Subsidieregeling Opbouwwerk 2020-2023

Geldend van 11-12-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Intitulé

Subsidieregeling Opbouwwerk 2020-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal,

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal:

BESLUITEN

vast te stellen de Subsidieregeling opbouwwerk 2020 - 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst.

 • b.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen penvoerende persoon of organisatie die deelneemt aan het samenwerkingsverband.

 • c.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie die per jaar aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners sociaal verbonden zijn, actief meedoen, zich onderdeel van een netwerk voelen en zich betrokken voelen bij de buurt.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de inzet van opbouwwerkers in alle wijken en dorpen binnen de gemeente Roosendaal die de volgende activiteiten uitvoeren:

 • 1.

  Het activeren, stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers- en burgerinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in de wijken en dorpen.

 • 2.

  Het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligersnetwerken binnen de wijken en dorpen.

 • 3.

  Het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers binnen de wijken en dorpen die bij kwetsbare burgers thuis ondersteuning bieden.

 • 4.

  Het vormen en onderhouden van wijk- en/of dorpnetwerken rondom sociale en maatschappelijke thema’s waarbij de opbouwwerkers een belangrijke schakel vormen tussen de informele en formele netwerken en tussen het vrijwilligerswerk en de professionals.

 • 5.

  Het ondersteunen van de buurthuisbesturen bij het leggen van verbindingen met andere partijen in de betreffende wijken en dorpen.

 • 6.

  Het opvangen, onderzoeken en zo nodig adequaat door leiden van signalen met betrekking tot maatschappelijke problematiek binnen de wijk .

Artikel 4 Activiteiten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Geen subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1.

  Activiteiten die betrekking hebben op jongerenwerk.

 • 2.

  Coördinatie van projecten op stedelijk niveau

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor het tijdvak 2020 tot en met 2022 € 1.636.230,-, per jaar is dit € 545.410,-. Het subsidieplafond voor 2023 bedraagt € 555.412,-.

 • 2. Voor meerjarig beschikte subsidies wordt indexering toegepast.

 • 3. Het indexatiepercentage wordt jaarlijks op 1 mei vastgesteld overeenkomstig de methodiek die is terug te vinden in het gemeentelijke Spoorboekje Planning en Control Cyclus van het betreffende begrotingsjaar.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1. Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 2. Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

 • a. de kosten voor consumpties;

Artikel 7 Voorwaarden aan de aanvrager

 • 1. Subsidie wordt verstrekt aan maximaal één organisatie of een samenwerkingsverband.

 • 2. Aanvrager is aantoonbaar in staat om per 1 januari 2020 alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3. Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

Artikel 8 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval het volgende is vermeld:

 • a.

  een omschrijving van de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 7;

 • b.

  een omschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

 • c.

  een omschrijving van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan cultureel sensitief werken (dat wil zeggen rekening houdend met de etnische, culturele en sociale context);

 • d.

  een omschrijving van de wijze waarop de opbouwwerkers de doelgroep gaan bereiken;

 • e.

  een omschrijving van de wijze waarop de opbouwwerkers de burgers gaan betrekken bij het vergroten van de leefbaarheid in wijken en dorpen;

 • f.

  een omschrijving van de wijze waarop de opbouwwerkers zichtbaar zijn in de wijken en dorpen voor de burgers en professionals en hoe zij hen proactief benaderen;

 • g.

  een omschrijving van de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

 • h.

  een beschrijving van de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, buiten het eventueel bestaande samenwerkingsverband;

 • i.

  een beschrijving van de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, buiten het eventueel bestaande samenwerkingsverband;

 • j.

  een omschrijving van de deskundigheid van de opbouwwerkers waarbij aandacht wordt besteed aan de beschikbare kennis van de situatie in de gemeente Roosendaal;

 • k.

  een beschrijving van de concrete resultaten die met de activiteit worden beoogd en hoe deze worden gemeten;

 • l.

  een beschrijving van de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

 • 2.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van kosten en opbrengsten per activiteit. Hiertoe dient het format activiteitenbegroting te worden ingevuld.

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een jaarrekening. Indien van toepassing dient bij het jaarverslag een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 7 en 8 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • a. Kwaliteit

 • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

 • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

 • de mate waarin de doelgroep (proactief) bereikt wordt;

 • de mate van diversiteit van het activiteitenaanbod;

 • de wijze waarop concrete resultaten inzichtelijk worden gemaakt.

 • b. Inzet gekwalificeerd personeel en vrijwilligers

 • De mate van inzet van gekwalificeerd personeel dat bekend is met de situatie van de gemeente Roosendaal;

 • c. Samenwerking met andere organisaties

 • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties in de wijken en dorpen binnen de gemeente Roosendaal, zowel buiten als binnen het eventueel bestaande samenwerkingsverband;

 • d. Effectiviteit en efficiëntie

 • de mate waarin de subsidie direct wordt besteed aan het uitvoeren van de activiteiten;

 • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet;

 • 2. Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3. De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 2.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van deze commissie.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 7 en 8 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 6.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 7.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 9.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van een andere subsidieregeling subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht:

 • a. de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

 • b. zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

 • c. flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

 • d. de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

 • e. er zorg voor te dragen dat medewerkers en vrijwilligers voor het uitvoeren van de activiteiten in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

 • 2. Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2019.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 25 juni 2019,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender

SUBSIDIEREGELING OPBOUWWERK 2020-2023

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling