Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Damoclesbeleid (Damoclesbeleid Sittard-Geleen )

Geldend van 05-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent Damoclesbeleid (Damoclesbeleid Sittard-Geleen )

Artikel 13b Opiumwet

De burgemeester van Sittard-Geleen:

Overwegende:

dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven

 • a.

  een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 • b.

  een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is;

dat voor de toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b van de Opiumwet ten aanzien van de gedoogde coffeeshops aansluiting wordt gezocht bij het gestelde in de Aanwijzing Opiumwet en het landelijke gedoogbeleid voor coffeeshops, als verwoord in beleidsbrieven van de Minister van Veiligheid & Justitie (nu: Justitie & Veiligheid);

dat er vanwege het belang van eenduidigheid van handhaving (de afstemming van bestuurlijk gedoogbeleid op strafrechtelijk gedoogbeleid) voor wordt gekozen om de landelijke criteria als verwoord in de Aanwijzing Opiumwet over te nemen;

dat met ingang van 1 mei 2012 het landelijke gedoogkader voor coffeeshops in Zuid-Nederland ingrijpend is gewijzigd, resulterend in de vaststelling van nieuw “Damoclesbeleid Sittard-Geleen” op 25 april 2012, welk beleid bij besluit van 29 mei 2012 is gewijzigd;

dat het landelijk gedoogbeleid laatstelijk wederom is gewijzigd, als verwoord in een brief van de Minister van Veiligheid & Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 19 november 2012 en de op 13 december 2012 gewijzigde Aanwijzing Opiumwet, hetgeen heeft geleid tot aanpassing van het Damoclesbeleid Sittard-Geleen op 26 februari 2013;

dat de navolgende criteria gelden bij de beoordeling van de vraag of tegen een coffeeshop wordt opgetreden:

 • -

  A: geen affichering: dit betekent geen enkele vorm van reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit;

 • -

  H: geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden;

 • -

  O: geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshops, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshops rondhangende klanten;

 • -

  J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar;

 • -

  G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram).

 • -

  I: geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

dat de Sittard-Geleense lokale driehoek de maximaal gedoogde handelsvoorraad van coffeeshops heeft vastgesteld op 500 gram;

dat deze voorschriften (AHOJG-I-criteria en maximale handelshoeveelheid van 500 gram) in de voor deze inrichtingen verleende horeca-exploitatievergunningen staan;

dat deze vergunningen het voorschrift bevatten dat vanuit de coffeeshop geen paddo's of andersoortige smartproducten (incl. ecodrugs) verkocht mogen worden;

dat in 2018 is besloten tot aanscherping van Damoclesbeleid wat betreft het aantreffen van soft- en harddrugs in woningen en lokalen;

dat in 2019 is besloten tot wijziging van het Damoclesbeleid wegens de wetswijziging van artikel 13b Opiumwet (verruiming van sluitingsbevoegdheid), hetgeen aanleiding vormt voor de onderhavige aanpassing van het Damoclesbeleid Sittard-Geleen;

gelet op het bepaalde in artikel 13b van de Opiumwet:

besluit:

het “Damoclesbeleid Sittard-Geleen”, vastgesteld d.d. 15 november 2018 in te trekken;

Ter uitvoering van artikel 13b Opiumwet nader herzien beleid vast te stellen als “Damoclesbeleid Sittard-Geleen”

Begripsbepalingen

 • Harddrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst I bij de Opiumwet.

 • Softdrugs: alle middelen die vermeld worden op lijst II bij de Opiumwet.

 • Handelshoeveelheid harddrugs: meer dan 0,5 gram harddrugs.

 • Handelshoeveelheid softdrugs: meer dan 5 gram softdrugs.

 • Voorbereidingshandelingen harddrugs: voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a lid 1 sub 3 Opiumwet.

 • Voorbereidingshandelingen softdrugs: voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 11a Opiumwet.

 • Ingezetene: een persoon die zijn woonadres heeft in een gemeente van Nederland.

 • Transactie in coffeeshop: alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper.

 • Neutrale zone: deel van de coffeeshop waarin de toegangscontrole en eventuele inschrijving van bezoekers (ten behoeve van een eigen systeem van een coffeeshop) plaatsvindt en geen verkoop is toegestaan (in de meest brede zin van het woord, daaronder derhalve tevens begrepen de verkoop van alcoholvrije dranken), welk deel uitsluitend bij de hoofdingang van de coffeeshop mag worden gesitueerd (als dat niet mogelijk is, is geen neutrale zone toegestaan) en welk deel maximaal 12 m² groot mag zijn.

Algemeen

 • 1.

  In beginsel wordt als beleidsuitgangspunt gekozen voor het toepassen van bestuursdwang in de vorm van het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor oplegging van een last onder dwangsom. De last onder bestuursdwang is een directer middel dat in tegenstelling tot de last onder dwangsom op termijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding zal leiden. Uiteindelijk is het doel om de ernstige gevolgen van de drugshandel, namelijk de inbreuk op de rechtsorde en de risico’s van de volksgezondheid, teniet te doen.

 • 2.

  Bij oplegging van een last onder bestuursdwang wordt de eigenaar en/of huurder van de woning of de eigenaar en/of exploitant van het lokaal gelast de woning of het lokaal te sluiten en gesloten te houden voor een bepaalde periode. Indien niet wordt voldaan aan de last, wordt bestuursdwang toegepast, waarbij in principe wordt gekozen voor sluiting van de woning/het lokaal. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast. Indien het bijvoorbeeld gaat om affichering in een coffeeshop zal de maatregel kunnen bestaan uit het verwijderen van de reclame-uitingen. In dit soort gevallen blijft ook de toepassing van een last onder dwangsom een optie.

 • 3.

  De bevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen kan uitsluitend toepassing krijgen op basis van schriftelijke bewijsstukken.

 • 4.

  Als begunstigingstermijn wordt een periode van 72 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen het eerste uur van deze 72 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd.

 • 5.

  Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan, zal de woning/het lokaal voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt.

 • 6.

  De duur van de sluiting is afhankelijk van de overtreding en van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor drie maanden tot een sluiting voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt verwezen naar de bijgevoegde handhavingmatrix.

 • 7.

  De onderhavige beleidsregels m.b.t. toepassing van artikel 13b Opiumwet vormen een richtlijn waarvan de burgemeester in voorkomende gevallen kan afwijken.

 • 8.

  Voor het toepassen van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt verwezen naar aanwezigheid van verdovende middelen op lijst I en II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet. Op lijst II is hennep in al zijn verschijningsvormen opgenomen, hiervan zijn alleen zaden uitgesloten. Op lijst II is Qat opgenomen, zijnde de bladeren en de takjes van de plant Catha Edulis Forsk.

 • 9.

  Met betrekking tot de omschrijving van het “verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben” van verdovende middelen volgt uit het woord “daartoe” dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen – waaronder hennep in al zijn verschijningsvormen – ten behoeve van verkoop, aflevering of verstrekking de bevoegdheid verschaft tot sluiting. Teneinde een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen is het niet vereist dat de verdovende middelen daadwerkelijk zijn verhandeld.

 • 10.

  Bij toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 2, 3, 10, 10a, 11 en 11a Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet.

 • 11.

  Er is sprake van een overtreding van artikel 13b lid 1 sub a Opiumwet en dit beleid bij een hoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram, bij een hoeveelheid softdrugs van meer dan 5 gram of bij overige aanwijzingen voor “verkopen, afleveren of verstrekken” van verdovende middelen. De bevoegdheid ex artikel 13b Opiumwet kan dus ook worden toegepast indien uit andere indicatoren dan handelshoeveelheden verdovende middelen blijkt dat sprake is van handel in/vanuit een woning of lokaal, bijvoorbeeld wanneer er geen verdovende middelen worden aangetroffen maar de handel in/vanuit de woning of het lokaal wel blijkt uit andere aanwezige (overgebleven) voorwerpen, tapgesprekken, observaties, verklaringen etc.

 • 12.

  Er is sprake van een overtreding van artikel 13b lid 1 sub b Opiumwet en dit beleid bij het voorhanden zijn van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a lid 1 sub 3 of artikel 11a Opiumwet. Om te bepalen of deze situatie zich voordoet, kan rekening worden gehouden met de volgende (niet limitatief opgesomde) indicatoren:

  • °

   De aard van de stoffen of voorwerpen. Hierbij kan worden gedacht aan chemische stoffen, apparatuur of aanverwante artikelen die niet, nauwelijks of zeer onwaarschijnlijk voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan voor de productie, transport of handel van verdovende middelen;

  • °

   De mate waarin de stoffen of voorwerpen erop wijzen bestemd te zijn voor de productie, transport of handel van verdovende middelen;

  • °

   De combinatie van de stoffen of voorwerpen;

  • °

   De hoeveelheid stoffen en voorwerpen;

  • °

   De mate van bekendheid van de woning of het lokaal waar dergelijke stoffen of voorwerpen gebruikt of verhandeld worden;

  • °

   De mate van risico of gevaar voor het woon- of leefklimaat in de omgeving en/of voor de omwonenden.

 • 13.

  Een wijziging in de huursituatie wordt als niet terzake doende beschouwd indien deze wordt aangebracht nadat het voornemen tot oplegging van een last onder bestuursdwang is uitgegaan. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders onder de oplegging van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk de ernstige gevolgen van de drugshandel teniet te doen door onder meer de loop van een dergelijk pand te halen. Het enkel plaatsen van nieuwe huurders leidt niet tot het voorkomen van herhaling van een met de wet strijdige situatie.

Artikel 13b lid 1 sub a Opiumwet (handel) en sub b (voorbereidingshandelingen)

Lokalen – handel in softdrugs en voorbereidingshandelingen softdrugs

 • 14.

  Indien er bij een eerste constatering van een overtreding sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van zes maanden.

 • 15.

  Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van vierentwintig maanden.

 • 16.

  Indien binnen 3 jaar na de 2e constatering een 3e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

 • 17.

  Indien binnen 3 jaar na de 3e constatering een 4e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

Lokalen – handel in harddrugs en voorbereidingshandelingen harddrugs

 • 18.

  Indien er bij een eerste constatering van een overtreding sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs of indien sprake is van voorbereidingshandelingen harddrugs, wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 19.

  Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

 • 20.

  Indien binnen 3 jaar na de 2e constatering een 3e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

 • 21.

  Indien binnen 3 jaar na de 3e constatering een 4e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd.

Woningen – handel in softdrugs en voorbereidingshandelingen softdrugs

 • 22.

  Indien bij een eerste constatering van een overtreding sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs of indien sprake is van voorbereidingshandelingen softdrugs, wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van drie maanden.

 • 23.

  Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 24.

  Indien binnen 3 jaar na de 2e constatering een 3e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e constatering een 3e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van vierentwintig maanden.

 • 25.

  Indien binnen 3 jaar na de 3e constatering een 4e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt de woning gesloten voor onbepaalde tijd.

Woningen – handel in harddrugs en voorbereidingshandelingen harddrugs

 • 26.

  Indien bij een eerste constatering van een overtreding sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs of indien sprake is van voorbereidingshandelingen harddrugs, wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van zes maanden.

 • 27.

  Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 1e constatering een 2e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden.

 • 28.

  Indien binnen 3 jaar na de 2e constatering een 3e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van vierentwintig maanden.

 • 29.

  Indien binnen 3 jaar na de 3e constatering een 4e overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van (voorbereidingshandelingen) soft- of harddrugs, wordt de woning gesloten voor onbepaalde tijd.

Specifiek ten aanzien van (gedoogde) coffeeshops met een exploitatievergunning:

 • 30.

  Er zal bestuursrechtelijk worden opgetreden indien een gedoogde coffeeshop zich niet houdt aan de landelijk door het Openbaar Ministerie vastgestelde AHOJG-I-criteria, zoals hierna aangegeven.

 • 31.

  De coffeeshophouder is verplicht mee te werken aan een controle door de toezichthouder op de naleving van de gedoogcriteria. Niet meewerken wordt gezien als een overtreding van het betreffende criterium.

 • 32.

  Ingezetenen van Nederland (I):

  • a.

   Indien er sprake is van het overtreden van het ingezetenen criterium wordt bij de eerste constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3e overtreding een 4e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken.

  • b.

   Het is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder te controleren of een (beoogde) klant ingezetene van Nederland is.

  • c.

   Indien tijdens een controle in de coffeeshop blijkt dat er een niet-ingezetene aanwezig is in de coffeeshop dan is er sprake van een overtreding van het I-criterium.

  • d.

   Er wordt niet handhavend opgetreden indien een niet-ingezetene zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de “neutrale zone” van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening.

 • 31.

  Indien er sprake is van Affichering (A) wordt bij een eerste constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de affichering onmiddellijk dient te worden verwijderd. Indien daaraan geen gevolg wordt gegeven wordt een last onder bestuursdwang opgelegd gericht op het (laten) verwijderen van de reclame-uitingen of zal een last onder dwangsom worden opgelegd, zulks afhankelijk van de concrete situatie. Indien binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd wordt de inrichting gesloten voor de duur van één maand. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor drie maanden.

 • 32.

  Indien er sprake is van verkoop, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van Harddrugs (H) zal bij de eerste constatering van een overtreding zonder waarschuwing direct worden overgegaan tot sluiting van de inrichting voor de duur van twaalf maanden. In spoedeisende gevallen kan worden besloten dat op basis van artikel 5:31, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestuursdwang zal worden toegepast zonder voorafgaande last. Indien binnen 3 jaar na een eerste constatering van een overtreding een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken.

 • 33.

  Indien er sprake is van Overlast (O) wordt bij de eerste constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3e overtreding een 4e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken.

 • 34.

  a. Indien sprake is van toelating van of verkoop aan Jeugdigen (J) wordt bij de eerste constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3e overtreding een 4e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken.

  b. Er wordt niet handhavend opgetreden indien een jeugdige zich enkel (nog vóór controle) bevindt in de “neutrale zone” van de coffeeshop, zoals aangeduid op de bij de vergunning behorende tekening.

 • 35.

  Indien sprake is van verkoop van Grote hoeveelheden (meer dan 5 gram per transactie) (G) wordt bij de eerste constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3e overtreding een 4e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken.

 • 36.

  Indien er in de inrichting een te grote handelsvoorraad wordt aangetroffen wordt bij de eerste constatering van een overtreding een waarschuwing gegeven dat de geconstateerde overtreding onmiddellijk gestaakt dient te worden. Indien ondanks de waarschuwing binnen 3 jaar hierna een 2e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor zes maanden. Indien binnen 3 jaar na de 2e overtreding een 3e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor twaalf maanden. Indien binnen 3 jaar na de 3e overtreding een 4e overtreding wordt geconstateerd, wordt de inrichting gesloten voor onbepaalde tijd en wordt de vergunning ingetrokken.

 • 37.

  Indien er sprake is van samenloop van overtredingen van AHOJG-I-criteria in die zin dat een tweede of volgende overtreding een ander criterium betreft dan de eerste overtreding, en de aan die overtredingen gekoppelde maatregel hetzelfde is, wordt de nieuwe overtreding als recidive beschouwd.

Overgangsregeling

Ten aanzien van de woningen en lokalen waarbij een overtreding van de Opiumwet is geconstateerd vóór de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Damoclesbeleid Sittard-Geleen, wordt nog bestuurlijk ingegrepen conform het Damoclesbeleid Sittard-Geleen zoals vastgesteld op 15 november 2018. Dat betekent dat op strafbare voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a Opiumwet pas bestuurlijk wordt ingegrepen bij constatering van deze overtreding op of na de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Damoclesbeleid.

Dit beleid is afgestemd tussen de partners van de lokale driehoek.

Sittard, 25-06-2019

Burgemeester van Sittard-Geleen,

drs. G. J. M. Cox

Inwerkingtreding op de dag na bekendmaking

Ondertekening

Bijlage 1 Handhavingsmatrix

Constatering van overtreding

Lokalen

Woningen

Handel in softdrugs of voorbereidings-handelingen softdrugs (hierna: softdrugs)

Handel in harddrugs of voorbereidings-handelingen harddrugs (hierna: harddrugs)

Handel in softdrugs of voorbereidings-handelingen softdrugs (hierna: softdrugs)

Handel in harddrugs of voorbereidings-handelingen harddrugs (hierna: harddrugs)

1

6 maanden

12 maanden

3 maanden

6 maanden

2 (na 3 jaar)

Softdrugs:

12 maanden

Softdrugs:

12 maanden

Softdrugs:

6 maanden

Softdrugs:

6 maanden

Harddrugs:

24 maanden

Harddrugs:

Onbepaalde tijd

Harddrugs:

12 maanden

Harddrugs:

12 maanden

3 (na 3 jaar)

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

Softdrugs:

12 maanden

Softdrugs:

12 maanden

Harddrugs:

24 maanden

Harddrugs:

24 maanden

4 (na 3 jaar)

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd

Coffeeshops

Overtreding  

Gemeente

Politie / OM

Ingezetenen

1e overtreding: waarschuwing.

 

2e overtreding binnen 3 jaar:

sluiting 6 maanden.

         

3e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting 12 maanden.

   

4e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting onbepaalde tijd + intrekken vergunning.

 

1e overtreding: geen actie.

 

2e overtreding: rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW

 

3e overtreding binnen 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

4e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

Affichering

   

1e overtreding: waarschuwing.

 

2e overtreding binnen 3 jaar:

sluiting 1 maand.

       

3e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting 3 maanden.

1e overtreding: geen actie.

 

2e overtreding binnen 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging:

 • Art. 3b OW ivm art. 10, lid 1 OW

 • Art. 3b OW ivm art. 10, lid 2 OW

 

3e overtreding binnen weer 3 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

Harddrugs

1e overtreding: sluiting 12 maanden.

         

2e overtreding binnen 3 jaar :

sluiting onbepaalde tijd + intrekken vergunning.

1e overtreding:

rapport + PV + inbeslagname

+ vervolging:

 • Art. 2 OW ivm art. 10, lid 1 OW

 • Art. 2 OW ivm art. 10, lid 3 OW

 • Art. 2 OW ivm art. 10, lid 4 OW

 

2e overtreding binnen 3 jaar:

rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

Overlast

1e overtreding: waarschuwing.

 

2e overtreding binnen 3 jaar:

sluiting 6 maanden

         

3e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting 12 maanden.

   

4e overtreding binnen weer 3 jaar: Sluiting onbepaalde tijd + intrekken vergunning.

1e overtreding: geen actie

 

2e overtreding: rapport + PV + inbeslagname + vervolging

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW

 

3e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

4e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

Jeugdigen

1e overtreding: waarschuwing.

           

2e overtreding binnen 3 jaar:

sluiting 6 maanden.

   

3e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting 12 maanden.

   

4e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting onbepaalde tijd + intrekken vergunning.

1e overtreding: rapport + PV + inbeslagname + vervolging

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW

 

2e overtreding binnen 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

3e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

4e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

te Grote hoeveelheid

1e overtreding: waarschuwing.

           

2e overtreding binnen 3 jaar:

sluiting 6 maanden.

   

3e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting 12 maanden.

   

4e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting onbepaalde tijd + intrekken vergunning.

1e overtreding: rapport + PV + inbeslagname + vervolging

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW

 

2e overtreding binnen 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

3e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

4e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

te grote handelsvoorraad

1e overtreding: waarschuwing.

           

2e overtreding binnen 3 jaar:

sluiting 6 maanden.

   

3e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting 12 maanden.

   

4e overtreding binnen weer 3 jaar: sluiting onbepaalde tijd + intrekken vergunning.

 

1e overtreding: rapport + PV + inbeslagname + vervolging

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 1 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 2 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 3 OW

 • Art. 3 OW ivm art. 11, lid 5 OW

 

2e overtreding binnen 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

3e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).

 

4e overtreding binnen weer 3 jaar: rapport + PV + inbeslagname + vervolging (idem als vorenstaand).