Regeling vervallen per 09-06-2023

Verordening op de rekenkamer gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 16-07-2019 t/m 08-06-2023

Intitulé

Verordening op de rekenkamer gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van de klankbordgroep van de Rekenkamercommissie d.d. 1 juni 2019;

gelet op de artikelen 81a en volgende van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening op de rekenkamer gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. Wet: de Gemeentewet;

 • b. Rekenkamer: de rekenkamer van de gemeente Westerkwartier;

 • c. Raad: de raad van de gemeente Westerkwartier.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming

 • 1. De gemeente Westerkwartier heeft een rekenkamer die door de raad is ingesteld.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit drie leden, die door de raad voor de duur van zes jaar worden benoemd. De raad benoemt uit de leden een voorzitter. De voorzitter en overige leden kunnen eenmaal voor een periode van zes jaren worden herbenoemd.

 • 3. Alvorens tot benoeming wordt overgegaan wordt van iedere voorgedragen kandidaat overlegd:

  • a.

   de mededeling dat deze de benoeming zal aanvaarden;

  • b.

   een overzicht van diens overige functies; en

  • c.

   een Verklaring omtrent Gedrag.

Artikel 3 Taken klankbordgroep

 • 1. De raad wijst uit zijn midden een klankbordgroep van vier raadsleden aan die namens de raad contacten onderhoudt met de rekenkamer.

 • 2. Tot de taken van de klankbordgroep behoren in ieder geval:

  • a.

   het, in geval van vacatures, aanbevelen aan de raad van kandidaten voor het lidmaatschap van de rekenkamer;

  • b.

   het namens de raad aandragen van suggesties met betrekking tot het onderzoeksprogramma van de rekenkamer;

  • c.

   het voeren van overleg met de rekenkamer, uit eigen beweging dan wel op verzoek van de raad of van de rekenkamer.

Artikel 4 De secretaris

 • 1. Er is een secretaris die de rekenkamer bijstaat en die belast is met de uitvoering van de besluiten van de rekenkamer.

 • 2. De secretaris vormt de verbindende schakel tussen de rekenkamer, de extern in te huren onderzoeker(s) en de ambtelijke organisatie.

 • 3. De secretaris wordt door de raad benoemd en ontslagen en wordt formatief ondergebracht bij de raadsgriffie.

 • 4. De secretaris legt verantwoording over zijn werkzaamheden af aan de rekenkamer.

Artikel 5 Eed

Alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de leden van de rekenkamer in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de in artikel 81g van de wet bedoelde eed (verklaring en belofte) af.

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit

 • 1. Indien zich een van de gronden tot ontslag of non-activiteit voordoet, als bedoeld in de artikelen 81c en 81d van de wet, doet de rekenkamer daarvan terstond mededeling aan de raad.

 • 2. Indien zich een onverenigbaarheid van functies voordoet als genoemd in art. 81f van de wet, doet de rekenkamer daarvan terstond mededeling aan de raad.

Artikel 7 Vervulling vacatures

 • 1. Indien zich een vacature binnen de rekenkamer zal gaan voordoen, doet de rekenkamer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de raad.

 • 2. De raad start zo spoedig mogelijk de procedure tot vervulling van de vacature, waarbij de klankbordgroep fungeert als benoemingsadviescommissie voor de raad. De niet-aftredende leden van de rekenkamer zijn daarvan adviserend lid.

Artikel 8 Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. De rekenkamer verantwoordt de baten en lasten van het vorig begrotingsjaar in het jaarverslag aan de raad, als bedoeld in artikel 185, derde lid.

 • 3. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden gebracht:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   de kosten van extern onderzoek dat de rekenkamer laat verrichten;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

Artikel 9 Taak en werkwijze

 • 1. De rekenkamer heeft als taak het uitvoeren van onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en beheer. De uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek vindt plaats volgens een door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamer kan, met inachtneming van het beschikbare budget, één of meer leden belasten met het uitvoeren van onderzoek dan wel het onderzoek uitbesteden aan externe bureaus.

 • 3. De rekenkamer brengt van ieder onderzoek een eindrapportage met conclusies en eventuele aanbevelingen uit aan de raad.

 • 4. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar werkzaamheden en vergaderingen vast; het reglement wordt ter kennis gebracht aan de raad.

 • 5. De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol vast en brengt dit ter kennis van de raad en het college van burgemeester en wethouders.

 • 6. De rekenkamer vergadert in beslotenheid; haar rapporten zijn openbaar. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

Artikel 10 Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer

 • 1. De voorzitter van de rekenkamer ontvangt een vaste vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden van € 300,- per maand en een vergoeding voor reiskosten.

 • 2. De overige leden van de rekenkamer ontvangen ieder een voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding van € 250,- per maand en een vergoeding voor reiskosten.

 • 3. Bij ontstentenis van de voorzitter langer dan een maand, is artikel 10, lid 1 van toepassing op diens waarnemer.

 • 4. Indien, met inachtneming van artikel 9, lid 2, de rekenkamer besluit één of meer van haar leden te belasten met de uitvoering van onderzoek, ontvangen deze leden een vergoeding van € 60,- (excl. BTW) per onderzoeksuur.

 • 5. De in het eerste en tweede lid genoemde vergoedingen komen ten laste van het in het eerste lid van artikel 8 bedoelde budget.

Artikel 11 Verzoek

De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand of en in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor een onderbouwde argumentatie aanvoeren.

Artikel 12 Rapportage en terugkoppeling

 • 1. De rekenkamer legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat hierin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

 • 2. Zo mogelijk binnen zes weken na het uitbrengen van het rapport beraadslaagt de raad over de conclusies en aanbevelingen. Indien deze termijn wordt overschreden, doet de raad daarvan gemotiveerd mededeling aan de rekenkamer.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   de Verordening rekenkamerfunctie gemeente Grootegast 2016;

  • b.

   de Verordening rekenkamerfunctie gemeente Leek 2014;

  • c.

   de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Marum;

  • d.

   de Verordening rekenkamercommissie gemeente Winsum;

  • e.

   de Verordening rekenkamerfunctie gemeente Zuidhorn.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de rekenkamer gemeente Westerkwartier 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad der gemeente Westerkwartier,

d.d. 26 juni 2019.

F.H. Wiersma, Voorzitter

J.L. de Jong, Griffier