Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019

Geldend van 19-06-2024 t/m 10-07-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Regeling Rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle;

Gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet en de artikelen 3.2.9,3.2.10, 3.3.2, 3.3.3, tweede lid en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de artikelen 3.6 en 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;

Gelezen het advies van de afdeling P&O van GR Samenwerking de Bevelanden, documentkenmerk D19.006471;

Gelet op het collegebesluit d.d. 18 juni 2019 nummer 2019.06650.

B e s l u i t:

Vast te stellen de navolgende: REGELING RECHTSPOSITIE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE KAPELLE 2019

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Burgemeester: voorzitter van het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Secretaris: de secretaris bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

 • d.

  Wethouder: lid van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Ter beschikking gestelde auto burgemeester en wethouders

Het college stelt aan de burgemeester of de wethouder ten laste van de gemeente geen auto ter beschikking.

Artikel 3 Reiskosten woon-werkverkeer

Als de burgemeester of de wethouder schriftelijk heeft verklaard dat voor reizen voor woon-werkverkeer altijd gebruik wordt gemaakt van een eigen vervoermiddel, wordt op verzoek een vaste vergoeding toegekend in overeenstemming met de fiscale regeling van het handboek loonheffingen van de Belastingdienst.

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Als de burgemeester of de wethouder in het gemeentelijk belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid noodzakelijk gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland is vooraf toestemming van het college vereist.

Artikel 5 Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing burgemeester en wethouders

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder die willen deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in verband met de vervulling van hun functie dienen daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de secretaris.

 • 2.

  Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3.

  Het college beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken.

Artikel 6 Informatie- en communicatievoorzieningen

 • 1.

  De burgemeester of de wethouder tekent een bruikleenovereenkomst wanneer hem ten laste van de gemeente voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatievoorzieningen ter beschikking worden gesteld als bedoeld in artikel 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Het college stelt het model van de bruikleenovereenkomst vast.

 • 2.

  De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente.

 • 3.

  Zolang de burgemeester of de wethouder niet is afgetreden, ontslagen of herbenoemd, blijft voor hem het desbetreffende artikel van het Rechtspositie burgemeesters of het Rechtspositiebesluit wethouders, zoals dat luidde voor 1 januari 2019, en de op dat artikel gebaseerde nadere regels, van toepassing, als hem in 2018 een tegemoetkoming of een vergoeding op grond van dat artikel is verstrekt.

Artikel 7 Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze regeling, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964. 

Artikel 8 Betaling en declaratie van onkosten

 • 1.

  Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze regeling voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   Betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

  • b.

   Betaling vooruit uit eigen middelen of

  • c.

   Betaling ten laste van de gemeentelijke creditcard.

 • 2.

  Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3.

  Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen twee maanden na factuurdatum of betaling door de burgemeester of wethouder ingediend bij de secretaris of een daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 4.

  De facturen worden geaccordeerd door de gemeentesecretaris of een daartoe aangewezen ambtenaar.

 • 5.

  Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan burgemeester of wethouders met de eerstvolgende salarisbetaling na het indienen van de aanvraag plaats vindt.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking doch niet eerder dan nadat de raad van de gemeente Kapelle de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Kapelle 2017 vastgesteld op 24 januari 2017 heeft ingetrokken.

 • 2.

  De regeling werkt terug tot 1 januari 2019.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle van 18 juni 2019,

Burgemeester en Wethouders van Kapelle,

mr. A.J. van den Berge mr. H.B. Hieltjes

Secretaris, Burgemeester