Subsidieregeling Culturele activiteiten

Geldend van 06-07-2019 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Culturele activiteiten

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren;

gelet op de titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Culturele activiteiten.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • Culturele activiteit: een culturele activiteit in de vorm van een voorstelling, een uitvoering, een expositie of een presentatie in de disciplines muziek, theater, dans, beeldende kunst, fotografie, film, digitale kunst, letteren en cultureel erfgoed.

 • Programmering van culturele activiteiten: een samenhangend geheel van culturele activiteiten die door anderen worden verzorgd. De organisatie verzorgt de programmering en niet de culturele activiteit zelf. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.

 • Openbaar karakter: een openbare culturele activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen.

 • Kadernota cultuur: in de kadernota cultuur ‘Samenspel’ worden de hoofdlijnen van het cultuurbeleid van de gemeente geschetst onder het motto Samenspel. De kadernota geeft de richting van het cultuurbeleid aan en beschrijft drie programmalijnen waarmee de gemeente haar doelen wil realiseren: Actief de Friese Meren, Grutsk op De Friese Meren en Samen De Friese Meren.

 • Basisvoorzieningen cultuur: de culturele instellingen die de basis vormen van de culturele infrastructuur van de gemeente De Fryske Marren zijnde de openbare bibliotheek, musea, Centrum voor de Kunsten It Toanhus en instellingen op het gebied van het Frysk taalbeleid.

 • Verbinding: een culturele activiteit waarbij samenwerken, samenvoegen, opstarten en verbinden tussen organisaties wordt gestimuleerd.

 • Inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen, ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten en/of beperkingen, iedereen neemt op gelijkwaardige manier deel aan de samenleving.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 en 7 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 10, derde lid, aanhef en onder t, van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren zijn onderstaande aanvullende weigeringsgronden van toepassing:

 • a.

  Het college neemt per aanvrager per kalenderjaar maximaal één aanvraag in behandeling.

 • b.

  Er worden geen subsidies verstrekt als bijdrage in de oprichting en vervaardiging van gedenktekens, uitgave van boekwerken en productie van informatiedragers (digitaal, audiovisueel), en activiteiten die het karakter hebben van een feest of receptie, zoals bijvoorbeeld de opening van een expositie, een dorpsfeest of feest ter gelegenheid van een jubileum.

 • c.

  De aanvrager ook zonder subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

Hoofdstuk 2. Stimuleringssubsidie Culturele Activiteiten

Artikel 4. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen, collectieven, werkgroepen of individuen die zelf een bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente d.m.v. culturele activiteiten. Een aanvraag kan meerdere culturele activiteiten omvatten.

 • 2.

  De culturele activiteiten dienen:

 • a.

  een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter te hebben;

 • b.

  een aanvulling en niet concurrerend te zijn op het bestaande aanbod op maatschappelijk of artistiek terrein;

 • c.

  plaats te vinden in de gemeente De Fryske Marren;

 • d.

  voor iedereen toegankelijk te zijn, wat door publiciteit bekend wordt gemaakt;

 • e.

  een bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele participatie van de inwoners;

 • f.

  een bijdrage te leveren aan een levendige en bruisende gemeente;

 • g.

  een begroting met een degelijke financiële onderbouwing te hebben.

Artikel 5. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De gemeentelijke subsidie bedraagt voor culturele activiteiten maximaal € 2.000,- per aanvraag.

 • 2.

  De gemeentelijke subsidie bedraagt voor culturele activiteiten die expliciet bijdragen aan de verbinding van culturele organisaties met ouderen, jeugd, recreatie en toerisme of de inclusieve samenleving maximaal €2.500,- per aanvraag;

 • 3.

  De subsidiabele kosten worden berekend door de begrote inkomsten, exclusief inkomsten uit overige subsidies/ fondsen/ leningen, van de begrote organisatiekosten af te trekken.

 • 4.

  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

 • a.

  kosten van consumpties voor bezoekers;

 • b.

  investeringskosten (bijvoorbeeld aanschaf van instrumenten, uniformen, huisvesting en opslag);

 • c.

  kosten die als niet redelijk worden beoordeeld.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

In aansluiting op artikel 8, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, wordt een aanvraag voor de Stimuleringssubsidie Culturele Activiteiten ingediend uiterlijk 2 dan wel 13 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 3. Programmering Culturele Activiteiten

Artikel 7. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de programmering van een samenhangend geheel van culturele activiteiten die door anderen worden verzorgd. De organisatie houdt zich bezig met de programmering en niet met de culturele activiteit zelf. De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen zoals verwoord in de kadernota cultuur.

 • 2.

  Het programma van culturele activiteiten dient:

 • a.

  een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter te hebben;

 • b.

  een aanvulling en niet concurrerend te zijn op het bestaande aanbod op maatschappelijk of artistiek terrein;

 • c.

  plaats te vinden in de gemeente De Fryske Marren;

 • d.

  voor iedereen toegankelijk te zijn, wat door publiciteit bekend wordt gemaakt;

 • e.

  een bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele participatie van de inwoners;

 • f.

  een bijdrage te leveren aan een levendige en bruisende gemeente;

 • g.

  een begroting met een degelijke financiële onderbouwing te hebben.

Artikel 8. Berekening van de subsidie

 • 1.

  De gemeentelijke subsidie voor Programmering Culturele activiteiten bedraagt maximaal € 4.000,- per programma. De subsidiabele kosten worden berekend door de begrote inkomsten, exclusief inkomsten uit overige subsidies/ fondsen/ leningen, van de begrote organisatiekosten af te trekken.

 • 2.

  Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

 • a.

  kosten van consumpties voor bezoekers;

 • b.

  investeringskosten (bijvoorbeeld aanschaf van inventaris, instrumenten, , huisvesting en opslag);

 • c.

  kosten die als niet redelijk worden beoordeeld.

 • 3.

  De gemeentelijke subsidie voor activiteiten, die vallen onder Programmering Culturele activiteiten, bedraagt maximaal € 28.000,- per jaar.

 • 4.

  Wanneer er na beoordeling van alle aanvragen Programmering Culturele Activiteiten geld over is, wordt het restant ingezet voor aanvragen culturele activiteiten, zoals beschreven in hoofdstuk 2 van deze regeling.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 8, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening De Fryske Marren, wordt een aanvraag voor Programmering Culturele Activiteiten ingediend tussen 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft en uiterlijk 1 oktober van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 10. Bijzondere bepalingen/verplichtingen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager aan de volgende criteria te voldoen:

 • a.

  Voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 2 en 3 geldt dat de subsidieontvanger verplicht is zelf bij te dragen in de organisatiekosten van de activiteit door middel van bijvoorbeeld inkomsten uit entree, sponsoring en fondsen;

 • b.

  Voor zover van toepassing is de subsidieontvanger verplicht een naar het oordeel van het college redelijk bedrag als entree te heffen voor het bezoeken van de activiteit;

 • c.

  De subsidieontvanger is verplicht om de relatie aan te geven tussen de activiteiten waarvoor op grond van deze regeling subsidie wordt gevraagd en zijn reguliere activiteiten als hij daarvoor subsidie ontvangt volgens een gemeentelijke subsidieregeling of van een derde;

 • d.

  Subsidie voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 2 en 3 wordt verstrekt voor een culturele activiteit, niet voor investeringen in goederen of huisvesting;

 • e.

  De aanvrager dient over de benodigde vergunningen voor de culturele activiteit te beschikken en dient de in de vergunning opgenomen verplichtingen na te komen.

Artikel 11. Subsidieplafond

Het subsidieplafond culturele activiteiten wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

Artikel 12. Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling is van toepassing op aanvragen van subsidie die worden verstrekt vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3.

  De subsidieregeling Culturele activiteiten, zoals vastgesteld op 27 juni 2017, wordt ingetrokken.

 • 4.

  Op de subsidies die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, blijft de subsidieregeling Culturele activiteiten, vastgesteld op 27 juni 2017, van toepassing.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Culturele activiteiten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van De Fryske Marren op 20 juni 2019,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra