Regeling vervallen per 26-06-2023

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bernheze 2019

Geldend van 15-07-2019 t/m 25-06-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bernheze 2019

De raad van de gemeente Bernheze;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Bernheze van 21 mei 2019;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, alsmede op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de desbetreffende bepalingen in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

B E S L U I T :

vast te stellen:

de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bernheze 2019

Artikel 1

Heffingen waarvoor kwijtschelding kan worden verleend

Voor kwijtschelding komen de volgende heffingen in aanmerking:

a. onroerende zaakbelasting;

b. afvalstoffenheffing tot het vastgestelde maximum;

c. rioolheffing;

Artikel 2

Heffingen waarvoor geen kwijtschelding kan worden verleend

Geen kwijtschelding wordt verleend voor andere heffingen dan genoemd in artikel 1.

Artikel 3

Bepaling netto-besteedbare inkomen

Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt rekening gehouden met de netto-kosten voor kinderopvang volgens artikel 28, lid 3 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 4

Termijn indienen verzoek tot kwijtschelding

1. Een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot betaalde aanslagen moet worden ingediend binnen drie maanden nadat de (laatste) betaling op de belastingaanslag heeft plaatsgevonden.

2. Voor een verzoek tot kwijtschelding met betrekking tot niet (volledig) betaalde aanslagen geldt geen termijn.

3. Verzoeken zoals vermeld in het eerste lid die later worden ontvangen dan de in dat lid vermelde termijn worden buiten behandeling gesteld.

Artikel 5

Kosten van bestaan

Voor de beoordeling van de kosten van bestaan zoals aangegeven in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een percentage gehanteerd van 100% van de bijstandsnorm voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor AOW-gerechtigde personen wordt de norm voor de kosten van bestaan gebaseerd op de toepasselijke netto AOW-bedragen in plaats van op de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 6

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bernheze 2019”.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 27 juni 2019.

Leandra Kilian Marieke Moorman

plv. Griffier Voorzitter

Ondertekening