Beleidsregel evenementen in de open lucht

Geldend van 16-07-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel evenementen in de open lucht

DE BURGEMEESTER VAN LEEUWARDEN;

Z211701-2019

Overwegende dat

 • De burgemeester op grond van artikel 2:25, derde lid, 2:25a, eerste lid, 2:25b, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden (APV) nadere regels kan vaststellen over de uitoefening van de bevoegdheden in de Afdeling Evenementen van de APV;

 • De burgemeester op grond van artikel 2:25b, vijfde lid, van de APV categorieën van evenementen kan aanwijzen waarvoor specifieke regels gelden;

BESLUIT:

1. De ‘Nadere regels evenementen Leeuwarden’, vastgesteld op 18 oktober 2018 in te trekken;

2. De ‘Beleidsregel evenementen in de open lucht’, zoals bijgevoegd, vast te stellen.

3. Te bepalen dat deze beleidsregel één dag na publicatie in werking treedt.

Leeuwarden, 10 juli 2019

De burgemeester van Leeuwarden,

Ferd. J.M. Crone

Algemene toelichting

Deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 2:25, lid 3, 2:25a, eerste lid, 2:25b, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden (APV). Voordeel aan het vastleggen van beleid is dat het transparantie en rechtszekerheid biedt voor organisatoren, burgers, en andere betrokkenen bij evenementen.

Evenementen

Evenementen dragen bij aan een levendige stad. Leeuwarden heeft een breed aanbod van evenementen. We hebben jaarlijks terugkerende evenementen waaronder het Befrijdingsfestival, het Fries Straatfestival en LOOP Leeuwarden. Daarnaast konden we ook ruimte bieden aan unieke evenementen, zoals The Passion, De Reuzen van Royal de Luxe en andere evenementen in het kader van Culturele Hoofdstad LF2018.

Gelet op het internationale karakter, de uitstraling voor Leeuwarden als evenementenstad, het aantal bezoekers en de economische impuls die van dergelijke evenementen uitgaat, horen hier ook evenementen in De Groene Ster bij.

Om een evenement goed en veilig te laten verlopen moet een evenementenorganisator aan een aantal voorwaarden voldoen. Veel mensen beleven plezier aan evenementen, maar er zijn ook bewoners en ondernemers die overlast ervaren. Overlast beperken doen we niet zozeer door minder evenementen toe te staan, maar door heldere spelregels vast te stellen. Deze beleidsregel draagt hieraan bij.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Deze nadere regels zijn gebaseerd op artikel 2:25, 2:25a en 2:25b van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden (APV).

Toelichting

Artikel 1 koppelt deze beleidsregel aan het toetsingskader van de relevante bepalingen uit de APV. Het vergunningstelsel voor evenementen is opgenomen in hoofdstuk 2 van de APV, getiteld ‘Orde en veiligheid’. Dit hoofdstuk is opgenomen met het oog op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid zoals die in de Gemeentewet is verwoord. De bevoegdheden van de burgemeester zijn neergelegd in de artikelen 172 en 174 van de Gemeentewet en zien op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het toezicht op voor publiek toegankelijke plaatsen en vermakelijkheden. De bevoegdheid tot het verlenen van een evenementenvergunning is aan de burgemeester toebedeeld. De integrale ruimtelijke aanvaardbaarheid van evenementen komt aan bod in het bestemmingsplan c.q. een omgevingsvergunning. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad c.q. het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Algemene regels die voor alle evenementen gelden

 • 1.

  Bij schade aan openbaar groen, verharding en/of straatmeubilair, alsmede vervuiling van de locatie, voor zover dit is veroorzaakt door het evenement, worden de kosten op de organisator verhaald.

 • 2.

  Ten aanzien van de geluidsaspecten geldt het vigerende geluidsbeleid en de APV Leeuwarden.

 • 3.

  Voor buitenevenementen kan, niet eerder dan nadat de Evenementenkalender voor dat betreffende jaar is vastgesteld, een aanvraag worden ingediend.

 • 4.

  Het evenement vindt niet plaats op een tijd en locatie, of in de nabijheid daarvan, waar reeds een evenement, dat op de Evenementenkalender staat, geplaatst is.

Toelichting

De beleidsregel is naar aard en toetsingskader complementair aan overige regelgeving op het gebied van geluid, (milieu)inrichtingen, et cetera. Ook aspecten van schade en overlast worden, los van deze beleidsregel, zelfstandig getoetst en gehandhaafd.

Artikel 3 Categorie-indeling

 • 1.

  Bij de beoordeling van aanvragen voor een vergunning voor een evenement wordt uitgegaan van de volgende risicocategorisering:

 • A-evenement: regulier evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s (zeer) onwaarschijnlijk is;

 • B-evenement: aandachts-evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s aannemelijk is;

 • C-evenement: risicovol evenement, waarbij de aanwezigheid van risico’s zeer waarschijnlijk is.

 • 2.

  De categorisering van een evenement wordt bepaald door middel van een risicoscan. Deze bestaat uit een kwantitatieve en een kwalitatieve beoordeling door de gemeente. De kwantitatieve beoordeling is een objectieve beoordeling aan de hand van een scoreschema. De kwalitatieve beoordeling is een beoordeling op basis van deskundigheid en ervaring.

 • 3.

  Alle aanvragers van de categorieën evenementen genoemd in lid 1 moeten een draaiboek aanleveren dat voldoet aan de ”Criteria & Handleiding: Draaiboek voor evenementen”.

 • 4.

  Bij evenementen waarvan vechtsportwedstrijden c.q. vechtsportgala’s en motortreffens onderdeel uitmaken van het evenement geldt hetgeen gesteld in artikel 2:25b, eerste tot en met het vierde lid, van de APV niet.

Toelichting

De categorisering van evenementen is van belang voor het borgen van een veilig en ordelijk verloop van een evenement. Op organisatoren van evenementen met een zwaarder risicoprofiel, rust een zwaardere plicht om waarborgen te bieden voor een goed verloop van het evenement. De belasting zit daarbij voornamelijk in de risico’s ten aanzien van openbare orde en veiligheid, mobiliteit en de verwachte druk vanuit het evenement op hulpverleningsdiensten. In de risicoscan wordt gekeken naar het soort evenement, de samenstelling van het publiek en de plaats en tijdstip van het evenement. De uitwerking van de eisen die aan de diverse categorieën evenementen en de organisatoren ervan worden gesteld, zijn opgenomen in het handboek ”Criteria & Handleiding: Draaiboek voor evenementen”.

De burgemeester kan op grond van artikel 2:25b, vijfde lid, van de APV categorieën van evenementen aanwijzen waarvoor hetgeen in de overige leden van artikel 2:25b niet geldt. Deze categorieën zijn vechtsportwedstrijden c.q. vechtsportgala’s en motortreffens. Dat betekent dat bij deze categorieën van evenementen de reguliere vergunningplicht van toepassing is. Hiervoor is gekozen omdat vechtsportevenementen vatbaar zijn voor criminele beïnvloeding. Daarnaast kunnen bepaalde motortreffens risico’s voor de openbare orde en veiligheid met zich meebrengen. Door vechtsportevenementen en motortreffens onder de vergunningplicht te brengen kan de integriteit van de aanvrager worden getoetst en voorschriften worden verbonden aan de vergunning.

Artikel 4 Kennisgeving voor evenementen in de openbare ruimte

 • 1.

  Voor buitenevenementen kan, niet eerder dan nadat de Evenementenkalender voor dat betreffende jaar is vastgesteld, met een kennisgevingsformulier worden volstaan als aan de volgende punten wordt voldaan:

 • 2.

  Het evenement vangt niet aan voor 07.00 uur en duurt maximaal 1 dag , inclusief op- en afbouw.

 • 3.

  Het evenement eindigt uiterlijk om 23.00 uur op dagen waarop een werkdag volgt en uiterlijk om 24.00 uur op dagen waarop een zaterdag, zondag of officiële feestdag volgt.

 • 4.

  Afsluiting van wegen:

  • a.

   er worden uitsluitend wegen afgesloten die niet gebruikt worden voor doorgaand (rijdend) verkeer, zoals doodlopende straten, hofjes, parkeerterreinen, etc.;

  • b.

   er wordt voldoende ruimte vrij gelaten voor hulpdiensten;

  • c.

   afzettingen moeten voldoen aan de CROW bepalingen en de hierin genoemde voorschriften voor afzettingen;

  • d.

   er worden geen doorgaande wegen afgesloten binnen en buiten de bebouwde kom.

 • 5.

  Het evenement is niet gerelateerd aan of vormt geen onderdeel van een groter evenement.

 • 6.

  Er mogen maximaal 300 bezoekers c.q. deelnemers gedurende het evenement aanwezig zijn.

 • 7.

  Voor wedstrijden en optochten op de weg gelden de volgende specifieke bepalingen:

  • a.

   het betreft geen wedstrijden waarbij aan mens of dier opzettelijk letsel wordt toegebracht;

  • b.

   er worden geen obstakels op de weg aangebracht.

 • 8.

  Er wordt niet bedrijfsmatig alcoholische drank verstrekt.

 • 9.

  Het evenement vergt geen extra inzet van de gemeentelijke diensten en/of hulpdiensten.

 • 10.

  Het evenement vindt niet plaats op een tijd en locatie, of in de nabijheid daarvan, waar reeds een evenement, dat op de Evenementenkalender staat, geplaatst is.

Toelichting

Voor organisatoren van kleinschalige evenementen is in het kader van de vermindering van administratieve lasten gekozen voor de systematiek van een kennisgeving in plaats van een vergunning. Een kennisgeving is niet eerder mogelijk dan nadat de burgemeester de Evenementenkalender voor dat betreffende jaar heeft vastgesteld. Dit hangt samen met het door de gemeenteraad op 10 oktober 2018 wijzigen van de voorrangsregeling uit de APV. Hiervoor is het ‘Afwegingskader voor de verzoeken tot plaatsing op de Evenementenkalender’ van de burgemeester (op grond van artikel 2:25e derde lid van de APV) in de plaats gekomen. Bij een kennisgeving moet wel aan een aantal specifieke, in artikel 4 opgesomde eisen worden voldaan om overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, en de (verkeers)doorstroming en veiligheid te garanderen.

Ook bij een kennisgeving geldt dat aanvullende vergunningen, meldingen en/of ontheffingen benodigd kunnen zijn op grond van andere wet- en regelgeving. Hierbij valt te denken aan een geluidsontheffing, een melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, ontheffing Zondagswet, ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Een kennisgeving kan nooit samengaan met een ontheffing voor het verkopen van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet). Indien een evenementenorganisator alcoholische dranken wil verkopen, moet altijd een evenementenvergunning worden aangevraagd.

Nota bene: Artikel 4 heeft betrekking op evenementen in de openbare ruimte, en niet op evenementen op buitenterreinen behorende bij inrichtingen. Voor die laatste categorie is een kennisgeving niet altijd voldoende.

Artikel 5 Specifieke bepalingen locatie De Groene Ster

 • 1.

  Voor de locatie De Groene Ster geldt dat er geen evenementen mogen plaatsvinden in de zomervakantie (schema schoolvakanties basisonderwijs Noord-Nederland).

 • 2.

  Het gestelde onder lid 1 geldt niet voor één meerdaags evenement in het derde weekend van juli, inclusief de daaraan voorafgaande dagen, en één meerdaags evenement in het laatste weekend van augustus of later, inclusief de daaraan voorafgaande dagen. Het gestelde onder lid 1 is eveneens niet van toepassing op sportevenementen en introductieactiviteiten.

 • 3.

  Strand 1 met ligweide en één parkeerterrein moet tijdens evenementen en de op- en afbouw daarvan vrijgehouden worden.

 • 4.

  Strand 2 met ligweide mag gedurende maximaal één meerdaags evenement worden ingezet als onderdeel van het evenemententerrein.

 • 5.

  Bij meerdaagse evenementen geldt een minimale tussenperiode van twee weken, inclusief op- en afbouw.

Toelichting

Een evenementenvergunning is ingegeven vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde en vormt geen toetsingskader voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenement of een evenemententerrein. Voor de locatie De Groene Ster geldt dat het huidige bestemmingsplan geen ruimte biedt voor grootschalige evenementen. Daarom wordt momenteel gewerkt aan een partiële herziening van het bestemmingsplan. Daarbij wordt onderzocht of en welke mogelijkheden er zijn voor evenementen. Dit proces vergt tijd. Mogelijk is wederom een tijdelijke omgevingsvergunning nodig om evenementen planologisch mogelijk te maken. Bij de afbakening van het evenemententerrein gelden dezelfde uitgangspunten als in 2018. Hiermee blijven er mogelijkheden voor recreatie over en wordt tegemoet gekomen aan zowel de belangen van de dagrecreanten als aan de belangen van festivals en hun bezoekers. Het naaktstrandje blijft ook beschikbaar voor naaktrecreatie. De exacte omvang van het evenemententerrein zal per evenement worden vastgesteld en vergund.

Specifiek gelden een aantal regels. Gelet op de toegankelijkheid van het gebied voor recreanten in de zomervakantie, spreiding van evenementen en het beslag op de gemeentelijke- en hulpdiensten geldt dat er in de zomervakantie geen evenementen kunnen plaatsvinden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het derde weekend van juli en de daaraan vooraf gaande dagen. Traditioneel vindt dan het meerdaagse multidisciplinaire popfestival Welcome to the Village plaats. Dit evenement zal, vanwege de (ministeriële) ‘Regeling vaststelling schoolvakanties’ en daaruit voortvloeiende spreiding, soms in de zomervakantie plaatsvinden. Het evenement zelf is, o.a. vanwege de herkenbaarheid en kalender-technisch ten opzichte van andere landelijk opererende evenementen, gebaat bij een vaste plek (lees: derde weekend juli) op de kalender. Eenzelfde uitzondering geldt voor Psy-Fi. Dit internationale evenement mag plaatsvinden in het laatste weekend van augustus of later. Deze bepalingen dragen eraan bij dat tussen Welcome to the Village en Psy-Fi het terrein ook mogelijkheden biedt aan recreanten.

Naast Welcome to the Village en Psy-Fi geldt een uitzondering op het verbod om in de zomervakantie geen evenementen te organiseren voor sportevenementen en introductieactiviteiten van bijvoorbeeld het MBO en de hogescholen. Hiermee zijn geen grootschalige op- en afbouwactiviteiten gemoeid en het terrein is veelal ook beschikbaar voor recreanten.

Voor de evenementen in De Groene Ster geldt dat er beperkingen zijn gesteld aan het beschikbare terrein. Deze kennen hun oorsprong in de omgevingsvergunningen voor 2018. Bij alle evenementen geldt dat Strand 1 met ligweide en één parkeerterrein tijdens evenementen en de op- en afbouw daarvan vrijgehouden moet worden. Dit meest westelijke strand met bijbehorende ligweide wordt vrijgehouden voor dagrecreanten. Strand 1 wordt al jaren gebruikt door badgasten. De totale beschikbare ruimte van dit strand met ligweide bedraagt 13.370 m². Uitgaande van de norm van 6 m² per recreant betekent dit dat op strand 1 met bijbehorende ligweide ca. 2228 mensen kunnen verblijven. Dit is een zeer groot aantal recreanten. De zwemwaterkwaliteit wordt gemonitord door het Wetterskip Fryslân. De kleinere stranden in het gebied maken namelijk deel uit van hetzelfde watersysteem als het hoofdstrand. Strand 2 met ligweide mag gedurende maximaal één meerdaags evenement worden ingezet als onderdeel van het evenemententerrein.

Om het terrein na een evenement de gelegenheid te kunnen bieden om te herstellen, geldt er een tussenperiode van 2 weken waarin geen evenementen, inclusief op- en afbouw, mogen plaatsvinden.

Artikel 6 Tijden

 • 1.

  Ten behoeve van een evenement mag opbouw en afbouw plaatsvinden tussen 7.00 - 23.00 uur.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 mag opbouw en afbouw in De Groene Ster plaatsvinden tussen 7.00 – 21.00 uur. Na 21.00 uur zijn op- en afbouwwerkzaamheden toegestaan, zoals het aanbrengen en weghalen van licht- en geluidsapparatuur en decoratieactiviteiten, zolang het geluidsniveau op de gevel van een geluidsgevoelige bestemming de grens van 40 dB(A) niet overschrijdt.

 • 3.

  Uiterlijk 30 minuten na einde geluidsontheffing moeten de schenkpunten en eetkramen gesloten zijn. Uiterlijk 1 uur na einde geluidsontheffing moet het evenement afgelopen zijn en moeten de bezoekers het terrein verlaten hebben.

Toelichting

Elk evenement kent een op- en afbouwperiode voorafgaand aan en na afloop van het evenement zelf. Artikel 6 regelt de tijdvensters waarbinnen de op- en afbouwwerkzaamheden plaats mogen vinden, om overmatige hinder voor met name omwonenden tegen te gaan. Daarnaast zijn regels gesteld aan de eindtijden voor de catering en het evenement om overlast voor de omgeving na afloop van een evenement te beperken.

Artikel 7 Circussen

 • 1.

  In de stad Leeuwarden kunnen de volgende vergunningen worden verleend per kalenderjaar:

  • a.

   één groot circus (meer dan 600 zitplaatsen), en

  • b.

   één circus met kerst, en

  • c.

   drie kleine circussen (minder dan 600 zitplaatsen)

 • 2.

  In de dorpen van Leeuwarden is het toegestaan één circus per jaar te organiseren.

 • 3.

  Specifieke aanvraag- en selectiecriteria voor een groot circus:

  • a.

   een overzicht van plaatsen waar het afgelopen seizoen is gespeeld;

  • b.

   circussen die in de voorafgaande twee jaren een vergunning hebben gekregen, dingen voor het jaar daarop niet mee en worden buiten behandeling gelaten, tenzij er onvoldoende aanvragen zijn ingediend;

  • c.

   bij de beoordeling van het circus c.q. draaiboek wordt gelet op kwaliteit, samenstelling van de voorstelling, de acts, de show, dierenwelzijn en ervaringen van voorgaande jaren in Leeuwarden en andere gemeenten.

  • d.

   bij gelijkwaardige aanmeldingen voor dezelfde periode wordt er geloot.

Toelichting

Alle circussen in Nederland mogen niet meer werken met wilde dieren. Dit betekent niet dat er geen circussen met dieren meer zijn. Het is daarom goed om te kijken of ook met deze dieren het dierenwelzijn in acht wordt genomen. Ook op andere aspecten dan dierenwelzijn wordt een aantal kaders gesteld.

Artikel 8 Braderieën

 • 1.

  Definities:

  • a.

   een braderie: is een evenement waarbij het merendeel van de activiteiten commerciële activiteiten zijn die hoofdzakelijk betrekking hebben op het kopen en/of verkopen van diverse goederen of diensten gekoppeld aan amusement;

  • b.

   centrumgebied: alle straten binnen de monumentale stadsgrachten van Leeuwarden;

  • c.

   overige gebieden: alle locaties buiten het centrumgebied.

 • 2.

  In het centrumgebied geldt een maximum van tien braderieën per jaar.

 • 3.

  Voor alle overige gebieden geldt een maximum van 2 braderieën per locatie per jaar.

 • 4.

  De burgemeester kan in bijzondere gevallen afwijken van de maximumaantallen.

Toelichting

Een braderie is een evenement waarbij kramen en amusement een rol spelen. Omdat de ervaring is dat organisatoren niet altijd een kwalitatief goede braderie opzetten, stelt artikel 8 hiervoor een aantal randvoorwaarden voor de braderieën in het centrumgebied. Ook de beperking in aantallen braderieën per jaar kan een kwaliteitsimpuls geven en overlast voor met name omwonenden beperken.

Artikel 9 Voorschriften

 • 1.

  In de vergunning kunnen onder meer nadere voorschriften worden gesteld met betrekking tot:

  • a.

   het evenemententerrein

  • b.

   het milieu

  • c.

   constructies en brandveiligheid

  • d.

   bereikbaarheid

  • e.

   het informeren van direct omwonenden van een evenementenlocatie

  • f.

   gezondheid

  • g.

   openbare orde en veiligheid

  • h.

   het zerotolerancebeleid

  • i.

   het verbod op verkoop en gebruik van lachgas per 1 januari 2020

Toelichting

Deze bepaling geeft aan welke voorschriften aan een vergunning kunnen worden verbonden. Het kan bijvoorbeeld gaan om specifieke bepalingen om schade aan het terrein te voorkomen, de inzet van verkeersregelaars en EHBO’ers. Een evenement kan ook voor overlast zorgen. Daarom is het belangrijk dat omwonenden en omliggende bedrijven in voorkomende gevallen geïnformeerd worden over het evenement en de geldende begin- en eindtijden en eventuele wegafsluitingen.

Leeuwarden voert een zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs bij evenementen. Het is wettelijk verboden om drugs te bezitten of te verhandelen. Dit geldt ook bij evenementen. De gemeente Leeuwarden streeft naar drugsvrije evenementen. De enige uitzondering geldt voor een gebruikershoeveelheid softdrugs tot maximaal 5 gram. Hiervoor blijft het in Nederland algemeen geaccepteerde gedoogbeleid gelden. Bij de behandeling van een aanvraag om een evenementenvergunning wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van een verhoogd risico op drugsgebruik en drugshandel. Afhankelijk van de risico’s zal bepaald worden welke maatregelen, bijvoorbeeld ten aanzien van de visitatie, in de vergunningsvoorwaarden worden opgelegd.

De verkoop en het gebruik van lachgas tijdens evenementen is niet toegestaan. Het gebruik van lachgas vormt mogelijk een risico voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid. Het gebruik kan door andere bezoekers als aanstootgevend worden ervaren, waardoor botsingen en irritaties kunnen ontstaan. Bovendien is de drempel om het gebruik te combineren lager op evenementen. Combinatiegebruik van lachgas met alcohol zorgt mogelijk voor extra risico’s. De verkoop en het gebruik van lachgas tijdens evenementen wordt per 1 januari 2020 verboden. Dit geeft organisatoren de mogelijkheid hierop te anticiperen bij hun verzoek tot plaatsing op de Evenementenkalender en de aanvragen voor evenementen in het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 10 Afwijkingsbevoegdheid

Indien de beleidsregel voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen doelen, is de burgemeester bevoegd om bepalingen uit de beleidsregel buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken.

Toelichting

Als bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan van de beleidsregel worden afgeweken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Toelichting

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 12 Citeertitel

De beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel evenementen in de open lucht”.

Toelichting

Dit artikel spreekt voor zich.

Ondertekening