Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

Geldend van 03-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort, elk voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

overwegende dat

 • -

  de Wet veiligheidsregio’s (hierna: wet) bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders uit een regio een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding veiligheidsregio;

 • -

  deze wet beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren;

 • -

  in de wet de omvang van de veiligheidsregio Kennemerland is bepaald en deze bestaat uit het grondgebied van de negen deelnemende gemeenten;

 • -

  de Wet publieke gezondheid bepaalt dat de gemeenten voor hetzelfde geografische gebied via het treffen van een gemeenschappelijke regeling zorgen voor de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst in de regio;

 • -

  het aanbeveling verdient vanuit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid de behartiging van de gemeentelijke belangen op het gebied van publieke gezondheidszorg en die liggend op het terrein van de veiligheidsregio, onder te brengen bij één publieke organisatie;

 • -

  het verder aanbeveling verdient om vanuit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid in de gemeenschappelijk regeling op te nemen dat gemeenten de uitvoering van andere gemeentelijke taken op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd kunnen opdragen aan de veiligheidsregio;

 • -

  de colleges per 1 november 2011 hebben besloten tot de vaststelling van een gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland; waarin wordt samengewerkt ten aanzien van de taken op het terrein van brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, geneeskundige hulpverlening en rampenbestrijding;

 • -

  dat deze regeling per 1 juli 2013 is gewijzigd op het punt van directiestructuur en bestuursrapportages;

 • -

  dat de regeling per 1 januari 2017 is gewijzigd in verband met de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s per 1 januari 2013 en de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015;

 • -

  dat de regeling per 1 januari 2019 gewijzigd dient te worden vanwege de opheffing van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, en daarnaast tekstuele vereenvoudiging en verduidelijking van de regeling wenselijk werd geacht.

gelet op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheidszorg, de Tijdelijke wet ambulancezorg, de Politiewet 2012, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet mede gelet op de door elk van de raden van de negen gemeenten in de regio Kennemerland verleende toestemming.

besluiten:

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland gewijzigd vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de veiligheidsregio;

 • b.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio;

 • d.

  directie: de medewerkers in de ambtelijke organisatie die conform de organisatieverordening de directie vormen;

 • e.

  gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland;

 • f.

  gemeente(n): de aan deze regeling deelnemende gemeente(n);

 • g.

  GGD: het onderdeel van de veiligheidsregio dat zich bezig houdt met de uitvoering van de publieke gezondheidszorg;

 • h.

  regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

 • i.

  veiligheidsregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

 • j.

  voorzitter: de voorzitter van de veiligheidsregio.

Artikel 2

Vervallen

Artikel 3 Het openbaar lichaam

 • 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd Veiligheidsregio Kennemerland.

 • 2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Haarlem.

Artikel 4

Vervallen

Artikel 5 Omvang

Het verzorgingsgebied van de regeling omvat het grondgebied van de deelnemende gemeenten

Artikel 6 Belangen

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op de volgende terreinen:

 • a.

  veiligheid en publieke gezondheid;

 • b.

  brandweerzorg;

 • c.

  maatschappelijke zorg en jeugd;

 • d.

  rampenbestrijding en crisisbeheersing in brede zin;

 • e.

  risicobeheersing;

 • f.

  samenwerking en coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing;

 • g.

  het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer;

 • h.

  het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de gemeenten gezamenlijk betreffen.

Artikel 7 Taken

 • 1. De veiligheidsregio is belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio worden opgedragen.

 • 2. De veiligheidsregio stelt de GGD in en houdt deze in stand.

 • 3. De GGD is belast met:

  • a.

   Taken als bedoeld in de artikelen 2,5 en 6 van de Wet publieke gezondheid, met uitzondering van artikel 5, lid 2 sub a tot en met d voor zover het betreft 0-4 jarigen;

  • b.

   Taken op het gebied van ambulancezorg;

  • c.

   Andere taken die bij of krachtens de wet aan de GGD worden opgedragen.

 • 4. De veiligheidsregio stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de verschillende veiligheids- en gezondheidspartners.

Artikel 8 Bevoegdheden

De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

Artikel 9 Aanvullende taken

 • 1. De veiligheidsregio is bevoegd tot het verrichten van diensten voor een of meer gemeenten en/of derden.

 • 2. De dienstverlening geschiedt op basis van een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en de gemeente(n) en/of derden die het aangaat(n). In deze overeenkomst wordt neergelegd welke prestaties de veiligheidsregio zal leveren, de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht en de voorwaarden waaronder tot dienstverlening wordt overgegaan en de beëindiging daarvan.

Artikel 10

Vervallen

Artikel 11

Vervallen

Artikel 12

Vervallen

Artikel 13 Organen

Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de volgende bestuursorganen:

 • a.

  het algemeen bestuur;

 • b.

  het dagelijks bestuur;

 • c.

  de voorzitter.

Artikel 14 Samenstelling

 • 1. Het algemeen bestuur bestaat uit negen leden.

 • 2. De leden van het algemeen bestuur zijn de burgemeesters van de gemeenten.

 • 3. Vervallen

 • 4. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege op het moment dat het lid de hoedanigheid van burgemeester verliest.

Artikel 15 Bevoegdheden

Het algemeen bestuur heeft in het kader van de uitvoering van deze regeling:

 • a.

  de bevoegdheid tot het instellen van een commissie met het oog op de behartiging van bepaalde belangen zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • b.

  bevoegdheden zoals omschreven in artikel 25, derde lid onder a. tot en met c. van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • c.

  de bevoegdheden tot oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke rechtspersonen als omschreven in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 16 Besluitvorming

 • 1. Het algemeen bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar.

 • 2. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De voorzitter oefent zijn doorslaggevende stem alleen uit in een volgende vergadering wanneer in deze vergadering de stemmen over hetzelfde onderwerp opnieuw staken.

 • 3. De verdeling van de stemmen is als volgt:

  Uitgeest

  1

  Zandvoort

  1

  Bloemendaal

  2

  Heemstede

  2

  Beverwijk

  3

  Heemskerk

  3

  Velsen

  4

  Haarlem

  8

  Haarlemmermeer

  8

 • 4. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde van het aantal aanwezige leden dit verzoekt of de voorzitter dit nodig oordeelt. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

Artikel 17 Verantwoording

 • 1. Een lid van het algemeen bestuur geeft het college waar hij deel van uitmaakt alle inlichtingen die door een of meer leden van het college worden gevraagd.

 • 2. Een lid van het algemeen bestuur kan door het college waar hij deel van uitmaakt ter verantwoording worden geroepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de raden van de deelnemende gemeenten.

 • 4. Het algemeen bestuur verschaft de colleges, de raden en gedeputeerde staten desgevraagd alle informatie over alle zaken die de veiligheidsregio betreffen.

Artikel 18 Advies en informatie

 • 1. Het algemeen bestuur is bevoegd ongevraagd aan een of meer colleges advies te geven of voorstellen te doen, die in verband met deze regeling nodig worden geacht.

 • 2. De desbetreffende colleges delen op zo kort mogelijke termijn aan het algemeen bestuur mee of een advies of voorstel aanleiding is geweest tot het treffen van maatregelen.

 • 3. Het algemeen bestuur belegt ten minste eenmaal per jaar een informatieve bijeenkomst voor de raden.

Artikel 19 Reglement van Orde

 • 1. Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een Reglement van Orde voor zijn vergaderingen vast.

 • 2. Dit reglement wordt ter kennisneming gezonden aan de raden van de gemeenten en aan gedeputeerde staten.

Artikel 20 Bestuurscommissies

Het algemeen bestuur stelt in ieder geval in

 • een bestuurscommissie openbare veiligheid

 • een bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg

artikel 21 t/m 29

Vervallen

Artikel 30 Samenstelling

 • 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de burgemeesters van Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen en uit twee leden van de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg aan te wijzen door het algemeen bestuur.

 • 2. De voorzitter wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, zoals geregeld in de Wet veiligheidsregio’s. Een voordracht van het algemeen bestuur zal bestaan uit een van de drie in lid 1 genoemde burgemeesters.

 • 3. De leden van het dagelijks bestuur zijn afkomstig uit vijf verschillende gemeenten.

Artikel 31 Benoeming

Voor de leden van het dagelijks bestuur die afkomstig zijn uit de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg geldt:

 • a.

  zij worden aangewezen voor een periode van maximaal vier jaar. Een lid dat ophoudt deel uit te maken van de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg, houdt tevens op lid te zijn van het dagelijks bestuur;

 • b.

  zij kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen zij de voorzitter terstond in kennis;

 • c.

  in vacatures wordt in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur voorzien;

 • d.

  een lid dat het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, kan te allen tijde het lidmaatschap van het dagelijks bestuur worden ontzegd.

Artikel 32 Taken

Het dagelijks bestuur heeft tot taak:

 • a.

  de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming in het algemeen bestuur;

 • b.

  de coördinatie van de agendering van de bestuurscommissie openbare veiligheid en de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg;

 • c.

  de externe representatie van de veiligheidsregio;

 • d.

  het beheer van de organisatie. In het kader hiervan is het dagelijks bestuur bevoegd alle beslissingen te nemen op het gebied van personeel en organisatie.

Artikel 33 Vergaderingen

 • 1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt.

 • 2. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

Artikel 34 Aanwezigheid

Het dagelijks bestuur nodigt de leden van het algemeen bestuur, de leden van de bestuurscommissie openbare veiligheid en de bestuurscommissie publieke gezondheid en maatschappelijke zorg uit om aanwezig te zijn bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Artikel 35 Verantwoording

 • 1. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

 • 2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

Artikel 36 Reglement van Orde

Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een Reglement van Orde voor zijn vergaderingen vast.

Artikel 37 Taak

 • 1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur.

 • 2. De voorzitter ondertekent alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zijn.

Artikel 38 Algemeen

 • 1. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris na het horen van het algemeen bestuur en stelt een instructie voor hem vast.

 • 2. De functie van secretaris is onverenigbaar met het lidmaatschap van het algemeen bestuur.

 • 3. De secretaris is aanwezig bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

 • 4. De secretaris ondertekent alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan.

 • 5. Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen op een door het dagelijks bestuur bepaalde wijze.

Artikel 39 Ambtelijke organisatie

 • 1. De veiligheidsregio beschikt over een ambtelijke organisatie voor de uitvoering van zijn taken.

 • 2. Het dagelijks bestuur stelt de inrichting van de ambtelijke organisatie vast in een organisatieverordening.

 • 3. Het dagelijks bestuur besluit welke bezoldigings- en overige rechtspositieregelingen van toepassing zijn op de medewerkers in dienst van de veiligheidsregio.

Artikel 40 Directie en overige medewerkers

 • 1. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat leden van de directie.

 • 2. De taken en bevoegdheden van de directie worden geregeld in de organisatieverordening.

 • 3. Vervallen

 • 4. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat alle overige medewerkers van de veiligheidsregio.

Artikel 41 Financiële regels

 • 1. Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de inrichting van de financiële organisatie, alsmede met betrekking tot de uitgangspunten van het financieel beleid, het financieel beheer, de financiële administratie en de controle.

 • 2. Deze regels bevatten in elk geval een beschrijving van:

  • a.

   het bestuurlijk begrotings- en verantwoordingsinstrumentarium;

  • b.

   het begrotings- en budgetbeheer;

  • c.

   de wijze waarop de financiering plaatsvindt;

  • d.

   de wijze waarop de inwonerbijdrage van de gemeenten wordt berekend;

  • e.

   het stelsel van kostentoerekeningen;

  • f.

   het reservebeleid;

  • g.

   de wijze waarop de waardering en afschrijving van activa plaatsvindt;

  • h.

   de wijze waarop de controle plaatsvindt op de financiële organisatie, het financieel beheer en de financiële administratie.

Artikel 42 Begroting

 • 1. Het dagelijks bestuur stuurt, na het horen van de bestuurscommissies, de ontwerpbegroting vóór 15 april van het jaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft, toe aan de raden van de gemeenten. De ontwerpbegroting is voorzien van een behoorlijke toelichting.

 • 2. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijzen op de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het dagelijks bestuur.

 • 3. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt de ontwerpbegroting en de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur.

 • 4. Het algemeen bestuur stelt de begroting vast vóór 25 juli van het jaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 5. Direct na de vaststelling stuurt het algemeen bestuur de begroting ter kennisneming aan de raden van de gemeenten.

 • 6. Het dagelijks bestuur stuurt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

Artikel 43 Wijziging van de begroting

Het bepaalde in artikel 42 is, met uitzondering van de genoemde data, van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting indien een dergelijke wijziging van invloed is op de omvang van de inwonerbijdrage van de gemeenten.

Artikel 44 Bijdragen van de gemeenten

 • 1. In de begroting kan worden aangegeven welke inwonerbijdrage de gemeenten verschuldigd zijn in het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft. De omvang van de inwonerbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het aantal inwoners per gemeente, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft.

 • 2. De gemeenten betalen in het kalenderjaar waarop de inwonerbijdrage betrekking heeft, bij wijze van voorschot viermaal 25% van deze bijdrage. Betaling vindt plaats voor 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november van dat jaar.

Artikel 45 Jaarverslag

 • 1. Het dagelijks bestuur stuurt, na het horen van de bestuurscommissies, het ontwerpjaarverslag over het afgelopen kalenderjaar voor 15 april van het daaropvolgende jaar aan het algemeen bestuur en de raden van de gemeenten. Het jaarverslag is vergezeld van een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen, zoals bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet.

 • 2. Bij het ontwerpjaarverslag is gevoegd een specificatie van de door elk van de gemeenten verschuldigde inwonerbijdrage.

 • 3. De raden van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending hun zienswijzen op het ontwerpjaarverslag kenbaar maken bij het algemeen bestuur.

 • 4. Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag vast voor 10 juli van het jaar dat volgt op het jaar waarop de rekening betrekking heeft.

 • 5. Vaststelling van het jaarverslag strekt het dagelijks bestuur tot décharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere omstandigheden.

 • 6. Direct na de vaststelling stuurt het algemeen bestuur het jaarverslag ter kennisneming aan de raden van de gemeenten.

 • 7. Het dagelijks bestuur stuurt het jaarverslag binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Artikel 46 Verrekening van de voorschotten inwonerbijdrage

Verrekening van het verschil tussen de betaalde voorschotten en de werkelijk verschuldigde inwonerbijdrage van de gemeenten vindt plaats onmiddellijk na vaststelling van de rekening.

Artikel 47 Bestuursrapportages

Het dagelijks bestuur stelt tweemaal per jaar een bestuursrapportage vast en biedt deze aan de bestuurscommissies en de gemeenten aan ter informatie.

Artikel 48 Archivering

 • 1. Ten aanzien van de zorg en het beheer van de archiefbescheiden van de veiligheidsregio alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer, zijn de voorschriften van de gemeente Haarlem van overeenkomstige toepassing, tenzij het algemeen bestuur anders besluit.

 • 2. De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van de veiligheidsregio.

Artikel 49 Toetreding

 • 1. Gemeenten die willen toetreden tot de regeling kunnen hiertoe een verzoek indienen. Daarbij worden in elk geval overgelegd de daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van de desbetreffende gemeent(n).

 • 2. Het algemeen bestuur beslist over de toetreding, na het horen van de raden van alle gemeenten.

 • 3. Aan de inwilliging van een verzoek tot toetreding kunnen voorwaarden worden verbonden.

 • 4. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van toetreding, de financiële gevolgen daaronder begrepen.

 • 5. De toetreding vindt plaats met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit tot toetreding door de gemeente Haarlem bekend is gemaakt.

Artikel 50 Uittreding

 • 1. Gemeenten die door een herindeling niet langer deel uit kunnen maken van de regeling, geven dit tijdig te kennen aan het algemeen bestuur.

 • 2. Het algemeen bestuur regelt ten minste zes maanden voor het tijdstip van uittreding de gevolgen daarvan, waaronder de financiële gevolgen, na het horen van de raden van alle gemeenten.

 • 3. Indien in de genoemde periode geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt er geacht een geschil te bestaan als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 51 Wijziging

 • 1. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de bestuursorganen van de gemeenten kunnen voorstellen tot wijziging van de regeling doen.

 • 2. De regeling wordt gewijzigd wanneer de bestuursorganen van de gemeenten daartoe eensluidend besluiten.

 • 3. De wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit tot wijziging door de gemeente Haarlem bekend is gemaakt.

Artikel 52 Opheffing

 • 1. De bestuursorganen van de gemeenten kunnen bij eensluidend besluit besluiten tot de opheffing van de regeling indien dit noodzakelijk is.

 • 2. In geval van opheffing van de regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regels, waaronder het tijdstip van opheffing.

 • 3. Het algemeen bestuur stelt, na het horen van de bestuursorganen van de gemeenten, ten minste zes maanden voor het tijdstip van opheffing, een liquidatieplan en een sociaal plan voor het personeel vast. Het liquidatieplan voorziet in de financiële gevolgen van de opheffing.

Artikel 53 Geschillenregeling

Ten aanzien van geschillen omtrent de toepassing van de regeling in de ruimste zin van het woord, is artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing.

Artikel 54 Bekendmaking

 • 1. Het college van de gemeente Haarlem draagt zorg voor de toezending van deze regeling en van de besluiten tot toe- en uittreding, wijziging of opheffing aan gedeputeerde staten en is belast met de bekendmaking in alle deelnemende gemeenten.

 • 2. Binnen een maand na vaststelling van de regeling dragen de colleges van de gemeenten zorg voor de opname van de regeling in het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 • 3. Vervallen

 • 4. Vervallen

Artikel 55 Inwerkingtreding en duur

 • 1. De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 • 2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 56 Titel

De regeling wordt aangehaald als Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 2019.

Artikel 57 Overgangsbepaling

Vervallen