Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019

Geldend van 18-10-2019 t/m 01-01-2020

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019

De raad van de gemeente Groningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2019;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2019 vast te stellen.

Artikel 1 Parkeerbelastingen

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

parkeren:

het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

b.

motorvoertuigen:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

c.

houder:

degene op wiens naam het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

d.

parkeerapparatuur:

parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

e.

centrale computer:

computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 1, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond verschuldigd na afloop van het parkeren indien wordt geheven door middel van het inbellen bij de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 5 Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing

Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2019.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting, indien het inwerking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het inbellen bij de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen, betaald worden binnen één maand na de dag waarop het belastbare feit heeft plaatsgevonden.

 • 3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 7 Ontheffing van parkeerbelasting

 • 1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het jaar waarvoor de vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag ontheffing verleend over de nog niet ingetreden kalendermaanden waarop de vergunning betrekking heeft.

 • 2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf € 10,--.

Artikel 7a Vrijstelling gehandicapten

Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke invalidenparkeerkaart (zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke invalidenparkeerkaart of buitenlandse invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld mits deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in combinatie met een parkeerschijf waarop de aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dienen de vergunning en de parkeerschijf op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht.

Artikel 8 Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling

 • 1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, onder deel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig naar een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

Artikel 9 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, bedragen € 62,70.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening parkeerbelastingen 2019’ van de gemeente Groningen van 31 oktober 2018, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 19 december 2018, en de ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’ van de gemeente Haren van 29 november 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 6 november 2017, worden ingetrokken met ingang van 30 september 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2019, met dien verstande dat de datum van ingang voor de heffing van onderdeel II van de tarieventabel 1 januari 2020 is.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2019’.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2019.

De griffier,

Toon Dashorst

De voorzitter,

Peter den Oudsten

DE TARIEVENTABEL, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2019

Onderdeel I - Tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel a

Stad

 • 1.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 22.00 uur, op donderdag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 24.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de binnenstad:

  • a.

   Kwinkenplein, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Pelsterstraat, Haddingestraat, Zuiderkuipen, Gedempte Zuiderdiep, Gedempte Kattendiep, Martinikerkhof:

   € 2,00 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten.

  • b.

   Schuitemakerstraat, Turftorenstraat, Hofstraat, Lutkenieuwstraat, St. Jansstraat, St. Walburgstraat, Turfstraat, Driemolendrift, Kleine Raamstraat, Phebensstraat, Ruiterstraat, Raamstraat, Schoolholm, Coehoornsingel, Eerste Drift Zuiderdiep, Tweede Drift Zuiderdiep, Prinsenstraat, Herebinnensingel, Rademarkt, Kostersgang, Radebinnensingel, Moeskersgang, Heresingel, Radesingel, Trompstraat, Winschoterkade, Ubbo Emmiussingel, Museumstraat, Reitemakersrijge, Ganzevoortsingel, Praediniussingel, Hoge der A, Kleine der A, Jonkerstraat, Lopende Diep zz., Noorderhaven zz., Spilsluizen zz., Turfsingel, Schuitendiep wz., Schoolstraat:

   € 4,00 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

 • 2.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de navolgende straat:

  Meeuwerderweg

  € 1,20 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten.

 • 3.

  Voor het parkeren op het Stationsplein ongeacht dag en tijdstip:

  € 2,00 per 30 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 30 minuten.

 • 4.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten:

  Damsterdiep zz (tussen Steentilbrug en de hoek Damsterkade, Damsterkade (plein), Damsterkade (straat), Oosterkade:

  € 4,00 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 3 uur.

 • 5.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten en wijk:

  Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Bloemstraat, Oostersingel, W.A. Scholtenstraat en Hortusbuurt:

  € 4,00 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 6.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur in de navolgende straten:

  Turfsingel oz, Schuitendiep oz, Nieuweweg:

  € 4,00 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

 • 7.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur in de Hortusbuurt:

  € 4,00 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 8.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende wijken:

  Herewegbuurt, Rivierenbuurt, Oosterparkbuurt, Zeeheldenbuurt, Schildersbuurt, Grunobuurt/Laanhuizen, Korrewegbuurt, De Hoogte, Helpman:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 9.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende wijken:

  Badstratenbuurt en Westerhaven:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 10.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur in de Oranjebuurt/Noorderplantsoenbuurt:

  • a.

   op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in het gebied begrensd door Wilhelminakade, de spoorlijn Groningen/Delfzijl, Stadhouderslaan, Koninginnelaan, Verlengde Grachtstraat en Oranjesingel:

  • b.

   op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl , Noorderstationsstraat even huisnummers, Noorderbuitensingel, Grachtstraat, Selwerderstraat, Selwerderdwarsstraat, Plantsoenstraat (volledig), Kloosterstraat (volledig), Kerklaan en Louise Henriëttestraat:

 • € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 11

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur op het Overwinningsplein:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 12

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur in de navolgende straten:

  in het deel aan weerszijden van de straat van de Wilhelminakade, vanaf de hoek Prinsesseweg tot en met de garage-uitrit van het perceel Wilhelminakade 21:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

 • 13

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de Oosterpoortbuurt, het Hanzeplein en L.J. Zielstraweg:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 14

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 07.00 uur tot 23.30 uur aan de Expositielaan en de Leonard Springerlaan:

  € 2,40 bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een maximum van € 10,-- per dag.

 • 15

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur op de volgende weggedeelten:

  • -

   in het deel Zonnelaan (oostzijde), lopende vanaf de hoek met de Pleiadenlaan tot de hoek met de Eikenlaan;

  • -

   op het parkeerterrein aan de zuidzijde van het deel Eikenlaan, lopende vanaf de hoek met de Zonnelaan tot en met het perceel Eikenlaan 320;

  • -

   in het deel van de Dierenriemstraat (westzijde), lopende vanaf de inrit bij het perceel 106 tot de hoek met de Eikenlaan;

  • -

   op het parkeerterrein aan de noordzijde van de Pleiadenlaan, zijnde 16 parkeerplaatsen aan de hoek met de Zonnelaan;

   € 0,65 voor de eerste 30 minuten en daarna € 0,65 per 7,5 minuten bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1 uur.

 • 16

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de Linie:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 17

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur bij het zwembad De Papiermolen:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 5 uur.

 • 18

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur in de Kop van Oost:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 19

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in Tuinwijk:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 20

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 16.00 uur tot 22.00 uur in het gebied Professorenbuurt:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

 • 21

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met woensdag, vrijdag en zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur (tot 21.00 uur op nader aan te wijzen koopavonden) en donderdag van 09.00 uur tot 21.00 uur aan de Verlengde Hereweg tussen de Natte Brug en de van Royenlaan en op het parkeerterrein aan het Helperplein:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur waarvan de eerste 90 minuten gratis zijn.

 • 22

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 18.00 uur in Selwerd:

  € 2,40 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2 uur.

Haren

 • 1.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur op het Haderaplein:

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2,5 uur.

 • 2.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Oldehof:

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2,5 uur.

 • 3.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur aan de Kroonkampweg (incl. gedeelte Torenlaan):

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 1,5 uur.

 • 4.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in Achter de Molen:

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2,5 uur.

 • 5.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Vondellaan (gedeeltelijk):

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2,5 uur.

 • 6.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in de Kerkstraat (gedeeltelijk):

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2,5 uur.

 • 7.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot

  18.00 uur en op koopavonden van 18.00 uur tot 20.00 uur in De Hortuslaan (parkeervakken Gorechthuis):

  € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van 2,5 uur.

 • 8.

  Voor het parkeren bij parkeerapparatuur ongeacht dag en tijdstip in de Voorhorst (parkeergarage Voorhorst) € 1,20 per uur bij parkeerapparatuur geschikt voor een parkeertijd van een dag met een maximum van € 12,-- per dag, met een maandkaart € 58,30 per maand, met een jaarkaart € 699,60 per jaar.

Onderdeel II - Tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b

Stad

 • 1.

  Vergunning voor bewoners van de binnenstad krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 3 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning binnenstad):

  € 262,32 per jaar

 • 2.

  Vergunning voor bewoners van de schilwijken krachtens artikel 5, onder a, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 4 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bewonersvergunning schilwijken):

  € 94,88 per jaar

 • 3.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 5, eerste lid, van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bedrijvenvergunning):

  € 94,88 per jaar

 • 4.

  Extra vergunning krachtens artikel 5, onder b, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 5, vierde of vijfde lid, van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (extra bedrijvenvergunning):

  € 455,24 per jaar

 • 5.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder c, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 6 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (bezoekersvergunning):

  € 64,28 per jaar

 • 6.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder d, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 8 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (verzorgendenvergunning):

  € 73,64 per jaar

 • 7.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder e, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 9 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (storingsdienstvergunning):

  € 433,88 per jaar.

 • 8.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder f, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 10 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (schippersvergunning):

  € 73,64 per jaar

 • 9.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder g, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 11 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (tijdelijke bewoners/bezoekersvergunning):

  € 13,87 per dagkaart

  € 53,04 per weekkaart

 • 10.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder h, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 12 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (centrumbedrijvenvergunning):

  € 29,90 per dag

 • 11.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder i, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 13 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (schilwijkenbedrijvenvergunning):

  € 23,20 per dag

 • 12.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder j, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 14 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (aanbiedersvergunning):

  € 73,64 per jaar

 • 13.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder l, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 16 van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (praktijkvergunning):

  € 73,64 per jaar (met parkeerplaats € 494,60 per jaar)

 • 14.

  Vergunning krachtens artikel 5, onder m, van de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 j° artikel 16a van de Nadere Regels op de Parkeerverordening gemeente Groningen 2014 (marktkoopluivergunning):

  € 84,44 per jaar

Haren

 • 1.

  Ontheffing zone betaald parkeren voor maximaal 2 kentekens:

  € 14,30 per maand

 • 2.

  Ontheffing zone betaald parkeren voor maximaal 5 kentekens:

  € 224,25 per jaar

 • 3.

  Tweede vergunning voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunninghouders):

  € 48,00 per jaar

 • 4.

  Bezoekersschijf voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunninghouders) voor maximaal één bezoekersschijf per adres:

  € 16,20 per jaar

 • 5.

  Bezoekersschijf voor een schilstraat (zone parkeren voor vergunninghouders) voor maximaal vier bezoekersschijven per bedrijf:

  € 16,20 per jaar

 • 6.

  Administratiekosten

  € 6,10 per ontheffing, vergunning

 • 7.

  Dagvergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de ‘Nadere regels uitgifte vergunningen voor parkeren op parkeerapparatuurplaatsen en/of belanghebbendenplaatsen’ (voor deze vergunningen worden geen administratiekosten in rekening gebracht):

  € 6,00 per vergunning

 • 8.

  Duplicaat vergunning of ontheffing in geval van diefstal of verlies:

  € 6,10 per duplicaat

Onderdeel III Gebiedsomschrijvingen

a.

Binnenstad:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Oosterhaven, Verbindingskanaal, Zuiderhaven en der A.

b.

Hortusbuurt:

Het gebied begrensd door Boterdiep (inclusief beide zijden van de straat), Boteringesingel ZZ, Kruissingel, Leliesingel en de middellijn van de waterwegen Noorderhaven, Lopendediep, Spilsluizen en Turfsingel.

c.

Oosterpoortbuurt:

Het gebied begrensd door hoofdrijbaan van de Europaweg, de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen/Assen, het Herewegviaduct en de ‘middellijn’ van de waterwegen Oosterhaven en Verbindingskanaal.

d.

Rivierenbuurt:

Het gebied begrensd door Emplacement NS, Viaductstraat, middellijn Hereweg, Weg der Verenigde Naties, Julianaplein en de middellijn van het Noord-Willemskanaal.

e.

Herewegbuurt:

Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Assen, de Weg der Verenigde Naties en middellijn Hereweg.

f.

Zeehelden- en Badstratenbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen Hoendiep, Eendrachtskanaal, Zuiderhaven, Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan de Koeriersterweg en Laan 1940-1945.

g.

Schildersbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterwegen, Reitdiep, Noorderhaven, der A, Zuiderhaven, Eendrachtskanaal, Hoendiep en spoorlijn langs Laan 1940-1945.

h.

Oosterparkbuurt:

Het gebied begrensd door de kruising Oosterhamrikkade/Oliemuldersweg, Oosterhamrikkade, Zaagmuldersweg, Vinkenstraat tot en met de kruising Vinkenstraat/Koekoeksplein, Parkzijde, Langezijde, Zaagmuldersweg, Klaprooslaan, Oliemuldersweg (vanaf de kruising Klaprooslaan/Oliemuldersweg), Damsterdiep, Balkgat, Eemskanaal, Damstersingel, Damsterdiep, Petrus Campersingel, S.S. Rosensteinlaan, secundaire rijbaan Wouter van Doeverenplein.

i.

Grunobuurt/Laanhuizen:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Noord-Willemskanaal, spoorlijn evenwijdig aan Koeriersterweg, Laan 1940-1945, Concourslaan, Paterswoldseweg en de Weg der Verenigde Naties.

j.

Korrewegbuurt:

Het gebied begrensd door de middellijn waterweg Oosterhamrikkanaal, Heymanslaan, kruispunt Korreweg/Heymanslaan, Floresplein, Floresstraat, kruispunt Bankastraat/Floresstraat, kruispunt Bedumerweg/Floresstraat (inclusief grens), Nieuwe Ebbingestraat tussen Noorderstationsstraat en Boteringesingel, Boteringesingel tot Boterdiep, Boterdiep westzijde tot Korreweg, Korreweg, Singelweg, P.J. van Kerckhoffstraat tot Bloemsingel.

k.

Binnenstad-Oost:

Het gebied begrensd door Bloemstraat, Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, Steentilkade, Damsterkade, Oosterkade, Voor ‘t Voormalig Klein Poortje en de middellijn van de waterwegen Schuitendiep, Turfsingel en Oosterhaven).

l.

Oranjebuurt/Noorder- plantsoenbuurt:

Het gebied begrensd door Wilhelminakade, de spoorlijn Groningen/Delfzijl, Noorderstationsstraat even huisnummers, Noorderbuitensingel, Grachtstraat, Verlengde Grachtstraat.

l.

De Linie:

Het gebied begrensd door de H.L. Wichersstraat, Verl. Lodewijkstraat, Redoute, Verl. Winschoterdiep (inclusief beide zijden van genoemde straten).

n.

zwembad “De Papiermolen”:

Het parkeerterrein dat begrensd wordt door het aan de noordzijde gelegen fietspad, aan de westzijde de groenzone, aan de oostzijde het Boutenspad en aan de zuidzijde het gebouw van de Papiermolen.

o.

Kop van Oost:

Het gebied begrensd door de middellijn van de waterweg Eemskanaal, hoofdrijbaan van de europaweg, Sontweg en de westelijke kadastrale grens van de percelen GNG00P 00908G0000 en GNG00P 00768G0000 hetgeen ongeveer overeenkomt met een loodrechte lijn op het Eemskanaal in het verlengde van Agunnaryweg.

p.

De Hoogte:

Het gebied begrensd door de spoorlijn Groningen/Delfzijl, Asingastraat, Bedumerstraat, Almastraat, Bedumerweg - waarbij de huisnummers 1 tot en met 8 niet meetellen -, Noorderstationsstraat.

q.

Tuinwijk:

Het gebied begrensd door het Wilgenpad, Bessemoerstraat, K. de Vriezestraat, Mutua Fidesstraat, Studentenlaan, Kastanjelaan tot het kruispunt Kastanjelaan/Moesstraat, Moesstraat, Wilgenlaan tot het Kruispunt Wilgenlaan/Bessemoerstraat.

r.

Professorenbuurt:

Het gebied begrensd door het kruispunt Korreweg/Heymanslaan, Korreweg tot het kruispunt Korreweg/Oosterhamriklaan, Oosterhamriklaan, Oosterhamrikkade tot het kruispunt Oosterhamrikkade/Heymanslaan, Diephuisstraat, Landstraat, Diephuisstraat.

s.

Helpman:

Het gebied begrensd door de Weg der Verenigde Naties, de spoorlijn Groningen-Nieuweschans/Assen, Helperpad, Helperbrink tot het kruispunt Helperbrink/Verlengde Hereweg, Verlengde Hereweg, Hereweg tot de Weg der Verenigde Naties, Papiermolenlaan tot het kruispunt Papiermolenlaan/Boutenspad.

t.

Selwerd:

Het gebied begrensd door de Kastanjelaan, het Sleedoornpad, de Eikenlaan (van het kruispunt met het Sleedoornpad), de spoorlijn Groningen/Delfzijl.

Onderdeel IV - Opbouw kosten naheffingsaanslag, zoals bedoeld in artikel 9 van de Verordening parkeerbelasting 2019

De voor 2019 geraamde kosten voor het opleggen van naheffingsaanslagen:

Vaste en variabele informatieverwerkingskosten

-

kosten automatisering

€ 57.000

-

kosten systeembeheer

€ 37.000

-

kosten druk- en bindwerk

€ 10.000

-

portokosten

€ 21.000

€ 125.000

Personeels- en overheadkosten

-

personele kosten Heffingen Noordelijk Belastingkantoor (3,5 fte)

€ 211.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 105.500

-

personele kosten Invordering Noordelijk Belastingkantoor (2,8 fte)

€ 169.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 84.500

-

personele kosten Functioneel applicatiebeheer Noordelijk Belastingkantoor

€ 25.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 12.500

-

personele kosten Klant Contact Centrum

€ 5.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 2.500

-

personele kosten functioneel beheerder (0,5 fte)

€ 32.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 16.000

-

personele kosten T&H D / Parkeren en Openbare Ruimte 21 fte + verwachte inhuur 2019)

€ 1.395.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 697.500

-

personele kosten medewerker Parkeerbedrijf (1 fte)

€ 54.000

overhead (50% van de loonsom)

€ 27.000

€ 2.836.500

Totaal kosten naheffingen

€ 2.961.500

Het voor 2019 geraamde aantal op te leggen naheffingsaanslagen is 45.000.

De kosten gedeeld door het aantal te verwachten naheffingsaanslagen geeft een

bedrag van € 65,81. In verband met het wettelijk maximum wordt het tarief voor 2019

daarom € 62,70.