Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden 2019

Geldend van 20-06-2019 t/m 19-06-2019

Intitulé

Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden 2019

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 april 2019,

zaaknummer 57060;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gelet op de inwonersenquête gehouden op 20 t/m 26 maart 2019 alsmede de uitslag van deze enquête die op 28 maart 2019 is vastgesteld en op 2 april 2019 bekend is gemaakt;

besluit:

vast te stellen de Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden 2019:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden;

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Vrijstelling

 • 1.

  De verboden, opgenomen in artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet, gelden niet op ten hoogste vier, door het college aan te wijzen feestdagen, geen zondag zijnde, per kalenderjaar in Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek.

 • 2.

  De verboden, opgenomen in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet, gelden niet op ten hoogste acht, door het college aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar in Kedichem en Schoonrewoerd.

 • 3.

  Van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet, vervatte verboden zijn vrijgesteld tussen 12.00 en 17.00 uur de winkels die gevestigd zijn in Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Leerdam, Lexmond, Oosterwijk, Vianen en Zijderveld.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet, vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek, ten behoeve van:

 • a.

  bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b. het uitstallen van goederen.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste onder a en b van de Winkeltijdenwet, vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Kedichem en Schoonrewoerd, ten behoeve van:

 • a. bijzonder gelegenheden van tijdelijke aard;

 • b. het uitstallen van goederen.

 • 3.

  De in het eerste en tweede lid genoemde ontheffingen kunnen worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen en ten behoeve van kunstateliers en galeries.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Bijzondere vrijstellingen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet, vervatte verboden gelden niet voor zover deze betrekking hebben op Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek, ten aanzien van:

 • a. een winkel in een museum, kunstgalerie en expositieruimte;

 • b. een winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

 • c. een winkel in een gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met de daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • d. een winkel, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

 • e. een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2.

  De in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden niet voor zover deze betrekking hebben op Kedichem en Schoonrewoerd ten aanzien van:

 • a. een winkel in een museum, kunstgalerie en expositieruimte;

 • b. een winkel waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband worden verkocht;

 • c. een winkel in een gebouw waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met de daar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen worden verkocht vanaf een uur voor aanvang van de voorstelling, de uitvoering of een evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • d. een winkel, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

 • e. een winkel waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

Artikel 5 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2, eerste lid onder c van de Winkeltijdenwet.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie en/of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren.

Artikel 9 Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden gemeente Leerdam (2013), Verordening winkeltijden Vianen 2012 en Verordening winkeltijden gemeente Zederik (1996) worden ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de in het eerste lid genoemde verordeningen, verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvraag om ontheffing die zijn ingediend onder de in het eerste lid genoemde verordeningen, maar waarop niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De verordening wordt aangehaald als Winkeltijdenverordening Vijfheerenlanden 2019.

Ondertekening

Toelichting

Algemeen

Op grond van de op 1 juli 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet zijn de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf blijven bestaan. Gemeenten kunnen nu echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen die golden, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden sinds de wetswijziging als volgt:

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

Bevoegdheid gemeenten

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort.

Enquête winkelopenstelling op zondag

In het coalitieakkoord 2019-2022 van gemeente Vijfheerenlanden is opgenomen dat de inwoners per kern mogen beslissen over de winkelopenstelling op zondag. Tussen 20 en 26 maart 2019 konden zij door middel van een enquête JA of NEE antwoorden op de vraag 'Mogen de winkels in uw kern open op alle zondagen van 12.00 uur - 17.00 uur?' De uitgangspunten waren:

 • Per kern geldt een opkomstdrempel van 33% waarna de uitkomst van de enquête bindend is.

 • Als in een kern minder dan 33% van de “stemgerechtigden” hun enquêteformulier inleveren, dan telt de uitkomst van de enquête voor deze kern niet. In dergelijke kernen blijven de huidige openingstijden gelden.

 • Bij een opkomst per kern van meer dan 33%, waarvan 50% ja stemt, worden de openingstijden op zondag verruimd.

 • Bij een opkomst per kern van meer dan 33%, waarvan 50% nee stemt, blijft de situatie zoals die nu is.

 • Ondernemers blijven te allen tijde vrij om zelf te beslissen over de openingstijden van hun winkel binnen de grenzen van de gemeentelijke verordening.

Op 2 april 2019 is de uitslag bekend gemaakt. De gevolgen zijn:

 • In Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag, Leerdam, Lexmond, Oosterwijk, Vianen en Zijderveld ogen de winkels op elke zondag van 12.00-17.00 uur open.

 • In Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven aan de Lek mogen de winkels niet open op zondag.

 • In Kedichem en Schoonrewoerd blijft de situatie zoals deze is. Dat betekent dat het college 8 zon- en feestdagen per kalenderjaar kan aanwijzen waarop de winkels open mogen.

Deze uitslag is verwerkt in deze verordening.

Beperkingen

De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn, zoals hieronder uiteengezet zal worden, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

Met de uitspraak van het CBb van 2 februari 2015, (ECLI:NL:CBB:2015:453), Gst. 2016/55 m.n. Adriaanse, is bevestigd dat de systematiek waarbij de gemeenteraad bij verordening een maximum aantal koopzondagen vaststelt, die vervolgens door burgemeester en wethouders worden aangewezen, nog steeds te hanteren valt.

[1] Kamerstukken I 2012/13, 32 412, A.