Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het vaststellen van de subsidieplafond voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020)

Geldend van 04-07-2019 t/m 30-07-2019

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent het vaststellen van de subsidieplafond voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer (Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020)

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 25 juni 2019, nr. A. 18, afdeling LGW, dossiernummer K15814 het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 en afdeling 4.2.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten

Vast te stellen hetgeen volgt:

Openstellingsbesluit tot vaststelling van de subsidieplafonds en aanvraagperioden voor het begrotingsjaar 2020 ten behoeve van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 (SNL2016)

ARTIKEL I

 • A.

  SUBSIDIEPLAFONDS

  Voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Provincie Groningen 2016 (SNL2016) worden voor het begrotingsjaar 2020 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

  Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

  Voor subsidies als bedoeld in artikel 3.13, tweede lid, onder a, b, c, d en e, voor het leefgebied met de aanduiding:

  • a.

   Open Akkerland: € 1,-; voor een periode van twee jaar;

  • b.

   Open Grasland: € 1,-; voor een periode van twee jaar;

  • c.

   Droge Dooradering: € 1,-; voor een periode van twee jaar;

  • d.

   Natte Dooradering: € 1,-; voor een periode van twee jaar;

  • e.

   Water: € 304.000,- voor een periode van twee jaar, te weten € 152.000,- per jaar.

 • B.

  AANVRAAGPERIODE EN LOKET VOOR INDIENING

  Aanvragen voor subsidies als bedoeld in onderdeel A kunnen in de periode van 8 juli 2019 tot en met 31 juli 2019 worden ingediend bij de Provincie Groningen Postbus 610, 9700 AP Groningen of www.formdesk.nl/gboprod/GBO Gebiedsaanvraag.

ARTIKEL II

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

ARTIKEL IV

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2020.

Ondertekening

Groningen, 25 juni 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, locosecretaris.