Regeling vervallen per 01-07-2023

Nadere regels plaatsingssubsidie Borger-Odoorn 2019

Geldend van 20-06-2019 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Intitulé

Nadere regels plaatsingssubsidie Borger-Odoorn 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn,

Gelet op artikel 6 van de Re-integratieverordening Participatiewet Borger-Odoorn en artikel 2 en 12 van de algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017;

overwegende dat:

- De gemeenteraad in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Borger-Odoorn als re-integratie instrument een plaatsingssubsidie heeft ingevoerd;

- het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het gebruik van plaatsingssubsidie;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels plaatsingssubsidie 2019

Artikel 1 Termijn en wijze van aanvraag

 • 1. De werkgever dient de plaatsingssubsidie uiterlijk binnen drie maanden na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te vragen.

 • 2. Plaatsingssubsidie kan niet worden aangevraagd zolang de arbeidsovereenkomst nog niet tot stand is gekomen.

Artikel 2 Gegevens benodigd bij aanvraag

De werkgever verstrekt bij de aanvraag voor de plaatsingssubsidie de volgende gegevens:

 • a. naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer van de werknemer;

 • b. een afschrift van de arbeidsovereenkomst waaruit de aard, de duur en de omvang van het dienstverband blijken;

 • c. desgevraagd overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten op de subsidieaanvraag.

Artikel 3 Voorwaarden

De persoon met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ voor wie de werkgever de plaatsingssubsidie aanvraagt, dient:

 • a. minimaal een jaar aaneengesloten een werkloosheidsuitkering (WW, Participatiewet, IOAW of IOAZ) te hebben gehad direct voorafgaand aan de indiensttreding bij de werkgever die de plaatsingssubsidie aanvraagt, of

 • b. alleenstaande ouder te zijn met minimaal één kind jonger dan 12 jaar, of

 • c. 50 jaar of ouder te zijn, of

 • d. niet te beschikken over een startkwalificatie en niet te behoren tot de doelgroep loonkostensubsidie conform de Participatiewet.

Artikel 4 Hoogte van de plaatsingssubsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van maximaal € 5.000,- per werknemer indien een contract voor minimaal een jaar wordt aangeboden waardoor de werknemer een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van maximaal € 2.000,- per werknemer indien een contract voor minimaal een half jaar, doch korter dan een jaar, wordt aangeboden waardoor de werknemer een inkomen boven bijstandsniveau heeft.

 • 3. De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van maximaal € 2.500,- per werknemer, die voldoet aan de beschrijving in artikel 3 onder b, indien een contract voor 18 uur of meer per week gedurende minimaal een jaar wordt aangeboden.

 • 4. De hoogte van de subsidie bedraagt eenmalig een bedrag van maximaal € 1.000,- per werknemer, die voldoet aan de beschrijving in artikel 3 onder b, indien een contract voor 18 uur of meer per week gedurende minimaal een half jaar wordt aangeboden.

 • 5. Uitbreiding of verlenging van een contract dan wel het afsluiten van een volgende contract met dezelfde werknemer geeft geen aanspraak op aanvulling of subsidie ingevolge dit artikel.

Artikel 5 De subsidievaststelling

De vaststelling van de subsidie vindt gelijktijdig plaats met de verlening.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Door het college wordt de plaatsingssubsidie geweigerd:

 • a. indien de werkgever niet de in artikel 2 bedoelde informatie verstrekt;

 • b. indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 3 of de voorwaarden gesteld bij of krachtens de Participatiewet of titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7 Terugvordering

 • 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de plaatsingssubsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen:

  • a.

   als de subsidie is verleend op grond van door de werkgever verstrekte onvolledige of onjuiste informatie;

  • b.

   als het arbeidscontract achteraf minder dan respectievelijk twaalf of zes maanden blijkt voort te duren en dat geheel of ten dele aan de werkgever toe te rekenen is;

  • c.

   als een plaatsingssubsidie op grond van artikel 4 lid 3 en 4 is verstrekt en het arbeidscontract achteraf minder dan 18 uur per week blijkt te zijn en dat geheel of ten dele aan de werkgever toe te rekenen is.

 • 2. Het college kan in dringende gevallen geheel of gedeeltelijk afzien van terugvordering.

Artikel 8 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, indien toepassing van deze regels leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

 • 2. In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorziet, beslist het college.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Nadere regels plaatsingssubsidie Borger-Odoorn 2019”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

Toelichting bij de nadere regels plaatsingssubsidie gemeente Borger-Odoorn 2019

Algemene toelichting

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Borger-Odoorn is op grond van artikel 6, vierde lid van de Re-integratieverordening Participatiewet Borger-Odoorn 2017 bevoegd om nadere regels vast te stellen met betrekking tot plaatsingssubsidies.

In deze nadere regels wordt nader vorm gegeven aan het instrument van de plaatsingssubsidie, dat het college kan inzetten voor uitkeringsgerechtigden die in dienst treden bij werkgevers.

De basis voor deze bevoegdheden uit de re-integratieverordening ligt in het volgend artikel:

Artikel 6 Plaatsingssubsidie

4. Het college kan nadere regels instellen ten aanzien van specifieke groepen waarvoor de subsidie wordt gebruikt; en de voorwaarden, hoogte en verplichtingen die aan de plaatsingssubsidie worden verbonden.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Termijn en wijze van aanvraag

In dit artikel wordt aangegeven dat de aanvraag schriftelijk en binnen een termijn van drie maanden na ingangsdatum van het arbeidscontract dient te gebeuren. De werkgever dient deze plaatsingssubsidie aan te vragen en niet de (ex)-uitkeringsgerechtigde.

Daarbij is het van belang dat een werkgever pas een plaatsingssubsidie kan aanvragen als de arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Eerder kan niet.

Artikel 2 Gegevens benodigd bij aanvraag

In dit artikel onder c behoudt het college zich het recht voor om aanvullende gegevens op te vragen indien het college dit nodig acht. Dit kunnen aanvullende gegevens zijn op de gegevens genoemd onder a en b van dit artikel.

Artikel 3 Voorwaarden

De plaatsingssubsidie is bedoeld als prikkel voor een werkgever om het interessanter te maken om een doelgroep met een wat langere afstand tot de arbeidsmarkt toch een contract aan te bieden.

De werkgever kan alleen een plaatsingssubsidie aanvragen voor een persoon die een uitkering heeft op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ.

Artikel 4 Hoogte van de subsidies

Voor alle te verstrekken plaatsingssubsidies geldt dat deze worden verstrekt ten behoeve van het in dienst nemen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt in de duur van een contract en de daarbij behorende hoogte van de plaatsingssubsidie.

Biedt een werkgever een jaarcontract aan waarmee iemand geen beroep meer hoeft te doen op een uitkering, dan geldt een hogere maximale plaatsingssubsidie (€ 5.000,-), dan wanneer het gaat om een halfjaarcontract (€ 2.000,-).

Voor de doelgroep alleenstaande ouders met minimaal één kind jonger dan 12 jaar willen wij stimuleren dat ze de zorg voor hun kind combineren met een parttime baan van minimaal 18 uur per week. Wij hopen dat deze groep hierdoor eerder een (half)jaarcontract voor minimaal 18 uur per week aangeboden krijgt, in plaats van een nul-urencontract. Een vast aantal uren per week is niet alleen voor de uitkeringsgerechtigde, maar ook voor de gemeente gunstiger (een lagere aanvulling op het inkomen uit werk).

Artikel 5 De subsidievaststelling

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 6 Weigeringsgronden

De plaatsingssubsidie kan alleen aan de werkgever worden verstrekt indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in deze nadere regels en in de Re-integratieverordening Participatiewet Borger-Odoorn. Hierdoor wordt voorkomen dat werkgevers die niet de intentie hebben om de werknemer ook echt de kans te bieden minimaal een half jaar aan het werk te blijven, een beroep doen op een plaatsingssubsidie. Tevens kan de subsidie worden geweigerd indien niet voldaan wordt aan voorwaarden die in de Participatiewet zelf zijn opgenomen of in nadere regelgeving die voortvloeit uit de Participatiewet. Hetzelfde geldt voor titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze titel bevat bepalingen over subsidies.

Artikel 7 Terugvordering

In dit artikel wordt in het eerste lid aangegeven dat er gehele of gedeeltelijke terugvordering van de subsidie kan plaatsvinden als de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is of als de werkgever zich niet houdt aan de in het contract gemaakte afspraken ten aanzien van de arbeidsduur, waardoor de afgesproken termijn niet gehaald wordt.

Het tweede lid biedt de mogelijkheid de subsidie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen als de werkgever zich niet houdt aan de in het contract gemaakte afspraken ten aanzien van het minimum aantal te werken uren per week of wanneer de afgesproken termijn niet gehaald wordt.

In het derde lid wordt aangegeven dat het college in dringende gevallen kan afzien van gehele of gedeeltelijke terugvordering. Dit kan het geval zijn bij faillissementen van werkgevers.

Artikel 8 Hardheidsclausule

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Citeertitel

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Ondertekening