Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2019

Geldend van 16-07-2019 t/m heden

Intitulé

Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 mei 2019, met het besluitnummer PZH-2019-688640105;

Gelet op Artikel 216 van de Provinciewet en financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 5;

Gelet op art.3, lid 1, lid 2 en lid 4 en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).

Besluiten:

Vast te stellen de Voorjaarsnota 2019;

Met betrekking tot begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2019

In te stemmen met aanpassing van de subsidieplafonds in de begroting van vierendertig begrotingssubsidies, te weten:

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Westland voor een bedrag van € 263.606;

 • De begrotingssubsidie voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden voor een bedrag van € 1.600.000;

 • De begrotingssubsidie voor IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) voor een bedrag van € 500.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Goede Waar voor een bedrag van € 50.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland voor een bedrag van € 50.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen voor een bedrag van € 181.500;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Gouda voor een bedrag van € 50.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Gouda voor een bedrag van € 200.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Natuurmonumenten voor een bedrag van € 1.060.000;

 • De begrotingssubsidie voor STIB b.v. (Stimulering in de Bouw 2030) voor een bedrag van € 75.000;

 • De begrotingssubsidie voor BoerenNatuur Zuid-Holland voor een bedrag van € 385.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Coöperatie Collectief De Groene Klaver voor een bedrag van € 89.225;

 • De begrotingssubsidie voor de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard voor een bedrag van € 70.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Coöperatie Collectief Krimpenerwaard voor een bedrag van € 48.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Coöperatie Collectief Midden Delfland voor een bedrag van € 74.500;

 • De begrotingssubsidie voor de Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden voor een bedrag van € 320.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht voor een bedrag van € 65.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht voor een bedrag van € 85.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Goeree Overflakkee voor een bedrag van € 50.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies voor een bedrag van € 500.000;

 • De begrotingssubsidie voor Royal Flora Holland voor een bedrag van € 590.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Verkeersonderneming ten behoeve van project Logistiek in de stad (City hubs & City logistics lab) en logistiek makelaars voor een bedrag van € 200.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Verkeersonderneming ten behoeve een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak voor een bedrag van € 200.000;

 • De begrotingssubsidie voor Bereik voor een bedrag van € 98.140;

 • De begrotingssubsidie voor VNO-NCW West voor een bedrag van € 200.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Space Campus Noordwijk voor een bedrag van € 255.000;

 • De begrotingssubsidie voor TNO voor een bedrag van € 3.200.000;

 • De begrotingssubsidie voor Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.025.000;

 • De begrotingssubsidie voor Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.347.250;

 • De begrotingssubsidie voor Deltalinqs voor een bedrag van € 200.000;

 • De begrotingssubsidie voor Deltalinqs voor een bedrag van € 100.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Alphen aan de Rijn voor een bedrag van € 200.000;

 • De begrotingssubsidie voor de gemeente Nissewaard voor een bedrag van € 1.250.000;

 • De begrotingssubsidie voor Greenport West-Holland voor een bedrag van € 100.000;

In te stemmen met opname in de begroting van negen subsidieregelingen, te weten:

 • Het subsidieplafond voor 1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 vast te stellen op € 2.020.000;

 • Het subsidieplafond voor de 1.6.64 Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (Interreg) vast te stellen op € 4.000.000.

 • Het subsidieplafond voor 1.6.69 Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP-3) vast te stellen op € 21.500.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 vast te stellen op € 14.510.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.78 Subsidieregeling Lokale Initiatieven energietransitie 2017 vast te stellen op € 6.500.000

 • Het subsidieplafond voor 1.6.86 Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland vast te stellen op € 4.000.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.87 Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland vast te stellen op € 600.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.88 Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw Regio Rotterdam vast te stellen op € 5.000.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.90 Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland (deelkansen voor West II) op € 16.155.000

Den Haag, 3 juli 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J Smit

Toelichting aanpassing begrotingssubsidies 2019

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht dient een aantal begrotingssubsidies te worden bijgesteld. Het gaat om:

Begrotingssubsidie voor de gemeente Westland (doel 1.1)

De gemeente is betrokken als (mede)beheerder en toezichthouder. De bewaking van de strand- en zwemveiligheid wordt gedaan door de lokale samenwerkende reddingsbrigades. De financiering vindt plaats uit het beheerfonds van de Zandmotor op basis van provinciale subsidies. Dit is vastgelegd in de financiële bepalingen van de Samenwerkingsovereenkomst Strand- en Zwemveiligheid (SOK). Het vervangen van materieel gedurende de beheerperiode (tot en met eind 2021) benodigd voor hulpverleningsacties en toezicht is destijds voorzien en gebudgetteerd. Het moment waarop deze plaats moet vinden was in 2011 nog niet te voorspellen. In eerste instantie was het de bedoeling in 2017 nieuw materieel aan te schaffen. Doordat extra onderhoud en zorgvuldig gebruik van het materieel is het pas in 2019 noodzakelijk gebleken materieel zoals waterscooters en communicatie apparatuur te vervangen. Dit was op het moment van vaststellen van de begroting over 2019 nog niet bekend. De evaluatie van het badseizoen start na eind september. Dan wordt ook een inschatting bekend van benodigde inzet aan mensen en materieel voor het aankomende badseizoen. Op basis van de ervaring in de afgelopen zeven jaar is te verwachten dat nieuw materieel tot en met het eind van de beheerperiode gebruikt kan worden. Tot het eind van de beheerperiode door de provincie (2021) zullen geen extra investeringen nodig zijn. Na 2021 is geen extra toezicht en bewaking noodzakelijk en zullen de reddingbrigades niet meer door de provincie worden gefaciliteerd. Bij de evaluatie die in 2021 wordt uitgevoerd wordt een inschatting gemaakt van risicofactoren gericht op de periode erna en wordt een vergelijking gemaakt met reguliere stranden. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 116.606 tot € 265.606 en deze op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (doel1.2)

Het project “klimaat-slimme landbouw”, ook wel “klimaatslim boeren op veen”, draagt bij aan de maatschappelijke opgave - en doelstelling uit het ontwerp klimaatakkoord - om de broeikasgasemissies uit veen c.q. de bodemdaling te reduceren. Het project draagt daaraan bij door in samenspraak met agrarische collectieven te komen tot de aanleg van bodemdaling remmende maatregelen en de effecten daarvan te monitoren. Het project is in totaal op € 3,2 miljoen begroot. De financiële middelen hiervoor zijn door het Rijk in de decembercirculaire 2018 overgemaakt naar de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Iedere provincie ontving € 1,6 miljoen. Het totale bedrag van € 3,2 miljoen draagt bij aan de realisatie van 800 ha onderwaterdrainage. En van de € 3,2 miljoen wordt € 960.000 besteed aan het nationale onderzoek maar effecten van maatregelen op de uitstoot van broeikasgassen in het veenweidegebied. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.600.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) (doel 1.3)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan IVN ten behoeve van het project Tiny Forest. Met een Tiny Forest komt de natuur tot aan de voordeur. De wijze van zeer diverse en inheemse aanplant leidt binnen een aantal jaar al tot een aantoonbare toename van de biodiversiteit. De aanleg en beheer van deze Tiny Forests gebeurt samen met de buurt en in samenwerking met de gemeente. Zo ontstaat in stedelijke gebieden een groene plek om elkaar te ontmoeten en om les te geven in een buitenlokaal. Daarnaast is een Tiny Forest een goede maatregel tegen hittestress en wateroverlast. Dit sluit goed aan bij de ambities uit de Visie Groenblauwe Leefomgeving. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 500.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Goede Waar (doel 1.3)

De begrotingssubsidie is voor de het ontwikkelen en testen van het online platform in het project 'GO3D.market'. Voor het project'GO3D.martket' is in 2018 een POP3-subsidie verleend, echter niet alle kosten in het project zijn subsidiabel onder POP3. Deze begrotingssubsidie is ín aanvulling op de POP3-subsidie zodat het project volledig kan worden uitgevoerd. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (doel 1.3)

De begrotingssubsidie is voor de inkoop en het uitrollen van de campagne in het project' Groenste familie van Zuid-Holland'. Voor het project 'Groenste familie van Zuid-Holland' is in 2018 een POP3-subsidie verleend, echter niet alle kosten in het project zijn subsidiabel onder POP3. Deze begrotingssubsidie is in aanvulling op de POP3-subsidie zodat het project volledig kan worden uitgevoerd. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen (doel 1.3)

Dunea heeft in 2016 het initiatief genomen om, samen met andere terreinbeheerders, gemeenten en andere overheden, maatschappelijke organisaties, marketingbureaus, landgoedeigenaren en ondernemers een nieuw Nationaal Park (NP) langs de Hollandse kust te ontwikkelen. Het gebied loopt van Hoek van Holland tot en met Hillegom en omvat strand en landgoederen, met de Natura-2000 aangewezen duingebieden als groene ruggengraat. Er is een Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen opgericht. Het doel van deze Stichting is

a) het versterken van de bescherming van natuur, water(winning), kustbescherming, erfgoed, recreatie en landschap in het genoemde kustgebied;

b) het vergroten van het bewustzijn van het belang van bovengenoemde waarden;

c) het verkrijgen en behouden van de status Nationaal Park voor het gebied.

Deze doelen sluiten goed aan bij de ambities uit de provinciale Visie Rijke Groen Blauwe Leefomgeving. Provincie Zuid-Holland heeft daarom met Dunea en Staatsbosbeheer afgesproken om deze Stichting in 2019 en 2020 financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen In deze overeenkomst heeft Zuid-Holland toegezegd om - onder voorwaarde van instemming van Provinciale Staten - in de periode 2019 t/m 2020 € 300.000 exclusief BTW ofwel € 363.000 inclusief BTW bij te dragen. In 2019 wordt € 181.500 bijgedragen. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 181.500 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Gouda (doel 1.4)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan de gemeente Gouda ten behoeve van de afkoop beheer Steinse Groen in het kader van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke na ontwikkelen en verbeteren van een Natuur Netwerk Nederland (NNN)-verbinding tussen polder Stein in het noorden en de Krimpenerwaard (deelgebied Bilwijk) in het zuiden. Na inrichting van het Steinse Groen als verbinding tussen polder Stein en Bilwijk voor otter en bever, die eveneens voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad geschikt is. Dit met behoud van de recreatieven functie die het gebied heeft voor de wijk Goverwelle. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Gouda (doel 1.4)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan de gemeente Gouda ten behoeve van de inrichting Steinse Groen in het kader van het programma Veenweiden Gouwe Wiericke. Voor het ontwikkelen en verbeteren van een Natuur Netwerk Nederland (NNN)-verbinding tussen polder Stein in het noorden en de Krimpenerwaard (deelgebied Bilwijk) in het zuiden. Na inrichting van het Steinse Groen als verbinding tussen polder Stein en Bilwijk voor otter en bever, die eveneens voor de waterspitsmuis, de ringslang, de groene glazenmaker en de rugstreeppad geschikt is. Dit met behoud van de recreatieven functie die het gebied heeft voor de wijk Goverwelle. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Natuurmonumenten (doel 1.4 )

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan de stichting Natuurmonumenten in het kader van het Nationaal Natuur Netwerk deelgebied Meijegraslanden binnen Gouwe Wiericke. De provincie heeft ervoor gekozen om deze werkzaamheden door de stichting Natuurmonumenten uit te laten voeren. Eerder was nog niet bekend wanneer en tegen welke bedrag deze werkzaamheden uitgevoerd zoude worden. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 1.060.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor BoerenNatuur Zuid-Holland (doel 1.4)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan BoerenNatuur Zuid-Holland. De weide- en akkervogels nemen landelijk de laatste decennia sterk af. Dit is ook in de provincie Zuid-Holland het geval. De provincie zet naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit zoals het beheer van het Natuur Netwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen. Deze zijn samen met de voor boerenlandvogels relevante partijen opgesteld en samengebracht in het Actieplan Boerenlandvogels. Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten naar aanleiding van motie 725 Miljoenen voor Winst en Weidevogels € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan. Een groot deel van de maatregelen dient in het boerenland te worden uitgevoerd waarbij Boerennatuur Zuid-Holland een spilfunctie vervuld. Voor de benodigde coördinatie en projectleiding met betrekking tot de uitvoering in de periode voorjaar 2019 – voorjaar 2022 en de bevordering van overige agro-biodiversiteit en natuur inclusieve landbouw heeft Boerennatuur Zuid-Holland een voorstel ingediend. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 385.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Coöperatie Collectief De Groene Klaver (doel 1.4)

Bij de invoering van het nieuwe stelsel ANLb in 2015 bleek dat de nieuwe agrarische collectieven liquiditeitsproblemen zouden gaan ondervinden. Het stelsel werkt met een uitkering van het jaarbedrag aan subsidie na afloop van het beheerjaar. De organisatiekosten van een agrarisch collectief komen ook uit de beheersubsidie. Omdat deze nieuwe agrarische collectieven niet allemaal over voldoende startkapitaal beschikten, is aan de 8 agrarische collectieven een lening verstrekt ter grootte van 1,5 jaar aan organisatiekosten. Deze leningen liepen tot 31 december 2018. Zo ook voor het Coöperatie Collectief De Groene Klaver . In de jaren 2016-2018 is een stijgend aantal beheerovereenkomsten te zien binnen Zuid-Holland mede door inzet van de collectieven. Dit is goed nieuws voor de weidevogels. Helaas geven 5 van de 8 collectieven, waaronder Coöperatie Collectief De Groene Klaver, aan dat door extra investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de weidevolgels hun lening nog niet geheel te kunnen aflossen, zij verzoeken om een nieuwe, lagere lening. Deze nieuwe renteloze leningen worden wederom verstrekt als een begrotingssubsidie waarbij afspraken worden gemaakt over een aflossingsschema. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 89.225 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (doel 1.4)

Bij de invoering van het nieuwe stelsel ANLb in 2015 bleek dat de nieuwe agrarische collectieven liquiditeitsproblemen zouden gaan ondervinden. Het stelsel werkt met een uitkering van het jaarbedrag aan subsidie na afloop van het beheerjaar. De organisatiekosten van een agrarisch collectief komen ook uit de beheersubsidie. Omdat deze nieuwe agrarische collectieven niet allemaal over voldoende startkapitaal beschikten, is aan de 8 agrarische collectieven een lening verstrekt ter grootte van 1,5 jaar aan organisatiekosten. Deze leningen liepen tot 31 december 2018. Zo ook voor het Coöperatie Collectief Hoeksche Waard. ln de jaren 2016-2018 is een stijgend aantal beheerovereenkomsten te zien binnen Zuid-Holland mede door inzet van de collectieven. Dit is goed nieuws voor de weidevogels. Helaas geven 5 van de 8 collectieven, waaronder Coöperatie Collectief Hoeksche Waard, aan dat door extra investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de weidevolgels hun lening nog niet geheel te kunnen aflossen, zij verzoeken om een nieuwe, lagere lening. Deze nieuwe leningen worden wederom verstrekt in de vorm van renteloze leningen waarbij afspraken zijn gemaakt over een aflossingschema. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 70.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Coöperatie Collectief Krimpenerwaard (doel 1.4)

Bij de invoering van het nieuwe stelsel ANLb in 2015 bleek dat de nieuwe agrarische collectieven liquiditeitsproblemen zouden gaan ondervinden. Het stelsel werkt met een uitkering van het jaarbedrag aan subsidie na afloop van het beheerjaar. De organisatiekosten van een agrarisch collectief komen ook uit de beheersubsidie. Omdat deze nieuwe agrarische collectieven niet allemaal over voldoende startkapitaal beschikten, is aan de 8 agrarische collectieven een lening verstrekt ter grootte van 1,5 jaar aan organisatiekosten. Deze leningen liepen tot 31 december 2018. Zo ook voor het Coöperatie Collectief Krimpenerwaard. ln de jaren 2016-2018 is een stijgend aantal beheerovereenkomsten te zien binnen Zuid-Holland mede door inzet van de collectieven. Dit is goed nieuws voor de weidevogels. Helaas geven 5 van de 8 collectieven, waaronder Coöperatie Collectief Krimpenerwaard, aan dat door extra investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de weidevolgels hun lening nog niet geheel te kunnen aflossen, zij verzoeken om een nieuwe, lagere lening. Deze nieuwe leningen worden wederom verstrekt in de vorm van renteloze leningen waarbij afspraken zijn gemaakt over een aflossingschema. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 48.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Coöperatie Collectief Midden Delfland (doel 1.4)

Bij de invoering van het nieuwe stelsel ANLb in 2015 bleek dat de nieuwe agrarische collectieven liquiditeitsproblemen zouden gaan ondervinden. Het stelsel werkt met een uitkering van het jaarbedrag aan subsidie na afloop van het beheerjaar. De organisatiekosten van een agrarisch collectief komen ook uit de beheersubsidie. Omdat deze nieuwe agrarische collectieven niet allemaal over voldoende startkapitaal beschikten, is aan de 8 agrarische collectieven een lening verstrekt ter grootte van 1,5 jaar aan organisatiekosten. Deze leningen liepen tot 31 december 2018. Zo ook voor het Coöperatie Collectief Midden Delfland. ln de jaren 2016-2018 is een stijgend aantal beheerovereenkomsten te zien binnen Zuid-Holland mede door inzet van de collectieven. Dit is goed nieuws voor de weidevogels. Helaas geven 5 van de 8 collectieven, waaronder Coöperatie Collectief Midden Delfland, aan dat door extra investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de weidevolgels hun lening nog niet geheel te kunnen aflossen, zij verzoeken om een nieuwe, lagere lening. Deze nieuwe leningen worden wederom verstrekt in de vorm van renteloze leningen waarbij afspraken zijn gemaakt over een aflossingschema. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 74.500 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Coöperatie Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden (doel 1.4)

Bij de invoering van het nieuwe stelsel ANLb in 2015 bleek dat de nieuwe agrarische collectieven liquiditeitsproblemen zouden gaan ondervinden. Het stelsel werkt met een uitkering van het jaarbedrag aan subsidie na afloop van het beheerjaar. De organisatiekosten van een agrarisch collectief komen ook uit de beheersubsidie. Omdat deze nieuwe agrarische collectieven niet allemaal over voldoende startkapitaal beschikten, is aan de 8 agrarische collectieven een lening verstrekt ter grootte van 1,5 jaar aan organisatiekosten. Deze leningen liepen tot 31 december 2018. Zo ook voor het Coöperatie Collectief Alblasserdam Vijfheerenlanden. ln de jaren 2016-2018 is een stijgend aantal beheerovereenkomsten te zien binnen Zuid-Holland mede door inzet van de collectieven. Dit is goed nieuws voor de weidevogels. Helaas geven 5 van de 8 collectieven, waaronder Coöperatie Collectief Alblasserdam Vijfheerenlanden, aan dat door extra investeringen die zijn gedaan ten behoeve van de weidevolgels hun lening nog niet geheel te kunnen aflossen, zij verzoeken om een nieuwe, lagere lening. Deze nieuwe leningen worden wederom verstrekt in de vorm van renteloze leningen waarbij afspraken zijn gemaakt over een aflossingschema. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 320.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht (doel 1.3 )

Verschillende partijen (van West-Brabant tot Rotterdam en het gehele gebied er tussenin) hebben het plan opgevat om in 2021 uitgebreid stil te staan bij het feit dat 600 jaar eerder de Sint Elisabethsvloed plaatsvond waarmee de Biesbosch is ontstaan. Dit willen ze doen door in dat jaar een groot aantal gevarieerde activiteiten te organiseren, die de kwaliteiten van 'onze delta' laten zien en versterken, met het water als 'blauw bloed'. Het gaat om activiteiten die verder gaan dan een eenmalige gebeurtenis, omdat ze ook bijdragen aan het structureel versterken van de voorzieningen in de regio en de bekendheid van de regio. De samenwerkende partners in Nationaal Park NLDelta hebben afgesproken om deze activiteiten in een programma te bundelen waardoor extra kracht ontwikkeld kan worden, zowel richting financiers als richting publiek. Daarbij past het verkrijgen van de status van Nationaal Park Nieuwe Stijl voor het hele NLDelta gebied uitstekend in het herdenkingsjaar. Voor de financiering van het programmamanagement leveren verschillende partijen een financiële bijdrage aan gemeente Dordrecht, de penvoerder van de samenwerking rond NLDelta. Provincie Zuid-Holland betaalt in de periode 2019 t/m 2021 maximaal € 65.000 per jaar. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 65.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Dordrecht (doel 1.3)

ln oktober 2016 werd NLDelta door een vakjury bekroond tot één van de vier 'Mooiste natuurgebieden van Nederland'. Dit gebeurde in het kader van het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het Ministerie van Economische Zaken. Met het winnen van de prijs werd NLDelta - het gebied dat loopt van Kinderdijk en Slot Loevestein via Biesbosch, Hollands Diep, Haringvliet tot aan de Voordelta - een Nationaal Park Nieuwe Stijl in wording. Een Nationaal Park Nieuwe Stijl moet voldoen aan een nieuwe standaard met richtlijnen voor kwaliteitsverbetering en bijbehorende ambities. Sindsdien werken de initiatiefnemers Staatsbosbeheer, Parkschap de Biesbosch, Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant aan het opzetten van een organisatie voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl en aan de ambities van NLDelta op gebied van natuur, beleefbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, ambassadeurschap van bewoners en bedrijven en regionale economie. De ambities van NLDelta sluiten goed aan bijde ambities van Zuid-Holland zoals verwoord in de visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving. De genoemde partijen willen daarom de samenwerking in de jaren 2019 t/m 2021 voortzetten en hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst NLDelta getekend met afspraken over inzet van mensen en procesmiddelen. ln deze overeenkomst heeft Zuid-Holland toegezegd om - onder voorwaarde van instemming van Provinciale Staten - in de periode 2019 t/m 2021 €.300.000 exclusief BTW bij te dragen, waarvan € 250.000 in de vorm van een subsidie. ln 2019 wordt € 85.000 bijgedragen. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 85.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Goeree Overflakkee (doel 1.3)

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente Hellevoetsluis, gemeente Hoeksche Waard, gemeente Moerdijk en de provincie Zuid-Holland in 2019 een vervolg te geven aan de Expeditie Haringvliet als recreatieve vaarverbinding op het Haringvliet. Met de expeditie wordt de natuur in en rond het Haringvliet beleefbaar en bereikbaar gemaakt en worden de plaatsen rondom het Haringvliet met elkaar te verbonden. De gemeenten en de provincie hebben de afspraak gemaakt dit gezamenlijk te financieren. De provincie Zuid-Holland heeft, evenals de andere gemeenten toegezegd € 50.000 ex BTW bij te dragen aan de uitvoering. Gemeente Goeree-Overflakkee sluit de overeenkomst met een vervoerder over water. Tevens wordt er door de gemeenten ingezet op een gemeenschappelijke marketing om zowel de vaarverbinding als het gebied onder de publieke aandacht te brengen. Voor het vervolg na 2019 wordt met de gemeenten de aanbesteding van een meerjarige overeenkomst verkend. De Expeditie vormt een initiatief binnen het netwerk van NLDelta Biesbosch Haringvliet en draagt bij aan de ambities daarvan om de unieke kwaliteiten van dit gebied recreatief op de kaart te zetten. Het jaar 2019 vormt voor de Expeditie Haringvliet een pilotjaar waarin meer wordt ingezet op de recreatieve beleving. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor deelname door ondernemers in het gebied om zo een duurzame samenwerking te vormen die bijdraagt aan de lokale economie. Voorgesteld wordt om begrotingssubsidie voor een bedrag van € 50.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies (doel 1.5)

ln de Uitvoeringsagenda Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de ambitie voor de opgave Verduurzaming Landbouw: "Sprong naar een economisch en ecologisch vol houdbaar landbouw- en voedselsysteem". Het open lnnovatienetwerk Zuid-Hollandse Voedselfamilies speelt daarin een belangrijke rol en heeft zich ontwikkeld tot een zelfstandig, open en inspirerend netwerk van boeren, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers in de voedselketen.. De fase van Verbreden en Versnellen is aangebroken Het open netwerk Voedselfamilies is voor de uitvoering daarvan een belangrijke partner. De volgende activiteiten gaat zij uitvoeren:

- Nieuwe samenwerkingsverbanden en coalities maken (o.a. met Groene Cirkels, Deltaplan Biodiversiteit, min. LNV etc.)

- Begeleiding boeren bij verandering (oa via praktijkondersteuning en ondernemersadviezen)

- Kennisdeling proeftuinen onder andere in samenwerking met Kennisteam

- Versterken Netwerk Voedselfamilies onder andere door concretiseren Toekomstbeelden naar nieuwe praktijkvoorbeelden van duurzame landbouw en kringlooplandbouw

Het netwerk bestaat uit:

- Programmaraad en bestuur Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies

- Kennis- en Ontwikkelprogramma

- Ca 30 Proeftuinen door innovatieve ondernemers

Voorgesteld wordt om begrotingssubsidie voor een bedrag van € 500.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Royal Flora Holland (doel 2.1).

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan Royal Flora Holland, ten behoeve van het project Beter benutten goederenvervoer. Het betreft hier de uitvoering van de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst inzake de reconstructie van de N213’ met Royal Flora Holland, ondertekend door beide partijen te Den Haag op 11-10-2018. In de samenwerkingsovereenkomst zijn, onder meer, afspraken vastgelegd over ruil en overdracht van grond alsmede een financiële vergoeding van schade en waardevermindering, gebruik van grond ten behoeve van watercompensatie, het afschermen van industrielawaai en de sloop en herbouw van een deel van de Royal Flora Holland gevel. Voorgesteld wordt om begrotingssubsidie voor een bedrag van € 590.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Verkeersonderneming ten behoeve van project Logistiek in de stad( Cityhubs en City Logistics Lab) en logistiek makelaars (doel 2.1)

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De samenwerking betreft gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken, het versterken en optimaliseren van het gebruik van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraag beïnvloeding en het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken. Oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij de wegbeheerder (publiek). En op deze wijze wordt er bijgedragen aan een duurzame gedragsverandering. De provincie is vaak mede-opdrachtgever voor onderzoeken en verkenningen. Hierbij gaat het om een integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en bereikbaarheid, slimme investeringen en gedeeld eigenaarschap in de samenwerking en uitvoering. De afspraken met het Rijk over deze verkenningen worden jaarlijks in het bestuurlijk overleg MIRT vastgelegd.

Met het Rijk en de MRHD wordt samengewerkt aan het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) Rotterdam - Den Haag. Hierbinnen wordt gewerkt aan verschillende (gebieds)studies en verkenningen en zijn afspraken gemaakt over een korte termijnaanpak voor 2019 om de bereikbaarheid te verbeteren. Het betreffen maatregelen op het gebied van smart mobility en smart logistics, fiets en benutting van infrastructuur(gedrag). Er wordt nu voorgesteld om voor Logistiek in de stad (City hubs & City logistics lab) en logistiek makelaars een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Verkeersonderneming ten behoeve van een Marktplaats voor mobiliteit en infrastructuur en werkgeversaanpak (doel 2.1)

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De samenwerking betreft gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken, het versterken en optimaliseren van het gebruik van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraag beïnvloeding en het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken. Oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij de wegbeheerder (publiek). En op deze wijze wordt er bijgedragen aan een duurzame gedragsverandering. De provincie is vaak mede-opdrachtgever voor onderzoeken en verkenningen. Hierbij gaat het om een integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en bereikbaarheid, slimme investeringen en gedeeld eigenaarschap in de samenwerking en uitvoering. De afspraken met het Rijk over deze verkenningen worden jaarlijks in het bestuurlijk overleg MIRT vastgelegd. Met het Rijk en de MRHD wordt samengewerkt aan het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) Rotterdam - Den Haag. Hierbinnen wordt gewerkt aan verschillende (gebieds)studies en verkenningen en zijn afspraken gemaakt over een korte termijnaanpak voor 2019 om de bereikbaarheid te verbeteren. Het betreffen maatregelen op het gebied van smart mobility en smart logistics, fiets en benutting van infrastructuur(gedrag). Er wordt nu voorgesteld om voor het ontwikkelen van een Marktplaats voor Mobiliteit, Marktplaats voor Infrastructuur en werkgeversaanpak een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Bereik (doel 2.1)

Bereik is het samenwerkingsplatform van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Rotterdam en Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam voor regionale bereikbaarheidsvraagstukken. Met als doel Zuid-Holland bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. De provincie is vaak mede-opdrachtgever voor onderzoeken en verkenningen. Hierbij gaat het om een integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en bereikbaarheid, slimme investeringen en gedeeld eigenaarschap in de samenwerking en uitvoering. De afspraken met het Rijk over deze verkenningen worden jaarlijks in het bestuurlijk overleg MIRT vastgelegd.

Met het Rijk en de MRHD wordt samengewerkt aan het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) Rotterdam - Den Haag. Hierbinnen wordt gewerkt aan verschillende (gebieds)studies en verkenningen en zijn afspraken gemaakt over een korte termijnaanpak voor 2019 om de bereikbaarheid te verbeteren. Het betreffen maatregelen op het gebied van smart mobility en smart logistics, fiets en benutting van infrastructuur(gedrag). Voor de regelaanpak/moving Traffic wordt nu gevraagd een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 98.140 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor VNO-NCW West (doel 2.1)

VNO-NCW West lobbyt in samenwerking met andere partijen intensief om het ondernemersklimaat in uw regio nog beter te maken. Actuele onderwerpen zijn lastenvermindering, vereenvoudiging van de regelgeving, betere bereikbaarheid, goede bedrijfsterreinen en het stimuleren van innovatie.

De provincie is vaak mede-opdrachtgever voor onderzoeken en verkenningen. Hierbij gaat het om een integrale benadering van ruimtelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en bereikbaarheid, slimme investeringen en gedeeld eigenaarschap in de samenwerking en uitvoering. De afspraken met het Rijk over deze verkenningen worden jaarlijks in het bestuurlijk overleg MIRT vastgelegd.

Met het Rijk en de MRHD wordt samengewerkt aan het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) Rotterdam - Den Haag. Hierbinnen wordt gewerkt aan verschillende (gebieds)studies en verkenningen en zijn afspraken gemaakt over een korte termijnaanpak voor 2019 om de bereikbaarheid te verbeteren. Het betreffen maatregelen op het gebied van smart mobility en smart logistics, fiets en benutting van infrastructuur(gedrag). Voor de werkgeversaanpak en gedragsaanpak en logistieke efficiency wordt nu gevraagd een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Space Campus Noordwijk (doel 3.1).

Bij brief van GS (met kenmerk PZH-2019-676581049) zijn Provinciale Staten geïnformeerd dat in de Voorjaarsnota 2019 nadere uitwerking volgt van afspraken uit de Regio Deal ‘ESTEC en Space Campus Noordwijk’ en dat deze voorstellen gedekt kunnen worden vanuit de € 8 mln. die al beschikbaar zijn gesteld voor Space Campus Noordwijk bij de Voorjaarsnota 2018. Een van de voorstellen, betreft het vaststellen van een plafond voor een meerjarige begrotingssubsidie (2019-2020) voor een bedrag van € 255.500 voor Stichting Space Campus Noordwijk In de Regio Deal 'ESTEC en Space Campus Noordwijk' is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk een campusorganisatie voor Space Campus Noordwijk zullen inrichten en hiertoe financiële middelen beschikbaar stellen. Er wordt hiertoe door gemeente Noordwijk een stichting opgericht, genaamd Stichting Space Campus Noordwijk. Provincie en gemeente hebben in samenwerking de statuten uitgewerkt alvorens deze door de notaris zijn opgesteld. Voor de realisering van de campus-ontwikkeling is een kleine, maar goedlopende organisatie noodzakelijk. Deze organisatie zal het beleid van partijen met betrekking tot de campus tot uitvoer moeten brengen. Dit betreft praktische ondersteuning van bedrijven en instellingen op de campus, acquisitie, onderhouden van de nodige netwerken, en met name de contacten met ESTEC en Nederlandse ruimtevaartbedrijven, verzorgen van themabijeenkomsten, afstemming met gemeentelijke instanties voor de uitgifte van grond, afstemming met partijen verantwoordelijk voor exploitatie van gebouwen, administratie en beheer van de organisatie. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 255.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor TNO (doel 3.1).

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan TNO ten behoeve van SMITZH-3 blok 1. Bij brief van Gedeputeerde Staten (met kenmerk PZH-2018-671569870) is van het programmadocument SMITZH-3; de Derde fase innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse maak industrie te ondersteunen bij de toepassing van slimme maaktechnologle', op 11 december 2018 door GS vastgesteld en ter informatie naar Provinciale Staten gezonden. In deze brief is Provinciale Statten tevens geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om bij Voorjaarsnota 2019 voor te stellen om in te stemmen met de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen voor het programma SMITZH-3 voor een bedrag van € 5.225.000 exclusief 5% proceskosten over twee meerjarige projecten: blok 1 en blok 2 en daarbij de subsidieontvangers hiervoor te noemen. Beoogd is om bijdragen aan TNO en lnnovation Quarter BV in de vorm van een meerjarige begrotingssubsidie te doen: Voor TNO betreft het blok 1 van SMITZH-3, genaamd 'Technische lnnovatie'. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van nieuwe maaktechnologie, inclusief het demonstreren en valideren daarvan in de industriële praktijk, aandacht voor de rol van de medewerker en de voorbereiding van implementatie binnen bedrijven. Het ontwikkelen van nieuwe maaktechnologie door TNO zal zoveel mogelijk plaatsvinden in en samen met de fieldlabs (en de daarbij aangesloten bedrijven en nieuwe bedrijven die zich aansluiten). Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 3.200.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Innovation Quarter (SMITZH)(doel 3.1).

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan Innovation Quarter en behoeve van SMITZH-3 blok 2. Bij brief van Gedeputeerde Staten (met kenmerk PZH-2018-671569870) is van het programmadocument 'SMITZH-3; de Derde fase innovatieprogramma om de Zuid-Hollandse maak industrie te ondersteunen bij de toepassing van slimme maaktechnologle', op 11 december 2018 door GS vastgesteld en ter informatie naar Provinciale Staten gezonden. In deze brief is Provinciale Statten tevens geïnformeerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om bij Voorjaarsnota 2019 voor te stellen om in te stemmen met de verdeling van de beschikbaar gestelde middelen voor het programma SMITZH-3 voor een bedrag van € 5.225.000 exclusief 5% proceskosten over twee meerjarige projecten: blok 1 en blok 2 en daarbij de subsidieontvangers hiervoor te noemen. Beoogd is om bijdragen aan TNO en lnnovationQuarter BV in de vorm van een meerjarige begrotingssubsidie te doen: Voor lnnovationQuarter betreft het blok 2 van SMITZH-3, genaamd 'lmplementatie van slimme maaktechnologie': daarbij gaat het om het versterken van bedrijven, fieldlabs en het SMIZH-loket en hun samenwerking en het bevorderen van scholing en training. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 2.025.000 op te nemen in de begroting

Begrotingssubsidie voor Innovation Quarter (doel 3.1).

De begrotingssubsidie van lnnovation Quarter voor 2019 is een bedrag van €.2.272.000. Aangezien de provincie ook zorgdraagt voor de bijdrage van de MRDH en Holland Rijnland aan lnnovation Quarter valt de totale subsidieverlening aan lnnovation Quarter hoger uit voor 2019 en wel voor een bedrag van € 75.250. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 75.250 en een bedrag van € 2.347.250 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor STIB b.v. (Stimuleren in de Bouw 2030) (doel 3.1)

Het programma Circular Schools omvat vijf stappen om te komen tot circulaire scholen en spinoffs voor circulair bouwen, verdeeld over twee fases. Voor de eerste fase (opbouw proces, vormgeving transítie en 10 cases) is reeds een bijdrage verkregen. Voor de tweede fase wordt een bijdrage van € 75.000,00 gevraagd. Hiervoor gaan de volgende activiteiten uitgevoerd worden: het realiseren van de cases, bouwen van een platforrn & organisatie van een manifestatie. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 75.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Deltalinqs (doel 3.2).

Dit betreft een onderzoek via een systeemaanpak voor energiebesparing bij de industrie. Dit is een onderzoek van een aantal partijen en in overleg tussen de partijen hebben ze besloten dat de Deltalinqs de subsidieaanvraag gaat indienen. Deze energiebesparingsonderzoeken worden via een no Cure no Pay systematiek gefinancierd. Indien uit het onderzoek blijkt dat een grotere energiebesparing dan 10% ten opzichte van het totale energiegebruik kan worden behaald, betaalt het bedrijf het onderzoek. Indien er een lagere energiebesparing wordt behaald; financiert de provincie via deze begrotingssubsidie het onderzoek. Voor 200.000 euro zal het bedrijf de komende vier jaar 8 energiebesparings-onderzoeken uitvoeren. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 op te nemen in de begroting

Begrotingssubsidie voor Deltalinqs (doel 3.2).

H-vision project Blauwe waterstof als versneller en wegbereider van energietransitie in de industrie in de haven van Rotterdam. Dit project is verdeeld in 3 fases: fase 1 Voorstudie, uitgevoerd door TNO, fase 2 Haalbaarheidsstudie, wordt momenteel uitgevoerd met 13 grote bedrijven, TNO ,EBN o.l.v. Deltalinqs: oplevering Juni 2019 en fase 3 consortiumvorming en uitwerking een of meerdere projecten (fabrieken) voor de investeringsbeslissing, inclusief benodigde engineering. H-vision onderzoekt of het technisch, economisch en financieel haalbaar is om "waterstof' op grote schaal in te zetten als vervanger van aardgas en kolen om de industrie te voorzien van CO2-arme energíe. Ook wordt bestudeerd in hoeverre restgessen uit de raffinage en de chemie circulair kunnen worden ingezet. H-vision beoogt de energietransitie te versnellen door "blauwe waterstof" al vóór 2030 te gebruiken in de chemie, raffinaderijen en elektriciteitscentrales. "Blauwe waterstof' wordt verkregen door aardgas of industriële restgassen te splitsen in CO2 en waterstof; de CO2 wordt afgevangen en opgeslagen (CCS via het Porthos-project). Het betreft een potentiële CO2-emissiereductie van 2 megaton in 2025 die kan oplopen tot 6 megaton per jaar in 2030. H-vision wil de weg bereiden voor "groene waterstof' door toekomstbestendige infrastructuur aan te leggen en installaties van gebruikers erop in te richten. H-vision is een samenwerking van 16 partijen uit het havenindustriegebied Rotterdam en daarbuiten; samen vertegenwoordigen ze de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik. Er wordt nu voorgesteld om voor fase 3 een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Alphen aan de Rijn (doel 3.3)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan de gemeente Alphen aan de Rijn ten behoeve van het project getiteld “tussen de Kerken”. Betreft subsidie voor binnenstedelijk transformatie met betrekking tot verstedelijking en uitplaatsing bedrijvigheid in de historische kern van Koudekerk aan de Rijn. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 200.000 op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Nissewaard (doel 3.3)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan de gemeente Nissewaard. Het betreft een pilot in het kader van verstedelijkingsbeleid en opheffen PDV-locaties. Er wordt voorgesteld om een bedrag van (maximaal) € 1.250.000,-- op te nemen in de begroting.

Begrotingssubsidie voor Greenport West-Holland (doel 3.5)

Op 2 februari 2018 is het lnnovatiepact van Greenport West-Holland ondertekend door een groot aantal ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties. Daarmee spreken ze uit actief mee te werken aan het bereiken van doorbraken in de volgende onderwerpen: Gezondheid en geluk, Circulaire economie, Emissieloos produceren, Smart ketens, lnnovatiehuis. De ambitie van de partijen is om het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld te blijven als internationaal knooppunt voor technologische en businessinnovatie: Feeding & Greening the Mega cities. Met deze subsidie worden de kosten voor het programmamanagement gedekt dat uitvoering geeft aan het Innovatiepact. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 100.000 op te nemen in de begroting.

Toelichting op de uitvoerings- of subsidieregelingen: Het bedrag dat beschikbaar is voor iedere genoemde subsidieregeling (of een onderdeel hiervan) wordt verdeeld conform de verdelingsregels die in de betrokken subsidieregeling (of een onderdeel hiervan) zijn opgenomen.

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht dient een aantal subsidieplafonds te worden bijgesteld. Het gaat om:

1.6.46 Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013.

Voor § 3 onderhoud een deelplafond van € 580.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.5)

In 2018 is voor 23 molens een aanvraag voor onderhoudssubsidie (deelplafond § 3 onderhoud) ingediend buiten de hiervoor gestelde termijn. De aanvragen konden daardoor niet worden gehonoreerd. Maar omdat de aanvragers door het indienen van de bijbehorende stukken hebben aangetoond te voldoen aan de doelstelling van de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 en de aanvragen door het Rijk reeds inhoudelijk positief zijn beoordeeld (deze provinciale subsidie betreft een aanvulling op de onderhoudsregeling van het Rijk, de zogenaamde SIM), willen we de te laat binnengekomen aanvragen in 2019 alsnog honoreren. Het reguliere onderhoud vormt namelijk de basis van de molen instandhouding en is cruciaal. Het deelplafond § 3 onderhoud dient hiervoor te worden opgehoogd met € 580.000, het bedrag dat in 2018 al was beschikt als de aanvragen op tijd waren ingediend. Door ophoging van het genoemde plafond gaat het totaal van de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 in 2019 van € 1.440.000 naar € 2.020.000 euro. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met € 580.000 tot € 2.020.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 2.020.000.

1.6.64 Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg)( doel 3.1)

ln 2017 hebben we de cofinancieringsregeling voor lnterreg versimpeld. Door deze aanpassing hebben we meer kunnen bijdragen aan een innovatieve Zuid-Hollandse economie. Dit heeft een positief effect gehad op het aantal aanvragen. Waar in 2014 oorspronkelijk €3 miljoen was begroot voor de periode 2014-2020, zijn deze middelen op dit moment volledig uitgeput. De middelen droegen bij aan deelnamen van lnterreg projecten. Binnen deze projecten wordt het 50% tot 60% gefinancierd door de Europese Unie. Deze inzet van onze €3 miljoen zorgt voor een hefboom effect van minimaal 3,3 ofwel minimaa €10 miljoen EFRO, voor onze regio. Alleen al binnen de twee lnterreg programma's waar de provincie het meeste invloed op heeft (lnterreg 2 zeeën en lnterreg Vlaanderen - Nederland) komen er nog een aantal rondes aan met innovatieve projecten die bijdragen aan innovatieve oplossingen voor diverse uitdagingen in onze regio. Vandaar dat het wenselijk is dit beleid te continueren en de cofinancieringsreserye aan te vullen met €1.000.000. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 4.000.000.

1.6.69 Subsidieregeling Plattelands Ontwikkeling Programma 2014-2020 (POP-3).

Het POP-3 programma heeft een looptijd vanaf 2014 tot en met 2020. Vanaf 2016 is de uitvoering van het POP-3 programma op stoom gekomen, in 2016 bedroeg het subsidieplafond € 11.159.000. In 2O17 bedroeg het subsidieplafond € 23.114.599 en in 2018 € 20.900.000. Het grootste deel van de Europese middelen ( € 23.500.000) is reeds verplicht. Bij de begroting van 2019 is het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling POP-3 vastgesteld op € 7.000.000,- Het subsidieplafond wordt in 2019 opengesteld voor de volgende POP-3 maatregelen:

• Trainingen, workshops, ondernemers coaching en demonstraties;

• Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers;

• Uitvoering van LEADER-projecten;

• Niet-productieve investeringen water;

• Samenwerking duurzame innovaties landbouw.

Het verhoogde subsidieplafond wordt door Gedeputeerde Staten onderverdeeld in deelplafonds voor de maatregelen POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw en POP-3 jonge landbouwers, POP-3 Kennisoverdracht landbouw en POP-3 niet productieve investeringen water. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het Hoofdsubsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 14.500.000 tot € 21.500.000. Dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 21.500.000.

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016.

De provincie is gebiedsregisseur van het landelijk gebied, waarin projecten zich o.a. richten op het versterken van natuur en recreatie. Met deze verhoging van het hoofdplafond komen er middelen vrij voor op een duurzame toename van de recreatieve waarde of biodiversiteit van het groen in de provincie Zuid-Holland. In het Gedeputeerde Staten voorstel is met deze verhoging invulling gegeven aan de deelplafonds van de paragrafen §2.3. soortenbeleid leefgebied en maatregelen, §2.5 programma groene motor en, mens en natuur, § 2.8 Innovatieve pilots Groene cirkels, § 2.9 boerenlandpaden en § 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven en duurzame landbouw. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het hoofdplafond te verhogen met een bedrag van € 2.490.000 tot € 14.510.000 en vast te stellen.

1.6.78 Subsidieregeling Lokale Initiatieven energietransitie 2017

De subsidieregeling Lokale Initiatieven beoogt binnen de bredere doelstellingen van de energietransitie de lokale maatschappelijke initiatieven op het vlak van Energietransitie (waaronder energiebesparing, de duurzame opwekking van energie en anderszins beperking van CO2-uitstoot) actief te ondersteunen, versnellen en faciliteren. De middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de subsidieregeling Lokale Initiatieven kunnen worden ingezet voor subsidies wanneer het subsidieplafond is verhoogd met het besteedbare bedrag.

De monitor lokale initiatieven laat zien dat in Zuid Holland meer dan 40 lokale coöperaties met energie bezig zijn en daarnaast heel veel informele initiatieven. Actieve burgers werken samen aan besparen van energie, isoleren van huizen en opwekken van duurzame energie. Een stijging is te zien op gebied van duurzame warmte. Het lerend netwerk lokale initiatieven is opgericht op initiatief van de provincie. Lokale initiatieven organiseren voor elkaar vraaggerichte sessies rondom zonnepanelen of windturbines, maar ook over de organisatorische uitdagingen van de initiatieven zelf.

Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het meerjaren subsidieplafond 2017-2019 te verhogen met een bedrag van € 2.000.000 en vast te stellen op € 6.500.000.

1.6.86 Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland (doel 3.1)

Ten behoeve van de subsidieregeling Campussen is in 2019 incidenteel € 3.000.000 beschikbaar gemaakt voor de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. Daarnaast wordt er in het kader van de Regio Deal 'ESTEC en Space Campus Noordwijk' nog eens € 8 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk; hiertoe zijn bij de Voorjaarsnota 20l8 door Provinciale Staten € 8.000.000 bestemd voor Space Campus Noordwijk. Deze middelen voor Space Campus Noordwijk zullen de komende drie jaar (groten)

deels via de Subsidieregeling Campussen geïnvesteerd worden. ln de eerste openstelling (15 januari 2019) is € € 1.500.000 geïnvesteerd in de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus. Met deze tweede openstelling in 2019 zal de resterende €1.500.000 worden geïnvesteerd in de campussen Leiden Bio Science Park en TU Delft Campus (vanuit de middelen voor de campussen Leiden en Delft) en € 1.000.000 worden geïnvesteerd in Space Campus Noordwijk (vanuit de € 8 mln. aan middelen die bestemd zijn voor Space Campus Noordwijk). Gedeputeerde Staten hebben met de vaststelling Subsidieregeling Campussen (30 oktober 2018) besloten dat het wenselijk is Zuid-Hollandse campussen als brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te versterken. Overwegende dat de te subsidiëren activiteiten in overeenstemming zijn met hoofdstuk l, artikel 26 of artikel 27 van Verordening (EU) Nr. 65112014 van de Commissie van 17 juni2O14 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 2014, L 187). Er wordt geïnvesteerd in onderzoeksinfrastructuur campussen en bouw, upgrade en exploitatie campussen. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 2.500.000 en het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 4.000.000

1.6.87 Subsidieregeling 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland (doel 4.1).

Bij de begroting 2019-2022 is een bedrag van twee keer € 500.000 (2019 en 2020) beschikbaar gesteld voor het project 75 jaar vrijheid in Zuid-Holland. Doel hiervan is om activiteiten te stimuleren die gericht zijn op het herdenken, koesteren en vieren met betrekking tot de bevrijding van Zuid-Holland in 1945 en 75 jaar vrijheid. Voorstel is om een subsidieplafond in te stellen voor deze subsidieregeling, te weten in totaal € 600.000. De aanvraagperiode loopt van 31 augustus 2019 tot en met 1 mei 2020. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 600.000.

1.6.88 Subsidieregeling Spreiding Sociale Woningbouw Regio Rotterdam (doel 1.5)

De subsidieregeling is bedoeld voor een premie van € 7.500 voor elke sociale woning die in een randgemeente van de regio Rotterdam wordt gebouwd bovenop de huidige sociale voorraad. Hierdoor vormt het een stimulans voor betere spreiding en groei van het volume. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2019 vast te stellen op € 5.000.000.

1.6.90 Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (deelkansen voor West II)( doel 3.1)

Er wordt aan Provinciale Staten gevraagd het subsidieplafond te verhogen met een bedrag van € 3.305.000 en het subsidieplafond vast te stellen op € 16.155.000.

Dit wordt gedaan om overcommitering mogelijk te maken na succesvolle overcommitering van Kansen voor West1. De dekking voor deze verhoging komt uit de reserve Overcommittering OP-We!t. Het betreft een doorlopende cofinancieringsregeling die gekoppeld is aan de Europese begrotingsperiode (2014-2020).

Overzicht en toelichting van door Gedeputeerde Staten vastgestelde deelsubsidieplafonds 2019 met betrekking tot de project- en boekjaarsubsidies

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Doel

Subsidie plafond periode 2019

Aanvraagperiode

1.6.46

 

molens Zuid-Holland 2013

 

 

 

 

§ 3

onderhoud

1.5

€ 580.000

Heel 2019

1.6.76

 

Groen Zuid-Holland 2016

 

 

 

 

§ 2.3

Soortenbeleid leefgebied en maatregelen

1.4

€ 600.000

Heel 2019

 

§ 2.5.1.1a

programma Groene Motor

1.3

€ 1.185.000

1 juli 2019 tot en met 31 december 2019

 

§ 2.5.1.1b

programma Mens en natuur

1.3

€ 990.000

1 juli 2019 tot en met 31 december 2019

 

§ 2.8

Innovatieve Pilots Groene Cirkels

1.5

€ 200.000

2019

 

§ 2.9

Boerenlandpaden

1.3

€ 125.000

Heel 2019

 

§ 2.10

Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw

1.5

€ 250.000

Heel 2019

Ter toelichting op de tabel dienen de volgende opmerkingen:

Subsidies die opgenomen zijn in de tabel deelsubsidieplafonds zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt;

De verantwoordingsarrangementen volgens het Uniform Subsidie Kader (USK) zijn van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening (Asv) vallende subsidieregelingen wordt in detabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragenkunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffendesubsidieregeling;

1.6.46 de subsidieregeling Molens worden de volgende deelplafonds voorgesteld:

§ 3 Onderhoud wordt een deelplafond van € 580.000 voorgesteld. Dezesubsidie wordt verstrekt voor onderhoud op reguliere molens. In 2018 is voor 23 molens een aanvraag voor onderhoudssubsidie (deelplafond § 3 onderhoud) ingediend buiten de hiervoor gestelde termijn. De aanvragen konden daardoor niet worden gehonoreerd. Maar omdat de aanvragers door het indienen van de bijbehorende stukken hebben aangetoond te voldoen aan de doelstelling van de Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 en de aanvragen door het Rijk reeds inhoudelijk positief zijn beoordeeld (deze provinciale subsidie betreft een aanvulling op de onderhoudsregeling van het Rijk, de zogenaamde SIM), willen we de te laat binnengekomen aanvragen in 2019 alsnog honoreren. Het reguliere onderhoud vormt namelijk de basis van de molen instandhouding en is cruciaal.

1.6.76 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 worden de volgende deelplafond voorgesteld:

§ 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen het deelplafond van € 180.000 te verhogen met een bedrag van € 420.000 tot € 600.000 (aanvraagperiode 2019, doel 1.4).

invulling geven aan de wettelijke taak van de provincie Zuid-Holland om waar nodig maatregelen te treffen of te stimuleren voor bescherming, behoud en/of herstel van biotopen en leefgebieden van in het wild levende planten en dieren (icoonsoorten). Met als doel behoud van de biodiversiteit en behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren. Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het deelplafond te verhogen met € 420.000 tot € 600.000.

§ 2.5.1.1a Programma Groene Motor wordt een deelplafond van € 1.185.000 voorgesteld. Dezesubsidie wordt verstrekt voor verbinden en ondersteunen vrijwilligersinzet in het groen inclusief maatschappelijke en groene netwerken. Via paragraaf wordt voor 3 jaar projectsubsidie verstrekt. Deze loopt eind 2019 af. Om de ondersteuning van vrijwilligers tijdens de winterperiode waar het meeste werk wordt verzel niet te onderbreken is het wenselijk om aansluiten op 1 januari 2020 een nieuwe projectsubsidie verleend te hebben. Voor paragraaf 2.5.1.1a staat structureel budget op de meerjarenbegroting;

§ 2.5.1.1b Programma Mens en natuur wordt een deelplafond van € 990.000 voorgesteld. Deze subsidie wordt verstrekt voor vergroten groenbeleving door het ondersteunen van actieve betrokkenheid van mensen bij het groen in hun omgeving, voor een hogere groenparticipatie. Via paragraaf wordt voor 3 jaar projectsubsidie verstrekt. Deze loopt eind 2019 af. Veel activiteiten zijn gericht op het betrekken van kinderen bij de natuur. Om de ondersteuning tijdens het schooljaar niet te onderbreken is het wenselijk om aansluiten op 1 januari 2020 een nieuwe projectsubsidie verleend te hebben. Voor paragraaf 2.5 staat structureel budget op de meerjarenbegroting.

§ 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels wordt een deelplafond van € 200.000 voorgesteld. Naast de Groene Cirkel Heineken zijn op 1 februari 2019 en 15 maart 2019 nieuwe Groene Cirkels (Kaas en Bodemdaling/Graafstroom en Farm Frites) van start gegaan. De provincie participeert hierin en twee convenanten zijn getekend. Om deze reden is het subsidieplafond voor 2019 beperkt verhoogd naar € 220.000. De verwachting is dat dit bedrag voorlopig toereikend is omdat innovatieve pilots in het kader van de Groene Cirkel Bijenlandschap (onderdeel Groene Cirkel Heineken) in 2019 en verder uit reguliere budgetten betaald gaan worden bij het opschalen van de pilot naar heel Zuid Holland. De werking van de subsidieregeling is daarnaast beperkt tot de officiële groene cirkels (waar een convenant met de provincie is gesloten), waardoor de mogelijkheden van derden sterk zijn verminderd. Het deelplafond staat nu op € 500.000 vanwege een administratieve fout en wordt bij deze herstelt naar € 200.000.

§ 2.9 Boerenlandpaden wordt een deelplafond van € 125.000 voorgesteld. Beleidsdoel is het stimuleren van wandelpaden over boerenland. Het budget van € 100.000 voor 2019 is door de reeds ingediende subsidieaanvraag van de Hoeksche Waard van € 99.771,98 vrijwel benut. Om de aflopende boerenlandpad-contracten van totaal 3620 meter (3620 x 0,45 x 7 jaar) is €11.403 en eventuele nieuwe aanvragen te kunnen subsidiëren wordt het deelplafond verhoogd met € 25.000 tot € 125.000.

§ 2.10 Stimulering maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw wordt een deelplafond van € 250.000 voorgesteld. De ambitie van de provincie op duurzame landbouw en de Rijke Groenblauwe Leefomgeving is de laatste tijd toegenomen. Daar past een uitbreiding van subsidiefaciliteiten bij. Er blijkt meer animo te zijn van initiatiefnemers om gebruik te maken van deze paragraaf 2.10. Op dit moment (medio maart 2019) voorzien wij al overschrijding van het huidige deelplafond. Daar komt nog bij dat de mogelijkheden van de regeling POP3 innovaties landbouw stoppen in de loop van 2019. Daarmee zou deze regeling nagenoeg de enige mogelijkheid nog zijn voor initiatieven van duurzame en innovatieve landbouw.