Regeling vervallen per 27-10-2020

Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat (Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019)

Geldend van 01-07-2019 t/m 26-10-2020 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat (Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019)

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van GGD IJsselland, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft

gelet op:

 • hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Gemeentewet;

 • de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • de Regeling GGD IJsselland voor het laatst gewijzigd vastgesteld op 15 december 2016

overwegende dat:

 • met ingang van 1 januari 2019 de strategisch managers zijn aangewezen als eerste respectievelijk tweede plaatsvervangend directeur publieke gezondheid

besluiten:

 • het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019 als volgt vast te stellen

HOOFDSTUK 1 DELEGATIE

Artikel 1 Gedelegeerde bevoegdheden

Het algemeen bestuur delegeert aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden, opgenomen in overzicht 1, onder de in artikel 2 vermelde algemene beleidsregels.

Artikel 2 Algemene beleidsregels

De uitoefening van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden:

 • a.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • b.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde

 • programmabegroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • c.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de GGD.

Artikel 3 Voorwaarde

Als het algemeen bestuur daarom verzoekt, rapporteert het dagelijks bestuur over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden.

HOOFDSTUK 2 MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Artikel 4 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 1. Het dagelijks bestuur verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur publieke gezondheid voor de in overzicht 2 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, daarmee verbonden rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 • 2. De voorzitter verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de directeur publieke gezondheid voor de in overzicht 3 genoemde bevoegdheden om besluiten te nemen ter uitoefening van deze bevoegdheden, daarmee verbonden rechtshandelingen en daarmee samenhangende feitelijke handelingen te verrichten.

 • 3. Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens het mandaat genomen besluiten.

 • 4. Documenten die krachtens mandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur’ respectievelijk ‘namens de voorzitter’, gevolgd door de naam en de functie ‘directeur publieke gezondheid’.

Artikel 5 Algemene beleidsregels, beperkingen en voorwaarden

De uitoefening van het mandaat, de machtiging en de volmacht, bedoeld in artikel 4:

 • a.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • b.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programmabegroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • c.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de GGD.

Artikel 6 Vervanging

 • 1. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur publieke gezondheid gaat het mandaat, de  machtiging of de volmacht over op de eerste plaatsvervangend directeur publieke  gezondheid.

 • 2. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur publieke gezondheid en de eerste plaatsvervangend directeur publieke gezondheid gaat het mandaat, de machtiging of de volmacht over op de tweede plaatsvervangend directeur publieke gezondheid.

Artikel 7 Informatieplicht

Als het dagelijks bestuur of de voorzitter daarom verzoekt, rapporteert de directeur publieke gezondheid over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8 Ondermandaat

 • 1. Verlening van ondermandaat door de directeur publieke gezondheid is toegestaan voor de in de overzichten 2 en 3 genoemde bevoegdheden waarbij dit staat aangegeven.

 • 2. De directeur publieke gezondheid legt de verleende ondermandaten schriftelijk vast en toetst de ondermandaten ten minste één keer in de vier jaar.

 • 3. Documenten die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur’ respectievelijk ‘namens de voorzitter’, gevolgd door ‘drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid’, aangevuld met ‘namens deze’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9 Intrekken oude regeling

Het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 1 juli 2019 en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2019’.

Ondertekening

Aldus besloten op 20 juni 2019.

Het algemeen bestuur,

M.W.J. van Willigen, voorzitter

A.M. van den Berg, secretaris

Het dagelijks bestuur,

M.W.J. van Willigen, voorzitter

A.M. van den Berg, secretaris

De voorzitter,

M.W.J. van Willigen

Bijlage 1

OVERZICHT 1: BEVOEGDHEDEN DIE HET ALGEMEEN BESTUUR DELEGEERT AAN HET DAGELIJKS BESTUUR

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

vaststellen van tarieven, anders dan rechten, voor concrete dienstverlening

(Regeling GGD IJsselland)

 

aangaan van verplichtingen met personele of financiële consequenties

(Regeling GGD IJsselland; vastgestelde programmabegroting)

 

besluiten over klachten gericht aan GGD IJsselland en het algemeen bestuur

(Algemene wet bestuursrecht; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

 

besluiten over Wob-verzoeken gericht aan GGD IJsselland en het algemeen bestuur

(Wet openbaarheid van bestuur)

OVERZICHT 2: VERLENING MANDAAT, MACHTIGING OF VOLMACHT DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR AAN DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Specifieke beleidsregels / beperkingen / voorwaarden

Gezondheid

- besluiten nemen op aanvragen van vergunningen;

- intrekken vergunningen;

- vaststellen hoogte retributies;

- innen retributies

(Regeling mandaat- en volmachtverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen)

Ondermandaat is toegestaan aan de medewerkers van team Toezicht van GGD IJsselland die hiervoor specifiek zijn opgeleid. Het dagelijks bestuur heeft op 23 december 2013 besloten dat ondermandaat is toegestaan. De directeur publieke gezondheid heeft dezelfde dag twee ondermandaten verleend. Deze ondermandaten zijn op 1 januari 2014 van kracht geworden.

het aanwijzen van een gemeentelijk lijkschouwer als be-doeld in de Wet op de lijkbezorging voor de deelnemende gemeenten

(Regeling GGD IJsselland)

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

het beheer van de activa en passiva van GGD IJsselland en de zorg, voor zover deze niet aan anderen dan het dagelijks bestuur is opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding

(Regeling GGD IJsselland)

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

aangaan van verplichtingen met personele of financiële consequenties

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voort-vloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

bij diensten en leveringen lager zijn dan € 221.000 (EU-drempel);

bij werken lager zijn dan € 1.000.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing..

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt voor het doen van uitgaven voor zover deze uitgaven voortvloeien uit de vastgestelde programmabegroting en vastgesteld beleid en de uitgaven:

bij diensten en leveringen lager zijn dan € 221.000 (EU-drempel);

bij werken lager zijn dan € 1.000.000.

Het Beleidskader inkoop en aanbesteden (2012) en de Actualisering van het beleidskader (2015) is van toepassing.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers, de programma-manager en de teammanagers van GGD IJsselland en aan de teamleiders van HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland.

besluiten namens GGD IJsselland, het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur rechtsgedingen, bezwaarproce-dures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten tenzij:

het algemeen bestuur, voor zover dat het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

het dagelijks bestuur voor zover dat het dagelijks bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt voor:

1. het verrichten van voorbereidende handelingen;

2. het voeren van verweer tijdens een zitting.

Ondermandaat en machtiging is toegestaan aan:

medewerkers van GGD IJsselland en van de teams HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland;

externe deskundigen.

besluiten tot alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt in spoedeisende gevallen.

besluiten over klachten gericht aan GGD IJsselland, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur

(Algemene wet bestuursrecht en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

Het mandaat geldt voor de bevoegdheden die in de Klachtenregeling GGD IJsselland 2017 aan het dagelijks bestuur zijn toegekend. Het mandaat is door het dagelijks bestuur op 15 december 2016 verleend en op 1 januari 2017 van kracht geworden.

besluiten tot verdaging van de beslistermijn van bezwaar-schriften

(Algemene wet bestuursrecht)

Het mandaat geldt voor bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet bestuursrecht in behandeling zijn bij de bezwaarschriftencommissie van GGD IJsselland. Een verzoek tot verdaging wordt ingediend door de voorzitter van een kamer van de bezwaarschriftencommissie.

aangifte doen bij de politie (in het kader van Veilige publieke taak) bij agressie tegen medewerkers van GGD IJsselland

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland.

Bedrijfsvoering

(Informatie)

Het optreden als verwerkingsverantwoordelijke

(Algemene verordening gegevensbescherming en Uit-voeringswet Algemene verordening gegevensbescher-ming)

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland.

 

het als verantwoordelijke melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens

(Algemene verordening gegevensbescherming en Uit-voeringswet Algemene verordening gegevensbescher-ming)

Melding van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens dient te geschieden volgens de procesbeschrijving ‘Melden van datalekken’.

besluiten over Wob-verzoeken gericht aan GGD IJssel-land, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur

(Wet openbaarheid van bestuur)

Bedrijfsvoering

(HRM)

besluiten tot benoeming, schorsing, het ontslag, dan wel de tewerkstelling op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht van personeel in dienst van GGD IJsselland, een en ander behoudens het bepaalde in artikel 41 en verder van de Regeling GGD IJsselland voor zover het algemeen bestuur zich de betreffende bevoegdheden niet heeft voorbehouden

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat geldt voor:

1. benoeming in functies binnen de formatie volgens de vastgestelde programmabegroting;

2. ontslag op eigen verzoek.

Niet onder het mandaat valt de functie van directeur publieke gezondheid.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland voor het realiseren van de benoeming of het ontslag op eigen verzoek van hun medewerkers.

uitvoeren rechtspositie medewerkers

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft het nemen van besluiten, anders dan het benoemen/

ontslaan/schorsen/te werk stellen van medewerkers, overeenkomstig de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR), de Uitwerkingsovereenkomst (UWO), alsmede de door het dagelijks bestuur vastgestelde Arbeidsvoorwaardenregeling GGD IJsselland.

Niet onder het mandaat valt de functie van directeur publieke gezondheid.

Ondermandaat is toegestaan aan de strategisch managers en de team-managers van GGD IJsselland voor hun medewerkers.

OVERZICHT 3: VERLENING MANDAAT, MACHTIGING OF VOLMACHT DOOR DE VOORZITTER AAN DE DIRECTEUR PUBLIEKE GEZONDHEID

Programma/

Onderdeel

Bevoegdheid

(Grondslag)

Specifieke beleidsregels / beperkingen / voorwaarden

Overige taken

(Bestuur)

houden van toezicht op uitvoeren besluiten AB en DB

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft:

onderzoek naar de wijze van uitvoering van besluiten;

rapportage aan de voorzitter.

coördineren bestuursprocessen

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft:

- planning van bestuursprocessen;

- bewaking dat onderwerpen de juiste bestuursprocessen doorlopen.

Bedrijfsvoering

(Algemeen)

vertegenwoordigen GGD in en buiten rechte

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft de uitoefening van de mandaten verleend volgens overzicht 2. Ondermandaat en machtiging is toegestaan aan:

medewerkers van GGD IJsselland en van de teams HRM, Financiën, Informatie & automatisering en Facilitaire zaken van Veiligheidsregio IJsselland;

externe deskundigen.

ondertekenen stukken anders dan AB en DB-stukken

(Regeling GGD IJsselland)

Het mandaat betreft:

- uitnodigingen voor bestuurlijke vergaderingen;

- documenten ter uitvoering van besluiten van het AB en DB.

Documenten die ondertekend worden in het kader van de mandaten verleend volgens overzicht 2, vallen niet onder dit mandaat.

Betekenis van de gebruikte begrippen:

 • -

  mandaat = bevoegdheid besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • -

  volmacht = bevoegdheid privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • -

  machtiging = bevoegdheid overige handelingen te verrichten.

KORTE TOELICHTING DELEGATIE- EN MANDAATBESLUIT

Delegatie en mandaat

Een omschrijving van de begrippen delegatie en mandaat is te vinden in de Algemene wet bestuurs-recht. Bij delegatie is sprake van overdracht van een bevoegdheid. Een bestuursorgaan draagt een bestaande bevoegdheid tot het nemen van besluiten over aan een ander. Deze ander oefent deze bevoegdheid onder eigen verantwoordelijkheid uit. Delegatie aan ondergeschikten is niet mogelijk. Delegatie past niet in een hiërarchische verhouding!

Bij mandaat vindt geen overdracht van een bevoegdheid plaats maar wordt de bevoegdheid om besluiten te nemen namens een bestuursorgaan uitgeoefend. Het bestuursorgaan dat het mandaat verleent, blijft verantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar voor de genomen besluiten. Het bestuurs-orgaan kan als mandaatverlener toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Mandaat past in een hiërarchische verhouding. Regels voor mandaat zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht ook van toepassing op het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (volmacht) en feitelijke handelingen (machtiging).

Het doel van het besluit

Doel van het delegatie- en mandaatbesluit is duidelijkheid over de uitoefening van bevoegdheden binnen GGD IJsselland. Slagvaardig werken door bepaalde verantwoordelijkheden en uitvoerings-taken zo dicht mogelijk bij de plek te leggen waar de resultaten bereikt moeten worden. Bedoeling is dat hierdoor een goede organisatie en stroomlijning van de werkzaamheden ontstaat.

Het bereiken van het doel

 • 1.

  GGD IJsselland moet zijn wettelijke taken uitvoeren. De GGD beschikt hiervoor over bevoegd-heden. Belangrijke voorbeelden van wetten waarin bevoegdheden zijn opgenomen zijn: de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeenschappelijke regelingen en het Burgerlijk Wetboek.

 • 2.

  Deze wetten kennen bevoegdheden toe aan het bestuur van GGD IJsselland. Het wordt in veel gevallen aan het algemeen bestuur overgelaten om de uitoefening van de bevoegdheden nader in te vullen.

 • 3.

  De eerste stap bij de invulling is, dat het algemeen bestuur, om doelmatig te kunnen werken, bepaalde bevoegdheden overdraagt (delegatie) aan het dagelijks bestuur. Hierdoor kan het algemeen bestuur zich concentreren op financiële en juridische kaders, op hoofdlijnen van beleid en op toetsing.

 • 4.

  De tweede stap is, dat het dagelijks bestuur de uitvoering van bepaalde taken opdraagt aan de directeur publieke gezondheid (mandaat). Die opdrachten gelden voor uitvoerende taken binnen vastgestelde kaders.

 • 5.

  De derde stap bij de invulling is, dat de voorzitter de uitvoering van bepaalde taken opdraagt aan de directeur publieke gezondheid (mandaat). Die opdrachten gelden voor uitvoerende taken binnen vastgestelde kaders.

 • 6.

  De hoofdlijnen van het besluit zijn weergegeven in het volgende overzicht:

De positie van de directeur publieke gezondheid

In alle gevallen wordt er in het delegatie- en mandaatbesluit mandaat verleend aan de directeur publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie van GGD IJsselland en is belast met het integraal management, de producten en output van de organisatie en het relatiebeheer. De directeur publieke gezondheid is hierop aanspreekbaar door het dagelijks bestuur van GGD IJsselland.

De directeur publieke gezondheid heeft de leiding over de GHOR: de geneeskundige hulpverlenings-organisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulp-verlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De directeur publieke gezondheid is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.

Voor de GHOR-taken is de directeur publieke gezondheid gedetacheerd naar Veiligheidsregio IJsselland en is verantwoording schuldig aan het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. De directeur publieke gezondheid vult deze rol in met in achtneming van de regelingen, instructies en mandaten van Veiligheidsregio IJsselland.

Bekendmaking

Het delegatie- en mandaatbesluit kan ook gevolgen voor burgers hebben. Zij kunnen geconfronteerd worden met besluiten die genomen zijn door een ander dan het oorspronkelijk bevoegde bestuurs-orgaan of namens een bestuursorgaan. Daarom is er een verplichting om het besluit bekend te maken.