Regeling vervallen per 01-07-2023

Beleidsregels urgenties Castricum 2019

Geldend van 01-07-2019 t/m 30-06-2023

Intitulé

Beleidsregels urgenties Castricum 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum;

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingsverordening Castricum 2019;

besluit:

vast te stellen de Beleidsregels urgenties Castricum 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen en definities die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Gemeentewet, de Huisvestingswet 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de Huisvestingsverordening Castricum 2019.

Artikel 2. Criteria voor urgenties op medische/sociale indicatie

 • 1. Voor aanvragen op grond van medische indicatie als bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de Huisvestingsverordening Castricum 2019 wordt de situatie als onhoudbaar beschouwd in de volgende gevallen:

  • a.

   als de bruikbaarheid of toegankelijkheid van de woning door ziekte of door een lichamelijke of verstandelijke beperking ernstig wordt belemmerd (ergonomische belemmeringen);

  • b.

   als de huidige woonsituatie ernstige schade veroorzaakt aan de gezondheid.

 • 2. Voor aanvragen op grond van sociale indicatie als bedoeld in artikel 11a, derde lid, van de Huisvestingsverordening Castricum 2019 verlenen burgemeester en wethouders geen urgentie als de volgende omstandigheden zich voordoen:

  • a.

   problemen met de woning in de zin van:

   • 1.

    ruimtegebrek, wonend in een te kleine woning;

   • 2.

    een slecht onderhouden woning;

   • 3.

    problemen met tuinonderhoud, het huishouden, en het onderhoud van de woning vanwege slechte gezondheid;

   • 4.

    vrijwillige verkoop van de eigen woning;

   • 5.

    huuropzegging door verhuurder;

   • 6.

    onderhuur of een tijdelijk huurcontract.

  • b.

   problemen met de woonomgeving in de zin van:

   • 1.

    conflict met buren;

   • 2.

    lawaaioverlast van de directe omgeving;

   • 3.

    achteruitgang van de buurt.

  • c.

   gezinsproblemen zoals:

   • 1.

    inwonend met of zonder kinderen;

   • 2.

    zwangerschap;

   • 3.

    echtscheiding/relatieverbreking met of zonder kinderen;

   • 4.

    slechte ouder-kind relatie;

   • 5.

    wanneer men de partner (eventueel met kinderen) vanuit het buitenland wil laten overkomen.

  • d.

   overige problemen zoals:

   • 1.

    geen eigen woning of dakloos;

   • 2.

    werk in de regio aanvaard;

   • 3.

    vanuit het buitenland teruggekeerd;

   • 4.

    wanneer men reeds gedurende een lange periode op woonruimte wacht;

   • 5.

    financiële problemen.

 • 3. De in het tweede lid vermelde situaties zijn niet limitatief omschreven. Het niet genoemd staan van een situatie in bovenstaande lijst leidt niet tot automatische toekenning van een urgentie op grond van sociale indicatie.

Artikel 3. Criteria voor urgenties op grond van calamiteit

Er is sprake van een calamiteit als de bewoner de woning niet kan gebruiken door een onvoorziene gebeurtenis waarbij de woning verloren is gegaan of zodanig is beschadigd dat die redelijkerwijs niet meer te gebruiken is.

Artikel 4. Criteria voor urgenties op grond van mantelzorg

 • 1. Burgemeester en wethouders hanteren de volgende definitie voor mantelzorg:

  “Mantelzorg is langdurige zorg die, niet in het kader van een hulpverlenend beroep, wordt aangeboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.”

 • 2. Bij een aanvraag voor urgentie op basis van mantelzorg wordt door burgemeester en wethouders van de woonplaats van de mantelzorgontvanger aan de hand van bij de aanvraag meegeleverde relevante bewijsstukken beoordeeld of deze langdurige zorg nodig heeft.

Artikel 5. Overgangsbepaling

Voor verzoeken tot toekenning van een huisvestingsindicatie en verzoeken tot indeling in een urgentiecategorie die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven de beleidsregels van kracht die golden op het moment van aanvragen. Dat geldt zowel voor aanvragen waarop al een besluit is genomen als voor aanvragen die nog niet van een besluit zijn voorzien. Deze laatste worden afgehandeld conform de toen geldende beleidsregels.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2019 en vervallen op 1 juli 2023.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels urgenties Castricum 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders in zijn vergadering van 26 maart 2019,

de secretaris,

G.A. Suanet QC

de burgemeester,

Drs. A. Mans

BIJLAGE 1

Bijlage aanvraagformulier urgentie op grond van mantelzorg

Deze rapportage wordt gezamenlijk opgesteld door een hulpverleningsinstelling en de aanvrager die afhankelijk is van mantelzorg of mantelzorg moet verlenen aan een zorgbehoevende.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

BIJLAGE 2

afbeelding binnen de regeling