Gemeente Rhenen - ’Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Intitulé

Gemeente Rhenen - ’Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019

Beleidsregels inzake het verstrekken van ontheffingen van de spitsafsluiting Boslandweg en Spoorbaanweg in zuidelijke richting (maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 18.30 uur) in Rhenen. “Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019”

Het college van burgemeester en wethouders van Rhenen, gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat het gewenst is nieuwe beleidsregels vast te stellen inzake het verstrekken van ontheffingen van de geslotenverklaring Boslandweg en Spoorbaanweg in zuidelijke richting (maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 18.30 uur) in Rhenen “Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019”

B E S L U I T:

I in te trekken per 1 juli 2019 het ‘’ besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2017’’

II gelijktijdig vast te stellen het ‘’Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019’’ ,

Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen:

 • a.

  aanvraag: een digitaal of schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders voor een ontheffing van een geslotenverklaring;

 • b.

  wegafsluiting: de door het college van burgemeester en wethouders bij besluit aangewezen geslotenverklaring voor motorvoertuigen, waarvan de toegang is aangeduid met het verkeersbord model C12 van bijlage I van het RVV 1990 en dat is aangegeven op de bij deze Beleidsregels behorende en als bijlage bijgevoegde kaart;

 • c.

  geslotenverklaring: verbod de betreffende wegen in te rijden of in te gaan alsmede deze te gebruiken;

 • d.

  ontheffing: een in de zin van artikel 87 RVV 1990 door het college van burgemeester en wethouders verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan om met een motor en/of een voertuig op meer dan twee wielen de wegafsluiting te passeren;

 • e.

  ontheffinghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend;

 • f.

  zelfstandige woning: een zelfstandig belastingobject in de zin van de onroerende zaakbelasting, in gebruik zijnde als woning.

 • g.

  houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens was ingeschreven, met dien verstande dat ook degene die middels een leaseovereenkomst, een verklaring van de werkgever of een verklaring van duurzaam gebruik kan aantonen dat hij/zij de bestuurder is van het motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van de leasemaatschappij respectievelijk, de werkgever of de eigenaar van het motorvoertuig van het in het hiervoor bedoelde register was ingeschreven, als houder wordt aangemerkt;

Ontheffingen

Artikel 2

 • 1.

  Een ontheffing van de geslotenverklaring kan worden aangevraagd door inwoners van de gemeente Rhenen en bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Rhenen:

 • 2.

  Een Bewonersontheffing kan worden verleend aan degene die:

  • a.

   eigenaar of houder is van een voertuig en

  • b.

   blijkens de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Rhenen bewoner is van een zelfstandige woning op een adres in een van de in artikel 2.1 genoemde straten/wegen.

 • 3.

  Een Bedrijfsontheffing kan worden verleend aan een bedrijf/instelling of werknemer daarvan welke:

  • a.

   eigenaar of houder is van een voertuig en

  • b.

   middels een werkgeversverklaring aan kan tonen dat de gebruiker van het voertuig werkzaam is in het bedrijf of de instelling, welke aantoonbaar is gevestigd op een adres in een van de in artikel 2.1 genoemde straten/wegen.

  • c.

   staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  • d.

   werkzaamheden verrichten ten behoeve van algemene nut, zoals hulpdiensten of afvalinzameling.

 • 4.

  het aantal ontheffingen dat per zelfstandige woning of per bedrijf of instelling wordt uitgegeven is niet aan een maximum gebonden.

 • 5.

  Een Mantelzorgontheffing kan worden verleend aan mantelzorgers welke:

  • a.

   eigenaar of houder is van een voertuig en

  • b.

   zich voor de uitvoering van de maatschappelijke taak moeten bevinden in het gesloten gebied;

 • 6.

  elke aanvraag om een Mantelzorgontheffing wordt per geval getoetst op proportionaliteit en noodzakelijkheid;

Ontheffing in gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien

Artikel 3

Het college van burgemeester en wethouders kan van de bepalingen van deze beleidsregels afwijken, voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, dan wel ter voorkoming van onbedoelde effecten (hardheidsclausule).

Toekenningsduur

Artikel 4

Ontheffingen worden verleend voor onbepaalde tijd.

Aanvraag ontheffing

Artikel 5

 • a.

  Een aanvraag voor een ontheffing moet worden ingediend op een door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

 • b.

  Alleen volledig ingevulde ontheffingsaanvragen voorzien van de benodigde bijlagen worden in behandeling genomen. Als de aanvraag hieraan niet voldoet, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van ten hoogste twee weken, nadat dit hem is medegedeeld, aan te vullen of te verbeteren.

 • c.

  Een bewoner dient bij zijn/haar aanvraag gebruik te maken van DigiD of een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs en kopie kentekenbewijs te overleggen.

 • d.

  De toetsing van de aanvraag van de ontheffingen voor bewoners vindt plaats aan de hand van de BRP.

 • e.

  De toetsing van de aanvraag van een bedrijfsontheffing vindt plaats aan de hand van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De aanvrager dient bij zijn aanvraag een uittreksel uit de Kamer van Koophandel te overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Indien het bedrijf niet staat ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel dan dient de aanvrager zelf bewijs te overleggen van het bestaan van het bedrijf en het vestigingsadres.

 • f.

  Per kenteken wordt maximaal één ontheffing afgegeven.

Intrekken ontheffing

Artikel 6

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de houder van de ontheffing;

 • b.

  wanneer de houder van de ontheffing niet (langer) voldoet aan de in artikel 2 gestelde criteria;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de houder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden voorschriften of beperkingen;

 • f.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • g.

  om redenen van algemeen belang.

Verplichting melding relevante wijzigingen

Artikel 7

 • 1.

  Een ontheffinghouder is verplicht elke wijziging in de omstandigheden die relevant is voor de geldigheid van een ontheffing, onmiddellijk schriftelijk aan het college kenbaar te maken. Het betreft in ieder geval:

  • a.

   wijziging van het kenteken van het voertuig;

  • b.

   verkoop van het voertuig;

  • c.

   adreswijziging van ontheffinghouder;

  • d.

   wijziging van (bedrijfs-)naam;

  • e.

   wanneer de werknemer die over een ontheffing beschikt niet langer bij het desbetreffende bedrijf/instelling werkzaam is.

Kosten ontheffing

Artikel 8

De te betalen vergoeding voor een ontheffing is geregeld in de Legesverordening. De ontheffing heeft een onbeperkte looptijd. Bij de aanschaf van een nieuw motorvoertuig of wijziging van het kenteken of adreswijziging zijn opnieuw leges verschuldigd.

Bekendmaking en inwerkingtreding

Artikel 9

Deze beleidsregels worden bekendgemaakt door plaatsing op 3 juli 2019 in het huis-aan-huisblad RBC (korte versie) en het digitale gemeenteblad op 28 juni 2019.

Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2019.

Het “Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2017” wordt per 1 juli 2019 ingetrokken.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Besluit uitgifte ontheffingen spitsafsluiting 2019”;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Rhenen

Rhenen, 25 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Rhenen,

De secretaris, de burgemeester,

de heer P. Bonthuis de heer drs. J.A. van der Pas

Ondertekening