Nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Intitulé

Nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

gelet op artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv)

(Aanwijzing collectieve festiviteiten), artikel 2.21 Activiteitenbesluit milieubeheer (verder genoemd: Abm) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Inleiding

Elk jaar wijst het college de collectieve festiviteiten (en bijbehorende dagen) aan waarop (horeca-)inrichtingen niet hoeven te voldoen aan de geluidsvoorschriften in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm). Collectieve festiviteiten zijn bijvoorbeeld carnaval, kermis, koningsnacht, koningsdag, 2e kerstdag, oud & nieuw. Om geluidshinder te voorkomen of te beperken, kunnen geluidsvoorschriften gesteld worden aan de collectieve festiviteiten.

In deze nadere regels wordt gesproken over ‘kermisdagen’. De begripsomschrijving van ‘kermisdagen’ luidt als volgt:

 • Vrijdag: nacht van vrijdag op zaterdag;

 • Zaterdag: nacht van zaterdag op zondag;

 • Zondag: nacht van zondag op maandag;

 • Maandag: nacht van maandag op dinsdag;

 • Dinsdag: nacht van dinsdag op woensdag.

Grondslagen

Op basis van artikel 4:2 lid 1 van de Apv gelden de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (voorheen: Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) en artikel 4:4 van de Apv niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.

In het Abm zijn voor inrichtingen geluidsnormen opgenomen waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden. Om overmatige geluidshinder te voorkomen of te beperken (de normen gelden immers niet ‘voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd’) kunnen geluidsvoorschriften worden vastgesteld voor collectieve festiviteiten (artikel 2.21 Abm).

Geluidsvoorschriften

Aan de collectieve festiviteiten worden de onderstaande geluidsvoorschriften voor (horeca-)inrichtingen verbonden.

Collectieve festiviteiten kunnen door een (horeca-)inrichting zowel inpandig in de (horeca-)inrichting als buiten (in de openlucht, in een tent, onder een overkapping op het terras of op eigen grond) gevierd worden. Om deze reden worden geluidsvoorschriften gesteld voor inpandige activiteiten en buiten-activiteiten van een (horeca-)inrichting.

Inpandige activiteiten

Op dagen die niet als collectieve festiviteit zijn aangewezen, gelden voor (horeca-)inrichtingen de geluidsnormen van artikel 2.17 Abm.

De geluidsnormen voor inpandige activiteiten tijdens alle collectieve festiviteiten worden gesteld aan de hand van artikel 2.17 Abm.

Echter, voor de geluidsnormering bij collectieve festiviteiten worden de normen uit artikel 2.17 Abm verhoogd met 20 dB(A). Hierdoor vindt er dan ook een verruiming van de geluidsnormen plaats. Voor de dB(C)-normen geldt dat deze 15 dB hoger liggen dan de verruimde dB(A)-normen.

Voor zover het inpandige activiteiten betreft, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau, afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, gedurende de hieronder genoemde tijden, bedragen:

Tijdstip (van – tot)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Maximaal geluidsniveau

Meetpunt

07.00 uur – 19.00 uur

70 dB(A)

85 dB(C)

90 dB(A)

105 dB(C)

Gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

19.00 uur – 23.00 uur

65 dB(A)

80 dB(C)

85 dB(A)

100 dB(C)

Gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

23.00 uur – 07.00 uur

60 dB(A)

75 dB(C)

80 dB(A)

95 dB(C)

Gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

N.B. Geluidsmetingen bij inpandige activiteiten worden uitgevoerd volgens de “Handleiding meten en

rekenen industrielawaai”.

N.B. Ongeacht bovenstaande tijden, moet een horeca-inrichting zich aan het (verruimde) sluitingstijdstip

van zijn horeca-inrichting houden.

Ten aanzien van de collectieve festiviteit ‘kermis’ geldt daarnaast het volgende voorschrift m.b.t. de inpandige activiteiten:

 • Tijdens het ten gehore brengen van muziek moeten ramen en deuren van de (horeca-)inrichting gesloten worden gehouden op de volgende kermisdagen:

  • Vrijdag: van 02.00 uur tot 03.00 uur;

  • Zaterdag: van 02.00 uur tot 03.00 uur;

  • Zondag: van 01.00 uur tot 02.00 uur;

  • Maandag: van 01.00 uur tot 02.00 uur,

met uitzondering van het openen van deuren voor het direct doorlaten van personen en goederen.

Buiten-activiteiten

Ten aanzien van buiten-activiteiten wordt er onderscheid gemaakt tussen de collectieve festiviteiten ‘carnaval, koningsnacht, koningsdag, 2e kerstdag en oud & nieuw’ enerzijds en de collectieve festiviteit ‘kermis’ anderzijds.

Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, 2e kerstdag en Oud & Nieuw:

Voor zover het buiten-activiteiten (in de openlucht, in een tent of onder een overkapping op het terras of op eigen grond) betreft, mag het equivalente geluidsniveau, afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, bedragen:

Tot maximaal:

Equivalente geluidsniveau

tot 21.00 uur

21.00 uur - 01.00 uur

92,5 dB(A) en 107,5 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers

en/of

82,5 dB(A) en 97,5 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

94 dB(A) en 109 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers

en/of

84 dB(A) en 99 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

Aanvullende maatregelen

Van 21.00 uur tot 01.00 uur geldt: bij het ten gehore brengen van een geluidsniveau dat hoger is dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C) met een maximum van 94 dB(A) en 109 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers, en/of hoger is dan 82,5 dB(A) en 97,5 dB(C) met een maximum van 84 dB(A) en 99 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen, dient de organisator van de festiviteit aanvullende maatregelen te treffen op vlak van voorlichting van bezoekers en het beschikbaar stellen van goede en betaalbare gehoorbescherming (geen schuimdoppen, maar oordoppen met filter).

N.B. In afwijking van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” wordt bij buiten-activiteiten

voor muziekgeluid geen strafcorrectie van 10 dB(A) en dB(C) toegepast.

Kermis:

Voor zover het buiten-activiteiten (in de openlucht, in een tent of onder een overkapping op het terras of op eigen grond) tijdens de kermisdagen betreft, gelden de volgende geluidsvoorschriften voor een (horeca-) inrichting tijdens de collectieve festiviteit ‘kermis’:

 • 1.

  Tijdens kermisdagen mag het equivalente geluidsniveau, afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, gedurende de hieronder genoemde tijden, bedragen:

Kermisdag

Tijdstip

(van – tot)

Equivalente geluidsniveau

Vrijdag (indien als kermisdag aangewezen)

19.00 uur – 02.00 uur

op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C). Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

een cooldown-periode wordt toegepast wat wil zeggen dat 1 uur voor de eindtijd het geluidsniveau geleidelijk terug moet worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau voor de box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

Zaterdag

14.00 uur – 02.00 uur

op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C). Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

een cooldown-periode wordt toegepast wat wil zeggen dat 1 uur voor de eindtijd het geluidsniveau geleidelijk terug moet worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau voor de box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

Zondag

13.00 uur – 01.00 uur

op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C). Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

een cooldown-periode wordt toegepast wat wil zeggen dat 1 uur voor de eindtijd het geluidsniveau geleidelijk terug moet worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau voor de box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

Maandag

14.00 uur – 01.00 uur

op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C). Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

een cooldown-periode wordt toegepast wat wil zeggen dat 1 uur voor de eindtijd het geluidsniveau geleidelijk terug moet worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau voor de box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

Dinsdag

14.00 uur – 01.00 uur

op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C). Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

een cooldown-periode wordt toegepast wat wil zeggen dat 1 uur voor de eindtijd het geluidsniveau geleidelijk terug moet worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau voor de box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

 • 2.

  Buiten de onder 1. genoemde geluidsvoorschriften genoemde tijden mag buiten geen muziekgeluid ten gehore worden gebracht;

 • 3.

  Minimaal 6 weken voorafgaand aan de kermis is de horeca bij Veldhoven-Dorp en Oerle verplicht gezamenlijk een geluidsplan in te dienen. Dit om de (geluids)overlast zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. In het geluidsplan is de opstelling van onder andere de muziekinstallaties/luidsprekers opgenomen (ten behoeve van een goede sturing van het geluid) en het muziekprogramma van de horeca tijdens de kermis vastgelegd. Hierbij is het uitgangspunt dat hardstyle/hardcore DJ’s niet toegestaan zijn in verband met de overlast die door de soort muziek sneller ontstaat;

 • 4.

  Er wordt door/namens de horeca bij kermis Veldhoven-Dorp en Oerle gehandeld conform het door de burgemeester goedgekeurde geluidsplan.

b e s l u i t :

de nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ vast te stellen.

Ondertekening

Dit besluit wordt aangehaald als nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’ en treedt in werking op 1 juli 2019.

Aldus vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 11 juni 2019.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter M. Delhez

secretaris burgemeester