Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Geldend van 02-07-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Intitulé

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

overwegende dat het gewenst is sociaal-maatschappelijke activiteiten van vrijwilligersorganisaties te stimuleren;

dat hiervoor op 28 november 2017 de Beleidsegel MO 2018-1 is vastgesteld;

dat het door de inwerkingtreding van de Algemene subsidieverordening Uden 2018 voor de juridische geldigheid nodig is deze beleidsregel te vervangen door nadere regels;

gelet op artikel 3, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

besluit

vast te stellen de volgende

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Uden 2018;

 • b.

  College: College van burgemeester en wethouders;

 • c.

  vrijwilligersorganisatie: stichting, vereniging of andere (informele) organisatie, waarvan de activiteiten hoofdzakelijk door vrijwilligers worden uitgevoerd;

 • d.

  activiteit: doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteit van een vrijwilligersorganisatie, gericht op sport, cultuur en/of sociale cohesie, die

  • -

   uitvoering geeft aan het gemeentelijk beleid én

  • -

   bijdraagt aan gewenste sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen én

  • -

   het collectief belang dient én

  • -

   deelname aan de samenleving vergroot;

 • e.

  buurtactiviteit: enkele, jaarlijks terugkerende activiteit, georganiseerd voor eigen buurt of wijk van de aanvrager;

 • f.

  jaarlijkse subsidie: subsidie per kalenderjaar bedoeld voor activiteiten als bedoeld onder d en e;

 • g.

  oprichtingssubsidie: subsidie voor kosten als bedoeld onder i;

 • h.

  impulssubsidie: noodzakelijke financiële impuls om activiteiten te kunnen continueren;

 • i.

  oprichtingskosten: kosten van de notaris en/of de Kamer van Koophandel die een vrijwilligersorganisatie moet maken om tot een rechtspersoon te worden.

 • j.

  volwassen lid: lid van een vereniging van 18 jaar of ouder op peildatum 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • k.

  jeugdlid: lid van een vereniging tot en met 17 jaar op peildatum 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar;

 • l.

  aanvraagformulier: formulier in de zin van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht dat voor deze subsidieregeling is opgesteld.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties.

Artikel 3. Onderlinge verhouding subsidies

Als voor dezelfde activiteiten ook een subsidie is aangevraagd bij het Udenfonds, wordt eerst beoordeeld of de activiteiten op basis van deze regeling in aanmerking komen voor een subsidie.

Artikel 4. Weigeringsgrond

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening wordt een subsidie op basis van deze regeling geweigerd als voor dezelfde activiteiten al subsidie is verstrekt op grond van een andere gemeentelijke regeling of uit het Udenfonds.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties.

Artikel 6. Procedurebepalingen

 • 1. De aanvraag voor een subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het College met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager in elk geval de gegevens die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2. Een aanvraag voor een oprichtingssubsidie wordt ingediend binnen drie maanden na de oprichting van de rechtspersoon.

 • 3. De aanvraag voor een impulssubsidie kan op ieder moment worden ingediend.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie in aanmerking komen kosten die noodzakelijk gemaakt moeten worden om de activiteit te kunnen uitvoeren.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor beheer en exploitatie van accommodaties.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen activiteiten waarvan de kosten hoofdzakelijk worden besteed aan eten en drinken, representatie, reis en verblijf, waaronder entrees.

Artikel 9. Berekening van de jaarlijkse subsidie voor verenigingen

 • 1. Voor sportactiviteiten bedraagt de subsidie:

  € 13,46 per jeugdlid (afgerond, prijspeil 2019),

  met een maximum van € 10.000 per vereniging per subsidiejaar.

 • 2. Voor culturele activiteiten bedraagt de subsidie:

  € 13,46 per volwassen lid (afgerond, prijspeil 2019) en

  € 31,06 per jeugdlid (afgerond, prijspeil 2019),

  met een maximum van € 10.000 per vereniging per subsidiejaar.

 • 3. Voor cohesie-activiteiten bedraagt de subsidie:

  € 13,46 per volwassen lid (afgerond, prijspeil 2019) en

  € 11,90 per jeugdlid (afgerond, prijspeil 2019),

  met een maximum van € 10.000 per vereniging per subsidiejaar.

Artikel 10. Berekening van de subsidie voor buurtactiviteiten

Voor buurtactiviteiten bedraagt de subsidie:

€ 1,04 per deelnemer (afgerond, prijspeil 2019), met een maximum van € 1.000 per activiteit.

Artikel 11. Berekening van de subsidie voor stichtingen en overige (informele) organisaties

Van de begrote subsidiabele kosten minus huurkosten voor het gebruik van een accommodatie wordt:

 • -

  tot € 1.552,81 elke begrote euro voor 100% gesubsidieerd;

 • -

  elke daaropvolgende begrote euro tot € 3.105,62 voor 60% en

 • -

  elke daaropvolgende begrote euro tot € 4.658,43 voor 20%.

De maximumsubsidie bedraagt daarom € 2.795 per organisatie per subsidiejaar (alle bedragen afgerond en prijspeil 2019).

Artikel 12. Berekening van de oprichtingssubsidie

De subsidie voor oprichtingskosten bedraagt eenmalig € 466 (prijspeil 2019), maar nooit meer dan de werkelijke kosten.

Artikel 13. Berekening van de impulssubsidie

 • 1. Deze subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties in financiële nood die om verklaarbare en acceptabele redenen eenmalig een financiële impuls nodig hebben om hun activiteiten te kunnen continueren.

 • 2. De in lid 1 bedoelde vrijwilligersorganisatie moet minimaal 3 aaneengesloten jaren voorafgaand aan de aanvraag een jaarlijkse subsidie hebben ontvangen.

 • 3. De subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 10.000, dit ter beoordeling van het College op basis van de financiële administratie van de betreffende organisatie en een plan van aanpak voor de financiële problemen.

Artikel 14. Vaststelling van de subsidie

In afwijking van artikel 15, lid 1 van de Algemene subsidieverordening worden jaarlijkse subsidies, oprichtingssubsidies en subsidies voor buurtactiviteiten die op grond van deze regeling worden verstrekt, direct vastgesteld.

Artikel 15. Verantwoording

 • 1. Voor de verantwoording van subsidies die zijn verstrekt op grond van deze regeling, overlegt de subsidieontvanger binnen 6 maanden na afloop van het subsidiejaar een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt dat voldaan is aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen.

 • 2. In afwijking van lid 1 is het voor de verantwoording van subsidies als bedoeld in artikel 12, voldoende dat de aanvrager de facturen van de gemaakte kosten bij de aanvraag overlegt.

Artikel 16. Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1. De Beleidsregel MO 2018-1 vervalt zodra ze is uitgewerkt.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juli 2019. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies voor activiteiten die in het jaar 2020 worden uitgevoerd.

 • 3. Op de subsidiëring van voordien uit te voeren activiteiten is de Beleidsregel MO 2018-1 van toepassing.

Artikel 17. Slotbepaling

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties.

Ondertekening

Uden, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

drs. D. van Deurzen

de secretaris

drs. H.A.G. Hellegers

de burgemeester