Algemene Regel Obstakels in beschermingszone beperkt

Geldend van 09-07-2019 t/m heden

Intitulé

Algemene Regel Obstakels in beschermingszone beperkt

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas;

gelezen het voorstel van het Directieteam van 25 juni 2019,

gezien het feit dat het ontwerpbesluit in de periode van 13 mei tot en met 23 juni ter inzage heeft gelegen en er gedurende die periode geen zienswijzen zijn ingediend.

BESLUIT:

 • 1.

  De "Algemene Regel Obstakels in beschermingszone beperkt" vast te stellen zoals weergegeven in dit besluit.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Algemene regel obstakels in beschermingszone beperkt".

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 1 Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het gebruik maken van een beschermingszone of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven voor zover het een beschermingszone beperkt betreft.

Artikel 2 Voorschriften eenvoudig te verwijderen werken of voorwerpen

Degene die een werken of voorwerpen plaatst, zoals bedoeld in artikel 1, zorgt ervoor dat:

 • 1.

  Het werk of voorwerp eenvoudig te verwijderen is, en

 • 2.

  Het werk of voorwerp op minimaal één meter uit de insteek van de watergang is geplaatst, met uitzondering van gras en eenjarige beplanting.

Artikel 3 Voorschrift verwijderen

 • 1. Degene die werken of voorwerpen behoudt of plaatst als bedoeld in het eerste artikel, verwijdert deze op eigen kosten naar aanleiding van een door het bestuur opgelegd maatwerkvoorschrift hieromtrent, indien dit naar zijn oordeel nodig is ten behoeve van beheer en onderhoud van de aangrenzende watergang, en

 • 2. Degene die een werk of voorwerp verwijdert, brengt na uitvoering daarvan de beschermingszones en/of het talud terug in de oorspronkelijke staat, en

 • 3. Onverminderd de onderhoudsplichten, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Keur, verwijdert de eigenaar/gebruiker van het werk of voorwerp binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

Artikel 4 Melding

Degene die een nieuw werk of voorwerp gaat plaatsen, meldt dit ten minste vier weken voor aanvang aan het bestuur.

Artikel 5 Maatwerk

Het dagelijks bestuur kan conform artikel 1.4, vierde lid van de Keur, maatwerkvoorschriften stellen voor het behouden, verwijderen en/of verplaatsen van een werk of voorwerp zoals bedoeld in artikel 3.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 1 juli 2019,

de secretaris,

drs. P. Sennema

de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen

Toelichting

Eenvoudig te verwijderen werken of voorwerpen

In de beschermingszone beperkt mogen louter werken of voorwerpen worden geplaatst of behouden die relatief eenvoudig te verplaatsen/verwijderen zijn. Daarmee worden werken of voorwerpen bedoeld die zonder al te veel kosten en zonder al te veel moeite verwijderd/verplaatst kunnen worden. Het werk of voorwerp dient met ‘gangbaar’ gereedschap en/of eenvoudige hulpmiddelen te verplaatsen of te verwijderen te zijn. Voorbeelden zijn een (houten) afrastering, tuinhuisje, bankje, bestrating, gras, (eenjarige) beplanting of struiken. Voor bomen geldt dat wanneer deze worden geplaatst nadat de beschermingszone beperkt is ingesteld, dat deze niet worden toegestaan. Bomen die zijn geplaatst vóór 2010, mogen blijven staan mits deze voldoen aan de Algemene regel ‘overgangsbepaling obstakels langs waterlopen’. Bomen die zijn geplaatst na 2010, maar voordat de beschermingszone beperkt is ingesteld, dienen te worden verwijderd.

Voor de andere soorten werken of voorwerpen geldt dat deze niet duurzaam met de grond verbonden mogen zijn (bijvoorbeeld d.m.v. fundamenten).

Relatie met legger

In de legger oppervlaktewateren is aan weerszijden bij A-watergangen, beginnend aan de boveninsteek, een beschermingszone aangeduid. Deze beschermingszone is 5 meter breed. Hierbij is een onderscheid te maken in een ‘reguliere’ beschermingszone (zonder nadere aanduiding) en een beschermingszone beperkt. De 5 meter brede beschermingszone kan op drie verschillende manieren zijn ingedeeld:

 • 1)

  de beschermingszone is in zijn geheel een reguliere beschermingszone, of;

 • 2)

  de beschermingszone bestaat deels uit een reguliere beschermingszone en deels uit een beschermingszone beperkt, of;

 • 3)

  de beschermingszone is in zijn geheel een beschermingszone beperkt.

 

Voor de reguliere beschermingszone gelden beperkingen en voorschriften voor het verrichten van handelingen of het realiseren van werken. Dit betekent dat ofwel moet worden voldaan aan één van de Algemene regels Keur 2015, of dat een vergunning nodig is.

Voor de beschermingszone beperkt zijn de voorschriften van toepassing zoals in deze algemene regel vermeld. Indien hieraan niet wordt voldaan, is het niet toegestaan om werken of voorwerpen te plaatsen of te behouden in de beschermingszone beperkt.

 

Motivering

De aard van een beschermingszone beperkt is anders dan die van een ‘reguliere’ beschermingszone zoals bedoeld in de Keur en de Legger oppervlaktewateren. De beschermingszone beperkt wordt ingesteld bij locaties waar voor onbepaalde tijd geen gebruik zal worden gemaakt van de naast een A-watergang liggende strook grond om onderhoud uit te voeren. Hierdoor worden gebruikers van deze locaties ook niet onnodig gefrustreerd. Het is echter mogelijk dat het waterschap weer gebruik wil maken van de strook grond om onderhoud aan de watergang te kunnen uitvoeren. De beschermingszone beperkt zal dan weer een reguliere beschermingszone worden. Daarom is het onwenselijk als er werken of voorwerpen langs een A-watergang worden geplaatst die niet eenvoudig te verwijderen zijn. Niet eenvoudig te verwijderen werken of voorwerpen zorgen namelijk voor (extra) veel kosten, inspanning en kapitaalvernietiging wanneer deze verwijderd dienen te worden.

Alvorens het waterschap overgaat tot het wijzigen van een beschermingszone beperkt naar een reguliere beschermingszone, zullen de aan de watergang grenzende eigenaren verplicht worden om de eenvoudig te verwijderen werken of voorwerpen daadwerkelijk te verwijderen. Deze verplichting wordt bij maatwerkvoorschrift opgelegd en zal een redelijke termijn bevatten. Tegen het maatwerkvoorschrift is bezwaar en beroep mogelijk.