Verordening op de fractie-ondersteuners 2019

Geldend van 29-06-2019 t/m 07-11-2023

Intitulé

Verordening op de fractie-ondersteuners 2019

Kenmerk: B2019/2785

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen;

gezien het advies d.d. 14 mei 2019;

gelet op de artikelen 56 en 77 van de Waterschapswet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de fractie-ondersteuners 2019:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  secretaris: de secretaris van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 53 Waterschapswet;

 • b.

  fractie: de leden van het algemeen bestuur die door het stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, alsmede de leden van het algemeen bestuur die zijn benoemd overeenkomstig artikel 14, eerste, tweede en derde lid, van de Waterschapswet;

 • c.

  fractie-ondersteuner: degene die door de fractie is aangewezen om haar inhoudelijk en administratief bij te staan bij het verrichten van haar bestuurlijke werkzaamheden en die als zodanig is aangemeld bij de secretaris;

 • d.

  themabijeenkomst: informele bijeenkomst van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel e RvO AB.

Artikel 2 Vereisten

 • 1.

  Fractie-ondersteuners kunnen alleen zijn personen die bij de laatste verkiezingen op de kandidatenlijst voorkwamen dan wel als reserve-kandidaat zijn benoemd door de Kamer van Koophandel, de Vereniging van Bos- en natuurterreineigenaren dan wel LTO-Noord.

 • 2.

  Artikel 31, lid 1 Waterschapswet is van overeenkomstige toepassing op fractie-ondersteuners.

Artikel 3 Incompatibiliteiten

 • 1.

  Artikel 31, lid 2 Waterschapswet is van overeenkomstige toepassing op fractie-ondersteuners. Met ambtenaren worden voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld zij die in dienst van waterschap Vechtstromen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

 • 2.

  Een fractie-ondersteuner mag voorst niet:

  • a.

   als advocaat, procureur of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van het waterschap of het waterschapsbestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van het waterschap of het waterschapsbestuur;

  • b.

   als gemachtigde in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de wederpartij van het waterschap of het waterschapsbestuur;

  • c.

   als gemachtigde of adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het met het waterschap aangaan van:

   • 1e.

    overeenkomsten als bedoeld in onderdeel d;

   • 2e.

    overeenkomsten tot het leveren van onroerende zaken aan het waterschap;

  • d.

   rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

   • 1e.

    het aannemen van werk ten behoeve van het waterschap;

   • 2e.

    het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van het waterschap;

   • 3e.

    het leveren van roerende zaken anders dan om niet aan het waterschap;

   • 4e.

    het verhuren van roerende zaken aan het waterschap;

   • 5e.

    het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van het waterschap;

   • 6e.

    het van het waterschap onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;

   • 7e.

    het onderhands huren of pachten van het waterschap.

Artikel 4 Aanmelding

 • 1.

  De fracties, die bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode deel uitmaken van het algemeen bestuur, kunnen zich in die bestuursperiode elk door één fractie-ondersteuner laten bijstaan.

 • 2.

  De fractievoorzitter meldt de fractie-ondersteuner aan bij de secretaris en overlegt daarbij een schriftelijke verklaring, dat hij heeft geconstateerd dat de aangemelde fractie-ondersteuner voldoet aan de eisen, gesteld in artikelen 2 en 3.

Artikel 5 Eedaflegging

 • 1.

  Alvorens de fractie-ondersteuner als zodanig kan optreden, legt deze in handen van de voorzitter van het algemeen bestuur de volgende eed (of verklaring en belofte) af:

“ Ik zweer (verklaar) dat ik, om als fractie-ondersteuner te worden aangemeld rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, aan iemand enige gift of gunst heb gedaan of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets als fractie-ondersteuner te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk van iemand enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als fractie-ondersteuner naar eer en geweten zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig (Dat verklaar en beloof ik).”

 • 2.

  De fractieondersteuner meldt zijn nevenfuncties, aangenomen uitnodigingen en cadeaus met een geschatte waarde van meer dan € 50 bij de voorzitter van de fractie waarvan hij deel uitmaakt.

Artikel 6 Taak

 • 1.

  De fractie-ondersteuner ondersteunt de fractie inhoudelijk en administratief bij het verrichten van haar bestuurlijke werkzaamheden.

 • 2.

  Een fractie-ondersteuner verricht geen werkzaamheden met betrekking tot:

  • a.

   een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;

  • b.

   de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij rekenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.

Artikel 7 Toegang tot informatie

 • 1.

  De fractie-ondersteuner heeft toegang tot dezelfde informatie als de leden van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De fractie-ondersteuner neemt met betrekking tot deze informatie dezelfde zorgvuldigheid in acht als van de leden van het algemeen bestuur mag worden verwacht.

 • 3.

  De fractie-ondersteuner heeft het recht op een inlogcode voor de afgeschermde informatie op het digitale bestuursinformatiesysteem.

Artikel 8 Toegang tot besloten vergadering

De fractie-ondersteuner heeft als toehoorder toegang tot een besloten vergadering, tenzij het algemeen bestuur anders besluit.

Artikel 9 Geheimhoudingsplicht

De fractie-ondersteuner is met betrekking tot vertrouwelijke informatie, die vanwege het waterschap te zijner kennis komt, op gelijke wijze tot geheimhouding verplicht als een lid van het algemeen bestuur en neemt overigens dezelfde zorgvuldigheid in acht als van ieder bestuurslid mag worden verwacht.

Artikel 10 Vergoedingen

 • 1.

  De fractie-ondersteuner ontvangt van het waterschap voor deelname een vergoeding:

  • a.

   per bijgewoonde openbare bestuursvergadering van het algemeen bestuur;

  • b.

   per bijgewoonde themabijeenkomst van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De vergoeding ligt gelijk aan de vergoeding die geldt voor commissieleden in een gemeente van klasse 4 (inwoneraantal 50.001 – 100.000).

 • 3.

  Ter zake van reis- en verblijfkosten zijn de regelingen zoals deze gelden voor leden van het algemeen bestuur van overeenkomstige toepassing op fractie-ondersteuners.

Artikel 11 Faciliteiten

Aan de fractie-ondersteuner worden dezelfde informatie- en communicatievoorzieningen (met bijbehorende abonnementen) ter beschikking gesteld als aan leden van het algemeen bestuur.

Artikel 12 Vervanging

 • 1.

  Bij zwangerschap en bevalling, of langdurige ziekte van de fractie-ondersteuner kan de fractie een vervangende fractie-ondersteuner aanmelden bij de secretaris.

 • 2.

  Alvorens de vervangen fractie-ondersteuner zijn werkzaamheden weer kan verrichten dient de fractie de aanmelding van de vervangende fractie-ondersteuner in te trekken.

 • 3.

  Na afloop van de vervanging levert de vervangende fractie-ondersteuner de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de secretaris.

Artikel 13 Niet nakomen van verplichtingen

 • 1.

  Indien een fractie-ondersteuner de bij deze verordening opgelegde verplichtingen niet nakomt, kan de voorzitter van het algemeen bestuur hem de in deze verordening omschreven rechten en faciliteiten geheel of gedeeltelijk ontnemen.

 • 2.

  Het besluit, bedoeld in het eerste lid, is schriftelijk, gemotiveerd, en bevat in elk geval:

  • a.

   de rechten of faciliteiten die hem geheel of gedeeltelijk worden ontnomen;

  • b.

   de periode waarvoor de ontneming van rechten en faciliteiten geldt, dan wel de voorwaarden voor herverkrijging van rechten en faciliteiten.

 • 3.

  De secretaris doet daarvan, onder overlegging van een afschrift van het betreffende besluit, mededeling aan de betreffende fractie-ondersteuner, aan de fractie die hem heeft aangemeld en aan het algemeen bestuur.

 • 4.

  Tegen het besluit, bedoeld in het eerste lid, staat voor belanghebbenden bezwaar open bij de voorzitter.

Artikel 14 Einde fractie-ondersteunerschap

Het fractie-ondersteunerschap eindigt:

 • a.

  bij het eindigen van de zittingsperiode van het algemeen bestuur;

 • b.

  met ingang van de dag waarop door de secretaris een brief is ontvangen waaruit blijkt dat de aanmelding van de betreffende fractie-ondersteuner door de fractie is ingetrokken;

 • c.

  met ingang van de dag waarop door de secretaris een brief is ontvangen, waaruit blijkt dat de fractie-ondersteuner zich heeft teruggetrokken;

 • d.

  met ingang van de dag waarop de fractie-ondersteuner niet langer voldoet aan de vereisten, bedoeld in de artikelen 2 en 3, lid 1 van deze verordening;

 • e.

  door het overlijden van de fractie-ondersteuner.

Artikel 15 Uitleg verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing ervan, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Artikel 4 van de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen wordt ingetrokken.

 • 2.

  Het Reglement van orde algemeen bestuur Vechtstromen 2017 wordt gewijzigd als volgt:

  • a.

   artikel 1, onderdeel c wordt vervangen door een nieuw artikel 1, onderdeel c: “c. fractie-ondersteuner: degene die voldoet aan de vereisten, gesteld in de Verordening op de fractie-ondersteuners 2019;”

  • b.

   in de artikelen 6, 46, 51, 53 en 54 wordt “fractievertegenwoordigers” vervangen door “fractie-ondersteuners”;

 • 3.

  Het reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen wordt ingetrokken.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de fractie-ondersteuners 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 22 mei 2019.

Het algemeen bestuur,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaris

Toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Onderdeel b: fractie

De definitie is ontleend aan artikel 9 van het reglementen van orde voor het algemeen bestuur.

Onderdeel d: themabijeenkomst

In artikel 1, onderdeel e van het Reglement van Orde voor het algemeen bestuur is de themabijeenkomst gedefinieerd als “informele bijeenkomst van het algemeen bestuur waarin een bepaald onderwerp informerend of opiniërend wordt besproken en geen standpunten worden ingenomen of besluiten worden genomen”. Als aan deze inhoudelijke vereisten wordt voldaan is sprake van een bijeenkomst waarvoor de fractie-ondersteuner een bijdrage ontvangt voor zijn aanwezigheid, ongeacht onder welke naam deze bijeenkomst wordt georganiseerd.

Artikel 2 Vereisten

Eerste lid

Deze beschrijving van voorwaarden voor het fractie-ondersteunerschap was gelijkluidend opgenomen in artikel 5, lid 5 van het Reglement voor de adviescommissies, dat bij vaststelling van deze verordening op de fractie-ondersteuners wordt ingetrokken.

Tweede lid

Artikel 31, lid 1 Waterschapswet bevat de algemene vereisten voor bestuursleden van het waterschap:

 • ingezetenschap (geldt niet voor vertegenwoordigers van de categorie natuurterreinen);

 • minimaal 18 jaar oud;

 • niet van het kiesrecht uitgesloten.

Omdat fractie-ondersteuners in dezelfde bestuurlijke omgeving werkzaam zijn is het wenselijk dat zij aan dezelfde eisen voldoen als de verkozen of benoemde bestuursleden. Fractie-ondersteuners hebben op de nominatie gestaan om bestuurslid te worden en zullen daarom over het algemeen aan het begin van de bestuursperiode wel voldoen aan deze eisen. Het is echter van belang dat zij gedurende de gehele bestuursperiode aan deze eisen blijven voldoen. Daarom is deze expliciet opgenomen als vereiste voor de fractie-ondersteuner.

Artikel 3 Incompatibiliteiten

Eerste lid

In artikel 31, lid 2 Waterschapswet zijn de onverenigbare betrekkingen voor bestuursleden opgenomen. Een lid van het algemeen bestuur is niet tevens:

 • a.

  minister;

 • b.

  staatssecretaris;

 • c.

  lid van de Raad van State;

 • d.

  lid van de Algemene Rekenkamer;

 • e.

  Nationale ombudsman;

 • f.

  substituut-ombudsman als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Nationale ombudsman;

 • g.

  commissaris van de Koning;

 • h.

  lid van provinciale staten;

 • i.

  gedeputeerde;

 • j.

  secretaris van de provincie;

 • k.

  griffier van de provincie;

 • l.

  burgemeester;

 • m.

  wethouder;

 • n.

  ombudsman of lid van de ombudscommissie als bedoeld in artikel 51b, eerste lid;

 • o.

  ambtenaar, door of vanwege het waterschapsbestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt;

 • p.

  ambtenaar, door of vanwege de provincie aangesteld, tot wiens taak behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op het waterschap;

 • q.

  lid van het algemeen bestuur of van het dagelijks bestuur van een ander waterschap.

Met “ambtenaar” wordt in dit verband gelijkgesteld elke andere persoon die in dienst van waterschap Vechtstromen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is.

Deze vereisten gelden gelijkelijk voor de fractie-ondersteuners omdat zij in dezelfde context functioneren als bestuursleden. Zij treden weliswaar niet naar buiten namens het waterschap, maar zij vervullen wel een belangrijke rol in de bestuurlijke praktijk. Het is daarom wenselijk dat zij aan dezelfde eisen voldoen als de bestuursleden.

Tweede lid

In dit artikellid worden de onverenigbare activiteiten opgesomd die voor leden van het algemeen bestuur gelden, op grond van artikel 33, lid 1 Waterschapswet. Het doel hiervan is (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Ook hier geldt dat het wenselijk is dat fractie-ondersteuners aan dezelfde eisen voldoen als bestuursleden, ter voorkoming van ongewenste beeldvorming.

Artikel 4 Aanmelding

Elke fractie kan zelf bepalen of zij ondersteund wil worden door een fractie-ondersteuner en zo ja, wie dat wordt. Het waterschap heeft hierover geen zeggenschap. De fractievoorzitter toetst of de aan te melden fractie-ondersteuner voldoet aan de vereisten van de artikelen 2 en 3 van deze verordening. De aanmelding als fractie-ondersteuner dient als basis voor verstrekking van voorzieningen en voor uitbetaling van de presentiegelden. De positie van de fractie-ondersteuning lijkt daarin het meest op die van een –betaalde- vrijwilliger.

De fractie-ondersteuner hoeft niet per se aan het begin van de bestuursperiode aangemeld te worden. Het is mogelijk dat een fractie pas in de loop van de tijd behoefte krijgt aan ondersteuning. Het recht om een fractie-ondersteuner aan te melden geldt echter alleen voor de fracties die aan het begin van de bestuursperiode in het algemeen bestuur zitting hebben.

Het komt voor dat in de loop van een bestuursperiode één of meer leden zich afscheiden van de oorspronkelijke fractie en een nieuwe fractie gaan vormen. In dat geval kan deze nieuwe fractie geen aanspraak maken op een eigen fractie-ondersteuner. Dit geldt ook als de oorspronkelijke fractie zelf geen fractie-ondersteuner had.

Artikel 5 Eedaflegging

Eerste en tweede lid

In artikel 6 van het (ingetrokken) reglement voor de adviescommissies was de eedaflegging op gelijke wijze geregeld.

Na het afleggen van de eed of belofte ondertekenen de fractie-ondersteuners een verklaring dat zij de gedragscode integriteit voor leden van het algemeen bestuur zullen naleven (artikel 6, lid 2 reglement van orde algemeen bestuur).

Derde lid

In afwijking van de regeling die geldt voor bestuursleden worden de nevenfuncties, aangenomen uitnodigingen en cadeaus met een geschatte waarde van meer dan € 50 van de fractie-ondersteuner niet openbaar gemaakt. Ter voorkoming van belangenverstrengeling en ten behoeve van integer functioneren is het voldoende als deze informatie beschikbaar is bij de voorzitter van de fractie waarvan hij deel uitmaakt. Deze kan daarmee toetsen of de fractie-ondersteuner integer is in zijn functioneren.

Artikel 6Taak

Eerste lid

De fractie-ondersteuner ondersteunt de fractie voor en na de bijeenkomsten van het algemeen bestuur. Ook tijdens schorsingen van formele vergaderingen kan de fractie-ondersteuner zijn fractie bijstaan. Tijdens formele bijeenkomsten kan de fractie-ondersteuner niet het woord voeren, maar hij kan desgewenst wel via digitale weg ondersteuning bieden aan zijn fractie (email, whats app). Het is aan de fractie om te bepalen wat precies van de fractie-ondersteuner wordt verwacht. De fractie-ondersteuner wordt aangestuurd door de fractie en dient zich daarom te houden aan de ondersteuningsvraag vanuit de fractie.

Tweede lid

Ook deze voorschriften zien op het voorkomen van (de schijn van ) belangenverstrengeling. Het tweede lid is ontleend aan artikel 38a Waterschapswet. Op grond van dat artikel dienen leden van het algemeen bestuur zich te onthouden van stemming over deze zaken.

Artikel 8 Toegang tot besloten vergadering

Deze bepaling is gelijkluidend opgenomen in het reglement van orde AB.

De fractie-ondersteuner heeft uiteraard eveneens als toehoorder toegang tot een openbare vergadering van het algemeen bestuur.

Artikel 10Vergoedingen

Eerste lid

Themabijeenkomsten worden altijd georganiseerd door of vanwege het waterschap, en als zodanig aangekondigd. Op die manier is te allen tijde duidelijk of aanwezigheid bij een bijeenkomst in aanmerking komt voor vergoeding op basis van dit artikel.

Artikel 12Vervanging

Indien een fractie om genoemde redenen een vervangende fractie-ondersteuner heeft aangemeld, kan de vervangen fractie-ondersteuning niet meer als zodanig zijn werkzaamheden verrichten. Een fractie heeft immers slechts recht op één functionerende fractie-ondersteuner. De toegangsrechten van de vervangen fractie-ondersteuner tot bestuursinformatie dienen opgeschort te worden voor de periode van vervanging. Om praktische redenen kan hij de ter beschikking gestelde apparatuur naar verwachting wel behouden.

Wanneer vervanging niet langer nodig is, dient de fractie de vervanger af te melden. Pas daarna kan de terugkerende fractie-ondersteuner zijn werkzaamheden weer verrichten.

Artikel 13Niet nakomen van verplichtingen

Dit artikel ziet op niet-nakoming van de volgende verplichtingen:

 • artikel 3, lid 2 (onverenigbare werkzaamheden);

 • artikel 5, lid 2 (eedaflegging);

 • artikel 5, lid 3 (verstrekking verplichte informatie);

 • artikel 6, lid 2 (onverenigbare werkzaamheden);

 • artikel 7, lid 2 (zorgvuldig omgaan met informatie);

 • artikel 9 (schenden geheimhoudingsplicht).

De voorzitter van het algemeen bestuur kan in geval van niet nakomen van verplichtingen alle omstandigheden van het geval in aanmerking nemen bij het bepalen van de sanctie.

Het is duidelijk dat bij toepassing van dit artikel de fractie gedupeerd is. Deze heeft immers niet langer de volledige ondersteuning tot haar beschikking. Het is daarom van belang dat de voorzitter zijn besluit, ook tegenover de fractie, helder en voldoende onderbouwt.

Het besluit om de fractie-ondersteuner recht of faciliteiten te ontnemen voldoet aan alle vereiste van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van deze wet hebben belanghebbend het recht om bezwaar en zo nodig beroep aan te tekenen. Bezwaar dient te worden gemaakt bij de voorzitter. Deze kan het bestreden bezwaar daarop heroverwegen.

Artikel 16Slotbepaling

Eerste lid

In artikel 4 van de Verordening rechtspositie bestuur Vechtstromen welke wordt ingetrokken, was bepaald dat fractie-ondersteuners recht hebben op vergoedingen. Deze bepaling is thans opgenomen in de onderhavige verordening.

Derde lid

Het reglement voor de adviescommissies waterschap Vechtstromen heeft een rol vervuld in de vorige bestuursperiode. De samenstelling van de commissies, de inhoud van de werkzaamheden, de werkwijze, en de rol en positie van de fractie-ondersteuners in de adviescommissies pasten bij de wens van het toenmalige bestuur. Behouden van deze verordening zou betekenen dat deze werkwijze automatisch ook onder het huidige (nieuwe) bestuur zou gelden. Dat is geen wenselijke situatie.

Als in de nieuwe bestuursperiode besloten wordt de werkwijze met adviescommissie te continueren zal hiervoor een nieuwe verordening gemaakt worden, die geheel is toegesneden op de actuele wensen.