Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent subsidie voor advieskosten in het kader van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 (Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2019/02)

Geldend van 06-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende regels omtrent subsidie voor advieskosten in het kader van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 (Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2019/02)

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

gelet op artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017,

besluit de navolgende subsidieregeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesvoucher: een subsidie in de vorm van een voucher voor een tegemoetkoming in de kosten die een aanvrager maakt voor de inschakeling van een adviseur ten behoeve van een subsidieaanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01.

 • b.

  adviseur: zelfstandige ondernemer of onderneming die ten tijde van de aanvraag van een subsidie in de vorm van een adviesvoucher ten minste twee jaren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aantoonbaar als hoofdactiviteit mede adviesopdrachten uitvoert met betrekking tot projectvoorbereiding en -begrotingen gericht op subsidieaanvragen;

 • c.

  de-minimis: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in:

  • i.

   Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

  • ii.

   Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector;

  • iii.

   Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector.

 • d.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017;

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling heeft als doel het faciliteren van aanvragers die op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 een volledige aanvraag indienen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

 • 1. Een subsidie in de vorm van een voucher kan worden verstrekt voor inhoudelijke en subsidietechnische ondersteuning door een adviseur ten behoeve van een subsidieaanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01:

  • a.

   Inhoudelijke ondersteuning is gericht op het voldoen aan de thematische doelen van het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds en de criteria als gesteld in de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01.

  • b.

   Subsidietechnische ondersteuning is gericht op het voldoen aan de vereisten en criteria zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds en toepassing van de formats voor in te dienen projectplan, -begroting en business case.

 • 2. Er wordt geen subsidie in de vorm van een adviesvoucher verstrekt voor uitsluitend procedurele ondersteuning.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Voor een subsidie in de vorm van een adviesvoucher komen uitsluitend in aanmerking rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die een aanvraag kunnen indienen op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01.

 • 2. Een aanvrager kan gedurende de looptijd van deze regeling maximaal één aanvraag voor een subsidie in de vorm van een adviesvoucher indienen. Bij een aanvraag van een samenwerkingsverband wordt maximaal één van de deelnemers als aanvrager aangemerkt.

Artikel 5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een adviesvoucher kan worden ingediend vanaf maandag 23 september 2019 tot vrijdag 4 oktober 2019 te 12:00 uur bij het Waddenfonds, elektronisch via info@waddenfonds.nl of op Ruiterskwartier 121A, 8911 BS Leeuwarden, met gebruikmaking van een door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier en de daarbij aangegeven bescheiden.

Artikel 6 Verdeelsystematiek en subsidieplafond

 • 1.

  Subsidie in de vorm van een adviesvoucher wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie in de vorm van een adviesvoucher voor volledige aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 3.

  Het subsidieplafond bedraagt € 200.000.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

 • 1. Het dagelijks bestuur beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds voor de datum van indienen van een aanvraag voor een subsidie in de vorm van een adviesvoucher verplichtingen jegens een adviseur is aangegaan met betrekking tot de subsidiabele activiteit;

 • 2. Een subsidie in de vorm van een adviesvoucher wordt tevens niet verstrekt, indien:

  • a.

   de aanvraag niet volledig is;

  • b.

   de aanvraag is ontvangen buiten de in artikel 5 genoemde periode;

  • c.

   de aanvraag anderszins niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling;

  • d.

   door verlening het subsidieplafond behorend bij deze subsidieregeling zou worden overschreden.

Artikel 8 Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van het inschakelen van een adviseur.

 • 2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 5.000,- en is nooit hoger dan de werkelijke kosten.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 van de Subsidieverordening komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor een opleiding of cursus;

  • b.

   kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie;

  • c.

   kosten voor het inrichten van een website.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid wordt, indien sprake is van staatssteun, maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

 • 5. In afwijking van het vierde lid en indien sprake is van staatssteun en aanvrager is aan te merken als een onderneming die actief is in de primaire productie van landbouwproducten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector, wordt maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidie over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de de-minimissteun van € 20.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

 • 6. In afwijking van het vierde lid en indien sprake is van staatssteun en aanvrager is aan te merken als een onderneming die actief is in de visserij- en aquacultuursector, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector, wordt maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidie over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de de-minimissteun van € 30.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

Artikel 9 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de advieskosten wordt tegelijkertijd aangevraagd met het indienen van een volledige subsidieaanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01. Dit dient op het aanvraagformulier van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 aangegeven te worden.

 • 2. Bij de aanvraag tot vaststelling wordt door subsidieontvanger een gespecificeerde factuur van de adviseur overgelegd.

 • 3. Indien subsidieontvanger geen volledige subsidieaanvraag heeft ingediend op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01, wordt de subsidie ambtshalve op nihil vastgesteld.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2019/02 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds. 

Ondertekening

Leeuwarden, 28 juni 2019,

H. Staghouwer,

voorzitter

mw. M.E. Walter,

waarnemend secretaris

Toelichting bij Subsidieregeling Waddenfonds 2019-02

Met deze subsidieregeling geeft het Waddenfonds een tegemoetkoming in de kosten voor inschakeling van een adviseur door rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid ter voorbereiding van de indiening van een volledige aanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01. Het Waddenfonds beoogt hiermee kwalitatief goede aanvragen binnen te krijgen zodat zoveel mogelijk goede projecten subsidie kunnen krijgen.

Als u voornemens bent een aanvraag in te dienen voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01, dan kunt u in de periode maandag 23 september 2019 tot vrijdag 4 oktober 2019 te 12:00 uur een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de advieskosten. Daarmee kunt u in aanmerking komen voor een adviesvoucher, die u het recht geeft op een tegemoetkoming in uw advieskosten van maximaal € 5.000,- op het moment dat u een volledige aanvraag heeft ingediend voor subsidie onder Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01.

U kunt met uw adviseur afspraken maken over het moment waarop hij de kosten voor zijn advisering aan u in rekening brengt.

Deze subsidieregeling voor tegemoetkoming in de advieskosten heeft een budget van € 200.000,-

De verlening van de adviesvouchers vindt uiterlijk plaats in oktober 2019. Aanvragen voor adviesvouchers worden op volgorde van ontvangst behandeld. Ingeval er op dezelfde dag voor een hoger bedrag dan € 200.000,- aanvragen voor adviesvouchers worden ingediend, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Als u van het Waddenfonds een adviesvoucher ontvangt, weet u zeker dat u bij indiening van een volledige aanvraag voor Subsidieregeling 2019/01 in aanmerking komt voor vergoeding van de werkelijk gemaakte advieskosten tot een maximum van € 5.000,-.

Een volledige aanvraag betekent dat de subsidieaanvraag voor de Subsidieregeling 2019/01 de volgende bescheiden bevat:

 • een volledig ingevuld en rechtmatig ondertekend aanvraagformulier;

 • een projectplan;

 • een begroting en financieringsplan;

 • een exploitatieplan en/of businesscase;

 • (en indien van toepassing) een ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Bij uw volledige aanvraag voor (en onder de condities van) Subsidieregeling Waddenfonds 2019/01 geeft u op het aanvraagformulier aan dat u tevens een aanvraag doet voor vaststelling van de advieskosten. Hiertoe overlegt u een gespecificeerde factuur van uw adviseur.

Het Waddenfonds gaat daarna over tot vaststelling en uitbetaling van de tegemoetkoming van de advieskosten. Bepalend daarbij is de volledigheid van de aanvraag op grond van Subsidieregeling Waddenfonds 2091/01 en het voldoen aan de vereisten uit de Subsidieregeling Waddenfonds 2019/02.