Regeling vervallen per 09-07-2019

Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2)

Geldend van 09-07-2019 t/m 08-07-2019

Intitulé

Besluit van de ambtenaar belast met de invordering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2)

De ambtenaar belast met de invordering van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AI 19/03)

gelet op

artikel 123 lid 3 onderdeel c en artikel 144 lid 5 van de Waterschapswet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990;

overwegende

dat het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit van 2 juli 2019, 19.0267688, heeft besloten aan te wijzen als ambtenaar belast met de invordering als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet het afdelingshoofd van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet, met als aandachtsgebied Belastingen;

dat het wenselijk is de bevoegdheden als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschaps-wet te mandateren;

besluit:

vast te stellen het volgende Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2.

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder ambtenaar belast met de invordering wordt verstaan de door het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aangewezen ambtenaar van het waterschap als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet.

Artikel 2

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot machtiging tot vertegenwoordiging en het verrichten van feitelijke handelingen.

Hoofdstuk II Mandaat en ondermandaat

Paragraaf 1 Mandaat

Artikel 3

 • 1. Aan

  • a.

   de resultaatmanagers, coaches en medewerkers van de units Betalingen, Contact & Contract en Expertiseteam van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet,

  • b.

   de directeur van Belastingen Amsterdam,

  • c.

   de als onbezoldigd ambtenaar van het Hoogheemraadschap (thans: Waterschap) Amstel, Gooi en Vecht aangestelde medewerkers van deurwaarderskantoor Cannock Chase te Druten,

  • d.

   de als onbezoldigd ambtenaar van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aangestelde medewerkers van deurwaarderskantoor Bouwhuis & Smit te Hoorn;

  • e.

   de teamleider en medewerkers van het team Debiteuren/Banken van het team Financiën van de stichting Waternet en

  • f.

   de brug en sluiswachters van de afdeling Beleid, Assets en Nautisch Beheer van de stichting Waternet.

 • wordt mandaat verleend ten aanzien van alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel c van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de invordering geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde ontvanger.

 • 2. Aan de resultaatmanager van de unit Betalingen van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet wordt mandaat verleend ten aanzien van de ingevolge artikel 144 lid 5 van de Waterschapswet door het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap (thans: Waterschap) Amstel, Gooi en Vecht bij besluit van 30 november 1999 met nummer 99/183-V aan de ambtenaar belast met de invordering gemandateerde bevoegdheid tot oninbaar verklaren van de belasting.

 • 3. De bepalingen in dit artikel gelden slechts indien en voor zover bij wettelijk voorschrift of bij dit besluit niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet.

Artikel 4

De in artikel 3 genoemde hoofden, resultaatmanagers, teamleiders, medewerkers en overige gemandateerden zijn niet bevoegd tot:

 • a.

  het vaststellen van stukken die van de ambtenaar belast met de invordering uitgaan en aan het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, het bestuur van de gemeente Am-sterdam of het bestuur van de stichting Waternet zijn gericht;

 • b.

  het vaststellen van nieuw beleid of het wijzigen van bestaand beleid;

 • c.

  het doen van uitingen gericht tot andere bestuursorganen, tenzij ter uitvoering van een wettelijke taak en in overeenstemming met bij het betrokken orgaan bekend beleid of met geheel bij de wettelijke regeling of de jurisprudentie bepaald beleid.

Paragraaf 2 Ondermandaat

Artikel 5

 • 1. De in artikel 3 genoemde resultaatmanager van het team Betalingen van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet is bevoegd ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de stichting Waternet, voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze en is tevens bevoegd in het algemeen of voor een bepaald geval te bepalen dat de ondergemandateerde verder ondermandaat kan verlenen, met uitzondering van de bevoegdheid om belastingen oninbaar te verklaren.

 • 2. De in artikel 3 genoemde directeur van de Belastingen Amsterdam is bevoegd ondermandaat te verlenen aan medewerkers van Belastingen Amsterdam en is tevens bevoegd in het algemeen of voor een bepaald geval te bepalen dat de ondergemandateerde verder ondermandaat kan verlenen.

Artikel 6

Ondermandaat wordt schriftelijk verleend.

Paragraaf 3 Tekenbevoegdheid

Artikel 7

 • 1. Krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten worden door de gemandateerde dan wel de ondergemandateerde ondertekend, doch uitdrukkelijk namens de ambtenaar belast met de invordering.

 • 2. Bij het verlenen van ondermandaat kan worden bepaald dat de betreffende besluiten door een ander dan de ondergemandateerde worden ondertekend.

 • 3. De ondertekening van besluiten die namens de ambtenaar belast met de invordering zijn genomen, kan aan een ambtenaar van het waterschap of aan een medewerker van de stichting Waternet worden opgedragen, indien en voor zover dat niet in strijd is met overige bepalingen in dit besluit.

Artikel 8

Bij afwezigheid van de gemandateerde of ondergemandateerde is zowel diens direct leidinggevende als diens als zodanig aangewezen plaatsvervanger of waarnemer bevoegd te teke-nen, met uitzondering van het oninbaar verklaren van belastingen.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2.

 • 2. Dit besluit treedt daags na publicatie in werking.

 • 3. Bij het in werking treden van dit besluit wordt het Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019, vastgesteld op 9 januari 2019, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de invordering van aanslagen die zijn vastgesteld vóór inwerkingtreding van het Mandaatbesluit Invordering Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2.

Ondertekening

Amsterdam, 3 juli 2019,

de ambtenaar belast met de invordering,

I.M. de Boer – de Wolf.