Instructie voor de secretaris Goeree-Overflakkee

Geldend van 17-07-2019 t/m heden

Intitulé

Instructie voor de secretaris Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

gelet op artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen de volgende Instructie voor de secretaris Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Algemene ondersteuning

 • 1. De secretaris draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van burgemeester en wethouders, de burgemeester en de door hen ingestelde commissies.

 • 2. Hij is het aanspreekpunt voor de griffier in contacten tussen de raad of zijn leden met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet.

Artikel 2 Ondersteuning burgemeester en wethouders

 • 1. De secretaris draagt zorg voor:

  • a.

   een goede voorbereiding van de vergaderingen van burgemeester en wethouders;

  • b.

   de voor de uitoefening van hun functie benodigde informatievoorziening aan de leden van burgemeester en wethouders;

  • c.

   een gedegen en tijdige advisering aan burgemeester en wethouders;

  • d.

   een snel en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en het bevorderen van een voortvarende uitvoering van de besluiten van burgemeester en wethouders;

  • e.

   het vastleggen van door burgemeester en wethouders genomen besluiten in een besluitenlijst.

 • 2. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de ondersteuning van de burgemeester en de door hem of door burgemeester en wethouders ingestelde commissies.

Artikel 3 Ondersteuning burgemeester

 • 1. De secretaris staat de burgemeester terzijde.

 • 2. Hij bevordert hiertoe samen met de burgemeester een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en het ambtelijk apparaat anderzijds.

 • 3. Voorts is hij de burgemeester behulpzaam bij de bewaking van het functioneren van burgemeester en wethouders als collegiaal bestuur.

Artikel 4 Ambtelijke organisatie

 • 1. Ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen taken, voert de secretaris regelmatig gezamenlijk overleg met de overige directieleden.

 • 2. De secretaris is voorzitter van dit overleg.

 • 3. De secretaris ziet toe op een vlot verloop van de informatiestromen. Hij doet, in overleg met de overige directieleden, voorstellen aan burgemeester en wethouders ter zake.

 • 4. De secretaris kan in overleg met de overige directieleden procedures vaststellen voor de behandeling van zaken die door het gemeentebestuur aan de ambtelijke organisatie ter voorbereiding of uitvoering zijn opgedragen.

Artikel 5 Samenwerking en samenhang

 • 1. De secretaris bevordert een goede samenwerking en samenhang binnen de ambtelijke organisatie.

 • 2. De secretaris bevordert een goede samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en het gemeentebestuur.

Artikel 6 Verhindering en vervanging

 • 1. Indien de secretaris verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan burgemeester en wethouders en de burgemeester.

 • 2. In geval van afwezigheid van langer dan vijf dagen doet de secretaris daarvan vooraf mededeling aan burgemeester en wethouders.

 • 3. De secretaris draagt er zorg voor dat tijdens verlof of afwezigheid om andere redenen zijn vervanging adequaat is geregeld.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet, voorziet de secretaris, voor zover nodig in overleg met burgemeester en wethouders of de burgemeester.

Artikel 8 Intrekking oude regeling

De Instructie gemeentesecretaris Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze instructie wordt aangehaald als: Instructie secretaris Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 juli 2019 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman