteitenregelingen op dit moment opnieuw beoordeeld. Indien uit deze beoordeling naar voren komt dat deze normen gewijzigd dienen te worden, zullen de besluiten ‘nadere geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ en ‘beleidsregels geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten’ hierop aangepast worden.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering milieu

3.6 Sluitingstijden

Sluitingstijden van openbare inrichtingen (zoals horecaondernemingen / paracommerciële instellingen) worden op lokaal niveau geregeld bij verordening. Hiervoor is geen landelijk wetgeving van toepassing.

Huidige lokale (beleids)uitvoering sluitingstijden

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering sluitingstijden

Apv

Gemeente Veldhoven hanteert sluitingstijden om (mogelijke) overlast in de nachtelijke uren te voorkomen. Op deze tijdstippen is met name geluidsoverlast hinderlijk voor de omgeving. Ondernemers kunnen maximaal 4 dagen per jaar een melding indienen om langer open te blijven.

Daarnaast is in de Apv opgenomen dat de burgemeester in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere geldende sluitingstijden kan vaststellen of tijdelijke sluiting kan bevelen.

Nadere regels sluitingstijden horeca

In de ‘nadere regels sluitingstijden horeca’ van de gemeente Veldhoven zijn nadere regels opgenomen ten aanzien van de verlening van sluitingstijden, afwijkende sluitingstijden en algemene voorschriften die gelden voor horecabedrijven gedurende de afwijkende sluitingstijden.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering sluitingstijden

De huidige sluitingstijden voor openbare inrichtingen blijven van toepassing. Dit om de gestelde visie en doelen van de horecanota en handhaving van de veiligheid en overlast openbare orde te waarborgen.

Er wordt verder weinig gebruik gemaakt door ondernemers van de ontheffingsmogelijkheden voor sluitingstijden. Gezien het aantal gevraagde ontheffingen in de afgelopen jaren, kan geconcludeerd worden dat de huidige ontheffingsmogelijkheden voldoende ruimte bieden. Er is op dit moment dus geen aanleiding tot het aanpassen van het aantal maximale ontheffingsmogelijkheden.

NIEUW / AANVULLEND

Paracommerciële instellingen mogen op grond van Apv uiterlijk tot 24.00 uur alcoholhoudende drank schenken. De huidige sluitingstijden sluiten hier niet op aan. Vandaar dat voor paracommerciële instellingen nieuwe sluitingstijden worden opgenomen in de Apv, die gelijk zullen zijn aan de tijden voor het verstrekken van alcohol. Dit zorgt ervoor dat de regels meer op elkaar aansluiten, duidelijker en beter handhaafbaar zijn (zie ook uitwerking in deze nota ‘thema paracommerciële activiteiten’).

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering sluitingstijden

3.7 Terrassen

Terrassen zijn belangrijk voor het functioneren van veel horecabedrijven. Daarnaast zijn terrassen aantrekkelijk voor bezoekers. Vandaar dat terrassen bijdragen aan een levendige en gezellige uitstraling.

Landelijke wetgeving Drank- en horecawet

De DHW is ook van toepassing op terrassen. Hierin is namelijk expliciet vermeld dat een terras een onderdeel is van het horecabedrijf. Vandaar dat een terras ook vermeld dient te worden op de drank- en horecavergunning.

Landelijke wetgeving Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit)

Het terras van een horecaondernemer valt eveneens onder de werking van het Activiteitenbesluit. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden daarom ook voor het terras. Zo dient er ook voldaan te worden aan de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Stemgeluid van bezoekers op een terras is niet in de beoordeling van de geluidsnormen meegenomen. De regel hierin is dat het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, buiten beschouwing wordt gelaten bij het bepalen van het geluidsniveau.

Huidige lokale (beleids)uitvoering terrassen

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering terrassen

Apv

Binnen Veldhoven is geen afzonderlijk terrassenbeleid. In de Apv is een algemeen artikel opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (artikel 2:6a Apv).

Voor het plaatsen van een terras op openbaar gebied en/of gemeentegrond is derhalve een vergunning vereist op grond van dit betreffende artikel uit de Apv.

Terrasvergunningen worden voor onbepaalde tijd verleend.

Aanwijzingsbesluit en voorschriften tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen

Verder is in Veldhoven het ‘aanwijzingsbesluit en voorschriften’ tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen vastgesteld. Daarin zijn tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen als categorie van voorwerpen aangewezen, waarvoor geen vergunning nodig is. In het aanwijzingsbesluit zijn voorschriften opgenomen die gelden voor tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering terrassen

Voor terrassen op eigen terrein geldt geen vergunningsplicht op basis van de Apv. De huidige vergunningsplicht voor terrassen ziet op terrassen die geplaatst worden op openbaar gebied. Als dereguleringmaatregel worden deze vergunningen op dit moment al verleend voor onbepaalde tijd. De huidige toetsingskaders opgenomen in artikel 2:6 Apv zijn voldoende om aanvragen van terrassen te kunnen beoordelen en eventuele overlast van terrassen voor de omgeving te voorkomen. Daarbij wordt altijd medewerking verleend om de volledig beschikbare ruimte te geven aan terrassen. Veiligheid en toegankelijkheid voor medegebruikers van het openbaar gebied worden hierbij uiteraard wel in acht genomen.

Verdere deregulering van terrassen is binnen Veldhoven moeilijk te verwezenlijken. Dit komt omdat het bijna voor alle terrassen nodig is om maatwerk te leveren. Daarbij komt dat er op dit moment voor alle terrassen binnen Veldhoven de vergunningen voor onbepaalde tijd zijn verleend, waardoor vergunning voor terrassen (zoals hierboven is aangegeven) reeds aanzienlijk is gedereguleerd. Alleen bij een wijziging van de ondernemer of bij het vestigen van een nieuwe onderneming dient nog een vergunning aangevraagd te worden.

Nieuw / aanvullend

Beoordeling aanpassing of intrekken Aanwijzingsbesluit en voorschriften tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen

Op dit moment loopt er een afzonderlijk proces waarbij het evenementenbeleid wordt geactualiseerd. Onderdeel daarvan is het kermisbeleid. Het huidige Aanwijzingsbesluit en voorschriften is specifiek opgesteld voor de kermissen in Veldhoven. Bij de actualisatie van het evenementenbeleid wordt ook beoordeeld of het genoemde aanwijzingsbesluit aangepast of ingetrokken dient te worden.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering terrassen

3.8 Paracommerciële activiteiten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen commerciële horeca en paracommerciële instellingen. Dit onderscheid wordt gemaakt in de Drank- en horecawet.

Landelijke wetgeving Drank- en horecawet

In de DHW maakt een onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca. Dit onderscheid wordt in de DHW gemaakt. Commerciële instellingen zijn horecabedrijven als café, bars, restaurants en hotels. Zij handelen en verrichten werkzaamheden met het oogmerk om winst te maken. Deze bedrijven dienen te voldoen aan alle eisen uit de DHW.

Paracommerciële instellingen zijn niet commerciële instellingen die zich richten op specifieke (hoofd)activiteiten van bijvoorbeeld recreatieve, sociaal culturele, sportieve of levensbeschouwelijke aard. Het verzorgen van de horecataken is een nevenactiviteit. De eisen die de wet aan paracommerciële instellingen stelt, zijn minder vergaand dan aan commerciële bedrijven.

In artikel 4 DHW is geregeld dat bij gemeentelijke verordening ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels gesteld moeten worden waaraan paracommerciële rechtspersonen zich dienen te houden bij het verstrekken van alcoholhoudende drank.

Verder kan de burgemeester rechtstreeks op grond van artikel 4 DHW met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen ontheffing verlenen van de bij of krachtens artikel 4 gestelde regels.

Huidige lokale (beleids)uitvoering paracommerciële instellingen

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering paraommerciële instellingen

Bestemmingsplannen

Uitgangspunt voor welke activiteiten op een perceel plaats mogen vinden zijn de gemeentelijke bestemmingsplannen. Deze voorzien in de mogelijkheid om commerciële horeca of paracommerciële instellingen te ontplooien.

Apv

Voor paracommerciële instellingen zijn in artikel 2:22 van de Apv regels opgenomen om oneerlijke mededinging te voorkomen bij het verstrekken van alcoholisch drank.

Hierdoor wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van de DHW (artikel 4 DHW).

De volgende regels zijn opgenomen in artikel 2:22 van de Apv:

 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan, onverminderd artikel 2:15 van deze verordening, alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor aanvang en tot uiterlijk drie uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon, doch uiterlijk tot 00.00 uur.

 • 2.

  Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 3.

  De burgemeester verleent op aanvraag ontheffing van het in het tweede lid gestelde verbod aan een gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum, waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit hun doelstellingen, indien het betreffende gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum aantoont dat er van de plaatselijke commerciële horecabedrijven binnen een straal van 2 kilometer rondom het betreffende gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum schriftelijk toestemming is om de in de toestemming omschreven bijeenkomsten te mogen organiseren.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering paracommerciële instellingen

Artikel 4 van de DHW verplicht gemeenten ter voorkoming van oneerlijke mededinging regels te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben wanneer zij alcoholhoudende drank verstrekken.

Concreet komt het er op neer dat deze uitwerking moet leiden tot regels die op zijn minst in enige mate bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke mededinging.

De regels dienen in ieder geval betrekking te hebben op de volgende onderwerpen:

 • 1.

  De tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank mag worden verstrekt;

 • 2.

  In de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen. Hiermee wordt gedoeld op bijeenkomsten die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële instelling, zoals bruiloften, feesten, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten e.d. Voor zover die bijeenkomsten direct verband houden met de activiteiten van de rechtspersoon, zoals het afscheid van de voorzitter van een vereniging, vallen deze niet onder het bereik van deze bepaling, en kunnen daar dus geen beperkingen aan gesteld worden op grond van de DHW.

 • 3.

  in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn. Hiermee worden activiteiten bedoeld die niet vereniginggebonden zijn. Dit is het geval als een paracommerciële rechtspersoon zijn kantine of een andere ruimte verhuurt aan derden ok bijvoorbeeld een feest te geven (voor niet-leden).

NIEUW / AANVULLEND

Met betrekking tot deze onderwerpen is contact geweest met zowel KHN – Veldhoven en diverse paracommerciële instellingen. Daarbij is naar voren gekomen dat een aantal instellingen het wenselijk vindt om commerciële activiteiten te houden binnen de instelling. De commerciële horeca geeft aan dat zij het belangrijk vindt dat paracommerciële instellingen zich houden aan de opgelegde schenktijden voor alcoholhoudende drank. Toezicht op gestelde regels is hierbij van belang.

In het verlengde hiervan is beoordeeld dat bepaalde artikelen rondom paracommerciële rechtspersonen in de Apv moeilijk handhaafbaar zijn. Als er regels gesteld worden, dienen deze regels ook gehandhaafd te worden en handhaafbaar te zijn.

Met in achtneming van het bovenstaande en om te voldoen aan de verplichting in de drank- en horecawet dat gemeenten bij verordening regels dienen te stellen om oneerlijke concurrentie (mededinging) tegen te gaan, wordt als nieuwe (beleids)uitvoering bij de eerst volgende wijziging van de Apv de regels over ‘regulering paracommerciële rechtspersonen’ veranderd.

Schenktijden

In de Apv zullen de schenktijden van alcoholhoudende drank voor paracommerciële instellingen veranderd worden. Er zullen vaste tijden opgenomen worden waarin binnen paracommerciële inrichtingen uitsluitend alcoholhoudende drank mag worden verstrekt (12.00 uur – 24.00 uur). In het kader van handhaafbaarheid zullen deze schenktijden gelijkgesteld worden aan de sluitingstijden voor paracommerciële instellingen. De sluitingstijden veranderen hierdoor ook voor de paracommerciële instellingen (zie ook thema ‘sluitingstijden’). Door deze aanpassing zijn de regels helder en handhaafbaar, waardoor er duidelijkheid is voor alle betrokken partijen.

Bijeenkomsten van persoonlijke aard

In de Apv zal het verbod van het schenken van alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn opgenomen blijven.

Aanvullend daarop wordt voor vier keer per jaar de mogelijkheid geboden aan paracommerciële inrichtingen om alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard of die gericht zijn op personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Voor de controleerbaarheid wordt hieraan een zo licht mogelijke meldplicht gekoppeld. Als er geen melding wordt gedaan is het voor de gemeente, als er geconstateerd wordt dat een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden, niet goed mogelijk om na te gaan of er dat jaar al meer van zulke bijeenkomsten zijn geweest en zo ja, hoeveel.

Voor paracommerciële instellingen wordt er verder als uitzondering eveneens toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens carnaval en carnavals gelieerde activiteiten.

Verder blijft het huidige artikel met betrekking tot een gemeenschapshuis c.q. dorpscentrum opgenomen in de Apv. Indien commerciële horecabedrijven namelijk toestemming hebben verleend om een bijeenkomst te organiseren is oneerlijke concurrentie niet in het geding. Zowel de commerciële horeca als de paracommerciële instelling zullen na de doorgevoerde wijziging hierover geïnformeerd worden.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering paracommerciële instellingen

3.9 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Vergunningen, toezicht en handhaving zijn instrumenten die ingezet worden om een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen met betrekking tot horeca. Bij het verlenen van vergunningen wordt voordat de horeca activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd, beoordeeld welke effecten de activiteiten hebben en het geeft duidelijkheid aan welke regels voldaan moet worden.

Toezicht wordt ingezet om bij te dragen om gerelateerde overlast te voorkomen en te voldoen aan de gestelde regels. Het heeft betrekking op het verrichten van controles van verleende vergunningen of controles op het uitvoeren van activiteiten zonder vergunning of melding en naar aanleiding van meldingen (klachten). Handhaving komt na toezicht. Wanneer sprake is van overtredingen, wordt bezien of en op welke manier bestuurlijk optreden noodzakelijk is.

Landelijke wetgeving Drank- en horecawet

Een drank- en horecavergunning is noodzakelijk als tegen betaling alcoholische dranken worden verstrekt (anders dan om niet). Op grond van artikel 3 van de DHW worden vergunningen verleend voor een commercieel horecabedrijf zoals cafés, restaurants, hotels e.d. In een dergelijk horecabedrijf mogen zowel zwak alcoholhoudende dranken als sterke alcoholhoudende dranken worden verkocht.

Er mogen echter geen alcoholhoudende dranken worden verstrekt om elders te nuttigen dan ter plaatse.

Op grond van artikel 4 van de DHW is het tevens mogelijk voor zogenaamde paracommerciële instellingen een vergunning af te geven. Het gaat om instellingen die slechts als nevenactiviteit alcoholhoudende dranken verstrekken en een hoofdfunctie hebben op een geheel ander vlak. Het kan dan gaan om instellingen met een recreatieve, educatieve of sportieve functie zoals voetbalclubs, culturele instellingen e.d.

Wet op de kansspelen

In verschillende horeca-instellingen zijn speelautomaten aanwezig. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen kansspelautomaten (spelers kunnen geen invloed uitoefen op het spel, zoals gokkasten) en behendigheidsautomaten (het spelresultaat kan uitsluitend leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spellen, zoals flipperkasten).

Met name de kansspelautomaten zijn aan regelgeving geboden. Op basis van de Wet op de kansspelen is het verboden om zonder vergunning van de burgemeester een of meer kansspelautomaten aanwezig te hebben in het bedrijf.

Huidige lokale (beleids)uitvoering VTH

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering VTH

Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving en Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Binnen Veldhoven is het Beleidsplan Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid) opgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de kaders voor de bestuursrechtelijke uitvoering van de VTH taken op gebied van de Wabo, maar ook van Apv en bijzondere wetten. In het verlengde hiervan wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, toezicht en handhaving (UVTH) opgesteld. Dit programma beschrijft hoe het VTH-beleid praktisch vertaald wordt naar de uitvoeringspraktijk. De vergunningsverlenings- en handhavingsacties van het thema horeca zijn opgenomen en uitgewerkt in het UVTH. Het programma wordt jaarlijks geëvalueerd.

Integraal Veiligheidsplan Kempenverband en uitvoeringsprogramma integrale veiligheid

In deze nota is eerder uitleg gegeven over het Integraal Veiligheidsplan Kempenverband. Het uitvoeringsprogramma van het IVK geeft net als het UVTH een uitwerking naar de uitvoeringspraktijk. Ook in het uitvoeringsprogramma van het integraal Veiligheidsplan wordt op een aantal onderwerpen die horeca eveneens raken uitwerking gegeven op welke manier daartegen wordt opgetreden.

Daarnaast kan met betrekking tot handhaving nog verwezen worden naar het preventie- en handhavingsplan alcohol en sanctiebeleid Alcohol en Horeca, die eerder in deze nota vermeld staan onder het thema ‘gezond uitgaan – alcoholmatiging’.

Apv

In de Apv is verder een vergunningsplicht opgenomen (exploitatievergunning) voor openbare inrichtingen die niet vergunningplichtig zijn op grond van artikel 3 en 4 van de Drank- en Horecawet.

Daarnaast zijn er diverse artikelen opgenomen als gereedschappen voor toezicht en handhaving. Deze artikelen zijn eerder benoemd in deze nota.

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering VTH

De huidige lokale regels over vergunningen, toezicht en handhaving zijn recent opgesteld (2018/2019). Daarbij komt dat jaarlijks een uitvoeringsprogramma VTH wordt opgesteld (en geëvalueerd) waarin de vergunningsverlenings-, toezicht- en handhavingsacties van (ondermeer) het thema horeca worden uitgewerkt.

Ook in het tweejaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma van integrale veiligheid worden de toezicht- en handhavingsacties voor onderdelen van het thema horeca uitgewerkt. Hierdoor is er voldoende geborgd dat jaarlijks de onderwerpen vergunningen, toezicht en handhaving rondom horeca beoordeeld worden en daar waar nodig bijgesteld. Er is op dit moment geen aanleiding om hierin nog aanvullend beleid op te stellen. De huidige (beleids)uitvoering blijft hiervoor van toepassing.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering VTH

3.10 Evenementen

In Veldhoven worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd. Het betreft onder andere buurt- en wijkevenementen, wedstrijden, markten, tochten en muziekfeesten. De aanleidingen voor het organiseren van evenementen zijn ook divers: culturele activiteiten, jubilea, toeristische activiteiten, kermissen etc. Evenementen vervullen een belangrijke rol in het maatschappelijke verkeer, zowel in economische als in sociaal-culturele zin. Evenementen brengen vertier en vermaak en dragen bij aan de sociale samenhang. Evenementen kunnen echter ook risico’s met zich mee brengen. Om de risico’s vooraf in beeld te hebben, tijdens het evenement te kunnen beheersen en om de evenementen in het algemeen goed te laten verlopen is het van belang dat er gemeentelijk beleid is over hoe om te gaan met evenementen.

Landelijke wetgeving Gemeentewet

Op grond van artikel 174 van de gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden. Hieronder worden eveneens evenementen verstaan.

Landelijke wetgeving Drank- en horecawet

Als een organisator tijdens een evenement zwak alcoholhoudende drank wil schenken (minder dan 15% alcohol), dan is op grond van de DHW een ontheffing nodig van de gemeente. Deze ontheffing wordt verleend op grond van artikel 35 DHW.

Landelijke wetgeving Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie. De veiligheidsregio’s zijn ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in ons land te verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen risico’s.

Landelijke wetgeving Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP)

Het BGBOP geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op dit plaatsen. Veel van de regels gaan over plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar zijn, zoals evenementen.

Huidige lokale (beleids)uitvoering evenementen

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave huidige lokale (beleids)uitvoering evenementen

Bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen is het (mede)gebruik van evenementen op een perceel geregeld. Daarnaast zijn in een aantal bestemmingsplannen regels opgenomen met betrekking tot evenementen.

Nota en uitvoeringsnota vergunningverlening & handhaving evenementen 2012 t/m 2015

De Nota vergunningverlening & handhaving evenementen 2012 t/m 2015 is het beleidskader voor vergunningverlening en toezicht en handhaving van evenementen in Veldhoven. Kermissen zijn ook evenementen, maar voor de vier reguliere kermissen in Veldhoven is afzonderlijk terrassenbeleid ontwikkeld.

Ter uitvoering van de nota vergunningverlening & handhaving evenementen is de uitvoeringsnota opgesteld.

Nota Administratieve Organisatie Vergunningverlening & Handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015

Deze Nota Administratieve organisatie Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015 beschrijft de administratieve organisatie rondom de Nota en uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015.

Nota van wijzigingen voor de Uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen

De genoemde Nota van wijzigingen voert een aantal wijzigingen door aan de Nota en uitvoeringsnota vergunningverlening & handhaving evenementen 2012 t/m 2015.

Nadere regels vrijgestelde evenementen

Voor een aantal evenementen is geen vergunning noodzakelijk. Hiervoor gelden afzonderlijke regels. Deze regels zijn vastgelegd in het besluit regels vrijgestelde evenementen.

Algemene plaatselijke verordening (afd. 7)

In de Apv zijn diverse artikelen opgenomen over evenementen. De artikelen hebben betrekking op de reikwijdte van een evenement (wanneer is er sprake van een

evenement), maar ook welke evenementen vergunningsplichtig zijn en welke niet.

Kermissen

Voor kermissen geldt op dit moment dat voor de kermisattracties een evenementenvergunning wordt verleend. Voor de terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen gelden het ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermissen’ (zie hiervoor thema ‘terrassen' van deze nota).  

Nieuwe (beleids)uitvoering evenementen

NIEUW

Geconcludeerd is dat het huidige beleid niet meer toereikend is en geactualiseerd dient te worden. Onderdeel daarbij is ook het terrassenbeleid voor kermissen, het Aanwijzingsbesluit en voorschriften tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermissen (zie thema ‘terrassen’ van deze nota).

In een apart traject/proces gaat deze actualisatie van het evenementenbeleid plaatsvinden.

Uitgangspunten daarbij zijn locatiebeleid voor evenementen, vergunningenverlening voor bepaalde tijd en vergunningplicht voor kermissen. Kermissen gaan onderdeel uitmaken van het evenementenbeleid, waarvoor specifiek maatwerk wordt opgenomen voor de kermissen.

afbeelding binnen de regeling

Schematische weergave nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering evenementen

4. Uitvoeringstermijnen nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader

In deze horecanota is de huidige lokale (beleids)uitvoering tegen het licht gehouden. Voor een aantal thema’s is een nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoering opgenomen. De uitwerking van deze uitvoering vindt plaats in nieuwe of bestaande beleidsdocumenten/ verordeningen of betreffen acties die uitgevoerd gaan worden (in projecten). In onderstaande tabel is het nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader opgenomen met daarbij de termijnen waarbinnen dit uitgevoerd wordt.

Thema

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader

Uitvoerings-termijn

Werkgelegenheid

Project samenwerking tussen KHN-Veldhoven en gemeente m.b.t. invulling vacatures en werkzoekenden

Start 2019 doorlopend

Jaarlijks voortzetten project ‘Culturele talentkeuken’

Jaarlijks

Veiligheid

Start proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’

Start 2019

doorlopend

Actualisatie Uitvoeringsbesluit kunststof drinkgerei

2019 – 2020

Wijziging Brandveiligheidsverordening en Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’

2020

Gezond uitgaan – Alcoholmatiging

Start proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’

Start 2019

doorlopend

Alcohol terugkerend onderwerp overleggen KHN en paracommerciële instellingen

Per direct

Aanpassing Damoclesbeleid (wetswijziging Opiumwet)

2019

Gezond uitgaan – Drugsgebruik

Start proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’

Start 2019

doorlopend

Drugs terugkerend onderwerp overleggen KHN en paracommerciële instellingen

Per direct

Deelname project ‘Drugs, die kunnen we hier niet gebruiken’

2019 e.v.

Toegankelijkheid

Bewustwording actieplan toegankelijkheid horeca

Per direct

Start project bezoeken horecaondernemingen en paracommerciële instellingen toegankelijkheid

2020

Duurzaamheid

Start project gezamenlijk met horeca onderzoeken toepassen duurzaamheidsmaatregelen

2020

Milieu

Beoordeling en eventueel wijzigen incidentele en collectieve festiviteitenregeling

2019

Sluitingstijden

Nieuwe sluitingstijden voor paracommerciële instellingen

Actualisering Apv 2019

Terrassen

Beoordelen aanpassen of intrekken ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften (betreft tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen)

2019 – 2020

Paracommerciële activiteiten

Vaste schenktijden van alcoholhoudende drank (gelijk aan openingstijden)

Actualisering Apv 2019

Mogelijkheden om vier keer per jaar alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijk aard

Actualisering Apv 2019

Carnaval en carnavals gerelateerde activiteiten verstrekken alcoholische drank toestaan

Actualisering Apv 2019

Evenementen

Actualisatie evenementenbeleid (inclusief kermissenbeleid, thema terrassen Aanwijzingsbesluit)

 • 2019.

  – 2020

 • 5.

  Financiële consequenties

Voor het uitvoeren van het nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader in deze horecanota kan voor de meeste thema’s aangesloten worden bij de huidige bestaande budgetten. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de financiële consequenties voor de uitwerking van het nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader van deze horecanota.

Thema

Nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader

Past binnen bestaande budget

Nieuw budget

Werkgelegenheid

Project samenwerking tussen KHN-Veldhoven en gemeente m.b.t. invulling vacatures en werkzoekenden

X

Jaarlijks voortzetten project ‘Culturele talentkeuken’

X

Veiligheid

Start proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’

X

Actualisatie Uitvoeringsbesluit kunststof drinkgerei

X

Wijziging Brandveiligheidsverordening en Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’

X

Gezond uitgaan – Alcoholmatiging

Start proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’

X

Alcohol terugkerend onderwerp overleggen KHN en paracommerciële instellingen

X

Aanpassing Damoclesbeleid (wetswijziging Opiumwet)

X

Gezond uitgaan – Drugsgebruik

Start proces ‘Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan’

X

Drugs terugkerend onderwerp overleggen KHN en paracommerciële instellingen

X

Deelname project Drugs, die kunnen we hier niet gebruiken

x

Toegankelijkheid

Bewustwording actieplan toegankelijkheid horeca

X

Start project bezoeken horecaondernemingen en paracommerciële instellingen toegankelijkheid

€ 15.000,-

Duurzaamheid

Start project gezamenlijk met horeca onderzoeken toepassen duurzaamheidsmaatregelen

€ 15.000,-

Milieu

Beoordeling en eventueel wijzigen incidentele en collectieve festiviteitenregeling

X

Sluitingstijden

Nieuwe sluitingstijden voor paracommerciële instellingen

X

Terrassen

Beoordelen aanpassen of intrekken ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften (betreft tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen)

X

Thema

Nieuwe/aanvullende (beleids)kaders

Past binnen bestaande budget

Nieuw budget

Paracommerciële activiteiten

Vaste schenktijden van alcoholhoudende drank (gelijk aan openingstijden)

X

Mogelijkheden om vier keer per jaar alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijk aard

X

Carnaval en carnavals gerelateerde activiteiten verstrekken alcoholische drank toestaan

X

Evenementen

Actualisatie evenementenbeleid (inclusief kermissenbeleid, thema terrassen Aanwijzingsbesluit)

X

6. Evaluatie

Deze horecanota en de effecten van het gestelde nieuwe/aanvullende (beleids)uitvoeringskader worden 2 jaar na vaststelling geëvalueerd met de betrokken partijen. Zo nodig wordt beleid bijgesteld of herzien indien blijkt dat de gewenste doelen niet worden behaald of negatieve effecten voortkomen uit het uitgevoerde beleid.

Ondertekening