Peilbesluit Lek en Linge

Geldend van 02-07-2019 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Lek en Linge

Registratie nr.: 2019042346

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 23-04-2019;

Overweegt het volgende:

Waterschap Rivierenland als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht is peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij Waterverordening waterschap Rivierenland horende kaart. Het deelgebied Lek en Linge is zo’n aangegeven gebied.

Volgens de Waterverordening waterschap Rivierenland moet een peilbesluit tenminste eenmaal in de 10 jaar herzien worden. Het peilbesluit Lek en Linge dateert van 2008 en is aan herziening toe.

Daarbij is gelet op:

  • artikel 5.2 van de Waterwet;

  • artikelen 4.5, 4.6 en 4.8 van de Waterverordening waterschap Rivierenland;

  • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • artikelen 2 en 4 van het Reglement voor het Waterschap Rivierenland;

  • artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet;

Besluit:

Vast te stellen het peilbesluit Lek en Linge.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten Culemborg, West Betuwe en Buren en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart “Bijlage A1 Peilvoorstel Lek en Linge” (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (nummer/code)

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

LEL001A

-0,30

-0,30

LEL001B

0,00

0,00

LEL001C

-0,10

-0,30

LEL001D

-0,30

-0,30

LEL001F

+0,50

+0,50

LEL001

-0,30

-0,50

LEL002A

+0,25

+0,05

LEL002

+0,25

+0,05

LEL003

+0,30

+0,20

LEL004

+0,10

-0,10

LEL005

0,00

-0,20

LEL006

+0,20

0,00

LEL007

+0,70

+0,50

LEL008

+0,50

+0,30

LEL009A

+1,70

+1,70

LEL009

+1,40

+1,10

LEL010

+1,20

+1,00

LEL011

+1,80

+1,60

LEL012

+1,40

+1,20

LEL013

+1,60

+1,60

LEL014

+1,40

+1,20

LEL015

+2,10

+1,90

LEL016

+0,90

+0,70

LEL017A

(min) +0,50

(max) +0,75

LEL017B

(min) +0,50

(max) +0,80

LEL017

+0,50

+0,30

LEL018

+0,90

+1,30

LEL019

+0,80

+0,60

LEL021

+2,25

+2,05

LEL024

+1,65

+1,45

LEL025

+1,10

+0,90

LEL027

+0,85

+0,80

LEL028

+2,10

+1,90

LEL029

+2,20

+2,20

LEL030

+0,20

+0,10

LEL031

+0,30

+0,15

LEL032

+0,30

+0,10

LEL033

+0,70

+0,50

LEL034A

+2,35

+2,35

LEL034B

+0,70

+0,70

LEL034C

+1,20

+1,20

LEL034D

+1,45

+1,45

LEL034

+2,50

+2,50

LEL035

+1,00

+1,00

LEL037

+0,15

+0,15

LEL038

+1,50

+1,50

LEL039

+0,80

+0,80

LEL040

0,00

-0,20

LEL042

+0,70

+0,50

LEL043

+1,40

+1,40

LEL045

+1,65

+1,45

LEL046

+1,50

+1,30

LEL047

(min) +1,20

(max) +1,50

LEL049A

+1,75

+1,75

LEL049

+1,60

+1,60

LEL050

+0,10

+0,00

LEL053

-0,10

-0,30

LEL054

+2,10

+1,90

LEL055

+0,30

+0,10

LEL056

+0,90

+0,90

LEL057

+0,60

+0,60

LEL058

(min) +1,00

(max) +1,20

LEL059

(min) +0,80

(max) +1,00

LEL060

+0,30

+0,30

LEL061A

+0,55

+0,55

LEL061B

+0,35

+0,35

LEL061

+0,50

+0,50

LEL062

+0,40

+0,40

LEL063

-0,10

-0,30

LEL057

+0,60

+0,60

LEL066

-0,30

-0,20

LEL067

-0,20

-0,30

LEL068

0,00

0,00

LEL070

-0,10

-0,30

LEL071

+1,80

+2,10

LEL074

+1,10

+0,90

LEL075

(min) -0,30

(max) -0,30

LEL076

(min) -0,30

(max) -0,10

LEL077

(min) -0,40

(max) -0,20

LEL078

(min) -0,40

(max) -0,20

LELFort

+2,00

+2,00

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit “Bijlage A2 Toelichting op het peilbesluit - Lek en Linge 102304-19-003.991-rapd03” (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden vanaf 15 oktober tot 15 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden vanaf 15 maart tot 15 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Lek en Linge, vastgesteld op 31-10-2008 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van provincie Gelderland, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Lek en Linge.

Bijlagen

1. Bijlage A1: Kaart Peilvoorstel Lek en Linge, 11 maart 2019;

afbeelding binnen de regeling

2. Bijlage A2: Toelichting op het peilbesluit - Lek en Linge 102304-19-003.991-rapd03, 11 maart 2019.

Ondertekening

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 21-06-2019,

de secretaris-directeur, de voorzitter,

ir. Z.C. Vonk Prof. dr. C. Verdaas

Terinzagelegging en beroep

Zienswijzen

Op het ontwerp-peilbesluit zijn in totaal drie zienswijzen ingediend. Een aantal zienswijzen betreft een verzoek tot peilverhoging met als argument om gebouwschade te voorkomen. Tenslotte is door één inspreker verzocht om het uitgangspunt betreffende weidevogels te herzien. Alle zienswijzen zijn zorgvuldig bekeken, echter alle belangen overziend hebben de zienswijzen niet tot aanpassing van het peilbesluit geleid. Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft het peilbesluit ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld. Op basis van de zienswijzen zijn geen peilafwijkingen toegevoegd op de kaarten in de toelichting op het peilbesluit en is van geen van de peilgebieden de peil(grens) gewijzigd.

Instellen van peilen

Het vastgestelde peilbesluit is na deze bekendmaking vanaf 2 juli 2019 van kracht.

Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit naar verwachting in 2029.

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit met bijbehorende documenten ligt van dinsdag 2 juli 2019 tot en met maandag 12 augustus 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 in Tiel.

De bijlagen van het peilbesluit zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen. In de toelichting bij het peilbesluit is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Beroep

Tegen dit peilbesluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks een eventueel beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep is ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: www.waterschaprivierenland.nl in de rubriek beleid/peilbesluiten.

U kunt ook contact opnemen met Jenny Otte, van het Team Kennis en Advies Hydrologie van de Afdeling Strategie en Beleid, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 64 95 48 of j.otte@wsrl.nl.