Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 09-07-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het Algemeen Bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

Stadsdeel Noord is een plek waar kunstenaars, culturele initiatieven en kunstinstellingen zich

vestigen en manifesteren. Noord is een dynamisch stadsdeel, sterk in ontwikkeling en volop in

beweging. Er worden nieuwe woonwijken tot stand gebracht, mede vanwege het aandeel dat

Noord zal hebben in de bouwopgave van de stad Amsterdam. Aan de IJ-oever is snel groeiende,

nieuwe bedrijvigheid waar te nemen. Bij al deze ontwikkelingen speelt kunst & cultuur een

prominente rol. Kunstenaars en culturele ondernemingen vestigen zich in Noord en dragen op

allerlei manieren bij aan de culturele, economische, ruimtelijke en maatschappelijke

ontwikkelingen. Door versterking van het culturele klimaat en de verbinding tussen diverse

culturele organisaties/kunstenaars en bewoners wil stadsdeel Noord steeds meer bewoners (en

bezoekers) de mogelijkheid bieden kennis te maken met en te genieten van kunst en cultuur en

hen uit te dagen tot bijwonen van- en deelname aan diverse culturele activiteiten. Het stimuleren

en toegankelijk maken van cultuur in alle gebieden van Noord is dan ook een essentiële

doelstelling. Daarbij is de verbinding tussen de cultureel dynamische IJ-oever en de achterliggende

wijken een belangrijk middel.

  • II.

Subsidieplafond (totaal)

€  173.541,00 Voor eenmalige en periodieke subsidies.

  • III.

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

Gebiedsgebonden kunst en cultuur

Kunst- en cultuurinitiatieven die ontstaan in de buurt zijn van grote waarde voor het lokale culturele klimaat. De activiteiten vinden plaats in stadsdeel Noord en zijn openbaar toegankelijk of hebben een openbaar toegankelijk karakter en zijn aantoonbaar gericht zijn op de bewoners van Noord.

Eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in stadsdeel Noord

Het hierbij om gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten van hoge artistieke kwaliteit (aantoonbaar vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid) met een eenmalig karakter of een reeks van vergelijkbare/overeenkomstige activiteiten (b.v. de organisatie van één of meerdere tentoonstellingen, optreden(s) of theatervoorstellingen) die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen worden georganiseerd. Hierbij worden geen langlopende verplichtingen aangegaan en de activiteiten worden uitgevoerd binnen de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Daarnaast is er verbinding met de thema’s die in Noord spelen en sluiten aanvragen goed aan bij de vraag, wens en behoefte uit de gebieden.

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • a)

    de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel;

  • b)

    de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan door bewoners actief en/of passief kan worden deelgenomen;

  • c)

    de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

  • d)

    de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel;

  • e)

    de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden.

  • f)

    de zakelijke kwaliteit van de aanvrager.

B. Periodieke (éénjarige) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

Het verlenen van periodieke subsidies beperkt zich sinds de invoering d.d. 5 juli 2016 van de Subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten tot de zes lokale culturele instellingen die gericht zijn op het beheer en in stand houden van het cultureel erfgoed van Noord.

  • IV.

Activiteit

A. Eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten stadsdeel Noord

  • 1.

    doelgroep (publiek)

Bewoners (en bezoekers) van stadsdeel Noord

  • 2.

    soort subsidie

Eenmalige subsidie

  • 3.

    maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 5.000 (maximale subsidie per aanvraag)

  • 4.

    deelplafond(s)

€ 100.041 voor eenmalige (tijdelijke) kunstactiviteiten in 2020

  • 5.

    samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking met andere (maatschappelijke en culturele) organisaties en/of met bewonersgroepen is wenselijk en de mate van samenwerking weegt mee bij de beoordeling. Het is echter geen harde eis.

  • 6.

    eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 20% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

  • 7.

    behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen in de volgorde van ontvangst daarvan. Als tijdstip van indiening geldt daarbij het moment waarop de aanvraag compleet is (artikel 7, lid 1 ASA)

    • 0

      instelling adviescommissie

N.v.t.

    • 1

      beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

N.v.t.

    • 2

      indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Doorlopend gedurende het jaar tot subsidieplafond bereikt is

    • 3

      natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja, als de natuurlijke persoon geregistreerd is als professioneel kunstenaar of een creatief beroep beoefent

ACTIVITEIT

B. Periodieke (meerjarige) kunstinitiatieven in stadsdeel Noord

  • 1.

    doelgroep (publiek)

Bewoners (en bezoekers) van Noord

  • 2.

    soort subsidie

Periodieke subsidie (maximaal een jaar)

  • 3.

    maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 20.000 (maximale subsidie per aanvraag)

  • 4.

    deelplafond(s)

€ 73.500 in 2020 voor periodieke kunst- en cultuurprojecten, één aanvraagtermijn.

  • 5.

    samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

N.v.t

  • 6.

    eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 20% van de kosten van de activiteit dient de aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

  • 7.

    behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Volgorde van binnenkomst

  • 8.

    instelling adviescommissie

N.v.t.

  • 9.

    beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

N.v.t.

  • 10.

    indieningstermijnen periodieke subsidies van toepassing

Aanvraagtermijn periodieke subsidie conform artikel 6 van de ASA 2013.

  • 11.

    natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee

Ondertekening

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt dat jaarlijks opnieuw door het Dagelijks Bestuur wordt vastgesteld. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd. Het uitwerkingsbesluit betreft het kalenderjaar en de begroting 2020.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

In onderdeel II neemt het Dagelijks Bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een globale beschrijving van de subsidiabele activiteiten.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het Dagelijks Bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het Dagelijks Bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

In Hoofdstuk 3, artikel 7, lid 3, staan de zes criteria die de basis vormen van de beoordeling van subsidieverzoeken. Door middel van de verdeelsleutel kan niet alleen een toekenningsgrond maar ook een weigeringsgrond worden onderbouwd.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is en in de betreffende tranche gerealiseerd moet zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten voor maximaal een jaar.