Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

Geldend van 31-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels op de parkeerverordening gemeente Groningen 2019

HET COLLEGE van burgemeester en wethouders van de GEMEENTE Groningen,

Gelet op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019;

HEEFT BESLOTEN:

de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 vast te stellen.

HOOFDSTUK I   

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Parkeerverordening: de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019.

 • 2. College: het college van burgemeester en wethouders.

 • 3. Houder van een voertuig: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd.

 • 4. Houder van een motorvoertuig:

  • a.

   degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het krachtens de Wegenverkeerswet aangehouden register van opgegeven kentekens was ingeschreven of

  • b.

   degene die door middel van het afsluiten van een schriftelijk beroeps- of bedrijfsmatig aangegane huurovereenkomst beschikt over dat motorvoertuig of

  • c.

   degene die kan aantonen dat hij met één of meerdere andere bewoners van de gemeente Groningen eigenaar/gebruiker is van een motorvoertuig.

 • 5. Schilgebieden: de gebieden zoals omschreven in artikel 2. We onderscheiden een eerste, een tweede en een derde schil.

 • 6. Woonadres: een adres waar aanvrager volgens de Basisregistratie Personen staat ingeschreven, waar aanvrager daadwerkelijk woont en dat met een afzonderlijk huisnummer is aangegeven. Dit laatste geldt niet voor bejaarden- en verzorgingstehuizen.

HOOFDSTUK II Stad Groningen

Artikel 2 Toepassingsgebied

Voor het verlenen van een vergunning voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen worden de volgendegebieden aangewezen:

Eerste schil:

 • a.

  Binnenstad: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen Noorderhaven, Lopende diep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A.

Tweede schil:

 • b.

  Hortusbuurt: Het gebied begrensd door Boterdiep, Boteringesingel ZZ, Kruissingel, Leliesingel en demiddellijn van de waterwegen Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen en Turfsingel.

 • c.

  Oosterpoortbuurt: Het gebied begrensd door hoofdrijbaan van de Europaweg, de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen/Assen, het Herewegviaduct en de 'middellijn' van de waterwegen Oosterhaven en Verbindingskanaal.

 • d.

  Rivierenbuurt: Het gebied begrensd door Emplacement NS, Viaductstraat, middellijn Hereweg, Weg der Verenigde Naties, Julianaplein en de middellijn van het Noord-Willemskanaal.

 • e.

  Herewegbuurt: Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Assen, de Weg der Verenigde Naties en middellijn Hereweg.

 • f.

  Zeehelden- en Badstratenbuurt: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen Hoendiep,Eendrachtskanaal, Zuiderhaven, Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan de Koeriersterweg en Laan 1940-1945.

 • g.

  Schildersbuurt: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen, Reitdiep, Noorderhaven, der A, Zuiderhaven, Eendrachtskanaal, Hoendiep en de spoorlijn langs Laan 1940-1945.

 • h.

  Oosterparkbuurt: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Oosterhamrikkanaal,de middellijn van de waterweg Van Starkenborghkanaal, het Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal,Damstersingel, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van Doeverenplein.

 • i.

  Grunobuurt/Laanhuizen: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties.

 • j.

  Korrewegbuurt: Het gebied begrensd door de middellijn waterweg Oosterhamrikkanaal, de P.J. vanKerckhoffstraat, de Singelweg, de Korreweg, de Nieuwe Ebbingestraat tussen de Boteringesingel en de Noorderstationstraat, de middellijn van de Bedumerweg, de middellijn van de waterweg Van Starkenborghkanaal, minus het gebied zoals gedefinieerd onder o.

 • k.

  Binnenstad-Oost: Het gebied begrensd door Bloemstraat, Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, Steentilkade, Damsterkade, Oosterkade, Voor 't Voormalig Klein Poortje en de middellijn van de waterwegen Schuitendiep, Turfsingel en Oosterhaven.

 • l.

  Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt: Het gebied begrensd door Wilhelminakade, de spoorlijn Groningen/Delfzijl, Noorderstationsstraat even huisnummers, Noorderbuitensingel, Grachtstraat, Verlengde Grachtstraat.

 • m.

  Kop van Oost: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Eemskanaal, hoofdrijbaan van de europaweg, Sontweg en de westelijke kadastrale grens van de percelen GNGOOP 00908G0000 en GNGOOP 00768G0000 het geen ongeveer overeenkomt met een loodrechte lijn op het Eemskanaal in het verlengde van Agunnaryweg.

 • n.

  De Hoogte: Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de Plataanlaan (tussen de spoorlijn Groningen/Delzijl en het kruispunt met de Bedumerweg), de middellijn van de Bedumerweg en de middellijn van de Noorderstationsstraat.

 • o.

  Professorenbuurt: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Van Starkenborghkanaal, de middellijn van de waterweg Oosterhamrikkanaal, de Heymanslaan (exclusief de parkeerplaatsenop dit weggedeelte) en de Korreweg (tussen het kruispunt met de Heymanslaan en de Gerrit Krolbrug).

Derde schil:

 • p.

  Tuinwijk: Het gebied begrensd door de Pleiadenlaan (tussen het kruispunt met de Dierenriemstraat en het Kruispunt met de Zonnelaan), De Zonnelaan (tussen het kruispunt met de Pleiadenlaan en de spoorlijn Groningen/Delfzijl), de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de Middellijn van de Kastanjelaan tot hetkruispunt met de Moesstraat, de Moesstraat, de Wilgenlaan, de Dierenriemstraat tot het kruispunt met de Pleiadenlaan.

 • q.

  De Linie: Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat, Verl.Lodewijkstraat, Redoute, Verlengde Winschoterdiep.

 • r.

  Helpman: Het gebied begrensd door de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen - Nieuweschans/Assen, Helperpad, Helperbrink tot het kruispunt Helperbrink/Verlengde Hereweg (exclusief het perceel met perceelnummer HMN02M 06634G0000), de oostzijde van de Verlengde Hereweg (even huisnummers), Hereweg tot de Weg der Verenigde Naties, Papiermolenlaan tot het kruispunt Papiermolenlaan/Boutenspad.

 • s.

  Selwerd: Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl, de Kastanjelaan, het Sleedoornpad, de Eikenlaan tot het kruispunt met de Zonnelaan, de middellijn van de Zonnelaan tussen het kruispunt met de Eikenlaan en de Plataanlaan, de Plataanlaan (tussen de spoorlijn Groningen/Delfzijl en het kruispunt met de Zonnelaan).

 • t.

  Helpman-West: Het gebied begrensd door de Weg der Verenigde Naties, de Hereweg tot de Natte Brug over het Helperdiep, de middellijn van de Verlengde Hereweg tot het kruispunt met de Van Royenlaan (exclusief de parkeerplaatsen aan dit weggedeelte en op het parkeerterrein bij Winkelcentrum Helperplein), de middellijn van de Verlengde Hereweg tussen de van Royenlaan en de Van Ketwich Verschuurlaan, de van Ketwich Verschuurlaan tot het kruispunt met de Hora Siccamasingel, de Hora Siccamasingel (westzijde), de middellijn van het fietspad dat volgt op de Hora Siccamasingel, de middellijn van de waterweg Helperdiep en de snelweg A28.

 • u.

  Coendersborg: Het gebied begrensd door de Helperzoom, de Bloemersmaborg, de Kooiweg, de Helperzoom, de Goeman Borgesiuslaan, de middellijn van de Verlengde Hereweg tot het kruispunt met de Helper Brink en de Helper Brink (exclusief de parkeerplaatsen en percelen aan dit weggedeelte m.u.v. het perceel met perceelnummer HMN02M 06634G0000).

 • v.

  Paddepoel: Het gebied begrensd door de middellijn van de Friesestraatweg N 370 (tussen het kruispunt met de Pleiadenlaan en met de Plataanlaan), de Plataanlaan (tussen het kruispunt met de Friesestraatweg N 370 en het kruispunt met de Zonnelaan), de middellijn van de Zonnelaan en de spoorlijn Groningen/Delfzijl.

 • w.

  De Wijert Noord: Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, de van Ketwich Verschuurlaan (tot het kruispunt met de Hora Siccamasingel), de Hora Siccamasingel (oostzijde), de middellijn van het fietspad dat volgt op de Hora Siccamasingel, de middellijn van de waterweg Helperdiep, de middellijn van de Julianaweg A28 en de middellijn van de Weg der Verenigde Naties A7 tot de waterweg Noord-Willemskanaal.

 • x.

  Corpus den Hoorn: Het gebied begrensd door de middellijn van de Weg der Verenigde Naties A7, de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, en de middellijn van de Laan Corpus den Hoorn.

 • y.

  Hoornse Meer: Het gebied begrensd door de Veenweg, de middellijn van de Paterswoldseweg (tot het kruipunt met de Laan Corpus den Hoorn), de middelllijn van de Laan Corpus den Hoorn (tussen het kruispunt met de Paterswoldseweg en de Julianaweg A28), de middellijn van de Julianaweg A28, het Hoornse Pad, het water van het Hoornse Meer en het Winterpad.

Artikel 3 Bewonersvergunning eerste schil

 • 1. Aan de houder van een motorvoertuig die in één van de toepassingsgebieden in de categorie eerste schil als bewoner staat ingeschreven, wordt op schriftelijke aanvraag voor het desbetreffende gebied één vergunning verleend als bedoeld in artikel 5 sub a van de Parkeerverordening.

 • 2. Per woonadres wordt niet meer dan één vergunning afgegeven.

 • 3. Het vorige lid is niet van toepassing op die woonadressen waar op 16 december 2007 meer dan één vergunning waren afgegeven. Deze uitzondering geldt tot op het betreffende woonadres andere personen woonachtig zijn dan op de datum in de vorige volzin.

 • 4. Het maximale aantal uit te geven vergunningen is gelijk aan 100% van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

 • 5. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid geldt niet op maandag, dinsdag en woensdag van 09:00 tot 22:00 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag van 09:00 tot 24:00 uur en op zon- en feestdagen van 12:00 tot 17:00 uur voor parkeren op parkeerapparatuurplaatsen in de volgende straten: de Oude Ebbingestraat, de Rode Weeshuisstraat, de Oude Boteringestraat, de Rademarkt (voor het Hoofdbureau van politie), het Kwinkenplein, het Gedempte Zuiderdiep en de Steentilstraat.

 • 6. Houders van een motorvoertuig kunnen voor een en hetzelfde voertuig een of meer bewonersvergunningen die geldig zijn in andere schilwijken en/of de binnenstad aanvragen.

 • 7. Bewoners van een woonadres (incl. alle toevoegingen) onder a en verder komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel

  • a.

   Herebinnensingel 39 t/m 65 (oneven)

  • b.

   Naberstraat 1 t/m 35 (oneven)

  • c.

   Rode Weeshuisstraat 4

  • d.

   Stalstraat 8 t/m 90

  • e.

   Stoeldraaierstraat 46

  • f.

   Reitemakersrijge 6 en 13

  • g.

   Lutkenieuwstraat 11 t/m 17 (oneven)

  • h.

   Sint Walburgstraat 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f, 22g, 22h, 22k, 22m, 22n.

  • i.

   Verlengde Oosterstraat 1;

  • j.

   Poelestraat 32a t/m 32c;

  • k.

   Nieuwe Markt 19a t/m 19f;

 • 8. bewoners van een woonadres dat is ontstaan na 4 februari 2022 komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel;

 • 9. Houders van een kampeervoertuig langer dan zes meter en/of hoger dan twee meter en veertig centimeter komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel.

Artikel 4 Bewonersvergunning tweede en derde schil

 • 1. Aan de houder van een motorvoertuig die in één van de toepassingsgebieden in de categorie tweede en derde schil als bewoner staat ingeschreven, wordt op schriftelijke aanvraag één vergunning als bedoeld in artikel 5 onder a Parkeerverordening verleend voor het desbetreffende gebied.

 • 2. De houders van een motorvoertuig kunnen voor een en hetzelfde voertuig een of meer bewonersvergunningen die geldig zijn in andere schilwijken of de binnenstad aanvragen.

 • 3. Bewoners van een woonadres in het gebied als omschreven onder a of op een woonadres onder b en verder (incl. alle toevoegingen) komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel:

  • a.

   Kop van Oost, met uitzondering van de adressen Eemskanaal z.z. oneven nummers 5 tot en met 15;

  • b.

   Westinghousestraat 28 t/m 38 (even) en 25 t/m 39 (oneven);

  • c.

   Grunostraat 1 t/m 105 (oneven), 8 t/m 126 (even);

  • d.

   Paterswoldseweg 114, 140 t/m 152;

  • e.

   James Wattstraat 1 t/m 97 (oneven) en 2 t/m 16 (even);

  • f.

   Hoornsediep 61, 63;

  • g.

   het complex Trompsingel waarvan de (huis)nummering begint met 1 en eindigt met 23;

  • h.

   Oosterhamrikkade 5 t/m 33 (oneven), 66, 76 t/m 78 (even), 82 t/m 84 (even), 97 t/m 109 (oneven), 102 t/m 112 (even) en 115 t/m 119 (oneven).

  • i.

   vervallen;

  • j.

   het complex op de hoek Nieuweweg/Oostersingel met nummering Oostersingel 4 t/m 14 (even nummers);

  • k.

   Boterdiep 7 t/m 25, 54 t/m 56 (even) en 65;

  • l.

   vervallen;

  • m.

   Hoendiep 95;

  • n.

   Noorderbinnensingel 15 t/m 16;

  • o.

   Barestraat 28 t/m 30 (even), 39 t/m 41 (oneven);

  • p.

   Theodorus Niemeyerstraat 1 t/m 119 (oneven);

  • q.

   Geulstraat 2 t/m 4 (even);

  • r.

   Aduarderstraat 30 t/m 42;

  • s.

   Dieselstraat 1-7 (oneven);

  • t.

   Kraneweg 13;

  • u.

   Veemarktstraat 92, 96 (met uitzondering van 92-1)

  • v.

   [vervallen]

  • w.

   Engelse Park 1 t/m 80;

  • x.

   Helper Oostsingel 38, 42;

  • y.

   Hoendiepskade 26;

  • z.

   Korreweg 211 t/m 213 (oneven);

  • aa.

   Eendrachtskade 2;

  • bb.

   Witte de Withstraat 1;

  • cc.

   Siemensstraat 3;

  • dd.

   Klaprooslaan 2 t/m 200 (even);

  • ee.

   Wielewaalplein 2 t/m 320 (even);

  • ff.

   Waterloolaan 1;

  • gg.

   Dr. C. Hofstede de Grootkade 11 t/m 13.

  • hh.

   Molukkenstraat 135 t/m 199 (oneven);

  • ii.

   vervallen;

  • jj.

   Palembangstraat 1 t/m 75;

  • kk.

   Helper Westsingel 49 t/m 83 (oneven);

  • ll.

   Damsterdiep 70 t/m 72 (even);

  • mm.

   Petrus Campersingel 3;

  • nn.

   Nieuweweg 38 (uitsluitend de toevoegingen met de letters c t/m n);

  • oo.

   Verlengde Hereweg 86 (uitsluitend de toevoegingen met de letters c en d), 88 (uitsluitend de toevoegingen met de letters b, c en d).

  • pp.

   Stadhouderslaan 1

  • qq.

   Van Houtenlaan 25

  • rr.

   Kempkensberg 16 t/m 168

  • ss.

   Beethovenlaan 5

  • tt.

   Paramaribostraat 1 t/m 95 (oneven)

  • uu.

   Kraanvogelstraat 21 t/m 43 (oneven)

  • vv.

   Florakade 496 t/m 544

  • ww.

   Asterstraat 2 t/m 26 (even)

  • xx.

   Hyacinthstraat 208 t/m 250 (even), 219 t/m 261 (oneven)

  • yy.

   Pioenstraat 175 t/m 199

  • zz.

   Brouwersstraat 3

  • aaa.

   Nieuwe Ebbingestraat 87 (uitsluitend de toevoegingen van dit huisnummer)

  • bbb.

   Jan Groningerstraat 2 t/m 28 (even)

  • ccc.

   Heresingel 36 t/m 36-19

  • ddd.

   Verlengde Hereweg 1-1 t/m 1-5

  • eee.

   Westerhaven 72 t/m 154

  • fff.

   Frederiksstraat 9, 9b t/m 9g

  • ggg.

   Castorstraat 2 t/m 368

  • hhh.

   Polluxstraat 2 t/m 368

  • iii.

   Morgensterlaan 2 t/m 368

  • jjj.

   Toxopeusstraat 2 t/m 14, 18 t/m 32, 44 t/m 60, 64 t/m 74, 122 t/m 150, 196 t/m 224, 270 t/m 298

  • kkk.

   Rijksstraatweg 194b

  • lll.

   Friesestraatweg 205-1 t/m 205-60, 207-1 t/m 207-25 en 209-1 t/m 209-34;

  • mmm.

   Van Schendelstraat 1 t/m 1-74 Groningen;

  • nnn.

   Friesestraatweg 179, 179-1 t/m 179-155, 181, 181-1 t/m 181-332 en 183, 183-1 t/m 183-72;

  • ooo.

   Friesestraatweg 159-1 t/m 159-31

  • ppp.

   Berkenlaan 1 t/m 125 (oneven)

  • qqq.

   Friesestraatweg 225-1 t/m 225-76, 227-1 t/m 227-15, 229-1 t/m 229-57, 231-1 t/m 231-8, 225, 227, 227a, 229, 231

  • rrr.

   Laan van de Vrijheid 27 t/m 275 (oneven);

  • sss.

   Henri Dunantlaan 700 t/m 810;

  • ttt.

   Antillenstraat 13 t/m 143 (oneven) (inclusief toevoegingen)

  • uuu.

   Korreweg 215 t/m 353 (oneven) (inclusief toevoegingen)

  • vvv.

   Oosterhamrikkade 119-1 t/m 119-77 (inclusief toevoegingen)

  • www.

   [vervallen]

  • xxx.

   Pleiadenlaan 1-1 t/m 1-159, (inclusief toevoegingen)

  • yyy.

   Canadalaan 1

  • zzz.

   Henri Dunantlaan 2

  • aaaa.

   Overwinningsplein 5 en 5-1 t/m 5-27

  • bbbb.

   Dierenriemstraat 100 en 100-1 t/m 100-32 en 100 (inclusief toevoegingen)

  • cccc.

   Jullensstraat 1 t/m 407 (oneven)

  • dddd.

   M.K. Gandhiplein 1 t/m 103

  • eeee.

   G. Meirstraat 2 t/m 80

 • 4. Het maximale aantal uit te geven vergunningen in het toepassingsgebied Binnenstad-Oost is gelijk aan 100% van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

 • 5. Bewoners van een woonadres dat is ontstaan na 4 februari 2022 komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel;

 • 6. Houders van een kampeervoertuig langer dan zes meter en/of hoger dan twee meter en veertig centimeter komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel.

 • 7. Een vergunning als bedoeld in dit artikel kan op aanvraag tijdelijk gelden voor een andere schilwijk.

Artikel 5 Bedrijvenvergunning

 • 1. Aan degene die een beroep of bedrijf uitoefent in één van de toepassingsgebieden in de categorie tweede en derde schil wordt op schriftelijke aanvraag voor het desbetreffende gebied één vergunning verleend als bedoeld in artikel 5 onder b Parkeerverordening.

 • 2. Beroepen of bedrijven worden beschouwd als één beroep of één bedrijf wanneer zij op hetzelfde adres gevestigd zijn.

 • 3. In afwijking van het vorige lid kan een bedrijvenvergunning worden verleend aan diegene als bedoeld in het eerste lid

  • -

   wiens beroep of bedrijf zelfstandig staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of bij een beroepsvereniging en;

  • -

   wiens beroep of bedrijf verschillende bestuurders of directeuren heeft en;

  • -

   die beschikt over een zelfstandige huur- of koopovereenkomst ter zake van het betreffende adres.

 • 4. Aan degene die een beroep of bedrijf uitoefent als bedoeld in het eerste lid worden op schriftelijke aanvraag maximaal 5 vergunningen verleend.

 • 5. Aan degene die een beroep of bedrijf uitoefent als bedoeld in het eerste lid worden op schriftelijke aanvraag extra vergunningen verleend onder de volgende voorwaarden:

  • -

   de aanvrager dient de noodzaak voor het verkrijgen van meer vergunningen aan te tonen;

  • -

   het aantal te verlenen vergunningen bedraagt niet meer dan 1/5 van het aantal werknemers dat aantoonbaar in dienst is van de in dat gebied gelegen vestiging;

  • -

   bij het bepalen van het aantal te verlenen vergunningen wordt het aantal parkeerplaatsen waarover het bedrijf feitelijk beschikt of kan beschikken in mindering gebracht;

  • -

   bij het aantal vergunningen wordt ook de vergunning als bedoeld in het eerste lid meegeteld.

 • 6. Vergunningen als bedoeld in dit artikel worden enkel afgegeven

  • -

   indien aanvrager de plaats van vestiging kan aantonen door middel van een uittreksel van de Kamer van Koophandel of op een andere geschikte wijze, en

  • -

   indien uit een schriftelijke verklaring blijkt dat een vergunning wordt aangevraagd voor een natuurlijke persoon die werkzaam is voor het betreffende bedrijf.

 • 7. Degene die een beroep of bedrijf uitoefent komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel, indien dit bedrijf is gevestigd in het gebied of op het adres zoals beschreven is in Artikel 4, lid 3.

  • a)

   Kop van Oost, met uitzondering van de adressen Eemskanaal z.z. oneven nummers 5 tot en met 15;

  • b)

   Westinghousestraat 28 t/m 38 (even) en 25 t/m 39 (oneven);

  • c)

   Grunostraat 1 t/m 105 (oneven), 8 t/m 126 (even);

  • d)

   Paterswoldseweg 114, 140 t/m 152;

  • e)

   James Wattstraat 1 t/m 97 (oneven) en 2 t/m 16 (even);

  • f)

   Hoornsediep 61, 63;

  • g)

   het complex Trompsingel waarvan de (huis)nummering begint met 1 en eindigt met 23;

  • h)

   Oosterhamrikkade 5 t/m 33 (oneven), 66, 76 t/m 78 (even), 82 t/m 84 (even), 97 t/m 109 (oneven), 102 t/m 112 (even) en 115 t/m 119 (oneven).

  • i)

   vervallen;

  • j)

   het complex op de hoek Nieuweweg/Oostersingel met nummering Oostersingel 4 t/m 14 (even nummers);

  • k)

   Boterdiep 7 t/m 25 (oneven), 54 t/m 56 (even) en 65;

  • l)

   vervallen;

  • m)

   Hoendiep 95;

  • n)

   Noorderbinnensingel 15 t/m 16;

  • o)

   Barestraat 28 t/m 30 (even), 39 t/m 41 (oneven);

  • p)

   Theodorus Niemeyerstraat 1 t/m 119 (oneven);

  • q)

   Geulstraat 2 t/m 4 (even);

  • r)

   Aduarderstraat 30 t/m 42;

  • s)

   Dieselstraat 1-7 (oneven);

  • t)

   Kraneweg 13;

  • u)

   Veemarktstraat 92, 96;

  • v)

   [vervallen]

  • w)

   Engelse Park 1 t/m 80;

  • x)

   Helper Oostsingel 38, 42;

  • y)

   Hoendiepskade 26;

  • z)

   Korreweg 211 t/m 213 (oneven);

  • aa)

   Eendrachtskade 2;

  • bb)

   Witte de Withstraat 1;

  • cc)

   Siemensstraat 3;

  • dd)

   Klaprooslaan 2 t/m 200 (even);

  • ee)

   Wielewaalplein 2 t/m 320 (even);

  • ff)

   Waterloolaan 1;

  • gg)

   Dr. C. Hofstede de Grootkade 11 t/m 13;

  • hh)

   Molukkenstraat 135 t/m 199 (oneven);

  • ii)

   vervallen;

  • jj)

   Palembangstraat 1 t/m 75.

  • kk)

   Helper Westsingel 49 t/m 83 (oneven);

  • ll)

   Damsterdiep 70 t/m 72 (even)

  • mm)

   Petrus Campersingel 3;

  • nn)

   Nieuweweg 38 (uitsluitend de toevoegingen met de letters c t/m n);

  • oo)

   Verlengde Hereweg 86 (uitsluitend de toevoegingen met de letters c en d), 88 (uitsluitend de toevoegingen met de letters b, c en d)

  • pp)

   Stadhouderslaan 1

  • qq)

   Van Houtenlaan 25 (uitsluitend de toevoegingen met de cijfers 1 t/m 48)

  • rr)

   Kempkensberg 16 t/m 168

  • ss)

   Beethovenlaan 5

  • tt)

   Paramaribostraat 1 t/m 95 (oneven)

  • uu)

   Kraanvogelstraat 21 t/m 43 (oneven)

  • vv)

   Florakade 496 t/m 544

  • ww)

   Asterstraat 2 t/m 26 (even)

  • xx)

   Hyacinthstraat 208 t/m 250 (even), 219 t/m 261 (oneven)

  • yy)

   Pioenstraat 175 t/m 199

  • zz)

   Brouwersstraat 3

  • aaa)

   Nieuwe Ebbingestraat 87 (uitsluitend de toevoegingen van dit huisnummer)

  • bbb.

   Jan Groningerstraat 2 t/m 28 (even)

  • ccc.

   Heresingel 36 t/m 36-19

  • eee.

   Westerhaven 72 t/m 154

  • fff.

   Frederiksstraat 9, 9b t/m 9g

  • ggg.

   Castorstraat 2 t/m 368

  • hhh.

   Polluxstraat 2 t/m 368

  • iii.

   Morgensterlaan 2 t/m 368

  • jjj.

   Toxopeusstraat 2 t/m 14, 18 t/m 32, 44 t/m 60, 64 t/m 74, 122 t/m 150, 196 t/m 224, 270 t/m 298

  • kkk.

   Rijksstraatweg 194b

  • lll.

   Friesestraatweg 205-1 t/m 205-60, 207-1 t/m 207-25 en 209-1 t/m 209-34;

  • mmm.

   Van Schendelstraat 1 t/m 1-74 Groningen;

  • nnn.

   Friesestraatweg 179, 179-1 t/m 179-155, 181, 181-1 t/m 181-332 en 183, 183-1 t/m 183-72;

  • ooo.

   Friesestraatweg 141-1 t/m 141-292, 143, 143-1 t/m 143-5, 145, 145-1 t/m 145-23, 147, 147-1 t/m 147-52, 149, 149-1 t/m 149-55, 151, 151-1 t/m 151-54, 153, 153-1 t/m 153-49, 153-50, 155, 155-1 t/m 155-45, 155-46, 157, 157-1 t/m 157-38, 159, 159-1 t/m 157-31, 161, 161-1 t/m 161-23, 163, 163-1 t/m 163-17, 165, 165-1 t/m 165-13, 167, 167-1 t/m 167-9, 169, 169-1 t/m 5, 171, 171-1 t/m 171-4, 173, 173-1.

  • ppp.

   Berkenlaan 1 t/m 125 (oneven)

  • qqq.

   Friesestraatweg 225-1 t/m 225-76, 227-1 t/m 227-15, 229-1 t/m 229-57, 231-1 t/m 231-8, 225, 227, 227a, 229, 231

  • rrr.

   Laan van de Vrijheid 27 t/m 275 (oneven);

  • sss.

   Henri Dunantlaan 700 t/m 810;

  • ttt.

   Antillenstraat 13 t/m 143 (oneven) (inclusief toevoegingen)

  • uuu.

   Korreweg 215 t/m 353 (oneven) (inclusief toevoegingen)

  • vvv.

   Oosterhamrikkade 119-1 t/m 119-77 (inclusief toevoegingen)

  • www.

   [vervallen]

  • xxx.

   Pleiadenlaan 1-1 t/m 1-159, (inclusief toevoegingen)

  • yyy.

   Canadalaan 1

  • zzz.

   Henri Dunantlaan 2

  • aaaa.

   Overwinningsplein 5 en 5-1 t/m 5-27

  • bbbb.

   Dierenriemstraat 100 en 100-1 t/m 100-32 en 100 (inclusief toevoegingen)

  • cccc.

   Jullensstraat 1 t/m 407 (oneven)

  • dddd.

   M.K. Gandhiplein 1 t/m 103

 • 8. Aan degene die een beroep of bedrijf uitoefent onder artikel 18 (maatschappelijke parkeervergunning) lid 1 geldt dat er maximaal 5 bedrijven- en maatschappelijke parkeervergunningen worden verleend;

 • 9. Bewoners van een woonadres dat is ontstaan na 4 februari 2022 komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel;

 • 10. Houders van een kampeervoertuig langer dan zes meter en/of hoger dan twee meter en veertig centimeter komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel.

Artikel 6 Bezoekersvergunning

 • 1. Aan een bewoner die zijn woonadres heeft in één van de toepassingsgebieden in de categorie tweede en derde schil, wordt voor het desbetreffende gebied op aanvraag een vergunning verleend als bedoeld in artikel 5 sub c van de Parkeerverordening. Als bijkomende voorwaarden gelden:

  • a.

   dat een bezoekersvergunning nooit het recht geeft om te parkeren op een belanghebbendenplaats;

  • b.

   dat een maximum geldt van één bezoekersvergunning per woonadres zoals omschreven in artikel 2 lid 6;

  • c.

   dat een bezoekersvergunning het recht geeft op 16 uur parkeren per kalenderweek van zondag 00.00 uur tot de volgende zondag 00.00 uur.

 • 2. Op het gestelde onder c van het vorige lid gelden de volgende uitzonderingen:

  • a.

   In Oosterpoortbuurt, Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt en Kop van Oost is de bezoekersvergunning 22 uur per week geldig;

  • b.

   In Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Schildersbuurt en Zeehelden- en Badstratenbuurt is de bezoekersvergunning is 24 uur per week geldig;

  • c.

   In de Linie is de bezoekersvergunning is 25 uur per week geldig

 • 3. Aan charterschippers die ligplaats innemen aan de Hoge der A kan op aanvraag een bezoekersvergunning worden verleend waarmee geparkeerd kan worden in de Schildersbuurt.

 • 4. Aan charterschippers en beroepsschippers die een ligplaats innemen als bedoeld in artikel 10 derde lid, de eerste drie liggende streepjes, kan op aanvraag een bezoekersvergunning worden verleend voor parkeren in de Oosterparkbuurt, Eemskanaal noordzijde tussen Oosterhavenbrug/Balkgat, Eemskanaal zuidzijde en de Oosterhaven. De vergunning wordt op aanvraag verleend onder de voorwaarden als genoemd in artikel 10 tweede lid.

 • 5. Bewoners van onderstaande adressen of van onderstaand gebied komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel:

  • a.

   Boterdiep 7 t/m 25 (oneven) en 65

  • b.

   Kempkensberg 16 t/m 168

  • c.

   Friesestraatweg 205-1 t/m 205-60, 207-1 t/m 207-25 en 209-1 t/m 209-34;

  • d.

   Van Schendelstraat 1 t/m 1-74 Groningen;

  • e.

   Friesestraatweg 179, 179-1 t/m 179-155, 181, 181-1 t/m 181-332 en 183, 183-1 t/m 183-72;

  • f.

   Friesestraatweg 141-1 t/m 141-292, 143, 143-1 t/m 143-5, 145, 145-1 t/m 145-23, 147, 147-1 t/m 147-52, 149, 149-1 t/m 149-55, 151, 151-1 t/m 151-54, 153, 153-1 t/m 153-49, 153-50, 155, 155-1 t/m 155-45, 155-46, 157, 157-1 t/m 157-38, 159, 159-1 t/m 157-31, 161, 161-1 t/m 161-23, 163, 163-1 t/m 163-17, 165, 165-1 t/m 165-13, 167, 167-1 t/m 167-9, 169, 169-1 t/m 5, 171, 171-1 t/m 171-4, 173, 173-1

  • g.

   Berkenlaan 1 t/m 125 (oneven)

  • h.

   Friesestraatweg 225-1 t/m 225-76, 227-1 t/m 227-15, 229-1 t/m 229-57, 231-1 t/m 231-8, 225, 227, 227a, 229, 231

  • i.

   Poelestraat 32a t/m 32c

  • j.

   Nieuwe Markt 19a t/m 19f

  • k.

   Antillenstraat 13a en 13 t/m 143

  • l.

   Korreweg 215a en 215 t/m 353

  • m.

   Oosterhamrikkade 119-1 t/m 119-77

  • n.

   Pleiadenlaan 1-1 t/m 1-159, 1a en 1b

  • o.

   Dierenriemstraat 100-1 t/m 100-32, 100 en 100a

  • p.

   Laan van de Vrijheid 27 t/m 275 (oneven);

  • q.

   Henri Dunantlaan 700 t/m 810

 • 6. Bewoners van een woonadres dat is ontstaan na 4 februari 2022 komen niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel.

Artikel 7 Werking vergunningen

 • 1. Vergunningen als bedoeld in de artikelen 4 tot en met 6 zijn niet geldig voor parkeren:

  • a.

   van maandag tot en met zaterdag (m.u.v. donderdag) van 9.00-18.00 en op donderdag van 9.00-21.00u aan de Verlengde Hereweg tussen de Natte brug en de Van Royenlaan, het parkeerterrein aan het Helperplein;

  • b.

   het gebied aan weerszijden van de straat in het deel van de Wilhelminakade, dat loopt vanaf de hoek Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van het pand Wilhelminakade 21.

 • 2. Het college kan besluiten dat vergunningen als bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 voor een door hen te bepalen periode ook gelden voor (één van de) andere gebieden als omschreven in artikel 1 lid 1.

 • 3. Degene die in aanmerking komt voor een vergunning als bedoeld in de artikelen 3 of 4 (bewonersvergunning) kan verzoeken dat deze vergunning tevens geldt voor andere natuurlijke personen die woonachtig zijn in een of meer van de andere gebieden als bedoeld in artikel 1 lid 1.

 • 4. Vergunningen zijn niet geldig, indien ze worden gebruikt door voertuigen die in strijd met artikel 5:8 APVG zijn geparkeerd.

Artikel 8 Huisartsen en verloskundigenvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder d van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan huisartsen en verloskundigen. De beroepsbeoefenaar dient zijn praktijk op een adres in de gemeente Groningen te voeren.

Artikel 9 Storingsdienstvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder e van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan storingsmonteurs. De aanvraag moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van het bedrijf waarvoor aanvrager werkzaam is. Uit deze schriftelijke verklaring moet blijken dat de onderhavige vergunning noodzakelijk is voor een goede uitoefening van het beroep.

Artikel 10 Schippersvergunning

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder f van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan

  • -

   schippers die werkzaam zijn in de beroepsvaart zoals omschreven in artikel 1 van de Verordening openbaar vaarwater 2006;

  • -

   schippers van charterschepen zoals omschreven in artikel 1 van de Verordening openbaar vaarwater 2006.

 • 2. Een schipper komt onder de volgende voorwaarden in aanmerking voor een vergunning:

  • -

   aanvrager dient te beschikken over een postadres binnen de gemeente Groningen;

  • -

   aanvrager dient te beschikken over een meetbrief;

  • -

   aanvrager dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3. De vergunning is geldig voor het parkeren aan of in

  • -

   Eemskanaal noordzijde tussen Oosterhavenbrug/Balkgat;

  • -

   Eemskanaal zuidzijde;

  • -

   Oosterhaven;

  • -

   Schildersbuurt (uitsluitend die schippers die ligplaats innemen aan de Hoge der A).

Artikel 11 Tijdelijke bewonersvergunningen

[vervallen]

Artikel 12 Centrumbedrijvenvergunning

Een dagparkeervergunning als bedoeld in artikel 5 onder h van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan bedrijven alsmede houders van evenementenvergunningen die ten behoeve van werkzaamheden in het centrum het voertuig in de directe nabijheid van het werk/evenement moeten parkeren.

Artikel 13 Schilwijkenbedrijvenvergunning

Een dagparkeervergunning als bedoeld in artikel 5 onder i van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan bedrijven alsmede houders van evenementenvergunningen die ten behoeve van werkzaamheden in de schilwijken het voertuig in de directe nabijheid van het werk/evenement moeten parkeren.

Artikel 14 Aanbiedersvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder j van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan aanbieders van autodate.

Artikel 15 Deelnemersvergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder k van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan deelnemers van autodate.

Artikel 16 Praktijkvergunning

 • 1. Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder l van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan huisartsen en verloskundigen, tenzij er parkeermogelijkheden op eigen terrein aanwezig zijn.

 • 2. Bij een gezamenlijke praktijk wordt slechts één vergunning verleend.

Artikel 17 Marktkoopluivergunning

Een vergunning als bedoeld in artikel 5 onder m van de Parkeerverordening wordt op aanvraag verstrekt aan marktkooplui voor het parkeren van hun voertuig op het daartoe aangewezen terrein aan de Hoendiepskade voor een periode van 1 jaar per daarin vermelde dag(en).

Artikel 18 Maatschappelijke parkeervergunning

 • 1. Aan een maatschappelijk dienstverlener gevestigd in één van de toepassingsgebieden in de categorie tweede en derde schil, wordt voor het desbetreffende gebied op aanvraag een vergunning verleend als bedoeld in artikel 5 sub n van de Parkeerverordening.

 • 2. Als bijkomende voorwaarden gelden:

  • a.

   Dat een maatschappelijke parkeervergunning uitsluitend wordt verleend aan organisaties met de volgende SBI-code in het register van het KVK:

   • i.

    32.99.1: Sociale werkvoorziening;

   • ii.

    85.2: Primair en speciaal onderwijs (waaronder Primair en speciaal onderwijs, Basisonderwijs voor leerplichtigen, Speciaal basisonderwijs en Speciaal onderwijs in expertisecentra);

   • iii.

    85.3: Voortgezet onderwijs (waaronder Algemeen vormend voortgezet onderwijs, Havo en vwo, Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, Praktijkonderwijs en Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs);

   • iv.

    87: Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting;

   • v.

    88: Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting;

   • vi.

    93.1 Sport;

   • vii.

    94.911: Religieuze organisaties;

  • b.

   dat een maatschappelijke parkeervergunning het recht geeft op 32 uur parkeren per kalenderweek van zondag 00.00 uur tot de volgende zondag 00.00 uur;

  • c.

   Aan degene die een beroep of bedrijf uitoefent als bedoeld in het eerste lid worden gezamenlijk met de bedrijvenvergunning (artikel 5) op schriftelijke aanvraag maximaal 5 vergunningen verleend.

 • 3. Op het gestelde onder b van het vorige lid gelden de volgende uitzonderingen:

  • a.

   In Oosterpoortbuurt, Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt en Kop van Oost is de maatschappelijke parkeervergunning 38 uur per week geldig;

  • b.

   In Binnenstad-Oost, Hortusbuurt, Schildersbuurt en Zeehelden- en Badstratenbuurt is de maatschappelijke parkeervergunning 40 uur per week geldig;

  • c.

   In de Linie is de maatschappelijke parkeervergunning 41 uur per week geldig.

 • 4. Degene die een maatschappelijke dienst verleent komt niet in aanmerking voor een vergunning als bedoeld in dit artikel, indien dit bedrijf is gevestigd in het gebied of op het adres zoals beschreven is in Artikel 4, lid 3.

HOOFDSTUK III Haren

Artikel 19 Toepassingsgebied

Dit hoofdstuk is van toepassing op de in het centrum van Haren gelegen ‘zone fiscaal parkeren’ en de ‘zone parkeren voor vergunninghouders’ zoals aangegeven op de verbeelding die onderdeel uitmaakt van deze regeling.

Artikel 20

 • 1. In het gebied als bedoeld in het vorige artikel kunnen de volgende vergunningen worden verleend:

  • -

   bewonersvergunning als bedoeld in artikel 5 onder a van de Parkeerverordening

  • -

   bedrijvenvergunning als bedoeld in artikel 5 onder b van de Parkeerverordening

  • -

   bezoekersvergunning als bedoeld in artikel 5 onder c van de Parkeerverordening

  • -

   een vergunning ten behoeve van medische dienstverlening, waaronder wordt verstaan dienstverlening door artsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, thuiszorgorganisaties, en dergelijke.

 • 2. Vergunningen als bedoeld in dit artikel zijn niet geldig aan de Voorhorst, inclusief parkeergarage.

Artikel 21

 • 1. Naast de in artikel 20 genoemde vergunningen kan tevens worden verstrekt:

  • a.

   een dagvergunning voor het parkeren in de ‘zone fiscaal parkeren’;

  • b.

   een dagvergunning voor het parkeren in de ‘zone parkeren voor vergunninghouders’;

  • c.

   een dagvergunning voor het parkeren in een voetgangersgebied in de gebieden als bedoeld onder a en b;

  • d.

   een dagvergunning voor de in het centrum van Haren geldende parkeerverbodszone.

 • 2. Vergunningen als bedoeld in het vorige lid worden uitsluitend verstrekt ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, waarbij het voertuig waarvoor de vergunning geldt in de onmiddellijke nabijheid van het uit te voeren werk moet worden gestald.

 • 3. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd indien het parkeren van het voertuig waarvoor een vergunning wordt gevraagd gevaar of hinder voor de onmiddellijke omgeving kan opleveren.

HOOFDSTUK IV

Artikel 22 Intrekken oude regeling

De Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 alsmede de regeling Nadere regels uitgifte vergunningen voor parkeren op parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbendenplaatsen worden ingetrokken op de dag dat de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 in werking is getreden.

Artikel 23 Overgangsbepaling

Vergunningen verleend op grond van de regelingen als bedoeld in artikel 22 blijven van kracht totdat de tijd waarvoor zij verleend zijn verstreken is of totdat zij worden ingetrokken.

Artikel 24 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag dat de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019 in werking is getreden.

Artikel 25 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2019”.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 14 mei 2019

de burgemeester,

Peter den Oudsten

de secretaris,

Diana Starmans

Verbeelding toepassingsgebied ‘zone fiscaal parkeren’ en de ‘zone parkeren voor vergunninghouders’ in Haren, zoals aangegeven in artikel 18

afbeelding binnen de regeling

De Voorhorst (inclusief parkeergarage) geldt als verbijzonderd parkeergebied