Regeling vervallen per 09-07-2019

Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2)

Geldend van 09-07-2019 t/m 08-07-2019

Intitulé

Besluit van de ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent mandaat (Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2)

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AH 19/02)

gelet op

artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet, afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990;

overwegende

dat het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht bij besluit van

2 juli 2019, 19.027687, heeft besloten aan te wijzen als ambtenaar belast met de heffing als be-doeld in artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet het afdelingshoofd van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet met als aandachtsgebied Belastingen;

dat het wenselijk is de bevoegdheden als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Water-schapswet te mandateren;

besluit:

vast te stellen het volgende Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2.

Hoofdstuk I Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

Onder ambtenaar belast met de heffing wordt verstaan de door het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aangewezen ambtenaar van het waterschap als bedoeld in artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet.

Artikel 2

Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot machtiging tot vertegenwoordiging en het verrichten van feitelijke handelingen.

Hoofdstuk II Mandaat en ondermandaat

Paragraaf 1 Mandaat

Artikel 3

Aan

 • a.

  de resultaatmanager, coach en medewerkers van de units Factureren & Heffen en Expertiseteam van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet,

 • b.

  het hoofd en de medewerkers van de afdeling Onderzoek en Advies van de stichting Waternet,

 • c.

  het hoofd en de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de stichting Waternet,

 • d.

  de brug en sluiswachters van de afdeling Beleid, Assets en Nautisch Beheer van de stichting Waternet en

 • e.

  de teamleider en medewerkers van het team Juridische Zaken van de van de stichting Waternet.

wordt mandaat verleend ten aanzien van

alle ingevolge artikel 123 lid 3 onderdeel b van de Waterschapswet met betrekking tot de waterschapsbelastingen voor de ambtenaar belast met de heffing geldende bevoegdheden van de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 genoemde inspecteur,

voor zover bij wettelijk voorschrift of bij dit besluit niet anders is bepaald en indien de aard van de bevoegdheid zich niet tegen mandatering verzet.

Artikel 4

De in artikel 3 genoemde hoofden, teamleiders, medewerkers en overige gemandateerden zijn niet bevoegd tot:

 • a.

  het vaststellen van stukken die van de ambtenaar belast met de heffing uitgaan en aan het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur, het bestuur van de gemeente Amsterdam of het bestuur van de stichting Waternet zijn gericht;

 • b.

  het vaststellen van nieuw beleid of het wijzigen van bestaand beleid;

 • c.

  het doen van uitingen gericht tot andere bestuursorganen, tenzij ter uitvoering van een wettelijke taak en in overeenstemming met bij het betrokken orgaan bekend beleid of met geheel bij de wettelijke regeling of de jurisprudentie bepaald beleid.

Paragraaf 2 Ondermandaat

Artikel 5

De in artikel 3 genoemde resultaatmanager van de unit Factureren & Heffen van de afdeling Klantenservice en Betalingen van de stichting Waternet, alsmede de in artikel 3 genoemde hoofden en teamleiders van

 • -

  de afdeling Onderzoek en Advies,

 • -

  de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving en

 • -

  het team Juridische Zaken

zijn bevoegd ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de stichting Waternet, voor zover dat in overeenstemming is met hun taak en werkwijze, en zijn tevens bevoegd in het algemeen of voor een bepaald geval te bepalen dat de ondergemandateerde verder ondermandaat kan verlenen.

Artikel 6

Ondermandaat wordt schriftelijk verleend.

Paragraaf 3 Beslissen op bezwaarschriften

Artikel 7

De in artikel 3 genoemde hoofden, teamleiders, medewerkers en overige gemandateerden dan wel degenen aan wie krachtens artikel 5 ondermandaat is verleend zijn niet bevoegd tot het beslissen op bezwaarschriften, indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat of onder-mandaat door het betreffende hoofd, de betreffende teamleider, de betreffende medewerker of de betreffende overige gemandateerde of ondergemandateerde is genomen.

Paragraaf 4 Tekenbevoegdheid

Artikel 8

 • 1. Krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluiten worden door de gemandateerde dan wel de ondergemandateerde ondertekend, doch uitdrukkelijk namens de ambtenaar belast met de heffing.

 • 2. Bij het verlenen van ondermandaat kan worden bepaald dat de betreffende besluiten door een ander dan de ondergemandateerde worden ondertekend.

 • 3. De ondertekening van besluiten die namens de ambtenaar belast met de heffing zijn genomen, kan aan een ambtenaar van het waterschap of aan een medewerker van de stichting Waternet worden opgedragen.

Artikel 9

Bij afwezigheid van de gemandateerde of ondergemandateerde is zowel diens direct leidinggevende als diens als zodanig aangewezen plaatsvervanger of waarnemer bevoegd te teke-nen.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 10

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2.

 • 2. Dit besluit treedt daags na publicatie in werking.

 • 3. Bij het in werking treden van dit besluit wordt het Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019, vastgesteld op 9 januari 2019, ingetrokken. Dit besluit blijft echter van kracht voor de heffing en invordering van aanslagen die zijn vastgesteld vóór inwerkingtreding van het Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelastingen Amstel, Gooi en Vecht 2019-2.

Ondertekening

Amsterdam, 3 juli 2019,

de ambtenaar belast met de heffing

I.M. de Boer – de Wolf.