Verordening Declaratiefonds, gemeente Reimerswaal 2019

Geldend van 01-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Verordening Declaratiefonds, gemeente Reimerswaal 2019

De raad van de gemeente Reimerswaal;

Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal van 1 mei 2019

Gelet op het bepaalde in artikel 108 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit:

Vast te stellen de “Verordening Declaratiefonds gemeente Reimerswaal 2019”.

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

2. het college: het college van burgemeester en wethouders;

3. de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Reimerswaal;

4. de afdeling: de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden.

Artikel 2. Doel

Het doel van het Declaratiefonds is het voorkomen dat inwoners van de gemeente Reimerswaal met een laag inkomen in een sociaal-maatschappelijk isolement raken als gevolg van het om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Artikel 3. Doelgroep nieuw

1. De doelgroep bestaat uit inwoners van 21 jaar en ouder en hun ten laste komen kinderen tussen 0 en 18 jaar, die:

a. op datum aanvraag staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en feitelijk in de gemeente verblijven;

b. een inkomen hebben dat niet meer bedraagt dan 120% van de voor aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm;

c. een vermogen hebben dat niet meer bedraagt dan de vermogensgrens die van toepassing is in de Participatiewet, het vermogen in de eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

2. Indien sprake is van

a. beslag c.q. een rechtens afdwingbare verrekening op het inkomen van de klant; of

b. een aanvrager die is toegelaten tot de Wet natuurlijke schuldsanering

wordt bij de bepaling van het in aanmerking te nemen inkomen rekening gehouden met het inkomen waarover de inwoner feitelijk kan beschikken.

3. De tegemoetkoming geldt voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/ samenwonenden en hun ten laste komende kinderen tot 18 jaar en geldt voor ieder gezinslid afzonderlijk.

4. Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar die voor de kosten als bedoeld in artikel 5 van deze verordening, geen beroep kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders, behoren ook tot de doelgroep van het Declaratiefonds.

5. De jongere bedoeld in het vierde lid van dit artikel wordt in ieder geval geacht geen beroep te kunnen doen op de onderhoudsplicht van zijn ouders maken als:

a. de ouder(s) is/zijn overleden of in het buitenland woont/wonen;

b. de jongere in het kader van de Jeugdwet buiten het gezin is geplaatst;

c. de jongere op de ingangsdatum van de bijstandverlening 12 maanden of langer zelfstandig woont;

d. er sprake is van een acute crisissituatie, waarin door de jongere zelf geen verandering kan worden gebracht.

6. Van een bijdrage zijn de volgende categorieën inwoners uitgesloten:

a. studenten die een studie volgen waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is;

b. vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.

Artikel 4 Voorliggende voorzieningen

1. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland geldt als voorliggende voorziening voor de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten door kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

2. Voor de in lid 1 genoemde activiteiten dient via een intermediair een aanvraag te worden ingediend bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Artikel 5. Vergoedbare kosten

1. Voor vergoeding komen in aanmerking de volgende kosten:

a. de kosten die zijn gemaakt voor of in verband met sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten;

b. de kosten die noodzakelijk zijn voor maatschappelijke participatie;

2. Als de vergoeding uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur niet toereikend is om kleding of andere, voor de sport- of culturele activiteit noodzakelijke benodigdheden te kopen, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Hoogte vergoeding

1. De maximale vergoeding bedraagt in 2019 voor alle kosten tezamen niet meer dan:

a. € 125,00 per kalenderjaar voor kinderen tussen 0 en 18 jaar

b. € 250,00 per kalenderjaar voor personen vanaf 18 jaar.

2. Het onder a vermelde bedrag voor een kind tussen 0 en 4 jaar wordt verhoogd met € 100,00 per

kalenderjaar als voor dit kind een eigen bijdrage peuteropvang moet worden betaald

3. De in lid 1 en 2 genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het percentage vermeld in

Grip op Participatiewet en afgerond op een hele euro omhoog.

Artikel 7. Aanvraagprocedure

1. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar worden ingediend, mits op de datum waarop de gedeclareerde kosten zijn gemaakt, wordt voldaan aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden.

2. De aanvraag kan tot uiterlijk 1 februari worden ingediend, van het jaar dat volgt op het declaratiejaar.

Artikel 8. Controle en verantwoording

1. Controle op de besteding van de tegemoetkoming vindt achteraf plaats door middel van steekproeven.

2. De inwoner is verplicht de bewijsstukken over inkomen, vermogen en gemaakte kosten tot 1 jaar na toekenning te bewaren en op verzoek te overleggen.

3. Als uit de controle achteraf blijkt dat onjuiste inlichtingen zijn verstrekt over het inkomen of vermogen of als de gedeclareerde kosten niet met bewijsstukken worden aangetoond, kan de verleende tegemoetkoming worden teruggevorderd.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de uitvoeringsorganisatie

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Declaratiefonds gemeente Reimerswaal 2019.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2019 en heeft voor wat betreft de hoogte van de maximale tegemoetkoming terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

2. De Verordening Declaratiefonds gemeente Reimerswaal 2015 wordt bij de inwerkingtreding van de nieuwe verordening ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Reimerswaal in zijn openbare vergadering van 25 juni 2019.

de griffier, de voorzitter,