Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld

Geldend van 30-07-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op artikel 11 van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld;

besluit:

vast te stellen de Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld.

Deze nadere regels betreffen een nadere specificatie van het toepassingsbereik, de duurzaamheidsmaatregelen, de maatregelen voor het levensloopbestendig maken van woningen en de aanvraag.

I. Nadere regels behorend bij artikel 2: Toepassingsbereik

De regeling geldt voor bestaande en nieuw te bouwen eigen woningen in de gemeente Barneveld, die geschikt zijn voor permanente bewoning. Hieronder vallen ook woningen met een inpandige kantoorruimte van maximaal 135 kubieke meters en eventuele bijgebouwen.

Verder vallen onder deze regeling ook bedrijfswoningen, mits de duurzaamheidsmaatregelen uitsluitend betrekking hebben op de bedrijfswoning. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld monumenten) kan het college besluiten hiervan af te wijken.

In het geval van een verbouwing of aanbouw kan de lening aangevraagd worden voor het financieren van de energiebesparende maatregelen, die onderdeel zijn van de verbouwing of aanbouw, maar niet voor de verbouwing zelf.

II. Nadere regels behorend bij artikel 5 lid 2: Maatregelen

 • a)

  Warmtepomp

  Het betreft:

  • Een warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp die warmte onttrekt aan ventilatielucht en een warmte opslagvat;

  • Een gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55° C;

  • Een elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, die is gekoppeld aan een centraal verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55° C.

 • b)

  Zonnepanelen

  Het betreft:

  • Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer.

 • c)

  Zonneboiler

  Het betreft:

  • Een zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmte opslagvat.

 • d)

  Kleinschalige windturbine

  Het betreft:

  • Kleinschalige windturbine die geschikt is voor de stedelijke omgeving.

 • e)

  Gevelisolatie

  Het betreft:

  • Gevelisolatie (binnen of buiten) met een Rd≥ 3,5;

  • Spouwmuurisolatie met een Rd≥ 1,1.

 • f)

  Dakisolatie

  Het betreft:

  • Dak/zolder/vlieringisolatie met een Rd≥ 3,5 en de aanleg van een vegetatiedak.

 • g)

  Vloerisolatie

  Het betreft:

  • Vloer/bodemisolatie met een Rd≥ 3,5.

 • h)

  Raam isolatie

  Het betreft:

  • Raam (met kozijn) isolatie door isolerende beglazing minimaal Triple glas. U ≤ 0,8;

  • Geïsoleerde buitendeur met U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K.

 • i)

  Verwarmingsinstallatie

  Het betreft:

  • Warmtepomp (minimale eisen ISDE regeling);

  • Micro-warmtekrachtsysteem (met een minimaal rendement van 19%);

  • HR-ketels, Hre-ketels met een minimale rendement van 109%;

  • Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmte opslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander;

  • Pelletketel (geen pelletkachel);

  • Brandstofcel;

  • Verwarmingssysteem dat geschikt is voor een aanvoertemperatuur (Taanvoer) van maximaal 55° C.

 • j)

  De aanleg van een slaapkamer en een badkamer op de begane grond in combinatie met één van de maatregelen a t/m i.

III. Nadere regels behorend bij artikel 8: De aanvraag

Per woningeigenaar kan de Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld lening maar één keer per vier jaar worden aangevraagd.

IV. Slotbepalingen

 • 1. De nadere regels ter uitvoering van de verordening Duurzaamheidslening gemeente Barneveld, vastgesteld 12 juni 2018 , worden ingetrokken.

 • 2. Deze nadere regels treden in werking twee weken na de datum van bekendmaking van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld.

 • 3. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Nadere regels behorend bij de Verordening Toekomstbestendig Wonen Gelderland gemeente Barneveld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 12 juni 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk

Burgemeester