Regeling vervallen per 01-07-2023

Gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Utrecht

Geldend van 19-07-2022 t/m 30-06-2023

Intitulé

Gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Utrecht

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op de Huisvestingswet en de Huisvestingsverordening regio Utrecht gemeente Utrecht;

Besluit vast te stellen het Gemeentelijk woonbeleid gemeente Utrecht.

Artikel 1

Bij de uitvoering van de bepalingen uit paragraaf 2.4 Voorrang toewijzing huurwoningen met huur tot aan de liberalisatiegrens gelden de volgende bepalingen.

Artikel 2.4.3 Voorrangsregels woningtype: Woningen met zorgvoorzieningen

Bij de toewijzing gelden de volgende toewijzingscriteria:

1. Woningzoekenden die willen verhuizen naar een zelfstandige woning waarbij gebruik gemaakt kan worden van faciliteiten van zorgverlenende organisaties en deze woning op grond van hun zorgbehoefte nodig hebben, kunnen bij de gemeente een indicatie aanvragen voor een woning met zorgvoorziening. Deze indicatie wordt toegekend als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. De woningzoekende heeft geen inkomen hoger dan het maximale inkomen voor het kunnen verkrijgen van een huisvestingsvergunning voor sociale huur.

b. De woningzoekende levert bewijsstukken aan. Als bewijsstukken kunnen worden betrokken:

- Wmo-indicatie of CIZ indicatie waaruit de zorgbehoefte blijkt;

- Stukken waaruit blijkt dat er sprake is van mantelzorg;

- Stukken van de verzekeraar of de wijkverpleging, waaruit blijkt dat er sprake is van persoonlijke verzorging;

- Informatie van de specialist, waaruit blijkt wat de medische klachten zijn;

- Toekenningsbeschikking verhuiskostenvergoeding (Wmo);

- Toekenningsbeschikking hulpmiddelen;

- Programma van eisen voor een woning;

- Overige documenten die het woonprobleem of de zorgbehoefte aantonen.

c. Er vindt geen medische keuring plaats.

Artikel 2.4.3 Voorrangsregels woningtype: Nultredenwoningen

Nultredenwoningen zijn in Utrecht verbijzonderd naar de volgende type woningen: gelijkvloerse woningen, rollatorwoningen en rolstoeltoegankelijke woningen.

1. Indicatiestelling Gelijkvloerse woning:

a. Woningzoekenden die 65 jaar of ouder zijn en willen verhuizen naar een woning die zonder trap bereikbaar is, komen met voorrang in aanmerking voor gelijkvloerse woningen die aangemerkt zijn als 65+ woningen.

b. Woningzoekenden die jonger zijn dan 65 jaar en willen verhuizen naar een woning die zonder trap bereikbaar is en deze woning op grond van hun functiebeperking nodig hebben, kunnen bij de gemeente een indicatie aanvragen. Deze indicatie wordt toegekend als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. De woningzoekende heeft geen inkomen hoger dan het maximale inkomen voor het kunnen verkrijgen van een huisvestingsvergunning voor sociale huur.

2. De woningzoekende levert bewijsstukken aan. Als bewijsstukken kunnen worden betrokken:

- Wmo- hulpmiddelen indicatie

- Informatie van de specialist waaruit blijkt wat de medische klachten zijn

- Overige stukken die het woonprobleem aantonen

3. Indien de informatie niet toereikend is, kan een medische keuring plaatsvinden.

2. Indicatiestelling Rollatorwoning:

a. Woningzoekenden die willen verhuizen naar een woning die met een rollator te bereiken is, evenals de wezenlijke voorzieningen, en deze woning op grond van hun functiebeperking nodig hebben, kunnen bij de gemeente een indicatie rollatorwoning aanvragen. Deze indicatie wordt toegekend als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. De woningzoekende heeft geen inkomen hoger dan het maximale inkomen voor het kunnen verkrijgen van een huisvestingsvergunning voor sociale huur

2. De woningzoekende levert bewijsstukken aan. Als bewijsstukken kunnen worden betrokken:

- Informatie van de specialist waaruit blijkt wat de medische klachten zijn

- Overige stukken die het woonprobleem aantonen

3. Indien de informatie niet toereikend is, kan een medische keuring plaatsvinden

3. . Indicatiestelling Rolstoeltoegankelijke woning:

a. Woningzoekenden die willen verhuizen naar een woning die met een rolstoel te bereiken is, evenals de wezenlijke voorzieningen, en deze woning op grond van hun functiebeperking nodig hebben, kunnen bij de gemeente een indicatie Rolstoeltoegankelijke woning aanvragen.

1. De woningzoekende heeft geen inkomen hoger dan het maximale inkomen voor het kunnen verkrijgen van een huisvestingsvergunning voor sociale huur

2. De woningzoekende levert bewijsstukken aan. Als bewijsstukken kunnen worden betrokken:

- Wmo- hulpmiddelen indicatie

- Informatie van de specialist waaruit blijkt wat de medische klachten zijn

- Overige stukken die het woonprobleem aantonen

3. Indien de informatie niet toereikend is, kan een medische keuring plaatsvinden

Artikel 2.4.3 Voorrangsregels woningtype: Jongerenwoningen

Jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar, 18 tot en met 27 jaar of 18 tot en met 29 jaar (naar keuze van de verhuurder) hebben voorrang bij woonruimte die passend is voor alleenstaanden of tweepersoonshuishoudens en gelabeld zijn als jongerenwoning.

Artikel 2.4.4 Voorrangsregels doorstromen en doorschuiven

Voorrangsregels zoals bedoeld in artikel 2.4.4 lid 2

1. Wanneer een woning binnen een bouwblok meergezinswoningen vrijkomt en aangemerkt is als doorschuifcomplex, mag aan de overige bewoners van hetzelfde bouwblok voorrang worden gegeven. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

a. De passendheidseisen van artikel 2.4.1 en artikel 2.4.2 van de Regionale Huisvestingsverordening worden toegepast

b. Onder bouwblok wordt verstaan een fysiek gebouw tussen twee buiten spouwmuren. Ook bouwblokken met galerijwoningen komen voor doorschuif in aanmerking

c. De volgende volgorde van toewijzing wordt toegepast:

1. Stadsvernieuwingsurgenten met terugkeervoorrang;

2. Doorschuifkandidaten;

3. Urgenten;

4. Overige woningzoekenden.

d. Er is bij doorschuiven geen sprake van wooncarrière als de woningzoekende een functiebeperking heeft en de beoogde woning hiervoor beter passend is. De functiebeperking van doorschuifkandidaten wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld op de volgende wijze:

1. Bij doorschuifkandidaten jonger dan 65 jaar wordt de functiebeperking vastgesteld door een indicatiestelling voor een gelijkvloerse woning.

2. Bij doorschuifkandidaten van 65 jaar en ouder wordt de functiebeperking vastgesteld door een vaststelling van de functiebeperking.Deze vaststelling kan alleen gebruikt worden bij de doorschuifregeling.

Artikel 2.4.5 Bindingsregel

In de gemeente Utrecht is de bindingsregel van toepassing voor het beschikbare aanbod in de kern Haarzuilens.

Artikel 2.4.6 Bijzondere doelgroepen

Burgemeester en wethouders benoemen gepreciseerde werknemers binnen de sectoren onderwijs, zorg en politie als bijzondere doelgroep. De werknemers dienen een verzoek in te dienen bij het Vierde huis om voorrang te verkrijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht.

1. De aanvrager dient aan de navolgende criteria te voldoen:

a. de aanvrager heeft een vaste aanstelling of een contract voor minimaal 1 jaar bij de betreffende organisatie;

b. de aanvrager is minimaal 24 uur per week werkzaam bij de betreffende organisatie;

c. de aanvrager heeft een aanstelling bij een organisatie gelegen binnen de grenzen van de gemeente Utrecht en is ook in de gemeente Utrecht werkzaam;

d. de aanvrager staat ingeschreven bij WoningNet, maar niet langer dan de gemiddelde wachttijd;

e. de aanvrager is niet woonachtig in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Lopik, Houten, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist en de kernen Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef en Haag in de gemeente Vijfheerenlanden.

f. Indien de aanvrager woonachtig is buiten de gemeenten genoemd onder e: de aanvrager woont op moment van de aanvraag al minstens 1 jaar buiten de onder e genoemde gemeenten;

2. Indien de aanvrager woonachtig is in de gemeente Utrecht dan geldt sub f niet, in plaats daarvan gelden de volgende criteria:

a. de aanvrager is niet bij zijn of haar ouders inwonend;

b. de aanvrager heeft gerekend vanaf het moment van zijn vaste aanstelling of ingangsdatum contract bij de betreffende organisatie in de gemeente Utrecht aantoonbaar minimaal 1 jaar aaneengesloten in een onzelfstandige woonruimte gewoond;

c. de aanvrager voert een een- of tweepersoonshuishouden en zoekt woonruimte voor één of twee personen.

3. Onder 'gepreciseerde werknemers' worden de volgende personen verstaan:

a. Beroepsgroep "zorg":

- personen, werkzaam in de directe patiëntenzorg zowel in een zorgorganisatie als in een thuiszorg-organisatie. Onder directe patiëntenzorg wordt verstaan verplegend personeel en/of verzorgend personeel dat direct contact heeft met de patiënt.

- personen, werkzaam in de Maatschappelijke Opvang, die directe zorg verlenen aan de oGGz-cliënt. Onder directe zorg wordt verstaan personeel die de cliënt daadwerkelijk begeleiden.

b. Beroepsgroep "politie": politiepersoneel in executieve dienst. Dit is een CAO-term waaronder politiepersoneel die "op straat surveilleren" wordt begrepen.

c. Beroepsgroep "onderwijs": onderwijspersoneel in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. CAO-term waaronder leerkrachten en docenten worden begrepen. Onderwijsondersteunend personeel is uitgesloten.

4. Vanaf datum toekenning is de voorrang voor beroepsgroepen 1 jaar geldig. Na de termijn van 1 jaar dient een nieuwe aanvraag te worden ingediend.

5. De voorrang voor beroepsgroepen geldt uitsluitend voor het aanbod van appartementen vanaf de eerste verdieping.

Artikel 2

Bij de uitvoering van de bepalingen uit paragraaf 2.5 Urgentie gelden de volgende bepalingen.

Artikel 2.5.1d Criteria indicatie volkshuisvestelijke gronden

De indicatie op volkshuisvestelijke gronden geldt voor de volgende huurders:

1. Huurders van een sloopwoning, waarvan het huurcontract door de woningcorporatie wordt opgezegd of ontbonden.

2. Huurders van een woning waar renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, waarvan het huurcontract wordt opgezegd of ontbonden door de woningcorporatie of op verzoek van de huurder. De renovatie dient zodanig ingrijpend te zijn dat naar oordeel van de woningcorporatie uitplaatsing voor meerdere maanden nodig is.

3. Huurders van een woning waar een combinatie van groot onderhoudswerkzaamheden en renovatiewerkzaamheden wordt uitgevoerd en die is opgenomen in de prestatieafspraken met de corporaties. Deze huurders wordt de mogelijkheid geboden te verhuizen met gebruik van 100% woonduur binnen de eigen gemeente. Het huurcontract wordt hierbij opgezegd. Voor deze huurders is de terugkeervoorrang niet van toepassing.

Onder peildatum wordt verstaan: moment van verlening urgenties op volkshuisvestelijke indicatie.

Huurders aan wie de indicatie op volkshuisvestelijke gronden wordt verleend worden de volgende mogelijkheden geboden:

a. Verhuizen met gebruik van 100% woonduur;

b. Verlening van een regio-urgentie;

c. Verlening van een stadsurgentie; en

d. Verlening van een terugkeervoorrang.

Deze mogelijkheden krijgen de volgende uitwerking:

a. 100% woonduur

Bij een verhuizing met 100% woonduur gelden de volgende voorwaarden:

1. De verhuizing vindt plaats vanaf de vaststelling van het begindocument tot verlening van de urgenties;

2. De huurder kan zijn inschrijftijd vervangen met 100% van zijn woonduur;

3. De huurder kan ook na het toekennen van de urgenties (peildatum) gebruik maken van de mogelijkheid te verhuizen en daarbij zijn woonduur gebruiken als inschrijftijd.

b. Regio-urgentie

Huurders die willen verhuizen naar een regiogemeente gebruiken de regio-urgentie. Bij verlening van een regio-urgentie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor het zoekprofiel geldt artikel 2.5.3 lid 4 van de Regionale Huisvestingsverordening. Urgent woningzoekenden op volkshuisvestelijke gronden, kunnen met hun status "urgent" reageren op het regionale woningaanbod van woonruimte die qua woningtype vergelijkbaar is met de huidige woonruimte die gesloopt of ingrijpend verbeterd moet worden;

2. De huurder behoudt na verhuizing met behulp van de regio-urgentie zijn inschrijftijd;

3. De huurder met een regio-urgentie die op de peildatum een eengezinswoning huurt, houdt het recht op een eengezinswoning;

4. Voor eenpersoonshuishoudens die op de peildatum in een eengezinswoning wonen, geldt de uitzondering dat hun nieuwe eengezinswoning maximaal drie kamers mag omvatten;

5. De urgentie voor de huurder is minimaal twaalf maanden geldig voorafgaand aan het moment dat de woning ontruimd moet zijn.

c. Stadsurgentie

Huurders die binnen de gemeente Utrecht willen verhuizen gebruiken de stadsurgentie. Bij verlening van een stadsurgentie gelden de volgende voorwaarden:

1. De huurder die gebruik maakt van de stadsurgentie mag met voorrang verhuizen naar een door hem gewenste woning in de gemeente Utrecht;

2. Bij deze eerste verhuizing mag de stadsurgent wooncarrière maken met inachtneming van de bezettingsnorm van artikel 2.4.2 Regionale Huisvestingsverordening;

3. De huurder met een stadsurgentie die op de peildatum een eengezinswoning huurt, houdt het recht op een eengezinswoning;

4. Voor eenpersoonshuishoudens die op de peildatum in een eengezinswoning wonen, geldt de uitzondering dat hun nieuwe eengezinswoning maximaal drie kamers mag omvatten;

5. De huurder behoudt na verhuizing met behulp van de stadsurgentie zijn inschrijftijd;

6. De urgentie voor de huurder is minimaal twaalf maanden geldig voorafgaand aan het moment dat de woning ontruimd moet zijn.

d. Terugkeervoorrang

Huurders die verhuizen na peildatum en daarbij 100% van hun woonduur gebruiken als inschrijftijd of die verhuizen na gebruik van een stadsurgentie of regio-urgentie en terug willen keren naar het nieuwbouw- of gerenoveerde complex hebben daarna recht op een terugkeervoorrang.

1. Wooncarrière is binnen de gestelde grenzen mogelijk. Bij deze tweede verhuizing mag de huurder wooncarrière maken met inachtneming van de bezettingsnorm van artikel 2.4.2 Regionale Huisvestingsverordening;

2. Bij gebruikmaking van de terugkeervoorrang vervalt de woonduur en geldt artikel 2.3.1. e van de huisvestingsverordening regio Utrecht, gemeente Utrecht;

3. Het recht om met terugkeervoorrang te verhuizen en de woonduur vervallen als de laatste woning van het nieuwbouw- of renovatiecomplex is opgeleverd.

e. Rangorde

Wanneer meer urgenten op dezelfde woning reageren, wordt de voorrang onderling als volgt geregeld:

a. bewoners die gebruik maken van hun terugkeervoorrang;

b. bewoners uit de wijk (volgens de officiële Utrechtse wijkindeling) die hun stadsurgentie gebruiken, hebben voorrang op woningen in de wijk waar ze op de peildatum woonden ten opzichte van bewoners uit andere wijken;

c. bewoners met de oudste peildatum hebben voorrang op bewoners met een jongere peildatum;

d. bewoners met de langste woonduur hebben voorrang op bewoners met een kortere woonduur.

Artikel 2.5.3 lid 3 Beperkte keuzemogelijkheid urgenten

Burgemeester en wethouders stellen – aanvullend op het standaard zoekprofiel – een tweede zoekprofiel vast.

Voor het tweede zoekprofiel gelden de volgende voorwaarden:

1. Het tweede zoekprofiel kan voor urgent woningzoekenden met een maatschappelijke indicatie gelden.

2. De boven- en benedenwoning behoren tot het tweede zoekprofiel.

3. Het tweede zoekprofiel geldt alleen in de gemeente Utrecht.

Artikel 3

Bij de uitvoering van de bepalingen uit paragraaf 2.6 Systeem voor de verdeling van woonruimte gelden de volgende bepalingen.

Artikel 2.6.1 lid 3 Eén toewijzingssysteem

Vrijkomende woonruimte van woningcorporaties wordt geplaatst in het advertentiemedium, met uitzondering van:

a. woonruimte verdeeld via bemiddeling;

b. wisselwoningen en plankwoningen ten behoeve van tijdelijke huisvesting;

c. standplaatsen voor woonwagens;

d. beheerdersbelang;

e. woonruimte die als geheel met instemming van de eigenaar bestemd wordt of is voor bewoning door een woongroep;

f. zelfstandige woonruimte die onderdeel uitmaakt van een groepswooncomplex, wat blijkt uit het gemeenschappelijk beheer van verblijfsruimte(n) en/of gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen in het betreffende complex.

Artikel 2.6.3a Lotingmodel

Maximaal 10% van het vrijkomende aanbod mag in een jaar worden verloot. Onder vrijkomend aanbod wordt verstaan alle woningen, inclusief de woningen die worden bemiddeld, die in een jaar vrijkomen. Welke woningen worden verloot is ter vrije beoordeling van de woningcorporaties en andere eigenaren van woningen.

Artikel 2.6.3b Standplaatsen via woongroepmodel met voordrachtsregeling

Bij inschrijving voor een standplaats en voor overige woonruimte op een woonwagenlocatie, stellen burgemeester en wethouders de volgende voorwaarden:

a. er wordt een wachtlijst gehanteerd, gebaseerd op het woongroepmodel met voordrachtsregeling;

b. de wachtlijst wordt beheerd door de BV Woonwagenexploitatie;

c. inschrijven op deze wachtlijst kan alleen met een geldig inschrijfnummer van WoningNet;

Artikel 2.6.3d Woongroepen

De woongroepregeling van artikel 2.6.3d van de Huisvestingsverordening is van toepassing op een woongroep indien aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.

1. Woongroep waarvan de leden in één zelfstandige woonruimte of wooncomplex wonen:

a. De voorwaarden staan opgenomen in de beleidsregels Wijziging samenstelling van de woonruimtevoorraad (woningsplitsen en omzetten) gemeente Utrecht.

2. Woongroep waarvan de leden wonen in een eigen zelfstandige sociale huur woonruimte, met of zonder gemeenschappelijke ruimte(s), van een woningbouwcorporatie:

a. Elk huishouden woont in een zelfstandige woonruimte. Deze zelfstandige woonruimten zijn geclusterd.

b. Indien sprake is van sociale huur, staat ieder lid ingeschreven als woningzoekende op WoningNet.

c. Bij de toewijzing zijn de eisen voor de verlening van een huisvestingsvergunning uit artikel 2.2.3. uit de huisvestingsverordening regio Utrecht, gemeente Utrecht van toepassing.

d. De woongroep staat ten minste 1 jaar als groep geregistreerd de inschrijflijst woongroepen in oprichting op de lijst van woningzoekenden of heeft langer dan 1 jaar op hetzelfde adres gewoond.

e. De woongroep is georganiseerd in een formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en inschrijving bij de kamer van koophandel).

f. De woonvereniging heeft een reglement waarin de werkwijze bij nieuwe verhuringen is vastgelegd. Hierin is minimaal vastgelegd: doel van de woongemeenschap, criteria voor toelating, werkwijze en procedure en de verantwoording. Het reglement is opgesteld in overleg met de verhuurder.

g. De woongroep heeft het recht op coöptatie.

h. Bij langdurige leegstand, van twee maanden of meer, vervalt het recht op coöptatie. De verhuurder heeft het recht om buiten de woonvereniging en het reglement om de woning te verhuren.

i. De woningen worden gepubliceerd via Woningnet of een ander herkenbaar eigen kanaal of via de website van de verhuurder. Verantwoording vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

3. Woongroep waarvan de leden wonen in eigen zelfstandige sociale huur woonruimte, met of zonder gemeenschappelijke ruimte(s), van woningbouwcorporaties waarbij sprake is van een gemengd wonen wooncomplex:

a. Elk huishouden woont in een zelfstandige woonruimte. Deze zelfstandige woonruimten zijn geclusterd.

b. Ieder lid is ingeschreven als woningzoekende op woningNet.

c. Bij de toewijzing zijn de eisen voor de verlening van een huisvestingsvergunning uit artikel 2.2.3. uit de huisvestingsverordening regio Utrecht, gemeente Utrecht van toepassing.

d. De woongroep is georganiseerd in formele rechtspersoon (opgericht bij notariële akte en inschrijving bij de kamer van koophandel).

e. De woonvereniging heeft een reglement waarin de werkwijze bij nieuwe verhuringen is vastgelegd. Hierin is minimaal vastgelegd: doel van de woongemeenschap, criteria voor toelating, werkwijze en procedure en de verantwoording. Het reglement is opgesteld in overleg met de verhuurder.

f. De reguliere woningzoekenden die in aanmerking willen komen, worden getoetst door verhuurder en bewoners op motivatie en geschiktheid om de kwetsbare bewoners te ondersteunen Voor de volgordebepaling geldt inschrijfduur en motivatie. Voor de overige criteria zoals huishoudensgrootte en inkomen is de verordening van toepassing.

g. De woongroep heeft het recht op coöptatie.

h. De woningen voor statushouders of kwetsbare bewoners worden via directe bemiddeling in die woningen toegewezen.

i. Bij langdurige leegstand, van twee maanden of meer, vervalt het recht op coöptatie. De verhuurder heeft het recht om buiten de woonvereniging en het reglement om de woning te verhuren.

j. De woningen worden gepubliceerd via Woningnet of een ander herkenbaar eigen kanaal of via de website van de verhuurder. Verantwoording vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

De woongroepregeling is van kracht op de onderstaande complexen. Nieuwe woongroepen dienen zich aan te melden bij burgemeester en wethouders, met stukken waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de voorgaande voorwaarden.

Portaal

1. Experimentele flats: Pernambucodreef 31 t/m 45, Cayennedreef 27 t/m 52, Sao Paulodreef 2 t/m 46

2. Centraal Wonen (onzelfstandig): Cubadreef 2 t/m 6 (e), Grenadadreef 1 t/m 5 (o), Haitidreef 1 t/m 11 (o)

3. Groene Dak: Augusto Sandinostraat 76 t/m 98 (e), 124 t/m 134 (e), Simon Bolivarstraat 53 t/m 95 (o)

4. Parana Woonwerkvoorziening: Paranadreef 261 t/m 361 (o)

5. Groene Sticht: Ab Harrewijnstraat 1 t/m 37

6. Kersentuin: Aureliahof 2, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

7. Gemengd wonen Ludgerusstraat (Hogeschool (HKU)/ St Tussenvoorziening (geen coöptatie): St.-Ludgerusstraat 1 t/m 11 (o), 17 t/m 21 (o), 25, 29 t/m 73 (o)

8. Lange Lauwersstraat: Lange Lauwerstraat 32 a t/m d

9. Woongroep Gagelstaete: Marokkodreef 11 t/m 65 (o)

10. Woongroep Drevenstein: Paranadreef 197 tm 219 en 251 en 253

11. Woongroep ‘Majella – wonen’: Thomas á Kempisweg 78 t/m 120 (even nummers) en 130 t/m 216 (even nummers)

12. Woongroep De Scheg: Moerasvaren 9, 17, 19, 21, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89

Mitros

1. Chinese Woongroep ouderen ‘Tai Wai Huis’: Georg Jarnostraat 1-61 (oneven)

2. Harmonica Collectief: Oudenoord 4

3. Place2BU: Kanaalzichthof 18 – 316 (150 eenheden), Kanaalzichthof 318 – 556 ( 120 eenheden), Kanaalzichthof 563 – 741 (90 eenheden), Kanaalzichthof 1-299 (150 eenheden)

4. Woongroep van Beuningenplein: Van Beuningenplein 4

5. Woongroep Adriaan van Beyerkade (Tuindorp): Adriaen van Beyerkade

6. Woongroep Mayur: Niassstraat 3-23, 49-93

7. Vereniging Woongroep Terwijde: Operettelaan 389, 413, 447, 449, 451, 453, 459, 461, 463, 465, 471, 475, 477, 513, 519, 545, 553, 559, 561, 569, 577, 583, 585, 587

8. Vereniging woongroep Langerak: Langerakbaan 555-601 (oneven)

9. Woongroep Fook Hong Law (chinese ouderen woongroep): Langerakbaan 501-553 (oneven)

10. Wooncoöperatie Blom: Ryelandstraat 23 t/m 87 en Bentheimerstraat 30

11. De nieuwe buren: Vulcanusdreef

Bo-ex

1. De Indische Huiskamer (Dommering Brandenburchdreef)

2. Woongroep Kruisstraat

SSH

1. De Regentes, woonvereniging: Korte Nieuwstraat

2. Woonexperiment Zwarte Water: Draaiweg

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2019.

Op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel komen de Beleidsregels Gemeentelijk woonbeleid gemeente Utrecht, vastgesteld op 30 mei 2017, te vervallen.

Artikel 5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Gemeentelijk woonbeleid ter uitvoering van de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 gemeente Utrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 18 juni 2019.

De secretaris, De burgemeester,