Beleidsregels Particuliere Markten Zandvoort 2019

Geldend van 25-06-2019 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Particuliere Markten Zandvoort 2019

Het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

De “Beleidsregels particuliere markten 2019” vast te stellen

1. Inleiding

Naast de gemeentelijke weekmarkt in het centrum worden er jaarlijks allerlei markten door particulieren georganiseerd. Voor deze zogenaamde particuliere markten bestaat momenteel geen beleid. Dit betekent dat aanvragen voor deze markten momenteel worden afgedaan met een evenementenvergunning.

1.1. Aanleiding

Afgelopen jaar is de gemeente in contact gekomen met een aantal initiatiefnemers, waaronder bewoners en ondernemers, die een weekmarkt in Nieuw Noord wilden realiseren. Het college heeft het initiatief omarmd en bij wijze van proef een evenementenvergunning verleend.

De proef is wegens succes tweemaal verlengd en inmiddels hebben de gemeente en de initiatiefnemers de markt geëvalueerd. Zowel de bewoners, de ondernemers in de omgeving van het plein als de marktkooplieden zijn enthousiast en willen de weekmarkt jaarrond voortzetten. Het betreft vooral een buurtmarkt met een sociale functie. Met name de ouderen uit de wijk en de bezoekers van Pluspunt bezoeken de markt. De wijk is door de weekmarkt verlevendigd. Om dergelijke initiatieven te ondersteunen, is aan de gemeenteraad voorgesteld om een eensluidende regeling op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze APV wijziging is vastgesteld op 23 april 2019. Dit zodat de weekmarkt in Nieuw Noord toekomstbestendig kan worden binnen een formeel kader.

1.2. Aanvullende beleidsregels

De afgelopen jaren is het aantal toeristische (zomer)markten fors gestegen. Steeds meer particuliere partijen van buiten Zandvoort melden zich om markten op bijvoorbeeld de boulevard of het Badhuisplein te organiseren. Voor grootschalige markten wordt momenteel een evenementenvergunning aangevraagd en kleinschalige markten worden afgedaan met een melding klein evenement. Mede door deze markten komen de evenementenlocaties in Zandvoort steeds meer onder druk te staan. Indien het aantal particuliere markten de komende jaren blijft stijgen, dan kan dit uiteindelijk effect hebben op de balans tussen de levendigheid en de leefbaarheid in Zandvoort. Om de balans te kunnen bewaken en een juiste afweging te kunnen maken, worden ook een aantal aanvullende beleidsregels voor toeristische markten opgenomen. De positieve zienswijze van de gemeenteraad van Zandvoort zijn in de beleidsregels verwerkt.

2. Beleidsregels

Artikel 1. Begripsbepaling

Particuliere markten worden door een particulier of een (commerciële) organisatie georganiseerd. Het onderliggende doel is het aanbieden van producten. Denk bijvoorbeeld aan een braderie, hippiemarkt, boekenmarkt of antiekmarkt. Deze particuliere markten vallen onder artikel 5:22 en 5:23 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Artikel 2. Locaties

De volgende locaties zijn aangewezen voor particuliere markten.

 • 1.

  Het plein omgeven door de bebouwing tussen de Celsius-, Pasteur- en Flemingstraat (Nieuw Noord)

 • 2.

  Boulevard de Favauge

 • 3.

  Badhuisplein

 • 4.

  Centrum van Zandvoort, waaronder het Raadhuisplein en het Kerkplein

Artikel 3. Overige locaties

Voor aanvragen voor particuliere markten op overige locaties wordt de wenselijkheid per aanvraag beoordeeld. Mocht na verloop van tijd blijken dat er voor een locatie in Zandvoort regelmatig een aanvraag wordt ingediend, dan kan deze te zijner tijd alsnog worden opgenomen in het beleid.

Artikel 4. Aantal markten per jaar

Om de balans tussen de levendigheid en de leefbaarheid in Zandvoort te bewaken wordt het aantal markten beperkt.

 • 1.

  De maximale frequentie van de weekmarkt in Nieuw Noord is wekelijks op dinsdag van 1 januari tot en met 31 december.

 • 2.

  De maximale frequentie van grootschalige particuliere markten op de Boulevard de Favauge is vijf maal per jaar.

 • 3.

  De maximale frequentie van particuliere markten op het Badhuisplein is tien maal per jaar. Het Badhuisplein is qua afmeting en locatie geschikt voor particuliere markten. Dit mede omdat de verbinding tussen het strand en het centrum wordt versterkt. Vandaar dat op deze locatie meer markten kunnen plaatsvinden.

 • 4.

  De maximale frequentie van de grootschalige particuliere markten in het gehele centrum is vijf maal per jaar.

 • 5.

  De maximale frequentie van kleinschalige particuliere markten op één van de pleinen in het centrum is vijf maal per jaar.

Artikel 5. Vergunning

 • 1. Het is verboden om zonder vergunning een particuliere markt te organiseren.

 • 2. Aan een vergunning kunnen voorschriften en/of beperkingen worden verbonden.

 • 3. Een vergunning is persoonsgebonden.

Artikel 6. Aanvragen vergunning

 • 1. Een aanvraag voor een vergunning dient te worden ingediend op basis van het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 2. Bij een aanvraag voor een vergunning worden door de aanvrager in ieder geval de bescheiden overgelegd die genoemd zijn in het aanvraagformulier.

 • 3. Een vergunning voor een particuliere markt wordt voor maximaal drie kalenderjaren verleend.

 • 4. Een aanvrager kan voor meerdere particuliere markten op dezelfde locatie één vergunning aanvragen.

 • 5. Het college besluit op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

 • 6. Het college kan de termijn voor ten hoogste acht weken verlengen.

 • 7. Als niet tijdig op de aanvraag is beslist, is de vergunning niet van rechtswege verleend.

Artikel 7. Beoordelen aanvraag

 • 1. Een aanvraag wordt allereerst getoetst aan de jaarplanning van de gemeente, waaronder de evenementenkalender en onderhoudskalender, om na te gaan of de particuliere markt op desbetreffende datum en locatie kan worden georganiseerd.

 • 2. Indien er overlap is, dan wordt de kwaliteit van de verschillende aanvragen getoetst aan de hand van de Pop Up-criteria van de door de gemeenteraad vastgestelde Toeristische Visie.

Artikel 8. Afwijzen aanvraag

Zie artikel 5:23 APV.

Artikel 9. Wijzigen vergunning

De gemeente is bevoegd om de data van de particuliere markten te verplaatsen in het kader van de jaarplanning van de gemeente.

Artikel 10. Opbouw van de markt

 • 1. De opbouwwerkzaamheden van de particuliere markten kunnen vanaf 7.00 uur plaatsvinden met uitzondering van de grootschalige particuliere markt in het centrum, waarbij de opbouw in verband met de grootte van de markt om 5.00 uur kan te starten.

 • 2. De afbouwwerkzaamheden kunnen vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur plaatsvinden. Bij avondmarkten die worden georganiseerd kunnen de afbouwwerkzaamheden uiterlijk tot 23.00 uur plaatsvinden.

Artikel 11. Voertuigen op de markt

 • 1. De auto van de marktondernemers alsook de organisator mag niet achter de kraam of op het marktterrein worden geparkeerd. Er dient elders geparkeerd te worden.

 • 2. Er wordt door de gemeente geen speciaal parkeerterrein hiervoor beschikbaar gesteld.

 • 3. De marktondernemer kan laden en lossen vanaf twee uur voorafgaand tot aan de start van de markt.

 • 4. Na de start van de markt zijn verkeersbewegingen van voertuigen op het marktterrein verboden.

 • 5. Daarnaast kan de marktondernemer laden en lossen vanaf het einde van de markt tot en met maximaal twee uur na de markt.

Artikel 12. Openbaar groen en straatmeubilair

Het openbaar groen en het straatmeubilair mogen niet beschadigd worden als gevolg van het laden en lossen en de locatie moet worden achtergelaten, zoals deze aangetroffen is bij de aanvang van de particuliere markten.

Artikel 13. Schoonhouden terrein

 • 1. Een marktondernemer alsook de organisator is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door de standhouders uitgeoefende handel vrijkomt, zodanig te bewaren dat het terrein van de markt niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden verwijderd kan worden. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2. Een marktondernemer alsook de organisator is verplicht de particuliere markt en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

Artikel 14. Geluid

 • 1. Op een particuliere markt kan achtergrondmuziek ten gehore worden gebracht.

 • 2. De achtergrondmuziek dient centraal te worden georganiseerd. Dit betekent dat de marktondernemers zelfstandig geen muziek ten gehore mogen brengen.

Artikel 15. Overige attributen en objecten

Op een particuliere markt mogen andere attributen en objecten, waaronder kinderattracties, worden geplaatst, mits desbetreffende locatie qua openbare orde en veiligheid daarvoor geschikt is en het plaatsvindt binnen het toegestane marktterrein conform vergunning.

Artikel 16. Overgangsrecht

Organisatoren die daags voor het in werking treden van desbetreffende beleidsregels particuliere markten van 2019 beschikken over een evenementenvergunning dan wel een aanvraag voor een evenementenvergunning hebben ingediend, behouden de rechten die daaruit, volgens de op die dag geldende regels, voortvloeien.

Artikel 15. Leges

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een particuliere markt dienen leges te worden voldaan. Het verschuldigde tarief van de leges wordt vastgesteld op grond van de Legesverordening Zandvoort en de daarbij behorende tarieventabel van het jaar waarin de vergunning/ontheffing wordt aangevraagd. Als overgangsfase wordt in 2019 het algemene tarief voor vergunningen van € 108,50 gehanteerd conform titel 3.7.5. van de tarievenkaart.

Artikel 16. Precario

Voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond wordt precariobelasting geheven. Het verschuldigde tarief precariobelasting wordt vastgesteld op grond van de verordening Precariobelasting Zandvoort van het jaar waarvoor de vergunning/ontheffing van kracht is. Als overgangsfase wordt in 2019 het algemene tarief voor vergunningen gehanteerd conform titel 1.1. van de tarievenkaart.

1.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen waarvoor in deze tarieventabel geen afzonderlijk tarief is opgenomen per voorwerp:

1.1.1

per m² per dag

€ 1,35

1.1.2

per m² per week

€ 3,55

1.1.3

per m² per maand

€ 7,10

1.1.4

per m² per jaar

€ 31,40

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

Ondertekening

de secretaris,

de burgemeester,