Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring Jeugdwerk Aalsmeer 2020

Geldend van 28-06-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de Nadere regels voor subsidiëring Jeugdwerk Aalsmeer 2020

Zaaknummer: Z19-008240

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het advies van 25 juni 2019;

gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 3, tweede lid, artikel 4, eerste lid van de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels voor subsidiëring Jeugdwerk Aalsmeer 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018;

 • beschrijvend document: het document ‘Subsidietender jeugdwerk Aalsmeer’ dat een inhoudelijke beschrijving bevat van de doelen en werkwijze van deze nadere regels;

 • college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • combinatiefunctie welzijn: een functie, deels door het rijk gefinancierd en uitgevoerd door een combinatiefunctionaris die werkzaam is in twee sectoren (onderwijs, sport en cultuur) en in dienst is van één van deze twee sectoren, met als doel het bijdragen aan de uitbreiding van de brede scholen met sport- en cultuuraanbod, het versterken van sportverenigingen, het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond de scholen of het vertrouwd raken met en beoefenen van kunst en cultuur door de jeugd.

 • jeugd: tieners en jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar die in de gemeente Aalsmeer wonen;

 • jeugdwerk: tiener- en jongerenwerk en de combinatiefunctie welzijn inclusief het beheer van tiener- en jongerencentrum Place2Bieb;

 • Place2Bieb: tiener- en jongerencentrum in de gemeente Aalsmeer;

 • selectiecommissie: commissie, bestaande uit vier ambtenaren en een voorzitter, speciaal ingesteld voor het opstellen van de tenderuitvraag en de beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen jeugdwerk Aalsmeer.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze nadere regels is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van de subsidie door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het uitvoer geven aan het jeugdwerk in de gemeente Aalsmeer door:

 • a.

  inzet op activiteiten gericht op het voorkomen van jeugdhulp en signaleren van hulpvragen, op talentontwikkeling, op vrijwillige inzet of deelname aan de samenleving en op de buurt door sociale cohesie tussen jeugd en volwassenen te bevorderen;

 • b.

  coaching;

 • c.

  ambulant werk en voorkomen overlast;

 • d.

  openstellingen op basis van vraag;

 • e.

  stevige netwerksamenwerking en uitwisseling met partners;

 • f.

  het uitvoer geven aan de combinatiefunctie welzijn;

 • g.

  het beheer van tiener- en jongerencentrum Place2bieb.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon of combinatie van rechtspersonen die de in artikel 3 bedoelde activiteiten kan uitvoeren en die naar het oordeel van de selectiecommissie de economisch meest voordelige aanvraag heeft ingediend.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie wordt verstrekt voor de redelijk te maken kosten van uitvoering van de activiteiten tot het maximum van de aantoonbare behoefte, waarbij aan de voorschriften van artikel 6 van de algemene subsidieverordening en artikel 8, derde lid, van deze nadere regels wordt voldaan.

 • 2. Alleen kosten die niet op een andere manier reeds gefinancierd zijn of niet kostendekkend te financieren zijn, komen in aanmerking voor subsidie.

 • 3. Voor subsidie komen de volgende kostensoorten in aanmerking:

  • a.

   de inzet van deskundige medewerkers volgens de van toepassing zijnde gemiddelde cao-conforme uurtarieven;

  • b.

   materiaal- en activiteitenkosten voor zover deze een directe relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een jaarlijks subsidieplafond van €460.000. Dit bedrag is onder voorbehoud van de jaarlijkse middelen die de gemeenteraad van Aalsmeer via de begroting beschikbaar stelt voor het jeugdwerk en onder voorbehoud van verkrijging van middelen van het Rijk in het kader van de Brede regeling voor combinatiefuncties.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op basis van de door het college aangebrachte rangschikking, gebaseerd op de economisch meest voordelige aanvraag, waarbij alleen de aanvraag die het best voldoet aan de beoordelingscriteria van lid 2 subsidie krijgt toegekend.

 • 2. Bij de beoordeling en rangschikking van de aanvragen kent het college punten toe aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal met bijbehorende wegingsfactor:

  • a.

   de inhoudelijke visie op signalering van jeugdproblematiek en op het voorkomen van een beroep op jeugdhulpvoorzieningen en hoe dit doelgericht zal worden vormgegeven (10 punten, wegingsfactor 2);

  • b.

   hoe sociale cohesie in de wijk wordt bevorderd (10 punten, wegingsfactor 1);

  • c.

   de inhoudelijke visie op ambulant werk en het aantoonbaar stevig kunnen uitvoeren daarvan (10 punten, wegingsfactor 2);

  • d.

   hoe zelfontplooiing en talentontwikkeling en kennismaking met welzijnsactiviteiten worden ondersteund (10 punten, wegingsfactor 1);

  • e.

   hoe een gezonde leefstijl wordt gestimuleerd (10 punten, wegingsfactor 1);

  • f.

   of en zo ja hoe andere subsidies dan die vanuit de gemeente Aalsmeer betrokken worden voor de uitvoering van het jeugdwerk en hoe gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers (10 punten, wegingsfactor 2);

  • g.

   hoe de kwaliteit van de werkwijze wordt geborgd (10 punten, wegingsfactor 1);

  • h.

   hoe ervoor wordt gezorgd dat de vijf risico’s, die volgens de aanvrager het belangrijkst zijn bij het professioneel uitvoeren van het jeugdwerk, vermeden of beperkt worden (10 punten, wegingsfactor 1);

  • i.

   een gemotiveerde ureninzet (10 punten, wegingsfactor 1);

  • j.

   hoe de activiteiten voor en door de jeugd worden vormgegeven en hoe deze activiteiten een agogisch karakter krijgen (10 punten, wegingsfactor 1);

  • k.

   hoe de combinatiefunctie welzijn wordt vormgegeven en hoe de activiteiten daarvan aansluiten op de rest van het jeugdwerk (10 punten, wegingsfactor 1);

  • l.

   hoe de continuïteit van het jeugdwerk wordt gewaarborgd (10 punten, wegingsfactor 2);

  • m.

   de hoogte van de aangevraagde subsidie (10 punten, wegingsfactor 5).

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. Overeenkomstig artikel 6 van de algemene subsidieverordening wordt de subsidieaanvraag ingediend met het vastgestelde ‘aanmeldingsformulier’, opgenomen als bijlage 1 bij het beschrijvend document.

 • 2. De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag een aanbiedingsbrief.

 • 3. De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag een door hem ondertekende ‘eigen verklaring (uitsluitingsgronden)’, opgenomen als bijlage 2 bij het beschrijvend document.

 • 4. De aanvrager die een onderaannemer heeft, overlegt bij zijn aanvraag een door hem en de onderaannemer ondertekende ‘uitvoeringsverklaring onderaanneming’, opgenomen als bijlage 3 bij het beschrijvend document.

 • 5. De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag het door hem ingevulde formulier ‘eisenlijst’, opgenomen als bijlage 4 bij het beschrijvend document.

 • 6. De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag een document waarin hij zijn visie op de uitvoering van het jeugdwerk uiteenzet en waarbij hij de vragen in de wensenlijst, opgenomen als bijlage 5 bij het beschrijvend document, beantwoordt.

 • 7. De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag het door hem ingevulde formulier ‘subsidieaanvraag financieel’, opgenomen als bijlage 6 bij het beschrijvend document, en een begroting als onderdeel van bijlage 1, waarbij hij in ieder geval benoemt:

  • a.

   het gehanteerde uurtarief;

  • b.

   de geldende cao en de gemiddelde van toepassing zijnde cao-conforme uurtarieven, waarbij het totale aantal uren jeugdwerk wordt ingeschat op 140-170 uur per week voor de woonkernen Kudelstaart, Aalsmeer Dorp en Aalsmeer Oost en circa 18 uur per week voor de combinatiefunctie welzijn;

  • c.

   een activiteitenbudget;

  • d.

   een overzicht van de materiaalkosten.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

Een aanvraag voor subsidie voor het jaar 2020 wordt, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van de algemene subsidieverordening, uiterlijk op 28 augustus 2019 ingediend.

Artikel 10 Beslistermijn

De beslistermijn, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de algemene subsidieverordening 2018 vangt aan op 29 augustus 2019.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgrond

In aanvulling op de weigeringsgronden uit artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt subsidie geweigerd als niet wordt voldaan aan een of meerdere eisen als genoemd in bijlage 4 bij het beschrijvend document.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en vervallen op 1 januari 2021, maar blijven van toepassing voor de reeds verleende subsidie.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels voor subsidiëring Jeugdwerk Aalsmeer 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte