Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2019

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2019

De burgemeester van Venlo;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2:10 en 2.28 APV Venlo

Overwegende dat de wens bestaat om de terrasregels te flexibiliseren;

besluit tot vaststelling van:

Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2019

Artikel 1, Begripsomschrijvingen

In dit beleid en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  exploitatievergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV Venlo;

 • b.

  terras: een buiten de besloten ruimte van een horeca-inrichting gelegen deel van die inrichting waar men zit- en/of sta-gelegenheid biedt en waar tegen betaling dranken of spijzen voor directe consumptie zijn te nuttigen;

 • c.

  soorten terras:

  • gevelterras: een terras direct aansluitend en loodrecht voor de gevel van de betreffende horeca-inrichting;

  • aanleunterras: een terras niet direct aansluitend aan de gevel van de betreffende horeca-inrichting;

  • eilandterras: een terras dat door een weg is gescheiden van de horeca-inrichting en dat is geplaatst op een in de nabijheid gelegen plein of een pleinvormige verruiming, alsmede op de openbare ruimte voor de kelderruimtes in de kademuur in het project Maasboulevard;

 • d.

  horeca-inrichting: een inrichting waarvoor een exploitatievergunning geldt of een inrichting die is vrijgesteld van de exploitatievergunningplicht op grond van artikel 2:29a (Nadere regels) van de APV Venlo;

 • e.

  exploitant: (de houder van de exploitatievergunning;) de uitbater van een horeca-inrichting;

 • f.

  weg: het fysiek of optisch in de bestrating van de straat opgenomen gedeelte bestemd voor verkeer;

 • g.

  rijweg: het fysiek of optisch in de bestrating van de straat opgenomen gedeelte bestemd voor (brom)fietsers en motorvoertuigen;

 • h.

  openbare ruimte: het geheel van alle voor het publiek vrij toegankelijke ruimten;

 • i.

  bestekbak: een klein kastje of tafel met bestek, glazen, porselein, servetten, asbakken, kruiden en specerijen;

 • j.

  banken: losstaande banken die nergens aan zijn bevestigd.

Artikel 2, Werkingssfeer

 • 1.

  Terrassen kunnen alleen worden geplaatst bij horeca-inrichtingen.

 • 2.

  Voor het plaatsen van een gevelterras, aanleunterras of eilandterras is een vergunning vereist.

 • 3.

  Het bevoegd gezag kan in de vereiste vergunning afwijken van de beleidsregels terrassen. De ondernemer dient de gewenste afwijking te beargumenteren.

Artikel 3, Vergunningsplicht

De regulering van de terrassen is via artikel 2:10 / 2.28 APV ondergebracht bij de exploitatie- en terrasvergunning.

Artikel 4, Voorschriften

De volgende bepalingen en voorschriften zijn van toepassing op terrassen en de exploitant draagt er zorg voor dat de bepalingen en voorschriften worden nageleefd.

Plaatsing

 • 1.

  Alleen terrassen zijn toegestaan. Voor serres of andere bouwsels moet eerst de vereiste omgevingsvergunning worden verleend.

 • 2.

  In de volgende gevallen mag geen gevelterras worden geplaatst, maar wel een aanleunterras:

 • a.

  in straten waarbij wegmeubilair (lantaarnpalen, verkeersborden e.d.) de vrije doorgang voor de voetganger zou beletten indien de ruimte langs de gevel vrij zou moeten blijven;

 • b.

  op de Parade, Geldersepoort, Bolwaterstraat en Kloosterstraat en door de burgemeester bij openbare bekendmaking aan te wijzen straten.

 • 3.

  Terrassen mogen niet op de rijweg geplaatst worden.

 • 4.

  De vrije doorgang voor het voetgangersverkeer moet tenminste 1,50 meter zijn.

 • 5.

  In straten waar geen rijweg aanwezig is, moet het terras zodanig geplaatst worden dat er een vrije doorgangsbreedte van minimaal 4,50 meter overblijft voor (hulpverlening) voertuigen.

Inrichting

 • 6.

  Het terras mag alleen worden ingericht met stoelen, banken, tafels, statafels, barkrukken, windschermen, parasols en een bestekbak. In bijzondere situaties kan de gemeente een verbod tot het plaatsen van windschermen en parasols instellen.

 • 7.

  Het aanbrengen, wijzigen of verwijderen van bevestigingsconstructies in de bestrating ten behoeve van parasols is alleen mogelijk na melding bij en goedkeuring van de gemeente, waarbij de ondernemer er rekening mee moet houden, dat de bestrating na het plaatsen, wijzigen of verwijderen van de voorziening door de gemeente hersteld wordt voor rekening van vergunninghouder.

 • 8.

  Terrasschermen mogen uitsluitend bij aanleun- en gevelterrassen geplaatst worden.

 • 9.

  Terrasschermen mogen uitsluitend haaks op de gevel geplaatst worden.

 • 10.

  De hoogte van terrasschermen mag maximaal 1,80 meter zijn. Indien in hoogte verstelbare terrasschermen worden gebruikt, mag de hoogte maximaal 2,10 meter zijn.

 • 11.

  Terrasschermen moeten vanaf 1 meter hoogte transparant zijn.

 • 12.

  Aan alle zijdes van een terras mogen plantenbakken geplaatst worden als terrasafscheiding. De randen van plantenbakken mogen maximaal 1 meter hoog zijn. De plantenbakken inclusief beplanting mogen maximaal 1,20 meter hoog zijn.

 • 13.

  Het terras moet een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte en de omliggende gebouwen.

 • 14.

  Vlonders zijn niet toegestaan. Alleen wanneer voor de vlonder de vereiste omgevingsvergunning is verleend.

 • 15.

  Verwarmingselementen op het terras zijn toegestaan. Er mag geen losse open verbranding (zoals losstaande gasheaters) plaatsvinden op het terras. Verboden zijn verwarmingselementen die aan de gevel bevestigd worden, zonder dat hiervoor de vereiste omgevingsvergunning is verleend.

 • 16.

  De schoonmaak van het terras geschiedt door de exploitant. Zwerfvuil in de directe nabijheid van het terras dient door de exploitant opgeruimd te worden.

Openbare orde en veiligheid

 • 17.

  De terrassen moeten gesloten zijn van 02.00 uur tot 07.00 uur.

 • 18.

  Ongeacht het bepaalde in ad 17 kunnen in individuele gevallen de openingstijden verkort worden in de exploitatievergunning van het betreffende horecabedrijf.

 • 19.

  Bijzondere bepalingen carnavalsperiode:Jaarlijks tijdens de carnavalsperiode en in Velden op Gekke maandag en Brokke dinsdag moet de openbare ruimte obstakelvrij (vrij van terrassen, parasols, voetstukken, gaten voor parasols en andere obstakels) zijn en vanaf donderdag voor de carnaval tot en met woensdag na de carnaval op locaties gelegen langs de diverse optochtroutes in de hele gemeente Venlo.

 • 20.

  Bijzondere bepalingen carnavalsviering binnenstad Venlo, Venloop / Viva Classic Live / Venlo on Ice:

 • a.

  Het bepaalde in ad 19 is ook van toepassing op de straten en locaties in de binnenstad van Venlo waar ook andere carnavalsevenementen (zoals de Boètegewoëne Boètezitting) worden georganiseerd.

 • b.

  Jaarlijks tijdens de opbouw- en afbraakfase en gedurende de evenementen Viva Classic Live, Venlo on Ice en de Venloop moet de openbare ruimte obstakelvrij (vrij van terrassen, parasols, voetstukken, gaten voor parasols en andere obstakels) zijn op de locaties waar deze evenementen plaatsvinden en langs de routes van de Venloop in de binnenstad van Venlo.

 • c.

  De horeca ondernemers mogen dan geen gebruik maken van de ontruimde terrasruimtes. Deze terrasruimtes staan onder voorwaarden (zoals beschreven in desbetreffende evenementenvergunning) dan volledig ter beschikking van de houder van de betreffende evenementenvergunning.

 • 21.

  Bijzondere bepaling kermis binnenstad Venlo:Jaarlijks tijdens de opbouw- en afbraakfase en gedurende de kermis moet de terrasruimte op de openbare weg indien nodig 30% inkrimpen op de locaties waar de kermis in de binnenstad van Venlo plaatsvindt.

 • 22.

  Jaarlijks kan de burgemeester één keer een (nieuw) evenement, dat van enige importantie is voor de gemeente Venlo, aanwijzen als een evenement waarvoor een zelfde regeling geldt voor het gebruik van terrassen aan straten en locaties tijdens de opbouw- en afbraakfase en gedurende dit evenement als bedoeld in ad 20.

 • 23.

  Terrassen die staan op het marktterrein van een wekelijkse warenmarkt in de gemeente moeten voordat met de opbouwwerkzaamheden van de markt wordt begonnen geheel ontruimd worden en mogen pas terug worden geplaatst na afloop van de markt wanneer het marktterrein is gereinigd. De marktmeester kan een ondernemer vrijstelling verlenen van deze verplichting, mits de goederenmarkt hiervan geen hinder ondervindt.

 • 24.

  De productie van muziek op het terras (behoudens met gebruikmaking van ontheffing) is verboden.

 • 25.

  Terrassen moeten op eerste aanzegging van de gemeente ontruimd worden in verband met officiële gelegenheden, gedurende de in de aanzegging vermelde tijdstippen.

 • 26.

  Het is verboden om terrasmeubilair op de openbare weg te stapelen.

 • 27.

  Wanneer het terras gesloten is c.q. het horecabedrijf is gesloten is de ondernemer verplicht:

 • a)

  statafels te verwijderen van het terras en inpandig op te slaan, indien dit niet mogelijk is de statafels onbruikbaar te maken;

 • b)

  tafels en stoelen uit de openbare ruimte te verwijderen of onbruikbaar te maken door deze geketend te laten staan;

 • c)

  Parasols, zonneschermen en luifels in te klappen;

 • d)

  Terrasverwarmers in te klappen en uit te zetten.

 • 28.

  Indien de gemeente of een nutsbedrijf werkzaamheden moet uitvoeren aan of onder de bestrating, is de gemeente niet aansprakelijk voor mogelijke schade in verband met het afbreken en opbouwen van het terras en mogelijk verminderde omzet.

Huur

 • 29.

  Wanneer een terras wordt geplaatst op gemeentegrond dan dient er eerst een huurovereenkomst gesloten te worden voor het gebruik van de gemeentegrond. Deze huurovereenkomst wordt gekoppeld aan de exploitatie-/terrasvergunning met de mogelijkheid tot (wederzijdse) opzegging.

 • 30.

  Het bevoegd gezag behoudt zich het recht voor om de ruimtes voor terrassen te herindelen in samenspraak met ondernemers.

 • 31.

  Ten behoeve van de berekening van de huur wordt onder de kern Venlo begrepen het gebied begrensd door de Maaskade, Werf (voorheen genaamd Havenkade), Prinsessesingel, Prof.Gelissensingel tot aan het viaduct Eindhovenseweg, Eindhovenseweg, Roermondsepoort, Koninginnesingel, Koninginneplein, Stationsplein, Keulsepoort, Deken van Oppensingel, Mercatorstraat, Noord-Binnensingel, Hogeweg, van 't Hoffweg, Wilhelminapark en St.Urbanusweg, waarbij genoemde straten eveneens tot de binnenstad behoren.

Artikel 5, Overgangsregeling

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit geldende terrasvergunningen blijven twee jaren van kracht voor zover zij niet eerder worden ingetrokken of vervangen.

Artikel 6, Bedrijfsovername of wijziging ondernemingsvorm

Bij wijziging van de ondernemingsvorm van vergunninghouder (die noopt tot wijziging van de tenaamstelling van de vergunning) of bij overdracht van de onderneming van vergunninghouder zal de geldende vergunning voor het terras in beginsel dienovereenkomstig gewijzigd / verleend worden.

Artikel 7, Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam “Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2019”.

Artikel 8, Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2019.

 • 2.

  Op dat tijdstip worden de beleidsregels “Beleidsregels terrassen horecabedrijven gemeente Venlo 2014” (in werking getreden op 9 oktober 2014) en “Nadere regels terrassen 2014” (in werking getreden op 7 oktober 2014) ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 18 juni 2019.

De Burgemeester van Venlo,

Antoin Scholten