Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent natuurbeheer (Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020)

Geldend van 19-09-2019 t/m 25-06-2020

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent natuurbeheer (Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 9 juli 2019, nr. A. 42, afdeling LGW, dossiernummer K16620 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 Groningen en artikel 1.3 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen;

BESLUITEN:

Vast te stellen hetgeen volgt.

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1

Continuering natuur-en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL'16 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2019;

 • b.

  door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03, N17.04, N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05, L01.16 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 3 Subsidieplafond
 • 1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 2.900.000,- voor terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland.

 • 2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 500.000,- voor terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Paragraaf 2

Nieuw areaal

Artikel 4 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL'16 kan subsidie worden verstrekt voor nieuw areaal voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01,N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02. N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03, N17.04, N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01, L01.02, L01.03, L01.05 van het natuurbeheerplan;

 • c.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (uitsluitend de voorzieningenbijdrage).

Artikel 6 Subsidieplafond
 • 1. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 5 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 50.000,-.

 • 2. Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld In artikel 5 op terreinen gelegen buiten het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 0,-.

Paragraaf 3

Artikel 7 Doelgroep en activiteiten
 • 1. Aan gecertificeerde beheerders als bedoeld In artikel 3.1.3, lid 4 en artikel 5.1.2.1 lid 4 van de SVNL kan subsidie als bedoeld in artikel 7.5 SVNL worden verstrekt voor uitbreiding van de subsidieverlening voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 3.1.1 SVNL, eerste lid (natuurbeheer) ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N08.03, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03, N16.04, N17.02, N17.03, N17.04, N17.06;

  • b.

   artikel 3.1.1 SVNL, tweede lid recreatiepakket (uitsluitend de voorzieningenbijdrage);

  • c.

   artikel 5.1.1.1 SVNL, eerste lid, onderdeel a (landschapsbeheer binnen natuurterreinen) ten behoeve van L01.01, L01.02, L01.03, L01.05;

  • d.

   artikel 3.2.1 SVNL (monitoring van de kwaliteit van een op een natuurterrein aanwezig natuurbeheertype).

 • 2. De subsidie als bedoeld in het eerste lid kan verleend worden ten behoeve van:

  • a.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie op basis van de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieregeling Natuur-en Landschapsbeheer Groningen een subsidie is verstrekt voor beheer en waarbij deze subsidie afloopt in de periode tussen 30 december 2017 en 30 december 2019 of;

  • b.

   het beheer op de terreinen waarvoor door of namens de provincie een subsidie/vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving en/of functieverandering.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 7 op terreinen gelegen binnen het Natuurnetwerk Nederland bedraagt € 85.000,-.

Paragraaf 4

Bijzondere bepalingen ten aanzien van subsidies

Artikel 10 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Artikel 11 Uitwisselbaarheid subsidieplafonds

De subsidieplafonds zoals opgenomen in de artikelen 3, 6 en 8 zijn onderling uitwisselbaar na overleg met de Provincie Groningen.

Hoofdstuk 2 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer SNL

Artikel 12 Collectief agrarisch natuur-en landschapsbeheer
 • 1. Voor subsidies voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer als bedoeld in;

  • a.

   artikel 4.1.1.1. SNL ten behoeve van de agrarische beheertypen die op grond van artikel 2.1, vierde lid, SNL zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer (agrarisch natuurbeheer in het kader van collectief agrarisch natuurbeheer);

  • b.

   artikel 4.1.2.4, eerste lid SNL (toeslag collectief agrarisch natuurbeheer);

  • c.

   artikel 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, SNL ten behoeve van de landschapstypen met de aanduiding die op grond van artikel 2.1, vierde lid, SNL zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer (collectief landschapsbeheer buiten natuurterreinen);

  geldt een subsidieplafond van € 32.000,-.

 • 2. Dit subsidieplafond is alleen beschikbaar voor het uitdienen van de in 2020 nog van kracht zijnde subsidiebeschikkingen voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 13 tarieven begrotingsjaar 2020
 • 1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SVNL'16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SVNL'16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3. De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SVNL'16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4. De jaarvergoeding voor de agrarische beheerpakketten, opgenomen in bijlage 3, onderdeel B1 en B2 van de SNL, is opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit besluit.

 • 5. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 1,72%.

 • 6. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SVNL'16, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,20%.

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 14 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies ais opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2020.

Artikel 15 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Landbouw, Natuur en Visserij

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij zijn of worden goedgekeurd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020.

Ondertekening

Groningen, 9 juli 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, locosecretaris.

Bijlage 1 Tarieven SNL beheerjaar 2020

Natuurtype

Beheertype

Beheertype

Subsidietarief

Nr.

Nr.

beheerjaar 2020

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.603,52

L02

01

Fortterrein

€ 745,22

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,96

L02

03

Historische tuin

€ 4.542,39

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 839,67

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

N02

01

Rivier

€ 3,94

N03

01

Beek en bron

€ 78,24

N04

01

Kranswierwater

€ 44,38

N04

02

Zoete plas

€ 44,70

N04

03

Brak water

€ 55,69

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras

€ 386,16

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

N06

02

Trilveen

€ 2.005,50

N06

03

Hoogveen

€ 154,65

N06

04

Vochtige heide

€ 237,78

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

N07

01

Droge heide

€ 158,16

N07

02

Zandverstuiving

€ 96,70

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

N08

02

Open duin

€ 236,64

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

N08

04

Duinheide

€ 183,48

N09

01

Schor of kwelder

€ 113,23

N10

01

Nat schraalland

€ 1.712,17

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

N11

01

Droog schraalland

€ 611,82

N12

01

Bloemdijk

€ 1.697,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 385,26

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

N12

06

Ruigteveld

€ 88,02

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

N15

01

Duinbos

€ 59,28

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 26,88

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 46,45

N17

02

Droog hakhout

€ 417,76

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 259,00

N17

04

Eendenkooi

€ 2.260,36

N17

05

Wilgengriend

€ 3.400,22

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 590,66

Toeslagen

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,31

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 17,39

toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 462,53

toeslag gescheperde kuddes laag

€ 284,06

toeslag vaarland

€ 521,15

Monitoring

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

N05

01

Moeras

€ 24,06

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,81

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

N06

02

Trilveen

€ 22,99

N06

03

Hoogveen

€ 31,06

N06

04

Vochtige heide

€ 15,99

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

N07

01

Droge heide

€ 14,73

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,73

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

N08

02

Open duin

€ 21,31

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,26

N08

04

Duinheide

€ 14,73

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,01

N10

01

Nat schraalland

€ 30,96

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,47

N11

01

Droog schraalland

€ 18,41

N12

01

Bloemdijk

€ 16,40

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,03

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,01

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

N12

06

Ruigteveld

€ 5,22

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

N15

01

Duinbos

€ 7,68

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,68

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,15

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,15

N17

02

Droog hakhout

€ 3,12

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,12

N17

05

Wilgengriend

€ 14,52

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,52

Bijlage 2 Tarieven agrarische beheerpakketten (oud stelsel)

Agrarisch beheer- type/ beheerpakket

€/ha/jaar

A01.01.01

Weidevogelgrasland met een rustperiode

A01.01.01a

Rustperiode van 1 april tot 1 juni

€ 274,95

A01.01.01b

Rustperiode van 1 april tot 8 juni

€ 400,09

A01.01.01c

Rustperiode van 1 april tot 15 juni

€ 531,75

A01.01.01d

Rustperiode van 1 april tot 22 juni

€ 598,98

A01.01.01e

Rustperiode van 1 april tot 1 juli

€ 1.028,35

A01.01.01f

Rustperiode van 1 april tot 15 juli

€ 1.190,39

A01.01.01g

Rustperiode van 1 april tot 1 augustus

€ 1.375,57

A01.01.02

Weidevogelgrasland met voorweiden

A01.01.02a

Voorweiden 1 mei tot 15 juni

€ 229,73

A01.01.02b

Voorweiden 8 mei tot 22 juni

€ 229,73

A01.01.03

Plas-dras

 

Plas-dras

 

A01.01.03a

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

€ 758,50

A01.01.03b

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03c

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03d

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

€ 1.981,43

 

Greppel plas-dras

 

A01.01.03e

Inundatieperiode 15 februari tot 15 april

€ 758,50

A01.01.03f

Inundatieperiode 15 februari tot 15 mei

€ 1.211,05

A01.01.03g

Inundatieperiode 15 februari tot 15 juni

€ 1.981,43

A01.01.03h

Inundatieperiode 15 februari tot 1 augustus

€ 1.981,43

A01.01.04

Landbouwgrond met legselbeheer

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 35 broedparen

€ 69,17

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 50 broedparen

€ 87,82

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 75 broedparen

€ 108,41

A01.01.04a1

Legselbeheer op grasland 100 broedparen

€ 129,84

A01.01.04b

Legselbeheer op bouwland en/of grasland

€ 51,66

A01.01.04c1.ut

Legselbeheer op grasland 150 broedparen plus maaitrappen

€ 316,31

A01.01.04c2.ut

Legselbeheer op grasland 200 broedparen plus maaitrappen

€ 359,11

A01.01.04c3.ut

Legselbeheer op grasland 300 broedparen plus maaitrappen

€ 380,90

A01.01.05

Kruidenrijk weidevogelgrasland

A01.01.05a

Kruidenrijk weidevogelgrasland

€ 1.028,35

A01.01.05b

Kruidenrijk weidevogelgraslandrand

€ 926,62

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

A01.01.06

Extensief beweid weidevogelgrasland

€ 495,04

A01.02.01

Bouwland met broedende akkervogels

A01.02.01a1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01c2 (2010)

Bouwland met broedende akkervogels: In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01a1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01a2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 maart en 15 april worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01b1

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op kleigrond

€ 2.138,73

A01.02.01b2

Bouwland met broedende akkervogels: Jaarlijks dient 20-50% van de beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd op zandgrond

€ 1.652,31

A01.02.01c1

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op klei

€ 2.138,73

A01.02.01c2

Bouwland met broedende akkervogels: In 3e en 4e jaar dient de gehele beheereenheid opnieuw tussen 1 sept en 15 april te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Roulatie mogelijk op zand

€ 1.652,31

A01.02.01d1

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op klei

€ 1.739,63

A01.02.01d2

De beheereenheid is minimaal 12 meter breed. Tussen 15 april en 31 aug mag max. 10% van de oppervlakte bedekt zijn met rijsporen. Roulatie mogelijk op zand

€ 1.302,33

A01.02.02

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels

A01.02.02a

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels klei

€ 2.028,24

A01.02.02b

Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels zand

€ 1.744,97

A01.02.03

Bouwland voor hamsters

A01.02.03a

Bouwland voor hamsters, vollevelds

€ 2.240,05

A01.02.03b

Opvangstrook voor hamsters

€ 2.028,24

A01.03.01

Overwinterende ganzen

A01.03.01a

Ganzen op grasland

min

€ 118,00

max

€ 725,81

A01.03.01b

Ganzen op bouwland

min

€ 73,00

 

max

€ 756,80

A01.03.01c

Ganzen op vroege groenbemester

€ 252,00

A01.03.01d

Ganzen op late groenbemester

€ 252,00

A01.03.02

Overzomerende ganzen

A01.03.02.Lb

Opvang overzomerende grauwe ganzen Maasplassen

€ 940,00

A01.04

Insectenrijke graslanden

A01.04.01a.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: basis

€ 1.386,98

A01.04.01b.Lb

Insectenrijk graslandperceelsbeheer Roerdal: plus

€ 1.991,11

A01.04.02.Lb

Insectenrijke graslandranden Roerdal

€ 1.991,11

A01.05.01

Foerageerrand Bever

A01.05.01.Lb

Foerageerrand Bever

€ 0,00

A02.01

Botanisch waardevol grasland

A02.01.01

Botanisch weiland

€ 1.020,09

A02.01.02

Botanisch hooiland

€ 1.164,83

A02.01.03

Botanische weide-of hooilandrand

A02.01.03a

Botanische weiderand

€ 1.020,09

A02.01.03b

Botanische hooilandrand

€ 1.350,02

A02.01.04

Botanisch bronbeheer

€ 1.803,98

A02.02

Akker met waardevolle flora

A02.02.01a

Akker met waardevolle flora: Drie van de zes jaar graan

€ 149,63

A02.02.01b

Akker met waardevolle flora: Vier van de zes jaar graan

€ 441,76

A02.02.01c

Akker met waardevolle flora: Vijf van de zes jaar graan

€ 521,60

A02.02.02

Chemie en kunstmestvrij land

A02.02.02a

Chemie en kunstmestvrij land: Drie van de zes jaar graan

€ 663,24

A02.02.02b

Chemie en kunstmestvrij land: Vier van de zes jaar graan

€ 725,42

A02.02.02c

Chemie en kunstmestvrij land: Vijf van de zes jaar graan

€ 766,50

A02.02.03

Akkerflora randen

A02.02.03

Akkerflora randen

€ 1.652,31