Aanwijzingsbesluit bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen,

gelet op artikel 1, sub c van de Regeling bevoegde en regionale autoriteiten Loodsplichtbesluit 1995;

overwegende dat:

de Gemeenschappelijke Regeling Zeeland Seaports (GR ZSP) per 1 juli 2019 wordt opgeheven;

ter uitvoering van artikel 1, eerste lid, onderdeel a. van het Loodsplichtbesluit 1995, voor zover het betreft scheepvaartwegen niet in beheer bij het Rijk dan wel een ander openbaar lichaam, het bestuur van de gemeente waarin de scheepvaartweg is gelegen een ambtenaar aanwijst als de bevoegde autoriteit die zorg draagt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer;

in verband met voormelde opheffing een ambtenaar dient te worden aangewezen als de bevoegde autoriteit die zorgdraagt voor een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer;

het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V. om reden van doelmatigheid wordt aangewezen als bevoegde autoriteit op grond van voormelde regeling alsmede wordt aangesteld als onbezoldigd ambtenaar;

ter uitvoering van deze aanwijzing het college een separaat aanstellingsbesluit tot onbezoldigde ambtenaar zal nemen.

besluit:

Artikel 1

Het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V. en zijn plaatsvervanger aan te wijzen als bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995.

Artikel 2

Het Hoofd van de Havendienst/Havenmeester van North Sea Port Netherlands N.V., als bedoeld in artikel 1 is gerechtigd voor wat betreft de bevoegdheden waarvoor deze aanwijzing geldt, mandaat te verlenen aan medewerkers van North Sea Port Netherlands N.V.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de inwerkingtreding van het besluit tot het opheffen van de GR ZSP, waarbij tevens het aanwijzingsbesluit “Aanwijzing bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995” van 8 december 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing bevoegde autoriteit in de zin van het Loodsplichtbesluit 1995.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2019.