Uitvoeringsregel Initiatieven gemeente Westerveld

Geldend van 13-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Intitulé

Uitvoeringsregel Initiatieven gemeente Westerveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening gemeente Westerveld 2018.

Besluit vast te stellen de uitvoeringsregel Initiatieven gemeente Westerveld.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze uitvoeringsregel wordt verstaan onder:

1. ASV: Algemene Subsidie Verordening gemeente Westerveld 2018;

2. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

3. Initiatieven: (stimulering van) eenmalige, incidentele activiteiten en projecten die bijdragen aan de uitgangspunten van artikel 2 en 3 van deze regeling;

4. Subsidieronde: een periode waarin middelen beschikbaar zijn en initiatiefnemers voor een bepaalde datum aanvragen in kunnen dienen.

Artikel 2. Maatschappelijke effecten

We willen uitstralen en waarmaken dat iedereen ertoe doet, gehoord wordt en bijdraagt aan onze samenleving. Samen met de inwoners willen we zorgen voor een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Waar vrijheid ten koste gaat van veiligheid of gezondheid, willen we grenzen stellen. Maar bovenal willen we in hechte samenwerking en dialoog met bewoners en bedrijven zorgen voor een gemeente waar iedereen prettig woont en onderneemt en zich graag wil vestigen.

Artikel 3. Initiatieven: akkoorden, visies en beleidsdoelen

Initiatieven die de gemeente Westerveld subsidieert:

1. Dragen bij aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, economie, toerisme, leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) en ontwikkeling van de gemeente Westerveld;

2. Stimuleren en versterken de onderlinge samenwerking en participatie van inwoners en (lokale) organisaties;

3. Zijn toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking in de breedste zin van het woord. Dat kan als bezoeker, deelnemer of medewerker;

4. Zijn toegankelijk en bruikbaar voor mensen die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Artikel 4. Criteria en beoordeling initiatief

Initiatieven moeten voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

1. Een initiatief draagt bij aan de uitgangspunten uit artikel 2 en 3;

2. Een initiatief is in ieder geval gericht op inwoners van de gemeente Westerveld;

3. Een initiatief heeft maatschappelijke relevantie;

4. Een initiatief heeft aantoonbaar draagvlak bij betrokkenen, doelgroep en omwonenden;

5. Een initiatief is innovatief en vernieuwend;

6. Het betreft een eenmalig, incidenteel initiatief waarvan de eerste resultaten binnen twee jaar na datum van besluit bekend zijn;

7. Er is aantoonbaar onderzocht of andere financieringsbronnen en -vormen mogelijk zijn;

8. Er is sprake van cofinanciering, bijvoorbeeld door een (redelijke) omzetting van zelfwerkzaamheid in financiële waarde en andere financieringsbronnen en -vormen;

9. Er is een in verhouding staande begroting.

Initiatieven zijn niet bedoeld voor:

10. Een exploitatiebijdrage;

11. Structurele subsidie;

12. Voortborduren op een eerder toegekende subsidie (of lopende subsidie) in het zelfde kader.

Artikel 5. Subsidieplafond

1. Indien de raad een subsidieplafond heeft vastgesteld, dan is een begrotingsvoorbehoud van toepassing;

2. Het subsidieplafond is gelijk aan het in het jaarlijkse subsidieprogramma en het in de gemeentebegroting opgenomen bedrag;

3. Het bedrag van het subsidieplafond wordt evenredig verdeeld over drie subsidierondes;

4. Aanvragen worden per subsidieronde in een gebundeld besluit behandeld door het college.

Artikel 6. Hoogte en verdeling subsidie

1. De hoogte van de toe te kennen subsidie is niet meer dan 1/3e van de totale kosten van het initiatief met een maximum van € 10.000;

2. Indien het totaalbedrag van positief beoordeelde initiatieven in een subsidieronde het beschikbare bedrag overtreft, wordt er naar rato toegekend.

Artikel 7. Eisen aan aanvrager

1. De subsidie kan worden aangevraagd door één aanvrager per initiatief. Wanneer bij een initiatief meerdere initiatiefnemers deelnemen, dan kunnen deze initiatiefnemers niet afzonderlijk van elkaar een subsidie aanvragen voor het initiatief;

2. Aanvragers zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die maatschappelijke doelen nastreven, zonder winstoogmerk, gevestigd te Westerveld, met als doelgroep inwoners van Westerveld. Besloten groepen, waarbij het initiatief alleen gericht is op leden van de groep, zijn uitgesloten.

Artikel 8. Eisen aan de subsidieaanvraag, aanvrager en aanvraagtermijn

Aan de subsidieaanvraag worden de volgende eisen gesteld:

1. Bevat de contactgegevens, plan van aanpak, tijdsplan en begroting;

2. Beschrijft op welke wijze het initiatief bijdraagt aan de uitgangspunten uit artikel 2, 3 en 4;

3. Beschrijft de doelen, methoden en resultaten;

4. De sluitingsdata voor het indienen van initiatieven per subsidieronde zijn: 1 januari, 1 april en 1 september;

5. Initiatieven tot en met een bijdrage van € 500 kunnen een aanvraag doen bij de dorpsgemeenschap, zie artikel 11;

6. Culturele initiatieven tot en met een bijdrage van € 1.500 kunnen een aanvraag doen bij stichting Cultuurfonds Westerveld.

Artikel 9. Aanvullende voorwaarden subsidieverlening

Aanvullende voorwaarden aan subsidieverlening zijn:

1. Afstemming: de toekenning van een gemeentelijke bijdrage komt tot stand in een overlegtraject met de aanvrager;

2. Bij essentiële veranderingen in het project wordt de gemeente geïnformeerd;

3. Alle betrokkenen bij het initiatief worden geïnformeerd door de aanvrager;

4. Er zijn geen bezwaren die realisatie van een initiatief in de weg staan;

5. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het project/de realisatie van het initiatief;

6. Vrij van obstakels: de aanvrager moet aantonen dat zij alle benodigde vergunningen heeft/kan verkrijgen (ook van andere overheden), de financiering compleet rond heeft en voldoet aan alle aanvullende andere voorwaarden (die andere overheden of instanties mogelijk kunnen stellen);

7. Het toegekende subsidiebedrag zal teruggevorderd worden bij initiatieven die niet doorgaan, waarvoor geen vergunning is verleend of waarvan het verleende bedrag niet is benut of niet is benut voor het doel waarvoor het is verleend.

Artikel 10. Besluitvorming

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

1. Subsidievaststelling vindt plaats volgens de geldende regels van de ASV;

2. De aanvrager moet rekening houden met de bepaalde termijnen die gelden voor het verlenen van een vergunning. Hier kan niet op worden afgeweken.

Artikel 11. Bijdrage dorpsgemeenschappen voor waardering en ‘klein initiatief’

1. De dorpsgemeenschappen die een convenant hebben afgesloten met de gemeente krijgen een waarderingsbijdrage toegekend van € 500 per jaar en ontvangen jaarlijks een bijdrage om kleine initiatieven te honoreren volgens de volgende staffel:

a. voor kernen (samenwerkende kernen) tot 1000 inwoners, € 1.000;

b. voor kernen (samenwerkende kernen) van 1001 tot 2000 inwoners, € 1.500;

c. voor kernen (samenwerkende kernen) meer dan 2000 inwoners, € 2.000;

2. Toekenning van waarderingsbijdrage voor dorpsgemeenschappen en het budget aan dorpsgemeenschappen voor bekostiging kleine initiatieven wordt jaarlijks vastgesteld.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van artikelen van de uitvoeringsregel.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregel treedt in werking op 1 juli 2019 en is een nadere uitwerking van de ASV.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld op 14 mei 2019.