Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Geldend van 01-09-2019 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

gelet op artikel 3.3 van de Algemene ondersteunings- en subsidieverordening gemeente Waalre 2017;

Besluiten de volgende nadere regels vast te stellen:

Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Afkoppelen: onderbreken van de afvoer van hemelwater naar het gemengde rioolstelsel. Het hemelwater wordt of afgevoerd naar een hemelwaterstelsel of op het eigen perceel vastgehouden en verwerkt, bijvoorbeeld door infiltratie in de bodem.

 • 2.

  Afkoppelsubsidie: een subsidie verstrekt op basis van deze regeling.

 • 3.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre.

 • 4.

  Dakoppervlak: de horizontale projectie van het dakvlak.

 • 5.

  Gemengd rioolstelsel: een rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater in één riool plaatsvindt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

 • 6.

  Gescheiden rioolstelsel: een rioolstelsel waarbij de afvoer van afvalwater en hemelwater gescheiden plaatsvindt. Het afvalwater wordt via het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Het hemelwater wordt via het hemelwaterriool zoveel mogelijk geïnfiltreerd. Het overschot wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.

 • 7.

  GHG: gemiddeld hoogste grondwaterstand

 • 8.

  Hemelwater: neerslag in de vorm van regenwater, ijzel of sneeuw.

 • 9.

  Infiltratie: proces waarbij hemelwater in de bodem wegzakt.

 • 10.

  Infiltratievoorziening: een voorziening bedoeld om hemelwater tijdelijk op te slaan voordat het in de bodem kan infiltreren.

Artikel 2 Doel

 • 1.

  Met deze subsidieregeling wordt beoogd dat eigenaren van een perceel gelegen in de gemeente Waalre het hemelwater dat op het dak van de bebouwing valt niet via het gemengde rioolstelsel of het vuilwaterriool afvoeren, maar via het hemelwaterriool of op eigen terrein verwerken.

 • 2.

  Het college wijst het gebied aan waarop deze nadere regels van toepassing zijn.

Artikel 3 Aanvrager

Een subsidie kan worden aangevraagd door de natuurlijke eigenaar van een gebouw dat is gelegen binnen het gebied als aangewezen op basis van artikel 2 lid 2 en is aangesloten op de gemengde riolering.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • 1.

  Het treffen van een voorziening waardoor hemelwater dat op al dan niet een gedeelte van het dak valt, wordt afgevoerd naar het hemelwaterriool van het gescheiden rioolstelsel.

 • 2.

  Het treffen van een voorziening waardoor hemelwater dat op al dan niet een gedeelte van het dak valt, infiltreert op eigen terrein door middel van een infiltratievoorziening.

 • 3.

  Een combinatie van de onder lid 1 en lid 2 genoemde maatregelen.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.

  Voor de aanvraag van de subsidie wordt gebruik gemaakt van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor een adequate verwerking van hemelwater, zonder dat er nadelige gevolgen zijn op zijn of omliggende percelen en gebouwen.

 • 3.

  De aangebrachte voorziening moet gedurende minimaal 10 jaar in stand worden gehouden.

 • 4.

  De infiltratievoorziening als bedoeld in artikel 4 lid 2 heeft minimaal een inhoud van 39 liter water per vierkante meter dakvlak dat wordt afgekoppeld.

 • 5.

  Een infiltratievoorziening dient in zijn geheel boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te liggen.

 • 6.

  De infiltratievoorziening dient binnen 24 uur te zijn geleegd middels infiltratie op eigen terrein.

Artikel 6 Subsidieweigering

Een subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

 • 1.

  Het gebouw zich niet bevindt in het door het college aangewezen gebied

 • 2.

  Er eerder een afkoppelsubsidie voor het perceel is verstrekt.

 • 3.

  Het af te koppelen dakoppervlak kleiner is dan 20 vierkante meter.

 • 4.

  Het gebouw is gebouwd na 1 januari 2000.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt, onder goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad, € 25.000,= per kalenderjaar.

 • 2.

  Indien er meer subsidie wordt aangevraagd dan er op basis van het subsidieplafond zoals dat in lid 1 is bepaald beschikbaar is wordt de aanvraag geweigerd. Hierbij geldt de volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie voor het afvoeren van hemelwater naar het hemelwaterriool als bedoeld in artikel 4 lid 1 bedraagt € 5,= per vierkante meter dakvlak.

 • 2.

  De subsidie voor het verwerken van hemelwater op eigen perceel als bedoeld in artikel 4 lid 2 bedraagt € 10,= per vierkante meter dakvlak.

 • 3.

  De maximale hoogte van de subsidie bedraagt € 1.000,= per aanvraag.

 • 4.

  De aanvrager krijgt binnen 8 weken na indienen van de complete aanvraag een beschikking of er subsidie wordt verleend en hoe hoog deze maximaal zal zijn.

Artikel 9 Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1.

  De werkzaamheden waar de subsidie betrekking op hebben moeten binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn gerealiseerd. Het college kan besluiten hiervan af te wijken.

 • 2.

  Door de aanvrager wordt binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden een aanvraag tot vaststelling ingediend bij het college. Onderdeel van de aanvraag zijn in elk geval een inhoudelijk verslag over de uitgevoerde activiteiten en foto’s waaruit blijkt waar welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • 3.

  De subsidieaanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot het perceel waarvoor de subsidie is verleend.

 • 4.

  Het college kan indien zij dat noodzakelijk acht voor de beoordeling aanvullende gegevens verlangen.

 • 5.

  Aan de hand van de aanvraag tot vaststelling wordt binnen zes weken de definitieve hoogte van de subsidie bepaald. Deze kan niet hoger zijn dan de voorlopige subsidiebeschikking als bedoeld in artikel 8 onder 4.

 • 6.

  Het subsidiebedrag kan ambtshalve worden vastgesteld indien de aanvrager niet voldoet aan een of meerdere verplichtingen als vermeld in lid 1 tot en met 3.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling afkoppelen gemeente Waalre

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 11 juni 2019.

Burgemeester en wethouders van Waalre,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne drs. J.W. Brenninkmeijer