Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker)

De burgemeester van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat,

het op grond van artikel 2:6a lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6c van de Apv bevoegd is om categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

de burgemeester bevoegd bestuursorgaan is in het kader van de openbare orde (artikel 174 Gemeentewet) en dat (tijdelijke) terrassen bij horecabedrijven hiertoe behoren;

de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op tijdelijke terrassen bij horecabedrijven op voor publiek toegankelijke plaatsen (openbare plaatsen) met een publieke functie;

onder "tijdelijk terras" verstaan wordt:

 • alle extra materialen en activiteiten ten behoeve van een terras, dan wel de ruimte/locatie waar de kermis door de horeca-inrichting gevierd wordt die niet tot het reguliere terras in de reguliere bedrijfsvoering van de horeca-inrichting behoren, en;

 • een terras dan wel de ruimte/locatie waar de kermis door een niet-horeca-inrichting gevierd wordt, wat tijdens kermis incidenteel gevoerd wordt door de niet-horeca-inrichting;

het wenselijk is tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen als categorie van voorwerpen aan te wijzen, vanwege de wens om te dereguleren en de administratieve lasten van de horeca-ondernemers te verminderen en op deze manier wel te kunnen reguleren door middel van het stellen van voorschriften;

het niet wenselijk is dat deze regeling geldt voor tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Zeelst, gelet op de omvang en impact van de ‘horecafeesten’ die daar plaatsvinden;

het wenselijk is te werken met integrale zonetekeningen, waarop de mogelijkheden van activiteiten tijdens de kermis door middel van zones en ook verkeersmaatregelen en bebording zijn aangegeven;

de integrale zonetekening wordt vastgesteld (gemandateerd aan afdelingshoofd van de afdeling Mens & Omgeving), zodat de vastgestelde zonetekening een vast uitgangspunt voor alle partijen is;

horeca-inrichtingen tijdens de kermis recht hebben op hun eigen reguliere terras. Op de integrale zonetekeningen zijn de reguliere terrassen van horeca-inrichtingen dan ook ingetekend;

waar in dit aanwijzingsbesluit wordt gesproken over “overkapping/tent”, kan in plaats daarvan ook “parasol, trussen e.d.” worden gelezen;

gelet op de artikelen 2:6a en 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’ Ekker,

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening, onder oplegging van de volgende voorschriften:

Integrale zonetekening

 • 1.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent moet binnen de groene zones (nog in te richten openbaar gebied) geplaatst worden zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende vastgestelde “Integrale zonetekening” van de betreffende kermis;

 • 2.

  Alleen de horeca gelegen direct binnen het kermisterrein mag gebruik maken van de groene zones;

 • 3.

  De groene/witte zone (nog in te richten openbaar gebied voor horeca, na collectieve afstemming door horeca) zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende vastgestelde “Integrale zonetekening” van de betreffende kermis, mag pas in gebruik worden genomen, na indiening van een plan van aanpak door de horeca-ondernemer(s) die gebruik wil(len) maken van de groene/witte zone. Dit plan van aanpak moet minimaal 2 weken voorafgaande aan de start van de kermis worden ingediend bij de gemeente.

 • Uit dit plan van aanpak moet in ieder geval blijken dat de ingebruikname van de groene/witte zone collectief afgestemd is met de andere horeca-ondernemers in de nabijheid van de betreffende kermis (voorzien van handtekeningen) en wat de activiteiten zijn op de betreffende zone;

 • 4.

  De rode zones (vrijhouden voor hulpverlening en veiligheid), zoals vermeld op de integrale zonetekening, moeten geheel vrijgehouden worden van obstakels (zoals o.a. tafels, stoelen, bar, podium, palen van trussen enzovoorts);

 • 5.

  De gele zones (gebied voor kermisattracties en verkoopwagens), zoals vermeld op de integrale zonetekening, moeten door de horeca geheel vrijgehouden worden van obstakels (zoals o.a. tafels, stoelen, bar, podium, palen van trussen enzovoorts);

 • 6.

  De witte (met zwart gearceerde) zones (niet te gebruiken terrein), zoals vermeld op de integrale zonetekening, mogen tijdens de kermis niet gebruikt worden;

 • 7.

  De witte (met blauw gearceerde) zones, de zogenoemde bufferzones, zoals vermeld op de integrale zonetekening, zijn uitloopterreinen in verband met de veiligheid en moeten geheel vrijgehouden worden van obstakels (zoals o.a. tafels, stoelen, bar, podium, palen van trussen enzovoorts);

 • 8.

  Attracties, luchtkussens en andere zaken die gerelateerd zijn aan de kermis, zijn niet toegestaan in de groene zones, welke gesitueerd zijn op een openbare plaats met een publieke functie;

Opbouwen en afbreken tijdelijk terras

 • 9.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op kermis Veldhoven-Dorp mag vanaf 18.00 uur op de laatste woensdag voorafgaande aan de kermis in Zeelst en Veldhoven-Dorp opgebouwd worden, waarbij geldt dat de doorgaande openbare weg tot de eerstvolgende donderdagochtend 10.00 uur niet geblokkeerd dan wel afgesloten mag worden. Dit in verband met de bereikbaarheid;

 • 10.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op kermis Oerle mag vanaf 18.00 uur op de laatste donderdag voorafgaande aan de kermis in Oerle opgebouwd worden, waarbij geldt dat de doorgaande openbare weg tot de eerstvolgende vrijdagochtend 10.00 uur niet geblokkeerd dan wel afgesloten mag worden. Dit in verband met de bereikbaarheid;

 • 11.

  Het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op kermis d’Ekker mag vanaf 18.00 uur op de laatste donderdag voorafgaande aan de kermis in d’Ekker opgebouwd worden, waarbij geldt dat de doorgaande openbare weg tot de eerstvolgende vrijdagmiddag 16.00 uur niet geblokkeerd dan wel afgesloten mag worden. Dit in verband met de bereikbaarheid;

 • 12.

  Uiterlijk op de eerste dag na de kermis wordt de wegafzetting voor het doorgaande rijdende verkeer om 16.00 uur verwijderd. Om deze reden moet het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent op de eerste dag na de kermis om 16.00 uur van de rijbaan verwijderd zijn en op de eerste dag na de kermis om 18.00 uur geheel afgebroken zijn;

 • 13.

  Van bovengenoemde opbouwtijden voor het tijdelijk terras kan afgeweken worden op basis van een, door de horeca ingediend en, door de burgemeester goedgekeurd opbouwschema. Voorwaarde is dat er geen hinder of overlast mag ontstaan voor de omgeving;

Veiligheid

 • 14.

  De doorrijdhoogte op de openbare weg moet altijd, gemeten over de gehele minimale doorrijdbreedte, minimaal 4,20 meter zijn;

 • 15.

  De horeca rondom kermis Veldhoven-Dorp is verplicht een calamiteitenplan gezamenlijk op te stellen. Dit in verband met de veiligheid op het kermisterrein, vanwege de grote mensenmassa op een beperkt gebied. Vanuit de gemeente en de hulpdiensten worden kwaliteitseisen gesteld aan het calamiteitenplan.

Kunststof materiaal

 • 16.

  Het is verboden om voorwerpen (zoals asbakken, windlichten e.d.), anders dan van kunststof materiaal, te gebruiken op het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent. Dit verbod geldt niet voor, en conform, de uitzonderingen die zijn genoemd in het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei);

Verkoop etenswaren en drank

 • 17.

  Horecaondernemers en andere ondernemers binnen het kermisterrein zijn vrij om binnen de groene zone, in gezamenlijk overleg, drank en etenswaren te verkopen. Voorkeur heeft het om ieder zijn eigen product te laten verkopen (bijvoorbeeld: natte horeca verkoopt drank en droge horeca verkoopt etenswaren);

 • 18.

  Het is verboden op het tijdelijk terras al dan niet met overkapping/tent alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd, dat de inrichting krachtens wettelijk voorschrift voor het publiek gesloten moet zijn;

 • 19.

  Een ontheffing op basis van artikel 35 Drank- en Horecawet is niet verplicht voor alcoholverstrekking op het incidentele terras van een horeca-inrichting die in het bezit is van een Drank- en Horecavergunning en, in deze lijn, vindt daarop geen toezicht en handhaving plaats. De horeca-inrichting heeft immers al voldoende kennis m.b.t. verantwoorde alcoholverstrekking op basis van zijn verkregen Drank- en Horecavergunning. Anders ligt dit voor alcoholverstrekkers op de kermis die geen horeca-inrichting in het bezit van een Drank- en Horecavergunning zijn. Daarvoor geldt de verplichting wel;

Afval

 • 20.

  De terrashouder is verplicht het zwerfvuil, afkomstig van zijn verkoop¬ge-legenheid, binnen een straal van 25 meter gerekend vanuit zijn horeca-inrichting te verwijderen;

Gebruik openbaar gebied

 • 21.

  Het openbaar gebied dient in dezelfde staat te worden opgeleverd als waarin het in gebruik wordt genomen;

 • 22.

  Beschadigingen van gemeente eigendommen als gevolg van het plaatsen of hebben van een tijdelijk terras al dan niet overkapping/tent op de openbare weg moe¬ten door de terrashouder worden vergoed;

Opvolgen aanwijzingen

 • 23.

  Alle door bevoegde ambtenaren van politie, brandweer en gemeente te geven aanwijzingen dienen strikt en onverwijld te worden opgevolgd.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6a en c Apv (Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen)’ en

treedt in werking op 1 juli 2019.

Het ‘Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij horeca-bedrijven tijdens kermisdagen) wat op 21 juli 2015 bij besluit van de burgemeester is vastgesteld en op 30 juli 2015 in werking is getreden, is bij inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld bij besluit van de burgemeester d.d. 11 juni 2019.

DE BURGEMEESTER VAN VELDHOVEN,

M. Delhez