Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oost Gelre 2019

Geldend van 18-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oost Gelre 2019

De raad van de gemeente Oost Gelre;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019,

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

BESLUIT:

vast te stellen de: ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Oost Gelre 2019’

Artikel 1. Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Secretaris: de secretaris bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • d.

  Wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Faciliteiten worden verstrekt op basis van de volgende uitgangspunten:

  • a.

   Als het gaat om eendaagse symposia als ook het volgen van intervisie die tot doel hebben bij te blijven in het vak en contacten te hebben met het netwerk, of juist daar buiten, worden de kosten volledig vergoed. Het collegelid maakt vervolgens zelf voldoende tijd vrij in de agenda.

  • b.

   Als het gaat om scholing (inclusief coaching) die langer duurt dan een enkele dag en mede tot doel heeft het ontwikkelen van vaardigheden en kennis van collegeleden, worden de kosten voor de helft vergoed. Het wordt daarnaast volledig in eigen tijd gevolgd.

 • 4.

  Het college beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken via het scholingsplan dat jaarlijks opgesteld en vastgesteld wordt.

Artikel 3. Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 2.

  De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

Artikel 4. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 5. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur.

  • b.

   betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen 3 maanden na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend bij de secretaris.

 • 4.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders met de eerst mogelijke salarisverwerking wordt meegenomen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 gemeente Oost Gelre 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Oost Gelre op 18 juni 2019.

De griffier,

J. Vinke

De burgemeester,

A.H. Bronsvoort